Recent Articles

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit työpaikalla tapahtuvan opetuksen tueksi

Mallissa korostetaan opettajan ja työpaikkaohjaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä opiskelijan hyvän perehdytyksen merkitystä onnistuneen työeläkokemuksen varmistamiseksi. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja YTO-opintoihin kuuluvan hyvinvonti ja työkyky -sisällön integrointiin ja erityisen tuen järjestämiseen koulutussopimusjaksojen aikana.

Askeleet ammattilaiseksi -malli

Kuvaus: 

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli korostaa opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä koulutus- ja oppisopimuksella tapahtuvassa opetuksessa ja ohjauksessa. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja kaikille yhteisten tutkinnon osien (YTO) integrointiin.

Askeleet otetaan jokaisella koulutus- tai oppisopimusjaksolla. Ensimmäisellä kerralla toiminta on vahvasti opettaja- ja ohjaajajohtoista ja opintojen edetessä jokaisella jaksolla kasvatetaan opiskelijan itseohjautuvuutta lisäämällä itsenäisiä tehtäviä ja vastuuta työtehtävissä.

Kun mallia toteutetaan ensimmäisen kerran uuden työpaikkaohjaajan kanssa, tulee opettajan ja työpaikkaohjaajan varata aikaa mallin ja materiaalien läpikäymiseen 1 – 1,5h. Toistot syventävät yhteistyötä ja lisäävät luottamusta madaltaen opettajan ja työpaikkaohjaajan välisen yhteydenoton kynnystä.

Työpaikkaohjaajien perehdyttämiseksi on julkaistu Askeleet ammattilaiseksi -opettajan ja ohjaajan opas. Opiskelijan oppimisen tueksi on laadittu oppimispäiväkirja, joka sisältää oppimista edistäviä tehtäviä, joita tehdään osin opettajan ja työpaikkaohjaajan johdolla ja osin itsenäisesti.
 

Resurssit: 
Toimintamallin voi ottaa käyttöön yksittäinen opettaja oman työpaikkaohjaajaverkostonsa kanssa. Tukimateriaalit ovat ladattavissa verkosta maksutta. Laajennettaessa mallia opettajatiimiin, toimialalle, oppilaitostasoiseksi ja koulutuksen järjestäjätasoiseksi tarvitaan aikaa suunnittelulle ja mallin mukaisen toimintavavan sopimiseksi. Lisäksi on hyödyllistä kytkeä oppimispäiväkirja tai sen tehtävät osaksi käytössä jo olevia oppimispäiväkirjoja, oppimisen alustoja yms.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallia ja materiaaleja pilotoidaan syksyn 2018 aikana 1) Keudassa liiketalouden opinnoissa. Keudan opettajat vievät mallin suoraan työpaikoille oppilaitoksen ja työpaikan yhtiestyönä. 2) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan yhteistyönä on käynnissä toimintamallin ja materiaalien käyttöönoton prosessi konserniorganisaatioissa. Mallia ja materiaaleja piloitoidaan Kokkolassa autoalan, liiketalouden ja ravintolan toimintalinjoilla seitsemässä KPO:n organisaatioon kuuluvassa liikkeessä. Pilottivaiheen jälkeen toiminta levitetään ja juurrutetaan KPedun ja KPO:n toimintaan niiden koko toiminta-alueella.
Yhteystiedot: 
Ville Virtanen veevee.virtanen@sakury.net p. 040 563 1456
Lisätietoja: 
Askeleet ammattiin -toimintamalli ja materiaalit on kehitetty SAKU ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelman ja SAKU ry:n Työkykypassi 3.0 -hankkeen Työelämäluotsaus-osahankkeessa. Osahankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Lokakuu 2018

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit työpaikalla tapahtuvan opetuksen tueksi

Tutorvastaavien koulutusseminaari - hyvinvointia tutortoiminnasta

Paikka: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen linja 19, Helsinki.
Aika: 8.11.2018 klo 9.00-15.00
 
Koulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita, kokemuksia ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.  Koulutuksessa tutustutaan myös järjestöihin (MLL, SLL, SAKKI, OSKU, SAKU), jotka tukevat tutortoimintaa.
 
Ohjelma:

Ilmoittaudu Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäiville!

Päivien ohjelmaan kuuluvat muun muassa asiantuntijoiden alustukset, työpajat ja hyvinvointitori. Lisäantia päiville tuovat kollegakohtaamiset, mielenkiintoiset käytäväkeskustelut ja perinteinen SAKUstars-gaalailta.

Vuoden 2018 päivien ohjelma on nyt julkaistu ja ilmoittautuminen on käynnissä! Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään  20.-21.11.2018 Tampere-talossa, Tampereella.

Maahanmuuttajan mentorointi toisella asteella

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 01. maaliskuuta 2017 - Torstai, 28. helmikuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Kohderyhminä ovat toisella asteella sekä maahanmuuttajaopiskelijat että muut vapaaehtoisesti mentoreiksi haluavat opiskelijat. Välillisesti kohderyhminä ovat eri oppilaitokset ja työelämä.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hanke kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä toteutetaan kouluttamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota, jossa molemmilla osapuolilla tulee olla tarvittavat valmiudet onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. 

Hankkeen toimenpiteenä luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentorointimalli, joka edistää maahanmuuttajien koulutuksellisia valmiuksia ja siten koulutuksellista tasa-arvoa sekä ehkäisee koulutuksen keskeyttämisiä. Toiseksi luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentoreiksi haluaville mentorivalmennusmalli, joka parantaa kotoperäisen väestön tietoa ja taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Mallit jäävät osaksi hankkeessa mukana olevien oppilaitosten toimintaa, ja niitä levitetään yhdessä kansallisten kumppaneiden kanssa. Mallien lisäksi tuloksena syntyy työssäoppimispaikkoja opiskelijoille oppilaitosten sisältä.

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajille tarjottavaa tukea sekä kantaväestön monikulttuurisuusvalmiuksia. Kansainvälisen yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kokemusten jakaminen, yhteisten intressien tunnistaminen ja niiden käsittely toisilta oppien.

 

Yhteystiedot: 
Ulla Koukkari-Anttonen, projektityöntekijä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ulla.koukkari-anttonen(at)gradia.fi Puh. 040 341 6243

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Löydät meidät myös

Go to top