Recent Articles

Vertaisvalmennus

Kuvaus: 

Vertaisvalmennus on toimintatapa, jossa hiljattain samassa tilanteessa olleet opiskelijat tukevat toisiaan opiskelujen menestyksekkäässä läpiviemisessä (esim. toisen vuoden opiskelijat uusien opiskelijoiden tukena). He eivät neuvo valmennettaviaan, vaan kysyvät hyviä kysymyksiä, kertovat kokemuksiaan ja tukevat valmennettaviaan löytämään itselle parhaita ratkaisuja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Vertaisvalmentajien tehtävään koulutetaan sekä opiskelijoita että opettajia. Opettajat ovat samalla viivalla opiskelijavalmentajien kanssa ja heidän ensisijainen tehtävänsä on tukea opiskelijavalmentajia vertaisvalmennustuokioiden suunnittelussa. Vertaisvalmentajiksi valitaan opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tehtävässä. Toimintatapa sopii sekä lukioihin että ammatilliseen koulutukseen.

Vertaisvalmennus perustuu kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja kuuntelun harjaannuttamiseen. Vertaisvalmentajat koulutetaan tehtäväänsä toiminnallisessa koulutuksessa, jossa suunnitellaan yhdessä varsinaisen valmennuksen teemoja ja rakennetta. Koulutuksen rinnalla lähdetään toteuttamaan valmennusta käytännössä.

Toimintatapaa voi soveltaa monella tapaa. Esimerkiksi lukiossa vertaisvalmennus toteutettiin koko lukuvuoden mittaisena vapaavalintaisena kurssina. Ammatillisen koulutuksen puolella kokeiltiin puolestaan lyhytkestoisempaa, ensimmäiseen työssäoppimiseen lähtöä helpottavaa vertaisvalmennusta.

Opas koulutuksen järjestämiseksi ja vertaisvalmennuksen käynnistämiseksi julkaistaan loppukeväästä 2018. Opas sisältää harjoitteita ja tietoa vertaisvalmennuksesta.

Resurssit: 
Vähintään kahden motivoituneen opettajan/ opon työpanosta, joka kuluu seuraaviin: - Vertaisvalmennuksen tarpeen ja kohdennuksen pohtiminen - Vertaisvalmentamisesta kiinnostuneiden opiskelijoiden löytäminen - Vertaisvalmennukseen osallistuvan opiskeluryhmän löytäminen - Vertaisvalmentajien tukeminen valmennustehtävässä
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opas vertaisvalmennuksen järjestämiseksi valmistuu loppukeväästä 2018.
Yhteystiedot: 
minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

THL:n ja Sitran tutkimus: Nuorten syrjäytyminen käy myös yhteiskunnalle kalliiksi

Syrjäytymisestä aiheutuu inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa. Ensimmäinen piikki syrjäytymisen kustannuksissa on nähtävissä jo lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana ja toinen piikki murrosiän kynnyksellä. 

Uudistettu kumppanuussopimus Lapin TNO-palveluista 2017

Kuvaus: 
Kumppanuussopimuksella on sitouduttu yhteistyön jatkamiseen ja vahvistamiseen elinikäisten TNO-palvelujen toteuttamisessa, markkinoimisessa ja kehittämisessä Lapin alueella. Sopimuksen mukaisesti lappilaisille ihmisille ja työelämälle tarjotaan helpommin saavutettavia, tasapuolisia ja laadukkaita palveluja ura- ja koulutussuunnitteluun sekä koulutusmahdollisuuksien ja tukimuotojen selvittelyyn.
 
Sopimus on solmittu ensimmäisen kerran vuonna 2012, se on päivitetty vuonna 2014 ja uudistettu kriittisen tarkastelun jälkeen vuonna 2017 Lapin TNO-palvelut -projektissa. Sopimuksessa on 29 osapuolta eri puolilta Lappia ja erilaisista organisaatioista. Jokaisella organisaatiolla on omat TNO-palvelut, mutta nyt myös yhteiset palvelut ja yhteinen tahtotila.
 
Sopimuksen uudistaminen on toteutettu Lapin TNO-palvelut -projektissa rinnan TNO-palvelutuotteiden muotoiluprosessin (ks. Lapin koulutusneuvonta), Menestyjäksi Lapissa - TNO-strategian päivittämisen ja Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjan laatimisen kanssa.
 
Sopimus tukee elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toteutumisen periaatetta Lapissa.
Resurssit: 
Kumppanuussopimus edellyttää toimijajoukkoa, joka ovat sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen ja on valmis tekemään omia ja yhteisiä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Kumppanuussopimuksessa nimetyt organisaatioiden TNO-yhdyshenkilöt tai heidän edelleen nimeämänsä henkilöt osallistuvat siinä määrin kuin on tarkoituksenmukaista oman alueensa TNO-alueryhmätoimintaan. Koska sopimuksella vahvistetaan maakunnallisen TNO-strategian toteuttamista, tarkoittaa se, että mukana olevat organisaatiot ovat valmiita käyttämään henkilöstönsä työaikaa strategian painopisteisiin, joita ovat 1) asiakaslähtöiset ja -läheiset TNO-palvelut, 2) uudistuva TNO-palveluosaaminen ja 3) kumppanuuteen perustuva TNO-toiminta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Se ”elää” Lapin TNO-toimintamallin tuella, jota on koordinoinut jo vuodesta 2012 Lapin ELY-keskus (toimintamallin mukaiset säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä, Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä, Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä ja neljä Lapin TNO-alueryhmää) ja kytkeytyy myös Ohjaamojen vakinaistamiseen 1.1.2018 alkaen. Sopimuksen organisaatiojoukon laajentamisesta on käyty jo keskusteluja, mutta sopimuksen seuraavan tarkastelun on arvioitu ajoittuvan maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
Yhteystiedot: 
Lapin TNO-palvelut -projekti, päätoteuttaja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, projektipäällikkö Mirva Petäjämaa, etunimi.sukunimi@lappia.fi, 040 705 3184
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Lapin koulutusneuvonta

Kuvaus: 

Lapin koulutusneuvonta -palvelussa verkkoneuvojat auttavat, kun henkilö miettii vaihtoehtoja koulutukseen, työhön ja tulevaisuuteen. Mietinnässä voi olla ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakoulu, oppisopimus tai töiden haku. Askarruttaa voi ammatinvalinta, alan vaihto tai
ilman opiskelupaikkaa jääminen.

Palvelu on tarkoitettu kaikille lappilaisille ja Lapista kiinnostuneille; sen käyttö on aika- ja paikkariippumatonta. Palvelu on maksutonta, luotettavaa ja henkilökohtaista neuvontaa, joka perustuu asiakkaan nimettömyyteen. Asiakas tarvitsee vain sähköpostiosoitteen lähettääkseen kysymyksen.

Asiakas saa kysymyksiinsä kirjallisen vastauksen yhden luukun periaatteella tilanteessa, jossa hän ei oikein tiedä, minkä tahon puoleen hänen tulisi kääntyä. Verkkoneuvojat ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta, Lapin ammattikorkeakoulusta, Lapin TE-palveluista, Lapin yliopistosta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. 

Palvelu on teknisesti toteutettu virtu.fi-palveluportaaliin yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Virtu.fi on sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jossa on lukuisia sähköisiä palveluja lappilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Lapin koulutusneuvonta -palvelu tukee elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toteutumisen periaatetta Lapissa. Se hyödyttää erityisesti henkilöitä, jotka eivät ole koulutuspalvelujen piirissä eli ovat erilaisissa siirtymävaiheissa. Opinnot ovat ehkä jääneet kesken ja nyt olisi aika palata suorittamaan opinnot loppuun, ammatin vaihto voi olla kysymyksessä, myös ensimmäisen ammatin valinta tai täydentävän osaamisen hankkiminen työn ohella. Palvelu voi myös auttaa niitä, jotka eivät syystä tai toisesta halua kääntyä oman oppilaitoksensa asiantuntijan puoleen vaan kaipaavat anonyymia asiointimahdollisuutta. Palvelu täydentää alueellista palvelutarjontaa.

Resurssit: 
Palvelu vaatii henkilöresurssia: verkkoneuvojat ja palvelua koordinoivan henkilön, joka voi olla yksi neuvojista. Koordinoiva henkilö varmistaa, että saapuneisiin kysymyksiin vastataan palvelulupauksen mukaisesti. Verkkoneuvojien on hyvä olla henkilöitä, jotka muutoinkin neuvovat ja ohjaavat opinnoista kiinnostuneita, koska Lapin koulutusneuvonta -palvelu on vain yksi kanava lisää esim. puhelimen ja sähköpostin rinnalle tavoittaa uusia asiakkaita ja saattaa heitä eteenpäin omilla poluillaan. Kaikki verkkoneuvojat saavat sähköpostiinsa herätteen saapuneesta kysymyksestä, joten aikaa ei tarvitse käyttää järjestelmässä päivystämiseen. On kuitenkin tärkeää, että tehtävä on kirjattu neuvojien tehtävänkuvaan ja sille on varattu työaikaa. Koska kyse on uudesta palvelusta, tarvitsee palvelun tunnettuuden lisääminen myös euroja. Palvelun markkinointia tehdään projektin rahoituksella sekä hyödyntäen palvelua tuottavien tahojen ja Lapin TNO-verkoston ilmaisia kanavia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Palvelu on kehitetty ja kokeiltu Lapin TNO-palvelut -projektissa (ESR). Palvelun jatkamisesta toistaiseksi on sovittu yhteistyösopimuksella palvelua tuottavien organisaatioiden kesken. Toimijoiden välillä ei ole rahaliikennettä, vaan kukin organisaatio vastaa omasta neuvojaresurssistaan. Uudet verkkoneuvojat perehdytetään ja verkkoneuvojien kesken on sovittu yhteisesti pelisäännöistä. Palvelun markkinointia jatketaan. Palvelun kehittämisessä otetaan jatkossa huomioon mm. palvelun selkokielisyys, mahdollinen kielivalikoima (saame, englanti, ruotsi) ja palvelut henkilöstön kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille.
Yhteystiedot: 
Lapin TNO-palvelut -projekti, projektin päätoteuttaja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, projektipäällikkö Mirva Petäjämaa, etunimi.sukunimi@lappia.fi, 040 705 3184
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Lapin TNO-palvelut

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 01. heinäkuuta 2015 - Lauantai, 31. maaliskuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
1. Henkilöt, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa 2. Siirtymävaiheessa olevat henkilöt 3. Lapin TNO-toimijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tarkoituksena on Lapin maakunnan kattavasti tarjota helposti saaavutettavat ja käytettävät, näkyvät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotka tukevat erilaisissa elämäntilanteissa tapahtuvia koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita.

Hankkeen tuloksina syntyy:

1. TNO-verkostolla on 2-3 kpl yhteisiä tuotteistettuja TNO-palveluja
​2. TNO-toimijoiden osaaminen on kehittynyt ja tuotteistetut TNO-palvelut on otettu käyttöön
​3. Asiakkaat käyttävät TNO-palvelutuotteita
​4. TNO-verkostolla on toimivat yhteistyömallit muiden TNO-palveluja tuottavien tahojen kanssa
​5. Menestyjäksi Lapissa -TNO-strategia on päivitetty ja toimintasuunnitelma on laadittu.

Hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, osatoteuttajat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Yhteystiedot: 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, projektipäällikkö Mirva Petäjämaa, etunimi.sukunimi@lappia.fi, 040 705 3184

Uutisarkki Tammikuu 2018

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2018 alussa voimaan ammatillisen koulutuksen reformin lisäksi useita säädösmuutoksia.

Valman opiskelijoiden siirtyminen saattaen vaihtaen

Kuvaus: 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä, SEDU, VALMA-koulutuksen opiskelijoiden sujuvaa siirtymää ammatilliseen koulutukseen on pilotoitu ja kuvattu saattaen vaihto -prosessin avulla. Nivelvaihetta sujuvoittamaan on VALMA-työntekijä opiskelijalle ja koulutusalan henkilöstölle tukena ja mukana arvioimassa koulutustutustumista ja valmistelemassa joustavaa siirtymää. Kuvauksessa on myös huomioitu tiedonsiirtyminen VALMA-työntekijöiden, opiskelijan ja koulutusalan henkilöstön välillä. Kuvauksessa huomioidaan myös siirtymisvaiheen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) päivittäminen. Siirtymän tukemiseksi tapaavat VALMA-työntekijä ja koulutusaloille siirtyneet opiskelijat vielä koulutusalan opintojen alkamisen jälkeen.

Resurssit: 
VALMA-työntekijän mahdollisuus tukea koulutustutustumisen ja siirtymän aikana sekä siirtymän jälkeen. Koulutusalan henkilöstön resurssi koulutustutustumisen aikana ja opiskelijan siirtymisessä mukana oleminen ja sen varmistaminen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutustutustumiin, siirtymävaiheeseen ja opintojen aloitusvaiheeseen panostaminen on osoittautunut hyödylliseksi ja edistää opiskelijan siirtymävaiheen sujuvuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Nivelvaiheiden tukemista on tehty VALMA-koulutuksessa, ja siirtymän jälkeinen ohjaus on koettu tärkeäksi, jotta mahdollista jälkiohjausta ja verkostoyhteistyötä saadaan käynnistettyä opiskelijan tarpeen mukaan.
Yhteystiedot: 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SEDU, Tiina Parantainen, tiina.parantainen@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Löydät meidät myös

Go to top