Recent Articles

Tutorvastaavien koulutusseminaari - hyvinvointia tutortoiminnasta

Paikka: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen linja 19, Helsinki.
Aika: 8.11.2018 klo 9.00-15.00
 
Koulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita, kokemuksia ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.  Koulutuksessa tutustutaan myös järjestöihin (MLL, SLL, SAKKI, OSKU, SAKU), jotka tukevat tutortoimintaa.
 
Ohjelma:

Ilmoittaudu Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäiville!

Päivien ohjelmaan kuuluvat muun muassa asiantuntijoiden alustukset, työpajat ja hyvinvointitori. Lisäantia päiville tuovat kollegakohtaamiset, mielenkiintoiset käytäväkeskustelut ja perinteinen SAKUstars-gaalailta.

Vuoden 2018 päivien ohjelma on nyt julkaistu ja ilmoittautuminen on käynnissä! Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään  20.-21.11.2018 Tampere-talossa, Tampereella.

Maahanmuuttajan mentorointi toisella asteella

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 01. maaliskuuta 2017 - Torstai, 28. helmikuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Kohderyhminä ovat toisella asteella sekä maahanmuuttajaopiskelijat että muut vapaaehtoisesti mentoreiksi haluavat opiskelijat. Välillisesti kohderyhminä ovat eri oppilaitokset ja työelämä.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hanke kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä toteutetaan kouluttamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota, jossa molemmilla osapuolilla tulee olla tarvittavat valmiudet onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. 

Hankkeen toimenpiteenä luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentorointimalli, joka edistää maahanmuuttajien koulutuksellisia valmiuksia ja siten koulutuksellista tasa-arvoa sekä ehkäisee koulutuksen keskeyttämisiä. Toiseksi luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentoreiksi haluaville mentorivalmennusmalli, joka parantaa kotoperäisen väestön tietoa ja taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Mallit jäävät osaksi hankkeessa mukana olevien oppilaitosten toimintaa, ja niitä levitetään yhdessä kansallisten kumppaneiden kanssa. Mallien lisäksi tuloksena syntyy työssäoppimispaikkoja opiskelijoille oppilaitosten sisältä.

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajille tarjottavaa tukea sekä kantaväestön monikulttuurisuusvalmiuksia. Kansainvälisen yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kokemusten jakaminen, yhteisten intressien tunnistaminen ja niiden käsittely toisilta oppien.

 

Yhteystiedot: 
Ulla Koukkari-Anttonen, projektityöntekijä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ulla.koukkari-anttonen(at)gradia.fi Puh. 040 341 6243

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen. Vuosikello on työstetty osana EHYT ry:n koordinoimaa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanketta.

Verkko-opinnot väyläopintoina

Kuvaus: 

Verkko-opinnot väyläopintoina. Väyläopinnot = toisen asteen opiskelijoille tarjottavia avoin amk-opintoja. Väyläopintoina tarjotaan avoimen amk:n verkko-opintoja, jotka soveltuvat sekä perus- että ammattiopinnoiksi toisella asteella/amk:ssa. Opintojaksoilla on mukana myös amk-opiskelijoita. Verkko-opinnot mahdollistavat tutustumisen amk-opintoihin mistä päin Suomea/maailmaa tahansa.

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa

- Etäisyyksien voittaminen. Verkko-opinnot parantavat kampuksista etäällä asuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua väyläopintoihin. 

- Kiinnostuksen herättäminen amk-opintoihin. Verkko-opinnoilla tarjotaan mahdollisuutta osallistua opiskelijaa kiinnostavalle opintojaksolle ja tutustua siten amk-opiskeluun.

Ratkaisu

-  Toisen asteen oppilaitokset sijaitsevat eri paikkakunnilla ja usein pitkienkin matkojen päässä ammattikorkeakoulujen kampuksista. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoja asuinpaikasta riippumatta. Tieto tästä mahdollisuudesta pitäisi olla opiskelijoiden saavutettavissa helposti.

- Kiinnostus amk-opintoihin saadaan heräämään tarjoamalla verkossa suoritettavia yleisiä aineita sekä ammattiaineiden perusteita. Opiskelija voi valita esim. yhden opintojakson ja saada siitä onnistumisen kokemuksia. Nämä lisäävät kiinnostusta väyläopintoihin. Kehitetään verkko-opintotarjontaa, suositeltuja opintopolkuja ja verkossa opiskelun ohjausta.

Tulokset: kokeilut ja arvioinnit

Averkon verkko-opintotarjonta on maksuttomasti toisen asteen opiskelijoiden käytössä. Väyläopiskelijat suorittavat opintoja suunnilleen samalla suoritusprosentilla kuin ammattikorkeakouluopiskelijat.

Resurssit: 
henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyvyys ja siirrettävyys Averkon toiminta on vakiintunut ja sen on mahdollista toimia väyläopintojen tarjoajana myös jatkossa. Verkko-opinnot sopivat väyläopintoina erityisesti pitkien etäisyyksien päästä opiskeleville. Malli on yleistettävissä. Onnistumiseen vaikuttaa opinnoista tiedottaminen, opiskelijan ohjaus, opintotarjonnan laajuus ja kiinnostavuus sekä verkko-opintojen ohjaus.
Yhteystiedot: 
Tuula Hohenthal tki-asiantuntija tuulia.hohenthal@centria.fi Centria-ammattikorkeakoulu
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
Avainsanat: 

AC info

Kuvaus: 

Pidämme AC:n kautta infoja Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opinnoista (=Averko-opinnot), väyläopinnoista ja avoin amk-opinnoista siihen aikaan, kun verkko-opintoihin ilmoittautuminen on meneillään. Opiskelijat ovat eri puolilla Centrian toiminta-aluetta / Suomea / maailmaa: Infon toteuttaminen webinaarina AC:n kautta mahdollistaa osallistumisen mistä päin vain. Webinaarissa on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä väyläopintoihin, avoin amk-opintoihin ja verkko-opintoihin liittyen.

Käytännöllä vastataan tiedon tarpeisiin tarjolla olevista opinnoista, opintoihin ilmoittautumisesta ja opiskelukäytännöistä. 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Centria markkinoi erityisesti verkko-opintoja (=Averko-opintoja) väyläopintoina. Väyläopinnot = toisen asteen opiskelijoille tarjolla olevia avoin amk-opintoja. Webinaarin avulla voi näyttää ja kertoa konkreettisesti: mitä väyläopinnot ovat, kenelle tarkoitettu, mistä löytyvät, kuinka opintoihin ilmoittaudutaan, mitä tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen, kuinka opintoja suoritetaan, miten saa todistuksen… Webinaarissa voi näyttää käytännössä opintojakson toteutusympäristön ja millaisia sisältöjä ja tehtäviä opintojaksolla on. Samoin voi kertoa juuri niistä asioista ja opinnoista, joista kuuliljat haluavat enemmän tietää.
Yhteystiedot: 
Tuula Hohenthal tki-asiantuntija tuulia.hohenthal@centria.fi Centria-ammattikorkeakoulu
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
Avainsanat: 
Go to top