Ryhmäytymisen ja Osallistamisen malli

Kuvaus: 

Motivaatiota, sitoutumista  sekä jatko- ja työelämävalmiuksia synnyttävän ryhmäytymisen ja osallistamisen toimintamallin tavoitteena on kehittää oppilaitosten kulttuuria kohti osallistavaa ja yhteistoiminnallista oppilaitos- ja oppiainerajat ylittävää toimintaa. Keskeistä toimintamallissa on luokan/ryhmän osallisuuden kokemuksellisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Toimintamalli on sovellettavissa minkä tahansa ryhmän tai oppivan organisaation käyttöön.Tavoitteena on, että kuka tahansa voi ottaa toimintamallit käyttöön tukeakseen ryhmän osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kiinnittymistä ja vastuullisuutta oppimiseen niin yksilön kuin organisaation taholla.

Toimintamalli koostuu sosiokulttuurisen yhteisöllisyystyöskentelyn ja tulevaisuustyöskentelyn työpajoissa käytetyistä menetelmistä.Toiminnalliset menetelmät koostuvat harjoituksista, joissa toteutuvat oppimisen aktivointi, kokemuksellisuus, ryhmän hyödyntäminen, vuorovaikutteisuus sekä mielikuvituksen ja luovuuden käyttö. Ne perustuvat oppijan omaan toimintaan ja tekemiseen.

Työpajojen suunnittelun lähtökohtana on ryhmäanalyysi, joka voidaan toteuttaa opetustunteja seuraamalla ja esim. opinto-ohjaajia, erityisopettajaa, kuraattoria haastattelemalla. Työpajat toistavat rakennetta aloitus, lämmittely, toimintavaihe ja lopetus sekä noudattavat kokemuksellisen oppimisen vaiheita: 1.Virittäytyminen. 2 Aktiivinen kokemus. 3. Kokonaisvaltainen kokemus. 4.Reflektiivinen havainnointi. 5. Abstrakti käsitteellistäminen.

Toimintamalli vaikuttaa positiivisesti ryhmään kuuluvien osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Mallissa toimijoiden yhteistyö hyödyttää kaikkia tahoja. Opettajan ryhmäytyminen opiskelijaryhmän/tiimin mukana on merkityksellistä. Ryhmäytymisen prosessia tulee vahvistaa jatkuvasti koko ryhmän prosessin ja projektin ajan sekä huomioida ryhmän päättyminen.

Resurssit: 
Yhteissuunnittelu olemassa olevia resursseja hyödyntämällä koulutusasteiden ja - organisaatioiden välillä. Ryhmä- ja opintojaksovastaavat, opot/ erityisopettajat tms. Sosionomiopiskelijoiden projektiopintoja todellisissa toimintaympäristöissä toiminnallisia ja luovia menetelmiä ryhmäytymisen ja osallistamisen ollessa osana ilmiöpohjaista oppimista. Mahdollistaa aidon työelämälahtöisen oppimisen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sosionomiopiskelijoiden hyödyntäminen ryhmäytymiseen ja osallisuuden lisäämiseen oppilaitosten arkeen lisäresurssina.
Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen tarja.tittonen@tamk.fi Merja Repo merja.repo@tamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
75 tykkäystä.

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top