Recent Articles

Varusmiesten tavoittaminen nivelvaiheessa

Kuvaus: 

Varusmiestoimikunta järjestää Kainuun Prikaatissa kaksi kertaa vuodessa VMTK-päivät, joissa oppilaitosten ja työelämän toimijoiden on mahdollista tavoittaa kaikki prikaatissa palvelustaan suorittavat (n. 3000 henkeä). Samalla tapaa myös prikaatissa työskentelevät ja nivelvaiheohjauksesta huolehtivat sosiaalikuraattorit. Tilaisuuteen osallistuminen mahdollistaa yhden erityisen nivelvaiheessa olevan joukon tavoittamisen tehokkaasti muutamassa päivässä. Eroaa muista messutapahtumista ohjatun ja järjestelmällisen kiertämisen takia. Osallistujat tulevat paikalle ohjatusti yksiköittäin. 

 

VMTK-päivät Kainuun Prikaatissa

  • kolmepäiväinen tapahtuma kaksi kertaa vuodessa (helmikuussa ja elokuussa)
  • ilmainen esittelijöille, mukaan pääsee ilmoittautumalla varusmiestoimikunnalle
  • mukana koulutuksen järjestäjiä ja työelämän toimijoita, TE-keskus jne. 
Resurssit: 
- osallistujien työaika (2 x 3-4 päivää vuodessa) - materiaali- ja markkinointitavaroiden kulut - matkakulut ja mahdolliset yöpymiskulut
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hankkeen kannalta keskeiset toimijat, eli avoimet korkeakoulut ja kansanopistot, ovat olleet melkein näkymättömiä VMTK-päivillä. Hanke on pyrkinyt kertomaan tapahtumasta kansanopistoille Suomen Kansanopistoyhdistyksen kautta ja myös avoimen yliopiston toimijoille, jotta myös jatkossa vaihtoehtoiset mahdollisuudet tulisivat nivelvaihettaan elävien tietoon ja todellisiksi vaihtoehdoiksi. Tapahtuma on herättänyt mielenkiintoa toimijoissa.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ryhmäytymisen ja Osallistamisen malli

Kuvaus: 

Motivaatiota, sitoutumista  sekä jatko- ja työelämävalmiuksia synnyttävän ryhmäytymisen ja osallistamisen toimintamallin tavoitteena on kehittää oppilaitosten kulttuuria kohti osallistavaa ja yhteistoiminnallista oppilaitos- ja oppiainerajat ylittävää toimintaa. Keskeistä toimintamallissa on luokan/ryhmän osallisuuden kokemuksellisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Toimintamalli on sovellettavissa minkä tahansa ryhmän tai oppivan organisaation käyttöön.Tavoitteena on, että kuka tahansa voi ottaa toimintamallit käyttöön tukeakseen ryhmän osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kiinnittymistä ja vastuullisuutta oppimiseen niin yksilön kuin organisaation taholla.

Toimintamalli koostuu sosiokulttuurisen yhteisöllisyystyöskentelyn ja tulevaisuustyöskentelyn työpajoissa käytetyistä menetelmistä.Toiminnalliset menetelmät koostuvat harjoituksista, joissa toteutuvat oppimisen aktivointi, kokemuksellisuus, ryhmän hyödyntäminen, vuorovaikutteisuus sekä mielikuvituksen ja luovuuden käyttö. Ne perustuvat oppijan omaan toimintaan ja tekemiseen.

Työpajojen suunnittelun lähtökohtana on ryhmäanalyysi, joka voidaan toteuttaa opetustunteja seuraamalla ja esim. opinto-ohjaajia, erityisopettajaa, kuraattoria haastattelemalla. Työpajat toistavat rakennetta aloitus, lämmittely, toimintavaihe ja lopetus sekä noudattavat kokemuksellisen oppimisen vaiheita: 1.Virittäytyminen. 2 Aktiivinen kokemus. 3. Kokonaisvaltainen kokemus. 4.Reflektiivinen havainnointi. 5. Abstrakti käsitteellistäminen.

Toimintamalli vaikuttaa positiivisesti ryhmään kuuluvien osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Mallissa toimijoiden yhteistyö hyödyttää kaikkia tahoja. Opettajan ryhmäytyminen opiskelijaryhmän/tiimin mukana on merkityksellistä. Ryhmäytymisen prosessia tulee vahvistaa jatkuvasti koko ryhmän prosessin ja projektin ajan sekä huomioida ryhmän päättyminen.

Resurssit: 
Yhteissuunnittelu olemassa olevia resursseja hyödyntämällä koulutusasteiden ja - organisaatioiden välillä. Ryhmä- ja opintojaksovastaavat, opot/ erityisopettajat tms. Sosionomiopiskelijoiden projektiopintoja todellisissa toimintaympäristöissä toiminnallisia ja luovia menetelmiä ryhmäytymisen ja osallistamisen ollessa osana ilmiöpohjaista oppimista. Mahdollistaa aidon työelämälahtöisen oppimisen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sosionomiopiskelijoiden hyödyntäminen ryhmäytymiseen ja osallisuuden lisäämiseen oppilaitosten arkeen lisäresurssina.
Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen tarja.tittonen@tamk.fi Merja Repo merja.repo@tamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

See me -hankkeen loppuraportti

Kuvaus: 

See me-hankkeen loppuraportissa on tarkoitus kuvata hankkeen toimintaa, tuloksia, haasteita, nuorten maahanmuuttajien osaamista sekä hankkeessa mukana olevien työntekijöiden omia oivalluksia ja menetelmiä. Tarkoituksena on myös levittää hyviä käytäntöjä ja avata hankearkea.

Loppuraportti liitteenä.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Vertaistukea ja verkostoitumista uusin keinoin – Vinkkejä videovälitteisen ryhmätoiminnan onnistumiseen -opas

Kuvaus: 
Työterveyslaitos on julkaissut uuden oppaan videovälitteisen ryhmäohjauksen tueksi. Oppaassa on ohjeita ohjauksen suunnittelijoille ja toteuttajille. Etävastaanotto on jo monelle hyväksi koettu tapa tavata asiakkaita tai opiskelijoita, etenkin harvaan asutuilla alueilla. Esimerkiksi oppilaitoksille se avaa uuden mahdollisuuden erityisesti haja-asutusalueille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus on toimiva menetelmä myös opiskelijoiden vertaistukea ja jaksamista tukemaan.
Resurssit: 
Oppaan vinkit ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Videovälitteisessä ohjauksessa tiedon jakamisen ohella ohjaaja voi tietoisesti kannustaa osallistujia myös emootioiden keskinäiseen jakamiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus soveltuu monille toimijoille, esimerkiksi opettajan tai ohjaajan työhön tai järjestöjen vedettäväksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uusi julkaisu.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

S-ryhmä mukaan nuorten työkykytalkoisiin!

Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän hyvän työelämän kehittämisohjelma, jonka keskiössä ovat alle 25-vuotiaat nuoret. Hankkeen kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä. Yhteistyökumppaneita ovat työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Opteam, PAM, SAKU ry, Suomen Mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 ja Työterveyslaitos.

Yhden Icehearts-joukkueen säästöt yhteiskunnalle 2,8 milj. €.

Icehearts on liikuntaan perustuva lastensuojelun toimintamalli, jossa Icehearts-kasvattaja tukee lapsia arjessa, koulunkäynnissä ja joukkueurheilussa 12 vuoden ajan. Iceheartsin tavoitteena on tarjota lapselle mielekäs, ryhmämuotoinen harrastus ja sen puitteissa ennaltaehkäistä lastensuojelupalvelujen tarvetta sekä huostaanottoja, osattomuutta ja koulunkäynnin keskeytymistä.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu

Kuvaus: 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan nuorelle tai aikuiselle hankkia opinnoissa tai työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä eri oppilaitosten kaikille avointen opintojen tarjontaa. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai oppimisen ohjaajan johdolla.

Resurssit: 
Palveluun mukaan lähtevissä organisaatioissa täytyy linjata ja päättää - miten kaikille avointen opintojen opetus ja ohjaus resurssoidaan - mitä ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksia palvelussa kaikille tarjotaan - millä pedagogisilla ja teknisillä ratkaisuilla (esim. itsenäiset opinnot, reaaliaikainen etä- ja verkko-opetus, monimuoto-opetus) opintojen avoimuus käytännössä toteutetaan - missä oppimisympäristöissä opiskelu tapahtuu
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu juurrutetaan keväällä 2018 kun toteuttajaorganisaatiot allekirjoittavat yhteistyösopimuksen palvelun ylläpitämiseksi. Jatkossa tulee laajentaa palvelun kautta avoimia opintoja kaikille tarjoavien oppilaitosten toteuttajaverkostoa sekä avointen opintojen (erityisesti yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien) tarjontaa.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut jaana.kilpinen@Turku.fi tai 050 4283154
Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut jaana.kilpinen@Turku.fi tai 050 4283154
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top