Recent Articles

Konnat kouluun

Kuvaus: 
Konnat kouluun on ohjausprosessi, johon ohjautuu vankilan sisältä romanitaustaisia nuoria, jotka ovat vapautumassa tai siirtymässä avolaitokseen/koevapauteen noin puolen vuoden sisällä sekä ovat kiinnostuneita edistämään koulutus- ja työllisyysasioita. Asiakasprosessi: 1. Työskentely alkaa asiakkaan kokonaisvaltaisella elämäntilanteen kartoituksella. Työskentelylle asetetaan yhdessä realistiset tavoitteet riippuen asiakkaan omasta motivaatiosta sekä osaamisesta. Asiakkuuden alkaessa suljetussa vankilassa lähdetään pohtimaan asiakkaan kanssa meneillään olevan tuomion kestoa ja suuntaa (esim. vapautumisajankohta, mahdollisuus avolaitokseen tai koevapauteen tai pääsy kuntouttaviin toimintoihin vankilan sisällä) sekä asiakkaan sen hetkistä vointia ja halukkuutta työskentelyyn. Lisäksi rakennetaan verkostoa siviiliin tämän omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Asiakasta tavataan vankilassa hänen tarpeidensa ja prosessinsa vaiheiden mukaisesti 1-4krt/kk. Yhteistyö vankilan henkilökunnan kanssa tärkeää. 2. Asiakkaan siirtyessä avolaitokseen työskentely jatkuu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Avolaitoksesta on mahdollista käydä koulussa, töissä tai kuntoutuksessa siviilissä. Asiakasta voidaan tukea koulunkäyntiin, työelämään tai muihin siviilielämän asioihin liittyen puhelimitse tai tapaamalla asiakasta. 3. Vapautumishetkelle pyritään yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentamaan mahdollisimman tukevat rakenteet (päiväohjelma, tukitapaamiset). Vapautuvaa asiakasta pyritään tapaamaan mahdollisimman pian vapautumishetken jälkeen tai häntä tarjoudutaan tulemaan vastaan vankilan porteille. Kaikissa asiakkuuden vaiheissa asiakkaiden kanssa yhdessä selvitellään heidän elämäntilanteeseensa sopivia toimintoja, palveluja ja tukimuotoja. Varsinkin "kadulla" kohdattavien asiakkaiden elämäntilanteet ovat usein vaikeita ja monimutkaisia. Halukkaiden asiakkaiden kanssa voidaan lähteä selvittämään elämäntilannetta ja sen haasteita laaja-alaisesti. Asiakasta motivoidaan muutokseen ja kuljetaan rinnalla pitkiäkin aikoja.
Resurssit: 
Työparitoiminta, jossa toinen työntekijöistä on romanitaustainen ja/tai tuntee hyvin romanikulttuuria ja romaniyhteisön avainhenkilöitä ja erityispalveluita. Kohderyhmän romaninuoret tuntevat usein toisensa, joten mielekkään ja oikeaan suuntaan tukevan ryhmän rakentamisella on hyvät edellytykset onnistua, jos mukana työskentelyssä on romanikulttuurissa ja -yhteisössä sisällä oleva työntekijä. Toinen työntekijä on "ulkopuolinen" sosiaalialan tai nuorisotyön ammattilainen. Ehdottoman tärkeää on resurssointi pitkäaikaiseen ja joustavaan parityöskentelyyn ja jalkautumiseen myös vankiloiden sisäpuolelle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Konsepti on käytettävissä ja muunneltavissa valtakunnallisesti eri paikkakunnilla. Konnat kouluun -pedagoginen ohjauskonsepti on lähtökohtaisesti yksilötyötä, mutta voi muuntautua myös ryhmämuotoiseksi ja vertaistuelliseksi.
Yhteystiedot: 
Viivi Lähde – Tsetanes naal – hanke; viivi.lahde@hdl.fi; 050-3546662 Sami Seppilä – Tsetanes naal – hanke; sami.seppila@hdl.fi; 050-3279922 Valtteri Aaltonen – Tsetanes naal- hanke; valtteri.aaltonen@hdl.fi; 050- 3264250
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Oma polku -väittämäkortit

Kuvaus: 

Oma polku -väittämäkortit on suunnattu työkaluksi erityisesti peruskoulujen opinto-ohjaajille, mutta niitä voivat hyödyntää kaikki, jotka haluavat herättää keskustelua ja ajattelua ammateista, oppimistavoista ja työelämätaidoista. Väittämäkortit voivat auttaa ymmärtämään erilaisia näkemyksiä sekä selkeyttää omia näkemyksiä eri teemoihin. Kortteja voi hyödyntää esimerkiksi

  • oppitunneilla/ koulutuksissa
  • vanhempainilloissa
  • esittelyiden alussa
  • ryhmätöissä
  • henkilökohtaisissa keskusteluissa

Väittämäkortit toimivat esimerkiksi niin, että joku, esimerkiksi opinto-ohjaaja esittää väittämän oppilaille. Oppilaat voivat ilmaista oman kantansa asiaan näyttämällä peukkua ylös tai alas ja/tai käymällä keskustelua pienryhmissä. Tilaisuuden vetäjä voi valita väittämäkorteista tilaisuuteen sopivat väittämät. 

Väittämäkortit jakautuvat seuraaviin teemoihin: oppiminen, ammatit, työelämä ja tulevaisuus. 

Oppiminen-teema: oppimistapoihin, tukeen ja motivaatioon liittyviä väittämiä
Ammatit-teema: ammattialoihin, alojen sisältöihin ja työmuotoihin liittyviä väittämiä
Työelämä-teema: työn sisältöihin, työympäristöön ja työn vastineisiin liittyviä väittämiä
Tulevaisuus-teema: omaan tulevaisuuteen ja uravalintoihin liittyviä väittämiä

Väittämissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Väittämäkortteja on painatettu jakoon rajoitettu määrä, mutta kortit on mahdollista myös ladata itselle Arjen arkki -sivun kautta ja muokata itselle sopivaksi. Teetetyssä korttipakassa on lisäksi jokaisen teeman alle luotu tyhjiä kortteja, johon voi kirjoittaa oman väittämän.

Väittämäkortit on laadittu yhteistyössä opinto-ohjaajien, pedagogisen johtajan ja Nasta-hankkeen toimijoiden kanssa. Väittämiä suunnitellessa on huomioitu mm. Nuorisobarometrien tuloksia.

Resurssit: 
Väittämäkortteja voi hyödyntää omien resurssien mukaan. Esimerkiksi tunneilla voi käsitellä vain muutaman väittämän alkulämmitykseksi tai koko ajan voi käyttää väittämien läpikäymiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väittämäkorttien jakaminen oikeille kohderyhmille (mm. opinto-ohjaajat) ja materiaalin helppo löydettävyys mm. hankkeen verkkosivuilla. Korteista tiedottaminen on olennaista.
Yhteystiedot: 
Pauliina Papunen projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo p. 040 6375220 pauliina.papunen@edusampo.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ote Elämään- Kokemusasiantuntijakoulutus romaniaikuisille

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Kohderyhmänä nuoret romaniaikuiset ja aikuiset. Tavoitteena osallistujien voimaantuminen ja osallisuuden vahvistuminen sekä motivaatio osallisuuteen; opiskelun kynnyksen madaltuminen ja motivoituminen sekä urapolku-ajattelun laajentuminen. Koulutusprosessissa osallistuja reflektoi omaa elämäänsä, ympäristöään, koulutusta ja työtä sekä näiden kaikkien yhteisvaikutusta yhteiskunnan jäsenenä olemisessa. Osallistuja työstää aktiivisesti koulutuksen sisältöjä ja jalkauttaa sitä arkeen koko koulutuksen ajan ja sen jälkeen. Koulutuksen suunnittelu alkaa yhteistyön rakentamisella. Hyviä ohjaaja-/ koulutuskumppaneita ovat pitkänlinjan romanitoimijat, joilla vahva luottamus (paikallisen) romaniyhteisön keskuudessa ja ote kenttään, sekä oppilaitoksesta tai muuta vastaavaa koulutusta tarjoavien toimijoiden ammattilaiset. Osallisuutta vahvistetaan avoimilla suunnittelu-/ keskustelufoorumeilla, joihin luotettu romanitoimija saa koottua romanikentältä kiinnostuneita toimijoita. Kouluttajatiimi päättää aikatauluista ja aloittaa aktiivisen markkinoinnin. Markkinoinnissa tärkeää on ilmoittaa selkeästi aikataulut ja hakuprosessi. Valintaprosessi tehdään yhteneväisellä hakukriteereillä ja kysymyspatteristolla. Hakukriteerejä mm. motivaatio, elämäntilanne ja ryhmässä toiminen. Kouluttajat pitävät valintakokouksen, jonka jälkeen ilmoitetaan valintapäätökset hakijoille. Kouluttajat tapaavat toisiaan suunnittelun ja palautteen merkeissä etukäteen aikataulutetulla sapluunalla koko koulutuksen ajan. Kouluttajat suunnittelevat, työstävät ja arvioivat prosessia koulutusviikonloppujen välissä säännöllisesti ja kouluttajien oman lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutus pitää sisällään erilaisia toiminnallisia yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä. Koulutuksessa lähestymistapoina ovat sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sekä Freireläinen kasvatusnäkemys. Lopputyönään osallistujat esittelevät oman kokemusasiantuntijatarinansa pienryhmissä. Koulutus päättyy todistusten jakoon.

Resurssit: 
Markkinointivälineinä käytetään mm. Facebookia, Romanifoorumin nettisivuja ja kouluttajien alustavaa henkilökohtaista koulutuksen markkinointia (SRF Teemapäivät mm.) *Ohjaajat, joista toisen olisi hyvä kuulua kohderyhmään *10-20 motivoitunutta romaniaikuista *2-5 motivoitunutta ja osaavaa kouluttajaa / ohjaajaa (1 ohjaaja/ 4-5 osallistujaa) *10 x 2 päivän sisällöt *Sisältöihin sopivia toiminnallisia menetelmiä, erilaisia työskentelymateriaaleja *Ohjaajien / kouluttajien oma säännöllinen tapaaminen *Verkko-oppimisympäristö tai muu vastaava paikka johon saa materiaaleja ja voi tarvittaessa keskustella *Kahvitus ja ruokailumahdollisuus *Resursseja koostetusti: Kouluttajien palkka, tilat (yhteinen luokkatila ja ryhmätiloja), catering, materiaalit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vertaismentorointikoulutus valmistuneille (4x 2 pv.), jatkaa ja vahvistaa alkanutta prosessia yksilön ja ryhmän osalta sekä antaa paremmat valmiudet yhteisön keskuudessa mentorointiin ja osallisuutta vahvistavan kokemuksen ja tiedon jalkauttamiseen. Koulutusta viedään tällä hetkellä eteenpäin myös Jyväskylään.
Yhteystiedot: 
Allan Lindberg - Nevo tiija- hanke; allan.lindberg@romanifoorumi.fi 044-2933947 Kyösti Florin – Nevo tiija- hanke; kyosti.florin@romanifoorumi.fi; 040-8249370 Kathy Metsälä – Tsetanes naal – hanke; kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi; 044-7124986 Glenn Blomerus – Tsetanes naal- hanke, glenn.blomerus@seurakuntaopisto.fi; 040-1838164
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit työpaikalla tapahtuvan opetuksen tueksi

Mallissa korostetaan opettajan ja työpaikkaohjaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä opiskelijan hyvän perehdytyksen merkitystä onnistuneen työeläkokemuksen varmistamiseksi. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja YTO-opintoihin kuuluvan hyvinvonti ja työkyky -sisällön integrointiin ja erityisen tuen järjestämiseen koulutussopimusjaksojen aikana.

Askeleet ammattilaiseksi -malli

Kuvaus: 

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli korostaa opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä koulutus- ja oppisopimuksella tapahtuvassa opetuksessa ja ohjauksessa. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja kaikille yhteisten tutkinnon osien (YTO) integrointiin.

Askeleet otetaan jokaisella koulutus- tai oppisopimusjaksolla. Ensimmäisellä kerralla toiminta on vahvasti opettaja- ja ohjaajajohtoista ja opintojen edetessä jokaisella jaksolla kasvatetaan opiskelijan itseohjautuvuutta lisäämällä itsenäisiä tehtäviä ja vastuuta työtehtävissä.

Kun mallia toteutetaan ensimmäisen kerran uuden työpaikkaohjaajan kanssa, tulee opettajan ja työpaikkaohjaajan varata aikaa mallin ja materiaalien läpikäymiseen 1 – 1,5h. Toistot syventävät yhteistyötä ja lisäävät luottamusta madaltaen opettajan ja työpaikkaohjaajan välisen yhteydenoton kynnystä.

Työpaikkaohjaajien perehdyttämiseksi on julkaistu Askeleet ammattilaiseksi -opettajan ja ohjaajan opas. Opiskelijan oppimisen tueksi on laadittu oppimispäiväkirja, joka sisältää oppimista edistäviä tehtäviä, joita tehdään osin opettajan ja työpaikkaohjaajan johdolla ja osin itsenäisesti.
 

Resurssit: 
Toimintamallin voi ottaa käyttöön yksittäinen opettaja oman työpaikkaohjaajaverkostonsa kanssa. Tukimateriaalit ovat ladattavissa verkosta maksutta. Laajennettaessa mallia opettajatiimiin, toimialalle, oppilaitostasoiseksi ja koulutuksen järjestäjätasoiseksi tarvitaan aikaa suunnittelulle ja mallin mukaisen toimintavavan sopimiseksi. Lisäksi on hyödyllistä kytkeä oppimispäiväkirja tai sen tehtävät osaksi käytössä jo olevia oppimispäiväkirjoja, oppimisen alustoja yms.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallia ja materiaaleja pilotoidaan syksyn 2018 aikana 1) Keudassa liiketalouden opinnoissa. Keudan opettajat vievät mallin suoraan työpaikoille oppilaitoksen ja työpaikan yhtiestyönä. 2) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan yhteistyönä on käynnissä toimintamallin ja materiaalien käyttöönoton prosessi konserniorganisaatioissa. Mallia ja materiaaleja piloitoidaan Kokkolassa autoalan, liiketalouden ja ravintolan toimintalinjoilla seitsemässä KPO:n organisaatioon kuuluvassa liikkeessä. Pilottivaiheen jälkeen toiminta levitetään ja juurrutetaan KPedun ja KPO:n toimintaan niiden koko toiminta-alueella.
Yhteystiedot: 
Ville Virtanen veevee.virtanen@sakury.net p. 040 563 1456
Lisätietoja: 
Askeleet ammattiin -toimintamalli ja materiaalit on kehitetty SAKU ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelman ja SAKU ry:n Työkykypassi 3.0 -hankkeen Työelämäluotsaus-osahankkeessa. Osahankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Lokakuu 2018

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit työpaikalla tapahtuvan opetuksen tueksi

Tutorvastaavien koulutusseminaari - hyvinvointia tutortoiminnasta

Paikka: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen linja 19, Helsinki.
Aika: 8.11.2018 klo 9.00-15.00
 
Koulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita, kokemuksia ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.  Koulutuksessa tutustutaan myös järjestöihin (MLL, SLL, SAKKI, OSKU, SAKU), jotka tukevat tutortoimintaa.
 
Ohjelma:

Sivut

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top