Recent Articles

Joustavan sisäänoton muistilista

Kuvaus: 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä,Sedu, on luotu henkilöstölle muistilista jatkuvan haun ja joustavan sisäänoton käytäntöjä helpottamaan. Muistilistaan on kerätty hakuvaiheesta opiskelijan opintojen alkamiseen muistin tueksi muistettavaa ja perehdytysasioita.

Resurssit: 
Jokainen toimija joustavan sisäänoton eri vaiheissa työskentelevä voi hyödyntää omassa työssään. Aikaresurssia tarvitaan vastuualueiden sopimiseen, ja toimijoilta muistilistan läpikäymiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Jatkuvan haun tullessa reformin myötä pääasialliseksi väyläksi ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa tarvitaan joustavan sisäänoton käytänteitä. Muistilistan avulla ainakin alkuvaiheessa saadaan varmistettua opiskelijan sujuva nivelvaihe.
Yhteystiedot: 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU Tiina Parantainen tiina.parantainen@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Triangeli-malli

Kuvaus: 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen triangeli-malli mahdollistaa yhteistyön myös niihin yrityksiin, joissa ei ole mahdollista oppia ja näyttää kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi monet mikroyritykset ja kapealle osaamisalalle erikoistuneet yritykset.
Opiskelijalle triangeli-malli mahdollistaa joustavamman ja aidosti osaamisperusteisen opintojen etenemiseen. Mallia voidaan soveltaa myös silloin, kun opiskelija tekee työpaikalla tapahtuvaa oppimista yrittäjänä esim. osuuskunnassa tai NY-yrityksessä. Jokaisessa mallissa ammattitaitovaatimukset ja vastuut niiden saavuttamisesta määritellään kirjallisesti ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aloittamista.

• Mallissa 1 ammattitaitovaatimukset saavutetaan kahdessa työpaikassa sekä digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella.
• Mallissa 2 kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset voidaan oppia ja näyttää työpaikoilla, mutta oppiminen tapahtuu kolmella eri työpaikalla.
• Mallissa 3 osa ammattitaitovaatimuksista saavutetaan työpaikalla, osa digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella sekä osa oppilaitosympäristössä toteutettavissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
käytössä
Yhteystiedot: 
Riitta Tuokko, Taitava-hanke, projektikoordinaattori riitta.tuokko@sedu.fi 040 868 0863
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ohjaava opettajuus

Kuvaus: 

Osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen sujuvuus edellyttävät opettajalta ohjaavaa opettajuutta. Ohjaava opettajuus vaatii opettajalta monipuolista pedagogiikkaa- kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä.

Taitava-hankkeessa on Sedussa kehittäjäopettajien kanssa paneuduttu ohjaavan opettajuuden käsitteisiin ja siihen, miten jokainen voisi parhaiten toteuttaa yhteisöllistä opettajuutta omassa opetustyössään esim. projektioppimisen, yhteisopettajuuden tai tiimiopettajuuden tavoilla.

Pilotointien tueksi on syntynyt Ohjaavan opettajuuden mallinne sekä kuvaus Projektioppimisen vaiheet.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä
Yhteystiedot: 
Riitta Tuokko, koulutuskeskus SEDU Taitava-hanke, projektikoordinaattori riitta.tuokko@sedu.fi 040 868 0863
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Tukipajat Korkeakouluopintoja tavoitteleville romaneille

Kuvaus: 

TSETANES NAAL – KOULUTUSPOLUILLA (ESR, TL 4) Toteuttaja/osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Tukipajat tarjoavat ohjatun tuen oman opiskelupolun suunnitteluun ja hakuvaiheeseen. Pajoista muodostuu viiden kerran kokonaisuus korkeakouluhaun tueksi. Prosessin aikana kannustetaan korkeakouluhakuun yhteishaun sekä avoimen korkeakoulun kautta ja tuetaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä. Tukipajat sinänsä eivät ole uusi konsepti, mutta romaniväestön korkeakouluhakukynnyksen madaltamiseen tätä toimintatapaa ei ole ennen käytetty. Pajat toteutuvat säännöllisesti (esim. kuukauden välein). Yksi kokoontuminen on puoli päivää. Jokaisella pajakerralla on oma aihe, mutta toteutusta muokataan joustavasti. Yksittäisen pajan rakenteeseen kuuluu ennalta suunniteltuja aiheita sekä keskustelua osallistujien ajankohtaisista hakuun liittyvistä teemoista. Työskentelyyn sisältyy pajan aikana tehtäviä harjoituksia ja niiden purkua. Harjoitukset ja materiaalit oppimisalustalla ja pajan aikana osallistujilla on käytössä tietokoneet. Koko pajaprosessin ajan kukin osallistuja keskittyy työstämään omaa hakusuunnitelmaansa ja kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan. Säännöllisen tukipajatoiminnan rinnalla tarjotaan myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Pajojen aiheina ovat: Oman opintosuunnitelman aloittaminen / kohti omaan opiskelusuunnitelmaa • Miten haet korkeakouluopintoihin ja millaisia erilaisia reittejä voit edetä? • millaisia taitoja ja välineitä korkeakouluopiskelu vaatii? Hakuprosessin eri vaiheet ja niiden vaatimukset • esim. esivalintakokeeseen valmistautuminen • valintahaastatteluihin valmistautuminen Opiskelumotivaation ylläpitäminen • omien vahvuuksien ja kulttuurista nousevien haasteiden tunnistaminen Opiskelutaitojen kehittäminen: lukeminen • Apuvälineitä vaativan tekstin lukemiseen • Lukustrategian kehittäminen Opiskelutaitojen kehittäminen: kirjoittaminen • Tekstin ymmärtämisen, jäsentämisen ja tuottamisen apuvälineitä Jatkosuunnitelmat • Oman suunnitelman päivittäminen ja jatkoreitit

Resurssit: 
Jos tukipajan toteuttamiseen ei ole erillistä rahoitusta, voidaan tukipajamallia ja tukipajamateriaalia soveltaa erilaisissa ryhmissä, joissa on erityistä ohjausta korkeakouluhaluun tarvitsevia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toinen malli avoimen opintoja kokeilevien tukemiseen? Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tukipajojen rinnalle
Yhteystiedot: 
Sari Hammar – Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hanke sari.hammar@diak.fi, 040 506 6416 Elina Johansson – Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori elina.johansson@diak.fi, 050 490 7727 Hanna Laurila - Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori hanna.laurila@diak.fi, 040 501 6183
Lisätietoja: 
Tavoitteet: Yleinen tavoite: Suomen romaniväestön osallisuuden vahvistaminen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia edistämällä. Romaniväestö: Lisätä tietoa korkeakouluopinnoista ja hakukäytännöistä, vahvistaa opiskelutaitojen kehittymistä ja madaltaa opintoihin hakemisen kynnystä. Koulutusorganisaatiot, viranomaiset, muut toimijat: Korkeakoulun sisällä tietoisuuden kasvattaminen romaniväestön kouluttautumisen erityishaasteista ja niiden huomioimisesta.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Mahdollisuuksien päivä – Romanien koulutus- ja työllisyysmessut

Kuvaus: 

Toteuttajat: TSETANES NAAL – KOULUTUSPOLUILLA (TL 4) NEVO TIIJA – UUSI AIKA (TL 5) Diak yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa Kuvaus: Mahdollisuuksien päivä -messutapahtuma tuo yhteen alueen romaniväestön sekä koulutus- ja työelämäkentän edustajat. Yhteyttä luodaan myös laajemmin palvelukenttään ja sen eri toimijoihin. Messut sinänsä eivät ole uusi konsepti, mutta Suomen romaniväestön osallisuuden edistämiseen tätä toimintatapaa ei ole aikaisemmin hyödynnetty. Kun aloite messujen saamiseksi jollekin paikkakunnalle on tehty, aloitetaan varsinaisen tapahtuman rakentaminen paikallisen/alueellisen tuotantotiimin kokoamisella (mukaan eri toimijoiden edustajia, tärkeää osallistaa alueen romaniväestö alusta alkaen). Tuotantotiimi jakaa tehtävät keskenään ja sopii messujen ajankohdan. Konseptin kehittäjät antavat konsultaatioapua tarpeen mukaan. Messuja varten hankitaan tilat ja tarvittavat välineet sekä huolehditaan verkoston kokoamisesta. Kutsutaan esittelijät ja huolehditaan vastuista liittyen tiedottamiseen ja markkinointiin. Sovitaan ohjelmasta ja mietitään esim. juontajat, avaaja, puhujat, panelistit jne. Kartoitetaan muut esiintyjät sekä tarjoilun tuottajat ja pyydetään tarvittavat tarjoukset. Laaditaan tapahtumalle budjetti, jota päivitetään tilanteen mukaan. Periaatteena on, että alueen toimijat antavat myös rahallista panostusta, jolloin he myös sitoutuvat paremmin tapahtumaan. Varsinainen messutapahtuma kestää kolme tuntia. Se voi tuotantotiimissä sovitun mukaisesti sisältää esittelypöytien tarjoaman infon lisäksi esim. paneelikeskustelua, infotuokioita ja hyvien esimerkkien esille tuomista sekä musiikki- ja/tai muuta ohjelmaa. Tapahtumassa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon toiminnallisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Tapahtuman jälkeen kaikki messujen toteuttamisessa mukana olleet kokoontuvat yhteen käymään läpi ajatukset tapahtuman onnistumisesta ja mahdollisista haasteista. Samalla nostetaan esille kehittämisajatuksia tulevien tapahtumien järjestämisen varalle.

Resurssit: 
Tapahtumakonseptin kehittäjät tarjoavat konsultaatioapua koko tapahtuman järjestämisprosessin ajan (aloitus, suunnittelu, toteutus, tapahtuman purkutilaisuus). Lisäksi tarvitaan paikallinen/alueellinen tuotantotiimi, joka vastaa tapahtuman käytännön toteuttamisesta. Hankkeet voivat osallistua tapahtuman rahoitukseen sikäli, kun se sopii hankesuunnitelmien raameihin. Periaatteena on, että paikalliset/alueelliset toimijat ottavat taloudellisen vastuun tapahtuman toteuttamisesta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tapahtuman toteuttamisvastuu siirretään mahdollisimman aikaisin järjestävän alueen toimijoille, tarkoituksena sitoutuminen konseptiin ja tapahtuman juurtuminen paikkakunnalle. Konseptia kehitetään eri puolilla Suomea järjestettyjen messujen ja niistä koottujen kokemusten ja palautteiden perusteella.
Yhteystiedot: 
• Sari Hammar – Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hanke sari.hammar@diak.fi, 040 506 6416 • Mertsi Ärling – Nevo Tiija -hanke mertsi.arling@diak.fi, 040 509 2307 • Mertsi Lindgren – Taiteen edistämiskeskus mertsi.lindgren@taike.fi, 02 953 30858
Lisätietoja: 
Tavoitteet: Yleinen tavoite: Suomen romaniväestön osallisuuden vahvistaminen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia edistämällä sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoisuuden lisääminen liittyen romaniväestöön. Romaniväestö: lisää tietoa kouluttautumisvaihtoehdoista sekä työllistymismahdollisuuksista alueella; foorumi kontaktien luomiselle; lisää tietoa erilaisista ammateista ja työtehtävistä, jolloin urasuunnittelua on mahdollisuuksia laajentaa esim. kulttuurialojen suuntaan; tilaisuus tuoda omaa osaamista ja valmiuksia esille. Koulutusorganisaatiot, viranomaiset, muut toimijat: mahdollisuus esitellä palveluja/toimintoja; tilaisuus kohdata romaniväestön edustajia ja saada ajantasainen kuva tarpeista ja toiveista; foorumi kontaktien ja yhteistyösuhteiden solmimiselle. Työelämän edustajat: mahdollisuus esitellä toimintaa ja työmahdollisuuksia sekä luoda kontakteja potentiaalisiin työntekijöihin; tilaisuus päivittää tietoisuutta romaneista työntekijöinä, osaajina ja asiantuntijoina.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Hyvien käytäntöjen arviointipaja (Helsinki)

Aika: To 27.3.2017 klo 9.00 - 15:30
Paikka: Helsinki
 
Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen järjestämä arviointipaja, jossa Arjen arkki -arviointimallia hyödyntäen arvioidaan kahden Sujuvat siirtymät -verkostoon kuuluvan hankkeen hyviä käytäntöjä.
 
Ohjelma
 
9:00   Kahvi sekä perehdytys arviointimalliin

Uutisarkki Joulukuu 2017

Opiskeluhuoltolain muutos voimaan 1.1.2018

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top