Recent Articles

Uutisarkki lokakuu 2019

SAKU ry:n ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 19.-20.11.2019 Tampereella

Promovet

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. syyskuuta 2017 - Lauantai, 31. elokuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
PROMOVET-projektin ensisijainen kohderyhmä on toisen asteen ammatilliset opettajat. Heidän osaamisensa karttuessa projektista hyötyvät myös nuoret, erityistä tukea tarvitsevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Muita kohderyhmiä ovat työvoimaviranomaiset sekä muut ammatillisen koulutuksen sidosryhmät paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Promovet-projektissa toteutetaan tutkimus, jonka kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opettajat, opiskeiljat ja sekä muut asiantuntijat. Tutkimustulosten pohjalta kehitetään verkkopohjainen tietopankki digitaalisista työvälineistä, joita ammatillinen opettaja voi hyödyntää opetuksessaan. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan ammatillisille opettajille kolutuskokonaisuus digitaalisten työvälineiden käytöstä ja vaikutuksesta ammatillisen koulutuksen pedagogiikkaan. 

Lisätiedot hankkeesta: https://promovet-project.eu/index.php/fi/ 

 

 

 

Yhteystiedot: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Uutisarkki syyskuu 2019

Ammattiosaajan työkykypassi selkosuomeksi

Valmennusmalli

Kuvaus: 

Maahanmuuttajien mentorointi on hyvä tukimenetelmä, jossa parhaimmillaan molemmat osapuolet oppivat uutta. Ennen mentoroinnin käynnistämistä on hyvä tutustua, miten sitä on aiemmin järjestetty ja millaisia kokemuksia siitä on. Tässä Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hankkeessa kirjoitetussa mentoroinnin käsikirjassa kuvataan, millaisella mallilla menetelmää toteutettiin ja millaista palautetta siitä saatiin toisen asteen opiskelijoilta. Käsikirjan lisäksi saatavilla ovat mentorointitarinat sekä mentorivalmennusmalli.

 

Resurssit: 
Maahanmuuttajien mentoreita toisella asteella valmennettiin tässä mallissa tehtäväänsä kahtena päivänä, yhteensä kumpanakin 7 + 1 tuntia. Molemmille päiville ja niiden valmennukseen tarvitaan opettajaksi päivän teemojen asiantuntija (1. pvä monikulttuurisuus, 2. pvä mentorointi). Lisäksi tarvitaan opetustila tietokoneella ja projektorilla varusteltuna.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa maahanmuuttajien mentoroinnista muokattiin yhteisten tutkinnon osien kurssi Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -tutkinnonosan valinnaisiin osaamistavoitteisiin. Tämä Monikulttuurinen ohjaus -niminen kurssi koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen sisältää laajennetun mentorivalmennuksen ja toinen itse mentorointiprosessin. Lukioiden osalta maahanmuuttajien mentoroinnin yhdistämistä suunniteltiin olemassa olevaan tutor-opiskelijatoimintaan. Jyväskylän palvelualan opistossa mentorointitoiminta suunniteltiin yhdistettäväksi opiskelijakunnan hallituksen toimintaan. Karstulan Evankelisessa Opistossa valmennuksen ensimmäisen päivän sisältö, monikulttuurisuus, päätettiin jatkossa tarjota kaikille opiston opiskelijoille. Lisäksi niille, jotka ovat kiinnostuneita lähtemään mentoreiksi, tarjotaan myös toinen valmennuspäivä.
Lisätietoja: 
Ulla Koukkari-Anttonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Mentorivalmennus maahanmuuttajien mentorointiin

Kuvaus: 

Maahanmuuttajien mentoreita on tärkeä valmentaa tehtäväänsä. Oheisen materiaalin (mentorivalmennuksen käsikirja sekä valmennuspäivät 1 ja 2) avulla toteutettiin kaksipäiväinen mentorivalmennus, jolla pyrittiin antamaan mentoreille perustiedot ja -taitoa monikulttuuriseen mentorointiin toisella asteella.

Lisäksi täällä ovat valmennuksessa käytetyt tehtävät (haasteita mentorointisuhteessa ja kotitehtävä). Kotitehtävään liittyvät tarinat löytyvät myös tältä sivustolta, samoin kuin mentorointitoiminnan käsikirja, jossa on paljon lisää tietoa hankkeessa testatusta ja muokatusta mentorointimallista. Mentoriprosessin seurantaa tukemaan mentoreille tehtiin päiväkirjapohja. Prosessin lopuksi mentoreille kirjoitetiin todistus toiminnasta (todistuspohja).  

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Ulla Koukkari-Anttonen, projektityöntekijä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ulla.koukkari-anttonen(at)gradia.fi Puh. 040 341 6243
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Valmentamo

Kuvaus: 

Valmentamo on oppipaja, joka toimi matalan kynnyksen periaatteella, nonstoppina, monipalvelumallilla. Valmentamo-ohjausmalli tuki pilotissaan OSAOn Kontinkankaan yksikön opiskelijoita keväällä 2019. Opiskelijat olivat sosiaali- ja terveysalan, lääkealan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan pt:stä. Valmentamoon eri opintovaiheissa olevat opiskelijat ohjautuivat pääsääntöisesti opinto-ohjaajien kautta. Valmentamon tuki perustui vahvasti yksilölliseen tuen tarpeeseen. Monet opiskelijat olivat saaneet yksilöllistä tukea jo peruskoulussa, osa opiskelijoista oli hakeutunut tai opiskellut Valma:ssa, erityisoppilaitoksissa tai pienryhmissä. Opiskelijoilla oli mm. runsaasti poissaoloja, opintojen etenemättömyyttä, elämänhallinnan vaikeuksia, psyykkistä oirehdintaa, tuen tarvetta sosiaalisissa tilanteissa selviytymiseen, heillä oli pudokkuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Opiskelijat etenivät Valmentamossa ollessaan opinnoissaan pääsääntöisesti hyvin, useimmat heistä sitoutuivat opiskeluun, osalla opiskelijoista opiskelurytmi oli hyvinkin intensiivinen. Heitä velvoitettiin ilmoittamaan poissaolot Valmentamon työntekijöille. Jokaiselle opiskelijalle sovittiin omat yksilölliset käyntiajat. Valmentamoon oli mahdollista tulla myös ilman sovittua aikaa. Opiskelijoille tarjottiin ohjausta esim. rästiopintoihin ja verkko-opintoihin. Noin 10 opiskelijoista keskeytti opintonsa jakson aikana, vaikka useimmat opiskelijoista oli merkittävässä vaarassa keskeyttää opintonsa. Pilotoinnin aikana kukaan opiskelijoista ei eronnut oppilaitoksesta. Valmentamon monipalveluidea toteutui siten, että asiakkaita tuettiin opintojen ohella mm. kesätyön hakemisessa, yleisesti siirtymävaiheissa (mm. tuki keskeytykseltä palaaville, työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeyttäminen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen lähteminen). Joitakin opiskelijoita tuettiin uuden alan valintakysymyksissä esim. koulutuskokeiluin. Valmentamon ohjausprosessi eteni alkukartoituksesta, tavoitteiden asetteluun ja seurantaan sekä loppuarviointiin.

Resurssit: 
Toiminnasta vastasivat kaksi ohjaajaa/työntekijää, joko yksin ja työparityönä. Valmentamo toimi pienryhmätilassa, jossa oli käytettävissä kannettavia tietokoneita. Opiskelijat hyödynsivät www-sivuja ja käyttivät oppilaitoksen verkko-oppimisalustaa. Tilassa oli käytettävissä oppikirjoja, opiskelijat käyttivät oppilaitoksen kirjaston palveluita. Toiminnassa hyödynnettiin valtakunnallista avoimien ammatillisten opistojen aavo.fi-sivustoa. Valmentamossa oli opiskelijoilla kahvittelumahdollisuus, osa söi tilassa myös aamupalaa ja/tai välipalaa. Jakson aikana tehtiin verkostoyhteistyötä ryhmänohjaajien, opettajien ja opinto-ohjaajan sekä muun tarvittavan verkoston kanssa. Opiskelijat antoivat erittäin hyvää palautetta ohjausmallista, 100 % toivoi tukimuodon jatkuvan. Opinto-ohjaajat olivat myös tyytyväisiä ohjausmalliin se tuki olemassa olevia tukimuotoja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintatapa on juurrutettavissa eri alojen yksiköihin ja koulutuksen järjestäjien toimintaan. Toiminnan tuloksellisuutta vahvistaa mahdollisimman varhainen ohjaaminen palveluun. Ohjausmalli mahdollistaa tuetun verkko-opiskelun valtakunnallisessa aavo.fi-palvelussa, verkko-opiskelutarjontaa voidaan laventaa myös koulutuksen järjestäjän omalla tarjonnalla. Toimintatapa tukee itsenäistä opiskelua niiden opiskelijoiden osalta, joilla itsenäinen opiskelu ei suju ilman tukea ja ohjausta. Opiskelijat toivoivat jatkossa isompaa luokkatilaa käyttöön. Jatkokehittämisessä on hyvä tehdä vielä tiiviimmin yhteistyötä ryhmänohjaajien kanssa sekä käyttää Valmentamoa myös opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja myös työpaikalla tapahtuvan oppimiseen tukemiseksi.
Yhteystiedot: 
Maarit Kopakka, projektipäällikkö; OSAO, Opiskelijapalvelut puh. 040 668 2884
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
Go to top