Recent Articles

Teema 4: Multimodaalinen portfolio

Kuvaus: 

Multimodalisuudella tarkoitetaan monimediallisia aineistoja, jotka tukevat useiden aistikanavien käyttöä. HAMKissa kehitettään osana Poluttamo-hanketta menetelmiä oman osaamisen esittämiseen multimodaalisin keinoin.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Teema 1: Oppimisanalytiikka

Kuvaus: 

Oppimisanalytiikka on nopeasti kehittyvä ala. Oppimisanalytiikalla ymmärretään yleisesti oppijoista kertyvien tietojen keräämistä, analysointia ja raportointia siten, että voidaan ymmärtää ja optimoida oppimista ja oppimisen ympäristöjä. Oppimisanalytiikalla on valtavasti mahdollisuuksia oppimisen prosessien tukemisessa ja alalla tehdään monimuotoista tutkimus- ja selvitystyötä.

Poluttamo-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan menetelmiä oppimisanalytiikan käyttöä ohjaustyössä.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Selvitys 2: Oppijan digitaalinen jalanjälki – oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen

Kuvaus: 

Poluttamo-hankkeessa tuotetussa Oppijan digitaalinen jalanjälki -selvityksessä kuvataan niitä seikkoja ja toimenpiteitä, jotka oppilaitosten tulee huomioida ja toteuttaa, jotta oppimisdataa ja siihen pohjautuvaa oppimisanalytiikkaa voitaisiin hyödyntää. Tavoitteena on esitellä yleisluontoisesti ne oikeudelliset seikat, jotka oppilaitosten tulee ottaa huomioon oppimisanalytiikan käyttöönotossa sekä antaa suunta-antavia neuvoja henkilötietojen käsittelemiseen erityisesti oppimisanalytiikan tarkoituksen näkökulmasta.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
info@eoppimiskeskus.fi www.poluttamo.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opiskelijaa koskevat tiedot henkilökohtaistamisprosessin välineenä erityisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman näkökulmasta

Kuvaus: 
Jokainen opiskelija tekee opintojensa alussa HOPSin, jonka mukaisesti opinnot hiljalleen etenevät. Teknologian kehittymisen myötä HOPSista on tullut opintojen tiekartta, roadmap, joka hakee tietoa oppilaitoksen erilaisista varannoista. Tai siis voisi hakea. Poluttamo-hankkeessa on kehitetty erilaisia visuaalisia HOPS-malleja toiselle asteelle, joiden tavoitteena on selkeyttää opiskelijan kuvaa siitä, missä opintojen suhteen olla menossa ja mihin ollaan suuntaamassa.
 
Lainsäädännön näkökulmasta tämä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Mitä tietoja kerätään, miten, kenen toimesta, miten tietoja käytetään ja mihin analysoitu tieto päätyy?
 
COSS ry:n koostama selvitys keskittyy tuomaan esiin seikat, joita henkilökohtaistaisprosessissa tulisi huomioida.
Resurssit: 
Kyseessä on selvitys, joka tuo esiin seikkoja, jotka henkilökohtaistamisprosessissa olisi syytä huomioida.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Selvitys on kirjoitettu pääosin elo-syyskuussa 2017, jolloin aiheeseen liittyvä lainsäädäntö on ollut murrosvaiheesa. Henkilötietojen käsittelyä koskeva Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin vuotta aiemmin, ja siitä tulee sovellettavaa oikeutta toukokuussa 2018. Myös ammatillista koulutusta ja sen henkilökohtaistamista koskeva lainsäädäntö on kokemassa uudistuksen tuulia. Kesken selvityksen laatimisen eduskunta hyväksyi uudistetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, joka astuu voimaan tammikuussa 2018. Koska kumpikaan näistä uudistuksista ei ole vielä astunut voimaan, ei niistä tai niiden tulkinnasta ole vielä kertynyt käytäntöä.
Yhteystiedot: 
info@eoppimiskeskus.fi www.poluttamo.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Verkko-opintokokonaisuudet ammatillisen opiskelijan siirtymävaiheeseen

Kuvaus: 

WinNovassa on kehitetty opiskelijan siirtymävaiheen tueksi sekä Valma-koulutuksen käyttöön verkko-opintokokonaisuuksia. Verkko-opintokokonaisuudet on toteutettu Moodle-oppimisalustalle ja ne sisältävät aineistoihin perehtymistä, testejä, keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa sekä palautettavia tehtäviä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opintokokonaisuus valittiin yhdeksi toteutettavaksi sisällöksi, sillä asiakaspalvelun ja markkinoinnin perustaitoja tarvitaan lähes kaikissa työtehtävissä. Opintokokonaisuus toteutettiin hyödyntäen Moodle-verkko-oppimisalustaa.

Liitteenä oleva toimintamallin kuvaus sisältää tarkan kuvauksen asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet -verkko-opintokokonaisuudesta.  

Resurssit: 
Opintokokonaisuuksien suorittaminen vaatii opetus- ja ohjausresurssin, josta on sovittava, jotta opintokokonaisuuksiin osallistuvat opiskelijat saavat tarvitsemansa ohjauksen ja heidän suorituksensa arvioidaan sekä he saavat henkilökohtaista palautetta opintokokonaisuuden suorittamisen eri vaiheissa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Verkko-opintokokonaisuudet ovat WinNovassa kaikkien opettajien/opiskelijoiden käytettävissä Moodle-oppimisalustalla. Moodleen voivat kirjautua ja opintokokonaisuuksiin rekisteröityä myös WinNovan ulkopuoliset henkilöt, joten opintokokonaisuus muistuttaa mm. AAVA-hankkeessa kehitettäviä avoimia ammatillisia opintoja. Toimintamalli eli verkko-opintokokonaisuuksien hyödyntäminen siirtymävaiheessa on siirrettävissä muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.
Yhteystiedot: 
WinNova, SISU-hankkeen projektikoordinaattori Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Siirtymävaiheen opinto-ohjaus

Kuvaus: 

Sedu Siirtymävaiheen opinto-ohjaus

Resurssit: 
Opinto-ohjaajan resurssi
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Jatkuva haku ja joustava sisäänotto sekä HOKS laatiminen vaatii uutta työnkuvaa opinto-ohjaajille
Yhteystiedot: 
Raija Haapoja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU raija.haapoja@sedu.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Yliopistokursseja toiselle asteelle

Kuvaus: 
Neljän yhteistyölukion kanssa pilotoitu yliopistokursseja lukioisille lukuvuonna 2016-2017. Tarjonnassa oli yhteensä 8 kurssia, joista 4 toteutui. Opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella kursseja suunniteltiin ja kehitettiin seuraaville vuosille. Toisena vuotena tarjolla neljä kurssia tarjolla kaikille alueen toisen asteen opiskelijoille. Kurssit ovat opiskelijoille ilmaisia, maksut hoidetaan oppilaitosten välillä. 
 
 
Kurssit lukuvuonna 2017-2018:
  • kasvatustiede (2+3op) JY
  • psykologia (5op) JY
  • oikeustiede (2op) TY
  • solubiologia (3op) TY
Resurssit: 
- järjestävä oppilaitos järjestää opetuksen ja kursseista aiheutuvat maksut (avoin yliopisto, ryhmänohjaus, opetus) - oppilaitokset maksavat kursseista alueen yhteistyöverkostossa sovitun kurssimaksun
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koordinoiva oppilaitos hoitaa myös jatkossa vuosittain kurssien koordinoimisen ja järjestämisen. Tämä ylläpitää myös yhteistyö alueen oppilaitosten välillä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top