Tavoitteena oli yhteiskehittämällä luoda innovatiivinen ja kustannustehokas käytäntö sillan rakentajaksi eri alojen ja kouluasteiden opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkojen välillä. Opettajilla sekä opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua, laajentaa ja syventää ammattiosaamistaan sekä kehittää ammatti- ja yrittäjäidentiteettiään. Lisäksi opettajuutta oli tarve uudistaa sisällyttämällä valinnaisiin tutkinnon osiin työelämää ja tutkinnon perusteita yhdistäviä, eri alojen rajapintatyötehtäviä.

Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiimin valmentajaksi -käytännössä työelämälähtöinen työkokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siinä on aina mukana työelämä, opiskelijoita ja opettajia useilta eri ammattialoilta tai kouluasteilta. Työskentely tapahtuu tiiminä dialogimaisen tiimipalaverin ja opiskelijoiden toimintavaiheen vuorotteluna. Opettaja toimii kolmoisroolissa tiimi- ja ammattialavalmentajana sekä työelämäyhteistyön kehittäjänä. Opettajan pedagoginen toimintatapa muuttaa opiskelijatiimin toimintaa enemmän tilaa ottavaksi, osallistuvaksi ja ongelmia ratkovaksi. Opiskelijat hankkivat osaamista aidoissa ja motivoivissa oppimisympäristöissä, joissa teoria asettuu paremmin kontekstiinsa. Palautetta saadaan suoraan työelämältä, opettajilta ja opiskelijatiimin jäseniltä koko prosessin ajan.

Opettajat ja työpaikkaohjaajat sisäistävät vähitellen valmentavan työotteen ja opiskelijat saavat kokemusta tiimityöskentelystä. Keskinäisen vertaistuen ja toisilta oppimisen kautta myös opiskelijoiden omat näkökulmat avartuvat ja ongelmiin aletaan löytää ratkaisuja yhdessä. Malli on koulutuksen järjestäjälle kustannustehokas ja lisää työhyvinvointia, koska eri alojen opettajien yhteisöllinen tapa toimia tiiminä perustuu järkevään työnjakoon sekä samalla opiskelijoiden tehokkaampaan ohjaukseen ja tukeen. Työelämä on vahvasti mukana erilaisten käytäntöjen ja työelämälähtöisten työkokonaisuuksien yhteissuunnittelussa ja toteutuksessa ja jatkuvan suoran palautteen antajana.

Go to top