Recent Articles

Digivinkit oman osaamisen esittelemiseen

Kuvaus: 

OSATA-hanke on koonnut yhteen digivinkkejä eli millaisia sovelluksia ja ohjelmia voi käyttää oman osaamisen seuraamiseen, kuvaamiseen sekä tarvittaessa portfolion luomiseen. Vinkit löytyvät Sampo-ohjaussivustolta

Yksi työelämässä pärjäämisen ja menestymisen avaintekijöitä on monessa ammatissa erilaisten digitaalisten sovellusten ja ohjelmistojen käytön hallitseminen. Digivinkit on koottu yhdeksi dokumentiksi ja ne on kirjoitettu ohjeeksi opiskelijalle. Löydät yksittäisiä digivinkkejä myös eri tehtävien kohdalta. Sinun ei opettajana tai ohjaajana tarvitse siis tietää ja osata kaikkia esiteltyjä sovelluksia. Digivinkit tarjovat opiskelijoille vaihtoehtosia tapoja ja välineitä kuvata myös omaa osaamistaan.

Resurssit: 
Opiskelijat voivat hyödyntää digivinkkejä itsenäisesti tai niitä voidaan käydä läpi ohjatusti ja eri tehtävien suorittamisen yhteydessä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Digivinkit ovat osa Sampo-ohjaussivuston materiaaleja ja niitä käydään läpi Osata-hankkeen koulutuksissa.
Yhteystiedot: 
Sari Miettinen, projektiasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto etunimi.sukunimi@utu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

HOKS ohjeita

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen uudistus vaatii henkilökohtaistamisen toimintatapojen ja ohjeistusten kehittämistä. SOPU - Sujuvat omat polut -hankkeen keskeisinä teemoina ovat ohjauksellisen HOKS-prosessin ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen vahvistaminen.

HOKS ohjeita Hyvä käytäntö sisältää:

- HOKSin ensikertaisen laatimisen -ohje

Ohje sisältää HOKSin ensikertaisen laatimisen muistilistan ryhmänohjaajalle/vastuuopettajalle. Siellä on vinkkejä myös HOKS-keskusteluun valmistautumiseen, HOKS-keskusteluun ja HOKS-keskustelun jälkeen.

- HOKSin päivittämisen ja tarkistamisen -ohje

Ohje sisältää HOKSin päivittämisen ja tarkistamisen muistilistan ryhmänopettajalle/vastuuopettajalle. Päivittämisen osalta on kerrottu HOKSin muutostilanteista HOKSin sisältöalueista. Koulutuksenjärjestäjä kohtaiset tarkistamisen ohjeet tukevat HOKSin jatkuvaa päivittämistä.

- Ohje HOKS-keskusteluun opiskelijalle

Opiskelija voi valmistautua HOKS-keskusteluun ohjeen avulla. Ohje tukee myös ryhmänohjaajan työtä.

- HOKSin laatijan ohjaukselliset apukysymykset

HOKSin laatijan ohjauksellisia apukysymyksiä voi hyödyntää HOKS-keskusteluissa työkaluna.

- WILMA Erityisen tuen suunnitelma ja siihen liittyvät kirjaukset -käyttöohje

Tarkennettu ohjeistus erityisen tukee HOKSin näkökulmasta.

Resurssit: 
Ohjeet ovat hyödynnettävissä koulutuksen järjestäjän opettajien ja ohjaajien käyttöön. Materiaalin käyttöönotto vaatii vertaamisen omiin järjestelmiin sekä perehdyttämisen opettajille ja ohjaajille. Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten. Ohjeiden tuottaminen mm. opiskelijahallintajärjestelmään on tapahtunut yhteistyössä loppukäyttäjien, hallinnon ja opiskelijoiden kanssa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjeiden juurruttaminen tulee ulottaa koko henkilökuntaan. Ohjeiden perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja sen tulee tapahtua työpajoissa omia tietokoneita käyttämällä. Hankeverkostossa suunnitellaan erimuotoisia verkko perehdytysmateriaaleja ja koulutussarjoja. Ohjeet löytyvät koulutuksen järjestäjän Intrasta.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Maaliskuu 2019

Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen -selvitys

Valtakunnalliset asuntolaohjaajapäivät

Paikka: Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski, Jokijärventie 2

Ilmoittaudu mukaan

www.asuntolaohjaajat.net

 

Ohjauksen päivät 2019

Paikka: Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki
 
Päivien tavoitteena on vahvistaa ja tukea elinikäiseen oppimiseen liittyvää ohjausta ja ehkäistä koulutuksesta syrjäytymistä sekä saada ajankohtaista tietoa ohjauksesta.
 
Tilaisuus on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja ohjauksen parissa toimiville henkilöille. Osallistumismaksu: 355 € + alv 24 %. Osallistumismaksu sisältää ohjelman ja siihen kuuluvat tarjoilut.

Jalkautuva opinto-ohjaus

Kuvaus: 

Jalkautuva opinto-ohjaus on opinto-ohjausta muissa ympäristöissä kuin oppilaitoksen omissa tiloissa. Ammattiopisto Livessä opinto-ohjaavat jalkautuvat sekä vakituisesti sovittuina aikoina että kertaluonteisesti eri ympäristöihin. Taitava-hankkeen aikana vakituista jalkautumista on tehty Omnian Info-Omniaan (noin kerran kk 2-4h), jossa erityisoppilaitoksen opinto-ohjaaja on konsultoinut yleisen oppilaitoksen työntekijöitä erityisen tuen tarpeen opiskelijoihin liittyen sekä vastaanottanut asiakkaita, joita hänelle on ohjattu Omniasta.

Info-Omnian jalkautuva opinto-ohjaus on ”Win Win” tilanne sekä yleiselle että erityisoppilaitokselle. Yleisen oppilaitoksen resurssit eivät välttämättä riitä erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarjoamiseen omassa oppilaitoksessa. Jalkautuvan opinto-ohjauksen kautta molemmat oppilaitokset hyötyvät toistensa osaamisesta, ja hyötyä saavat etenkin opiskelijat ja hakijat, jotka saavat tarvitsemaan tukea ja ohjausta oikeille opintopoluille.

Jalkautuvaa opinto-ohjausta on laajennettu ja sitä toteutetaan jatkossa muissakin yleisissä oppilaitoksissa sekä kauppakeskus Omenassa.

Jalkautumista toteutetaan Ohjaamoissa, joissa edetään tarvelähtöisesti kulloisenkin tilanteen mukaan. Ohjaamoon on sovittu konsultointeja ja asiakkaiden ohjausta/ polutusta. Myös Ohjaamosta on saatu tämän yhteistyön kautta konsultointia ja ohjausta Liven henkilöstölle.

Jalkautuvan opinto-ohjauksen keinoin tavoitetaan niitä opiskelijoita jotka tukea eniten tarvitsevat. Yleiset oppilaitokset ja niiden opiskelijat hyötyvät toiminnasta, kun opiskelijan opinnot eivät yleisessä oppilaitoksessa etene (jatko-ohjausvelvoite).

Resurssit: 
Jalkautuva opinto-ohjaus vie resurssia oman oppilaitoksen opiskelijoille suunnatusta opinto-ohjauksesta, joten se on huomioitava opinto-ohjaajien työn ja sen resurssien suunnittelussa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä Ammattiopisto Livessä ja yhteistyötahoilla
Yhteystiedot: 
Ammattiopisto LIVE Projektipäällikkö Pia Törnwall pia.tornwall@inlive.fi
Lisätietoja: 
Ammattiopisto LIVE Projektipäällikkö Pia Törnwall
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ponnahdusjakso

Kuvaus: 

Ponnahdus on opiskelujakso, jonka ajaksi opiskelija siirtyy toiseen oppilaitokseen opiskelemaan opintojaan vastaavaan koulutusohjelmaan (opinnot eivät keskeydy ponnahdusjakson aikana). Ponnahdusjaksolla kartoitetaan ja havainnoidaan opiskelijan tuen tarvetta ja tarjotaan tehostettua tukea opiskelun haasteisiin. Opiskelijan ponnahdusjakso suunnitellaan yksilöllisesti.
Ponnahdusjakso on suunnattu yleisten oppilaitosten opiskelijoille, joille oman oppilaitoksen tukitoimet eivät riitä tutkinnon saamiseksi. Myös Valma-opinnoista on mahdollista ponnahtaa, etenkin jos ponnahtajalla on jo aiemmin suoritettu tutkinto taustalla.

Ponnahdusjakson pituus voi olla korkeintaan kaksi viikkoa. Se toteutetaan joko samalla alalla, jota opiskelija parhaillaan opiskelee tai jollakin toisella Ammattiopisto Liven perustutkintokoulutuksen alalla.

1. Yleisen oppilaitoksen yhdyshenkilö on yhteydessä opinto-ohjaajaan, joka sopii ponnahdukselle aloituspalaverin. Opot koordinoivat ponnahdusjaksoja alakohtaisesti ja kaikki kyselyt ponnahdusjaksojen toteutuksesta ohjataan heille. Ponnahdusjaksolle tehdään hakemus osoitteessa: https://wilma.liveopisto.fi/browsecourses

2. Aloituspalaveri, johon osallistuvat ponnahtava opiskelija, hänen yhdyshenkilönsä yleisestä oppilaitoksesta, opettaja sekä opinto-ohjaaja. Aloituspalaverissa sovitaan ala tai alat joissa ponnahdus toteutetaan, ponnahduksen tavoitteet, alkamis- ja päättymisaika sekä päätöspalaverin aika ja paikka.
3. Ponnahdusjakson toteutus. Opiskelija saa tarvittaessa työvaatteet lainaksi. Opettaja ohjeistaa ponnahtajaa työturvallisuusohjeista. Opiskelija tekee käytännön työtehtäviä muun ryhmän mukana ja osallistuu myös lukujärjestyksen mukaisille YTO-aineiden tunneille.
4. Päätöspalaverissa ponnahtaja ja opettaja kertovat huomioistaan ponnahduksen kulusta ja ponnahtajan tuen tarpeesta. Mikäli ponnahtaja ilmaisee haluavansa hakeutua Ammattiopisto Liveen opiskelijaksi, opinto-ohjaaja auttaa häntä täyttämään erillishakemuksen. Tarvittaessa ohjaava opettaja kirjoittaa lausunnon.

Resurssit: 
Opinto-ohjaajien yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa kun ponnahduksista sovitaan; kuuluu normaaliin opinto-ohjaustyötön. Livessä opettaja saa 15€/ päivä max. 10 päivältä lisäkorvausta, kun ponnahtaja on ryhmän mukana toimimassa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä Ammattiopisto Livessä
Yhteystiedot: 
Pia Törnwall Ammattiopisto Live pia.tornwall@inlive.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top