Askeleet ammattilaiseksi -malli

Kuvaus: 

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli korostaa opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä koulutus- ja oppisopimuksella tapahtuvassa opetuksessa ja ohjauksessa. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja kaikille yhteisten tutkinnon osien (YTO) integrointiin.

Askeleet otetaan jokaisella koulutus- tai oppisopimusjaksolla. Ensimmäisellä kerralla toiminta on vahvasti opettaja- ja ohjaajajohtoista ja opintojen edetessä jokaisella jaksolla kasvatetaan opiskelijan itseohjautuvuutta lisäämällä itsenäisiä tehtäviä ja vastuuta työtehtävissä.

Kun mallia toteutetaan ensimmäisen kerran uuden työpaikkaohjaajan kanssa, tulee opettajan ja työpaikkaohjaajan varata aikaa mallin ja materiaalien läpikäymiseen 1 – 1,5h. Toistot syventävät yhteistyötä ja lisäävät luottamusta madaltaen opettajan ja työpaikkaohjaajan välisen yhteydenoton kynnystä.

Työpaikkaohjaajien perehdyttämiseksi on julkaistu Askeleet ammattilaiseksi -opettajan ja ohjaajan opas. Opiskelijan oppimisen tueksi on laadittu oppimispäiväkirja, joka sisältää oppimista edistäviä tehtäviä, joita tehdään osin opettajan ja työpaikkaohjaajan johdolla ja osin itsenäisesti.
 

Resurssit: 
Toimintamallin voi ottaa käyttöön yksittäinen opettaja oman työpaikkaohjaajaverkostonsa kanssa. Tukimateriaalit ovat ladattavissa verkosta maksutta. Laajennettaessa mallia opettajatiimiin, toimialalle, oppilaitostasoiseksi ja koulutuksen järjestäjätasoiseksi tarvitaan aikaa suunnittelulle ja mallin mukaisen toimintavavan sopimiseksi. Lisäksi on hyödyllistä kytkeä oppimispäiväkirja tai sen tehtävät osaksi käytössä jo olevia oppimispäiväkirjoja, oppimisen alustoja yms.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallia ja materiaaleja pilotoidaan syksyn 2018 aikana 1) Keudassa liiketalouden opinnoissa. Keudan opettajat vievät mallin suoraan työpaikoille oppilaitoksen ja työpaikan yhtiestyönä. 2) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan yhteistyönä on käynnissä toimintamallin ja materiaalien käyttöönoton prosessi konserniorganisaatioissa. Mallia ja materiaaleja piloitoidaan Kokkolassa autoalan, liiketalouden ja ravintolan toimintalinjoilla seitsemässä KPO:n organisaatioon kuuluvassa liikkeessä. Pilottivaiheen jälkeen toiminta levitetään ja juurrutetaan KPedun ja KPO:n toimintaan niiden koko toiminta-alueella.
Yhteystiedot: 
Ville Virtanen veevee.virtanen@sakury.net p. 040 563 1456
Lisätietoja: 
Askeleet ammattiin -toimintamalli ja materiaalit on kehitetty SAKU ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelman ja SAKU ry:n Työkykypassi 3.0 -hankkeen Työelämäluotsaus-osahankkeessa. Osahankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
14 tykkäystä.
Go to top