Amis-kioski

Kuvaus: 

Toimintamalli on tarkoitettu perusopetuksen ammatinvalinnan ohjaukseen, jossa esitellään ammatillista koulutusta. Toimintamalli tarjoaa tietoa ammatillisesta koulutuksesta perusopetuksen 7., 8. ja 9 –luokkalaisille. Tavoitteena on eri koulutusalojen ja koulutusvaihtoehtojen esittely perusopetuksessa ja vanhempainilloissa. Lisäksi tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ”lähelle tuominen” ja infon helppo saatavuus.

Perusopetuksen oppilaanohjaaja ja ammattiopiston opinto-ohjaaja suunnittelevat yhdessä päi-vän/päivät, jolloin Amis-kioski toteutetaan. Amis-kioskit järjestetään perusopetuksen tiloissa. Peruskoulun oppilaanohjaaja ilmoittaa 7. -9./10. -luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Amis-kioski päivän. Peruskoulun oppilaanohjaaja aikatauluttaa oppilaiden tutustumisen Amis-kioskiin oppituntien aikaan luokittain. Yhdelle luokalle riittää yksi oppitunti, jos esiteltäviä aloja on kolme. 
 
Ammattiopiston opinto-ohjaaja suunnittelee yhdessä koulutusvastaavien kanssa, mitkä ammattialat ovat mukana Amis-kioskissa esittelemässä koulutuksiaan. Koulutuksia esittelemässä opinto-ohjaajan lisäksi ovat ammatinohjaajat sekä opiskelijat, joille on tehty toimintaohje vastuista sekä mukaan otettavista materiaaleista. Amis-kioskeilla on päivän aikana esillä kaksi – kolme eri ammattialaa, joilla on mukana alan kirjallisuutta, harjoitustöitä, videoesityksiä jne. Opinto-ohjaajalla on mukana infomateriaaleja myös muilta koulutusaloilta Amis-kioskilla esitellään kaikkia koulutusaloja. Oppilailla on mahdollisuus tulla välituntien aikana oman kiinnostuksensa mukaisesti kyselemään lisää koulutuksista ja ammattiin liittyvistä asioista.
Resurssit: 
Toimintamalli vaatii perusopetuksen oppilaanohjaajan ja ammattiopiston opinto-ohjaajan saumatonta yhteistyötä. Lisäksi malli vaatii ammattiopiston opinto-ohjaajalta hyvää organisointikykyä ja koulutuspääl-likön ja koulutusvastaavan perehtymistä ja sitoutumista toimintamalliin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallin päivittää opinto-ohjauksen vastuuhenkilö lukuvuosittain.
Yhteystiedot: 
TATU – tartu tutkintoon! –hanke, Ylä-Savon ammattiopisto, Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi, 0400 793 374
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
683 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top