Kielipolku

Kuvaus: 

Kielipolku on Jyväskylän Lyseon lukiossa pilotoitu, lukiolaisille tarkoitettu opintopolku, joka tarjoaa monipuolisesti kieliopintoja. Kieliopinnot on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Kehittämistiimissä on ollut mukana opettajia kaikista kolmesta koulutusorganisaatiosta.

Kielipolun taustalla on huoli lukiolaisille tarjottavien kieliopintojen suppeudesta, englannin hallitsevasta asemasta ja paikoin heikosta motivaatiosta opiskella kieliä. Kielten merkitys on kuitenkin kiistattoman tärkeä paitsi jatko-opintojen kohteena, myös yhtenä edellytyksenä jatko-opinnoissa menestymisessä. Jyväskylän alueella matemaattis-luonnontieteillä on ollut lukioissa perinteisesti vahva asema, mutta kieliaineille ei ole aiemmin ollut omaa opintopolkuaan.

Kielipolun tavoitteena on lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta kieliopintoja kohtaan, kasvattaa ja monipuolistaa lukion ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa korkeakoulujen kielikurssien suorittamisen jo lukioaikana. Näin ennakoidaan myös uutta lukiolakia, joka edellyttää yhä tiiviimpää yhteistyötä toisen asteen ja korkea-asteen välillä. Korkea-asteella suoritetut opinnot voidaan hyväksyä osaksi lukion oppimäärää, esimerkiksi syventävinä tai soveltavina kursseina. Opinnot ovat valinnoista riippuen hyvöskiluettavissa myös tulevissa jatko-opinnoissa korkeakoulussa.

Lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kieltenopettajat ovat yhdessä koonneet laajan korkeakoulujen kielikursseista laajan tarjottimen, josta opiskelijat voivat yksilöllisesti valita kiinnostavimmat opintokokonaisuudet. Opettajat ja opinto-ohjaajat tukevat paitsi valintaprosessissa, myös opinnoissa suoriutumisessa. Keskeisessä asemassa yhteistyön kannalta ovat olleet korkeakoulujen kielikeskukset.

Kielipolun mallintaminen vaatii lukioiden ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien ja kurssitarjotinten avaamista sekä opettajien konsultointia, millaisia kieliopintoja kannattaa lukiolaisille tarjota.

Resurssit: 
Kielipolun suunnitteluun on yhden lukuvuoden aikana osallistunut osa-aikaisesti kaksi lukio-opettajaa, yksi yliopiston opettaja ja yksi ammattikorkeakoulun opettaja. Tuntiresurssi kehittämistyölle on ollut noin 300 tuntia. Tämä ei kuitenkaan sisällä vielä esimerkiksi opiskelijoiden ohjaamiseen tarvittavaa resurssia, joka on suoraan riippuvainen opiskelijamääristä. Lisäksi tunteja tarvitaan jonkin verran polun markkinointiin opiskelijoille. Kokonaisuudessa resurssi on kuitenkin maltillinen siihen nähden, miten melko yksinkertaisilla toimenpiteillä yhteistyötä lukion ja korkeakoulujen välillä on saatu tiivistettyä ja lukion kielitarjonta monipuolistettua korkeakoulukursseilla. Toisaalta on huomioitava resurssi, jonka korkeakouluopettaja tarvitsee vastaanottaessaan lukiolaisten suorituksia. Työmäärää voi keventää jonkin verran tehostamalla lukiossa tapahtuvaa ohjausta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kielipolun juurtuminen vaatii ennen kaikkea aikaa ja valmiuksia muuttaa totuttua toimintakulttuuria kaikkien osapuolten kohdalla. Lukio-opiskelijat eivät esimerkiksi aina ole kovin kokeneita verkkokurssien suorittajia ja tarvitsevat verkko-opintoihin tukea sekä ohjausta. Lukion ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä tukee pyrkiä systematisoimaan ja mallintamaan, jottei kontaktointi ja yhteiset toimenpiteet perustu vain kahdenvälisiin sopimuksiin. Parhaimmillaan korkeakoulun näkökulmasta yhteistyökurssit ovat ikään kuin tuotteistettuja ja tarjottavissa lukioille laajemminkin. Aikaa vaatii myös korkeakouluopintojen juurtuminen lukion rakenteisiin. Opiskelijan lukujärjestyksessä on oltava ajanjaksoja, jolloin kurssien suorittaminen on mahdollista. Mikäli kurssit vaativat läsnäoloa, ne voivat joskus merkitä poissaoloja lukiokursseilta, mikä vaatii joustoa ja mahdollisesti monimuotoisia tapoja opintojen suorittamiseen.
Yhteystiedot: 
Minna Kuutti, projektikoordinaattori minna.kuutti@gradia.fi 040 341 5475 Outi Magga, opettaja outi.magga@gradia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
21 tykkäystä.
Avainsanat: 

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top