Aktiivista mobiilioppimista

Kuvaus: 

Menetelmässä toimitaan hyödyntäen tablet-laitteita, kännyköitä, kameroita ja somea. Tavoitteena on, että opiskelijat tallentavat työskentelyään, joko videomuodossa tai valokuvina. Tallenteita voidaan käyttää sellaisenaan, tai jatkojalostaa, jolloin voidaan esim. integroida tiedonhakua, teoriaopiskelua tai yleisaineiden opiskelua harjoitteluun ja ammattiopintoihin. Opiskelijan omatoimisuus ja oma aktiivisuus korostuvat, ja työsalissa voidaan tällöin aktivoida nekin opiskelijat, jotka muuten jäisivät toiminnan ulkopuolelle (esim. auton jarruremonttia sopii tekemään vain muutama opiskelija kerrallaan, mutta muut voivat samaan aikaan dokumentoida tapahtuman, ja siten osallistua opetukseen paljon paremmin kuin ollessaan joutilaina sivussa). Samalla opiskelijoiden kokonaisuuden hahmottaminen paranee, kun eri tunneilla tuotettu materiaali kootaan oppimispäiväkirjaksi, jossa on mukana huomiot suunnittelusta, tekemisestä, jälkipelistä (mitä opittiin, mitä olisi voinut tehdä paremmin jne.) ja johon voi palata sekä tehdä lisäyksiä.

Opettaja voi hyödyntää materiaalia palautekeskustelussa ja siitä voi kerrata, toistaa, ja käyttää seuraavan vaiheen pohjana. Tuotettua valmista, muiden tekemää materiaalia voi myös hyödyntää toisen opiskelijaryhmän kanssa, jolloin ns. hiljaista tietoa siirtyy opiskelijaryhmältä toiselle, opiskelijoiden kertomana, opiskelijoiden kielellä.

Menetelmä mahdollistaa myös omatoimisen suorittaminen ja osaamisen osoittamisen; videolta on sekä opiskelijan että opettajan helppo todentaa tapahtunut, sekä työprosessi ja siihen liittyvät asiat. Opettajan tehtävänä on valvoa, opastaa, käydä keskustelua ja antaa palautetta. Osa teoriaopetuksesta voidaan siirtää osaksi käytännön tekemistä, esim. oppilasryhmän yhteistoiminnalliseksi oppimistehtäväksi. Tärkeää on huomioida, että ammattiosaamisen lisäksi annetaan palaute ryhmässä toimimisesta, oman osaamisen kehittymisestä, opiskelutaitojen kehittymisestä, motivaatiosta. 

Resurssit: 
Käytetään koko ajan ammatti- ja yleisainetuntien integroinnissa. Mobiililaitteet: opiskelijoiden omat ja/tai oppilaitoksen laitteet.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, monipuolisten opiskelutaitojen ja motivaation kasvattaminen, uudemman pedagogiikan tuominen vanhaan ympäristöön.
Yhteystiedot: 
sami.suvanne@fai.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
683 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top