Kulttuurisensitiivinen työparityöskentely

Kuvaus: 
Kohderyhmänä vankiloissa tuomiotaan suorittavat, päihteitä käyttävät sekä syrjäytymisvaarassa olevat alle 30-vuotiaat romaninuoret ja heidän verkostonsa. Tavoitteena on toimia sillanrakentajana vähemmistökulttuuriin kuuluvien asiakkaiden ja yleisten palvelujen välillä. Helpottaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien romaniasiakkaiden asiointia yleisissä palveluissa. Vaikuttaa positiivisesti yksilöiden kautta näiden verkostoihin ja alueellisiin romaniyhteisöihin. Tarkoituksena on myös toimia viranomaisten työparina heidän kohdatessa romaniasiakkaita. Romanisensitiivisessä parityöskentelyssä keskeisintä on saavuttaa luottamus asiakkaan ja työntekijöiden välille. Parityöskentelyssä työparin muodostavat kulttuurissa sisällä oleva työntekijä sekä kulttuurin ulkopuolinen sosiaalialan ammattilainen. Asiakkaat ovat yleensä ensimmäisenä yhteydessä romanitaustaiseen avainhenkilöön, joka ottaa ensitapaamiseen mukaan pääväestöä edustavan työparinsa. Tärkeää on mahdollisuus pitkäkestoiseen, liikkuvaan, joustavaan ja tavoitteiltaan avoimeen työskentelyyn, joka huomioi sekä kulttuuritaustan että asiakkaan laaja-alaisesti haastavan elämäntilanteen. Romanisensitiivisen työskentelyn aikana tarkastellaan asiakkaan elämäntilannetta eri näkökulmista ja luodaan asiakkaan tarpeista kaikkien ymmärtämä käsitys. Samalla vahvistetaan asiakkaan luottamusta yhteiskunnan yleisiin palveluihin ja valtaväestön edustajiin työntekijöinä sekä lisätään asiakkaan kykyä toimia yhteiskunnassa mahdollisesti tarvitsemiensa yleisten palveluiden tuella. Työparityöskentely voi missä tahansa vaiheessa suuntautua asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan johonkin toiseen palveluun tai toimintaan. Tällöin työntekijä lähtee määräaikaiseen parityöhön esimerkiksi opettajan, koulukuraattorin, työpaikalla työtehtäviin asiakasta perehdyttävän työntekijän, sosiaalityöntekijän tai päihdeohjaan kanssa. Tavoitteena työpariudessa on erityisesti yhteisen kielen ja ymmärryksen saavuttaminen sekä prosessi, jonka aikana asiakkaan oma toimijuus ja osallisuus vahvistuu.
Resurssit: 
Työparitoiminta, jossa toinen työntekijöistä on romanitaustainen ja/tai tuntee hyvin romanikulttuuria ja romaniyhteisön avainhenkilöitä ja erityispalveluja. Toinen työntekijä on "ulkopuolinen" sosiaalialan tai nuorisotyön ammattilainen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Jatkossa toiminta tulisi organisoida vakaan toimijan alle joko pitkäaikaisena hankkeena tai pysyvänä toimintana. Tärkeänä nähdään, että työskentelyn yläikäraja nousisi selvästi, esimerkiksi 40 ikävuoteen tai yläikäraja työskentelystä poistuisi
Yhteystiedot: 
Viivi Lähde – Tsetanes naal – hanke; viivi.lahde@hdl.fi; 050-3546662 Sami Seppilä – Tsetanes naal – hanke; sami.seppila@hdl.fi; 050-3279922 Valtteri Aaltonen – Tsetanes naal- hanke; valtteri.aaltonen@hdl.fi; 050- 3264250
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
15 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top