Uraohjausvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa

Kuvaus: 

Uraohjauksen huomioiminen osana opettajien ja ohjaajien työtä tulee korostumaan entisestään koulutuksen muutosten myötä. Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaaminen tai työelämään siirtymisen tukeminen vaativat uudenlaisia ajatusmalleja ja ohjaustaitoja. Jokaisen opiskelijan kohdalla uraohjauksessa tulee huomioida opiskelijan henkilökohtaiset urataidot ja niiden vahvistaminen.

Koulutuksen järjestäjien on hyvä varmistaa, että uraohjaus on määritelty osaksi oppilaitoksen ohjausprosessia. Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää oma roolinsa uraohjauksen kentässä. Henkilökunnan uraohjausosaamista tulisi vahvistaa muun muassa uraohjausvalmennusten avulla. Uraohjausvalmennukset edesauttavat yhteisen näkemyksen ja tahtotilan löytämisessä ja toimintatapojen muodostamisessa. Valmennusten avulla on mahdollisuus tarkastella omaa uraohjausajatteluaan ja ohjaustoimintansa lähtökohtia.

NOPSA-hankkeen aikana järjestettiin erilaisia uraohjausvalmennuksia hanketoimijoiden organisaatioissa. Kaikille valmennuksille tunnusomaista oli sisältöjen räätälöinti tarvelähtöisesti. Uraohjausvalmennusten suunnittelussa hyödynnettiin sekä NOPSA-hankkeessa kehitettyä uraohjauksen jäsentämisen mallia että uraohjausosaajan osaamismerkin osa-alueita (ks. Arjen arkki - Menetelmäpankki). Valmennukset vaihtelivat kestoltaan lyhyistä tapaamista aina pidempikestoisiin, prosessimaisiin kokonaisuuksiin. Valmennuksiin osallistui koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstöä, koulutuspäälliköitä, johtoa ja opiskelijatuutoreita (mahdollisuus saada opintosuoritus osallistumisesta). Valmennuksien ryhmien koot vaihtelivat yksittäisestä henkilöstä, tiimin, osaston tai suurryhmän kautta seminaarien satapäiseen kuulijakuntaan saakka.

Resurssit: 
Valmennukset on suunniteltu ja toteutettu NOPSA-hankkeen aikana. Niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Henkilöstön uraohjausmyönteisyyden herättämiseksi ja uraohjaustaitojen vahvistamiseksi kannattaa erilaisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä pienimuotoisia tapaamisia järjestää oppilaitoksen eri yksiköissä ja tiimeissä. Uraohjausvalmennukset on hyvä räätälöidä kohdehenkilöiden tarpeiden mukaan. Jo lyhyet uraohjaustapaamiset edesauttavat yhteisten näkemysten ja toimintatapojen löytämisessä. Uraohjausvalmennuksiin kannattaa ottaa myös esim. opiskelijatuutorit ja opiskelijayhdistystoimijat mukaan pohtimaan uraohjauksen ja -suunnittelun merkitystä osana opintoja. Opiskelijatuutorit ja opiskelijayhdistystoimijat pystyvät näin omassa toiminnassaan vahvistamaan opiskelijoiden urasuunnitteluosaamista.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK Teollisuusteknologia, anja.salo@tuni.fi
Lisätietoja: 
NOPSA-hankkeen aikana toteutettujen Uraohjausvalmennusten erilaisia toimintatapoja olivat: • henkilökohtaiset tapaamiset • aamu- tai iltapäiväkahvit • aamu- tai iltapäivävalmennukset • seminaari/kehittämispäiväpuheenvuorot hankkeessa toimiville ja ulkopuolisille toimijoille • tilausvalmennukset hankkeen ulkopuolisille toimijoille • henkilöstön koulutustapahtumat • opiskelija- ja vertaistuutorikoulutukset • benchmarking-tapaamiset hankkeen ulkopuolisten koulutuksen järjestäjien edustajien kanssa • prosessimaiset, pidempikestoiset valmennukset
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
6 tykkäystä.
Go to top