Etsivä nuorisotyöntekijän kouluyhteistyö

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Toimintamallin tavoitteena on luoda avoin ja toimiva matalan kynnyksen yhteys nuorten ja etsivän nuorisotyöntekijän sekä lähettävän ja vastaanottavien oppilaitosten välille. Toimiva vuorovaikutus tukee nivelvaihesiirtymiä ja mahdollistaa ennaltaehkäisevän palveluun ohjauksen. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa nuorten asuinkunta säilyy perheen asuinpaikan mukaisena, jolloin peruspalvelut järjestetään oman kunnan toimesta. Kunnan omalla etsivällä nuorisotyöntekijällä on  hyvä ja ajankohtainen tieto mahdollisista paikallisista tukipalveluista. Ajatuksena on, että yläkouluvaiheesta tutun henkilön kanssa asioiden hoitaminen on sujuvaa, koska mahdollinen tiedonsiirto ja verkostopalaverit sekä tarvittaessa yhteys huoltajiin on rakentunut  ennen haasteiden kumuloitumista. Mallissa on kuvattu pääpiirteittäin tavat, joilla etsivällä nuorisotyöntekijä toimii koulutuksellista polkua tukevana rinnalla kulkijana peruskoulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. 

Tähän asti nuoren kotikunnan  etsivä nuorisotyöntekijä tai muut työntekijät eivät ole saaneet tietoja Valmasta, opistoista tai muista ei tutkintoon johtavista koulutuksista tehdyistä yhteyshakuvalinnoista sujuvan siirtymän toteuttamiseksi. Tietojen luovutuksen lupalomakkeella voidaan varmistaa ennaltaehkäisevä yhteydenotto kesäaikana ja mm. varmistaa opiskelupaikan vastaanotto, mahdollinen lisähaku opiskelupaikkoihin sekä seuranta opiskelujen alkaessa.  

Resurssit: 
Mallia toteutetaan tällä hetkellä nuorisotoimen ja peruskoulun yhteistyönä. Vastuu toimintamallin toteutuksesta on etsivällä nuorisotyöntekijällä, kehittämistoiminnasta vastuu on hankkeen projektipäälliköllä. Henkilöresurssin lisäksi muut tarvittavat resurssit ovat yksilölähtöisiä ja tarveperusteisia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallia on pilotoitu lukuvuoden 2016-17 aikana etsivän nuorisotyöntekijän ja hankkeen projektipäällikön toimesta. Lomaketta tietojen luovutukseen pilotoidaan keväällä 2017. Kouluyhteistyön mallinnus sisältää etsivän nuorisotyöntekijän työnkuvan, rinnalla kulkijan ja palveluun ohjaajan, mukaisia tehtäviä, Juurruttamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa on saumatonta ja painopiste saadaan muuttumaan ennaltaehkäisevään suuntaan. Ihanteellista on, että etsivällä nuorisotyöntekijällä on työpari, joka voi käyttää työssään valmentavia työskentelymenetelmiä ja/ tai alueellisiin palveluihin kuuluvat erilaiset matalan kynnyksen ryhmät (mm. vrt. Art-toiminta, Elämäntaidot-toiminta).
Yhteystiedot: 
NOJAT-hanke: Piritta Pietilä-LItendahl, 050 4400 220, piritta.pietila-litendahl@tyrnava.fi, projektipäällikkö
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
191 tykkäystä.
Go to top