Recent Articles

Ohjaustyökalu OmaPolku OSAOssa

Kuvaus: 

Ohjaustyökalu on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Niin opiskelijan, huoltajan, opettajan, ohjaajan, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan kuin myös muiden ohjaustahojen. Työkaluun on koottu olemassa olevia opiskelun muotoja, tuki- ja ohjausmuotoja ammattiopistossa. Uusi ammatillinen lainsäädäntö on huomioitu. Työkalu on tällä hetkellä muokkausvaiheessa. Se on tulossa OSAOn nettisivulle testikäyttöön. Linkki tulossa.

1. OmaPolku OSAOssa -ohjaustyökaluun on koottu tietoa erilaisista yksilöllisistä mahdollisuuksista sekä tukimuodoista jo OSAOssa opiskelevan avuksi.
 Työkalua voidaan hyödyntää erityisesti, jos uhkana on opintojen keskeyttäminen tai eroaminen. OmaPolku OSAOsta löytyy myös ideoita opiskelijoiden muihin tilanteisiin.

Lisätietoa eri opiskelumahdollisuuksista ja vaihtoehdoista saat klikkaamalla OmaPolku OSAOssa -kuvan eri osia.

2. OmaPolku OSAOsta löytyy tietoa kaikille.

Opiskelija: Voit etsiä tietoa OmaPolusta itse tai yhdessä opettajan/ryhmänohjaajan/opon kanssa.  Jos sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella tilanteestasi tarkemmin, ota yhteyttä omaan ryhmänohjaajaasi tai opinto-ohjaajaasi uuden suunnitelman tekemiseksi. Lisätietoja antavat myös nettiopo www.osao.fi/hakijalle/nettiopo.html ja OSAOn Oppisopimusyksikkö oppisopimus@osao.fi 

Henkilökunta (opettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, ohjaaja): Voit käyttää OmaPolkua opiskelijan ohjaamiseen. Vaihtoehtojen kartoittaminen kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa. Tee tarvittaessa yhteistyötä esim. ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Huoltajat/Muut: Omapolusta löytyy hyödyllistä tietoa OSAOn yksilöllisistä opiskeluvaihtoehdoista ja tukimuodoista myös huoltajille ja muille ohjaustahoille.

Resurssit: 
Ohjaustyökalun sisältöä on työstetty pääasiassa kahden hankkeen (SISU ja Opsodiili pohjoinen) neljän henkilön voimin. Kommentteja on kerätty matkan varrella työpajoista, joihin on osallistunut opettajia, ohjaajia, opiskelijoita, erityisopettajia, kuraattoreita, psykologeja, opoja sekä hallinnon edustajia. Myös erinäisissä seminaareissa on saatu oivaltavia kommentteja ständi-pisteellä. Teknistä toteutusta on tehnyt OSAOn graafinen suunnittelija.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjaustyökalun luomisprosessi ja kommenttien kerääminen työpajoissa ja ständeillä on ollut osa juurruttamista. Kun ohjaustyökalu on saatu testikäyttöön (OSAOn nettisivuille kaikkien vapaasti käytettäväksi), voidaan sen perusteella sisältöä ja toimintoja kehittää lisää. Reformin tuomat käytännön muutokset otetaan huomioon kehittämisessä.
Yhteystiedot: 
Maarit Kopakka, maarit.kopakka@osao.fi, 040 6682884 Paula Törmänen, paula.tormanen@osao.fi, 0503400555
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

AMIS9

Kuvaus: 

AMIS9-toiminnalla vastataan nuorten tiedontarpeeseen toisen asteen opiskelusta ja tarvittavista arjentaidoista. Lapin pienissä kunnissa asuvat nuoret ovat usein tilanteessa, jossa heidän on lähdettävä toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Välimatkat kotiin voivat kasvaa satojen kilometrien pituisiksi. Mikäli opinnot edellyttävät muuttoa toiselle paikkakunnalle, tuo se siirtymiseen peruskoulun jälkeisiin opintoihin oman jännityselementtinsä niin nuoren kuin vanhemmankin kannalta. Saattelun ja AMIS9-toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä tukemalla sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Saattelutoiminnalla ehkäistään mahdollisia opintojen keskeytyksiä ja tuetaan nuoren itsenäistymistä sekä sujuvaa siirtymää.

AMIS9-toimintaa toteutetaan keväisin yhteishaun jälkeen opinto-ohjauksen yhteydessä. Toiminnan aluksi kartoitetaan nuorten mieltä askarruttavia teemoja, joita tapaamiskerroilla käsitellään. AMIS9-toiminnassa käsiteltäviä teemoja voivat olla mm. asuntola-asuminen, toisen asteen opintojen rakenne, opintojen rahoitus, harrastukset, vapaa-aika sekä nuorten palvelut uudella paikkakunnalla. Lisäksi AMIS9-toiminnassa tehdään vierailuja toisen asteen oppilaitoksiin, asuntoloihin ja tutustua erilaisiin nuorten palveluihin. Toiminnassa hyödynnetään myös etäyhteyksien suomia mahdollisuuksia tutustua eri toimijoihin.

Resurssit: 
Toimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi opinto-ohjauksen tunneilla
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintaa on toteutettu hankkeen aikana useamman kerran ja se on juurtunut koulun toimintatavaksi.Toimintamallin kehittämisessä on hyvä ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen reformi ja sen tuomat muutokset esimerkiksi opintoihin hakeutumisessa.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Katja Norvapalo katja.norvapalo(a)ulapland.fi 040 484 4185
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Mennään seiskalle

Kuvaus: 

Mennään seiskalle -toiminnan tavoitteena on sujuvoittaa siirtymää alakoulusta yläkouluun. Toiminta on keskittynyt tukemaan yläkouluun siirtyvien oppilaiden tutustumista toisiinsa ja tulevaan kouluun. Toiminnalla vahvistetaan oppilaiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä lievennetään siirtymään liittyvää jännitystä.

Toiminnan ideana on, että oppilaat tapaavat toisiaan sekä omilla kouluillaan että tulevassa yläkoulussaan. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan siten, että 6. luokan oppilaat ja yläkoulun tukioppilaat suunnittelevat itse osan toiminnoista oman koulunsa Mennään seiskalle -päivässä aikuisten tukemina. Oppilaat vastaavat kyselyyn koskien siirtymää ja kirjoittavat kirjeen tulevalle luokanvalvojalleen. Tapaamiskertoja on kevään aikana 3. Kunkin kerran jälkeen oppilailta kerätään palautetta, jonka pohjalta toimintaa kehitetään. Toimintaa toteutetaan monitoimijaisesti yhdessä 6. luokan oppilaiden ja luokanopettajien, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, nuorisotyöntekijän sekä yläkoulun aineenopettajien ja tukioppilaiden kanssa.

Yläkouluun siirtymisen tukeminen jatkuu heti seuraavana syksynä Ollaan seiskalla -toiminnalla, jonka tavoitteena on tukea ryhmän muotoutumista kohti toimivaa luokkayhteisöä. Toiminnassa toteutetaan mm. ryhmäyttämistunteja ja yhteisiä retkiä. 7. luokan aikana on tärkeää seurata ryhmän toimintaa ja sosiaalisten suhteiden muotoutumista ja reagoida tarvittaessa mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Resurssit: 
Eri toimijoiden panosta tarvitaan suunnittelussa ja toteutuksessa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintaa on toteutettu soveltaen Enontekiöllä ja Rovaniemellä useamman kerran, jolloin se on juurtunut koulujen toimintakulttuuriin. Jatkossa toimintaa tulisi kehittää niin, että se linkittyisi vahvemmin yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Katja Norvapalo katja.norvapalo(a)ulapland.fi 040 484 4185
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Marraskuu 2017

Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot kolmelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle: Hengitysliitto ry:lle, Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle (SAMIedu) ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle (YSAO). Palkinnot jakoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tiistaina Turussa ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä. Laatupalkintokilpailun teemana vuonna 2017 oli tiedolla johtaminen.

eHOKS-hankkeen seminaari

Paikka: Koulutuskeskus Sedu, auditorio, Koulukatu 41, Seinäjoki
 
Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut ovat ammatillisen koulutuksen reformin keskeisiä, 1.1.2018 voimaan tulevan lainsäädännön myötä uudistuvia toimintaprosesseja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut eHOKS-hankeryhmän, jonka tehtävänä on luoda yhtenäinen toimintamalli henkilökohtaistamiseen ja laatia suunnitelma digitaalisen eHOKS-palvelun rakentamiseksi.
 

Work Smart -uraohjausmalli

Kuvaus: 
Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeen tuloksena syntyi uraohjausmalli, jonka avulla päivitettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ja PKKY:n (ammatillinen 2. aste) opiskelijoiden uraohjausta, kehitettiin työelämän rekrytointiosaamista ja helpotettiin opiskelijoiden siirtymistä työelämään.
 
Uraohjausmalli koostuu työpajoista, joissa ensin aktivointipajoissa harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja markkinointia sekä työelämätaitoja. Sen jälkeen verkostoitumispajoissa kohdataan työantajien ja yritysten edustajia. 
 
 
Work Smart uraohjausmallissa järjestetään 1-3 aktivointityöpajaa, joissa hyödynnetään tiimioppimisen periaatteita (mm. dialogirinki, toiminnallisuus ja itseohjautuvuus). Työpajoissa sparrataan opiskelijoiden työelämätaitoja niin että he työllistyisivät ja pärjäisivät työelämässä mahdollisimman hyvin. Ensimmäisessä työpajassa opiskelijoille kerrotaan yleisistä työelämätaidoista ja he oppivat tunnistamaan, kuvaamaan ja markkinoimaan omaa osaamistaan. Toisessa pajassa pohditaan, millaiselta tulevat työmarkkinat näyttävät ja millaisia taitoja tulevaisuuden työtehtävät vaativat. Osallistujat oppivat, miten ja mistä töitä voi hakea, ja mitä ovat piilotyöpaikat.  Kolmannessa työpajassa harjoitellaan rekrytointitilanteita sekä laaditaan CV ja työhakemus.
 
Verkostoitumispajassa opiskelijat ja työelämän edustajat kohtaavat. Opiskelijat pääsevät soveltamaan aktivointityöpajoissa oppimaansa eli kuinka omaa osaamista voi markkinoida ja kuinka rekrytointitilanteessa toimitaan. Samalla opiskelijat kuulevat millaisia vaatimuksia työelämän edustajilla on työnhakijoille ja miten työpaikkoihin voi hakeutua. 
 
Verkostoitumispajojen aikataulu, sisällöt, tavoitteet ja osallistujat suunnitellaan aktivointipajoissa, opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat myös kutsuvat verkostoitumistilaisuuteen yrityksiä.  Tilaisuuksien tarkoituksena on madaltaa opiskelijoiden kynnystä tutustua yrityksiin ja tuoda osaamistaan esille. Yritysten näkökulmasta verkostoitumistyöpajat tarjoavat mahdollisuuden esitellä yrityksen toimintaa, tavata tulevaisuuden työntekijöitä ja tuoda esiin alan monipuolisia työtehtäviä.

 

Resurssit: 
Aktivointityöpajan suositeltava ryhmän koko on max. 20 henkilöä. Työpajan kesto on n. 1,5-4 tuntia, sisältö voidaan jakaa myös kahteen tapaamiseen. Tarvitaan ryhmätyöskentelyyn/dialogirinkiin soveltuva tila. Opettajalla on valmentava rooli. Työpajassa on mahdollisuuksien mukana myös työelämän edustajia. He kertovat oman työelämänsä polun sekä vinkkejä työnhakuun ja työelämään. Opiskelijoita rohkaistaan ja tuetaan ottamaan vastuuta työelämän kontaktoinnista työpajavierailuihin liittyen. Verkostoitumispajassa on opiskelijoita max. 20 ja työelämän edustajia 4-8 (riippuen opiskelijoiden määrästä). Verkostoitumistyöpajan kesto on 2-3 tuntia ja siihen tarvitaan pienryhmätyöskentelyyn soveltuva tila. Menetelmänä verkostoitumispajassa käytetään ”speed dating”, joka mahdollistaa kaikkien osallistujien verkostoitumisen. Verkostoitumisen onnistumisen edellytys on, että sekä opiskelijat että työelämän edustajat ovat valmistautuneet ennakolta tapaamiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uraohjausmallia juurrutetaan osaksi oppilaitoksen toimintaa. Karelia-amk:ssa Work Smart uraohjaus on integroitu osaksi ammatillinen kasvu opintojaksoa, jonka kaikki opiskelijat suorittavat. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä (ammatillinen 2. aste) uraohjausmalli on myös integroitu osaksi opetusta. Uraohjausmallin ohjeistus ja materiaalit löytyvät ja niitä päivitetään jatkossa (hankeen päättymisen jälkeen): ammattiura.fi ja karelia.fi/worksmart
Yhteystiedot: 
Jari Uimonen (Karelia-amk), Projektipäällikkö, jari.uimonen@karelia.fi, Puh. 050 530 6811. Hanne Husso (PKKY), Hankeasiantuntija, hanne.husso@pkky.fi, puh. 050 463 7173
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top