Recent Articles

Ammattiin valmistuvien TTT ( työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointi) koulutusmateriaali saatavissa!

Materiaali sopii myös esimerkiksi liikunta- ja terveystiedon opettajille, jotka käsittelevät TTT-osaamista opetuksessaan. Koulutusmateriaalia voivat käyttää myös opiskelijat itse sekä esimerkiksi työpaikkaohjaajat. Sivulta löytyy myös suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia.
 
Lue blogiteksti koulutuksen pilotointiin osallistuneiden amislaisten ajatuksia työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
 

AMK-matematiikkaa ammattiopistoille

Kuvaus: 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)  tarjoaa ammattiopistojen opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa AMK-opintoja etänä Moodlen välityksellä. Nopsa-hankkeessa on tavoitteena edistää ja nopeuttaa II-asteen opiskelijoiden siirtymistä ammattiopistoista sujuvasti ammattikorkeakouluihin.

Häme-Uusimaa aluetiimillä on käytössä malli jossa opiskelija suorittaa 30op AMK-opintoja II-asteen opintojen aikana/ loppuvaiheessa. Opintojen sisältö on HAMK:n koneinsinöörin opintojen kaksi ensimmäistä moduulia, eli ensimmäinen syyslukukausi. Opintoihin kuuluu 15 op yleissivistäviä aineita, kuten matematiikka, fysiikka ja kielet. Kielipaketti koostuu äidinkielestä, englannista ja ruotsista. Kutakin kieltä on yhteensä 3 osaamispistettä. Toiset 15 op ovat ammatillisia aineita joiden sisältö on osa konetekniikan osaamisalaa.

HAMK on tehnyt Moodleen Johdatus insinöörimatematiikkaan -kurssin, joka on tarkoitettu kaikille aloittaville opiskelijoille. Kurssin sisältö on tarkoitettu aloittaville opiskelijoille tasosta riippumatta kertauksena matematiikan perusteisiin korkeakoulutasolla. Suoritettuaan johdantokurssin opiskelijalla on työkalut jatkaakseen opintoja insinööritieteiden ja mekaniikan parissa.

Moduuli koostuu videoluennoista, joissa opetetaan eri osa-alueet. Videoiden jälkeen on harjoitustehtävät ja tentti. Kun tehtävät ja tentti on suoritettu kurssin ohjaaja antaa suorituksesta arvosanan, joka voidaan liittää osana ammattiopiston tutkintotodistusta ja Avoimen AMK opintoja.

Opetusmateriaalista ja sen sisällöstä vastaa HAMK ja oppilaan ohjauksesta vastaa Careeria.

Resurssit: 
HAMK:ssa suurin aika menee Moodle-pohjan ja sisällön luomiseen. Kun kurssi on tehty, materiaalia tarvitsee päivittää ja kehittää paremmaksi. Moodle-kurssin suoritukset ja oppilaiden edistymistä voidaan seurata opettajien toimesta. Ammattiopistossa, Careerissa ajankäyttö on enemmän oppilaan ohjausta ja tarvittavan tuen antamiseen, jotta opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen verkkokurssilla. Moodle-kurssin sisällössä ei ole lähiopetusta ja ohjaustunteja kuin HAMK:n tiloissa. Tällöin lähiopetus jää Careerian tehtäväksi. Careeria on tarjonnut NOPSA-opiskelijoilleen lukuvuonna 2018-2019 1-2 ohjaustuntia per viikko perjantai-iltapäivisin. Paikalla ohjaamassa on ollut matemaattisten aineiden opettaja. Suurin osa opiskelijoista on tehnyt Moodle-matematiikkaa ja muutama satunnaisesti kieliopintoja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Careeriassa opiskelijat ovat ottaneet verkkokurssin mukaan omaan opiskeluunsa ja hyväksyttyjä suorituksia on saatu valmiiksi kolme kappaletta. Verkkokurssi on hyvä työkalu, kun opintojen etäisyys on päivittäiseen kontaktiopetukseen liian pitkä. Careerian opiskelijat ovat pitäneet Moodle-kurssista, se on ollut pääosin selkeä ja helppo käyttää. Jonkin verran he ovat kommentoineet oman tiedonhaun merkitystä, sillä videot eivät ole kattaneet aivan kaikkea. Tämä ei tietystikään ole pelkästään huono asia ja itseohjautuvuuden korostuminen jo tässä vaiheessa on paikallaan. Kun varsinainen opettaja ei ole tavattavissa, korostuu oppilaan ohjaus ja tarvittava tuki asiaksi jota voisi kehittää opiskelijaa tukevaksi ja kannustavaksi.
Yhteystiedot: 
Tuukka Roiha Laboratorioinsinööri HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Kaartokatu 2 11100 Riihimäki tuukka.roiha@hamk.fi +358 50 594 2002 Mirka Hypén Opettaja, Viestintä ja vuorovaikutus (englanti) Careeria Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut mirka.hypen@careeria.fi Tel. +358400267544
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Årsklocka för välmående (SV)

Årsklocka för välmående

Välj de evenemang som du önskar och fyll i årsklockan med utbildningsanordnarens egna evenemang. Tryck till slut på knappen ladda pdf nere på sidan och skriv ut årsklockan åt dig själv. Årsklockan kan bäst användas med Chrome, Mozilla och Microsoft Edge webb-browser.

Hyvinvoinnin vuosikello (FI)

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Valitse haluamasi tapahtumat ja täydennä vuosikelloa oppilaitoksen omilla toiminnoilla. Lopuksi tallenna ja tulosta vuosikello itsellesi klikkaamalla sivun lopusta Lataa pdf -painiketta. Vuosikello toimii parhaiten Chrome, Mozilla ja Microsoft Edge -selaimilla.

Kylmä keikka - tiedä tai tuhoudu

Kuvaus: 
Lapin AMK:n toteuttama Kylmä keikka - tiedä tai tuhoudu tiedonhankintapelissä on elementtejä seikkailu- ja pakohuonepeleistä. Pelissä opiskelijalla tai ryhmällä on 60 minuuttia aikaa estää napajäätiköiden sulaminen ja sen myötä vedenpaisumus.

Peli on pelattavissa Internetissä, myös mobiililaitteilla. Peliin kuuluu lisäksi pelivälinepaketti, sisältäen välineistöä, jolla saadaan aikaan pelissä muunneltavuutta ja laajennettavuutta esimerkiksi ryhmäpelaamiseen ja vaikkapa kirjastojen pelirastielle. 
 
Kylmä keikka -peli oli osa Poluttamo hankkeen Sujuvat siirtymät -painoalaa. Tarkoituksena oli helpottaa toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä seuraavalle opintoasteelle parantamalla heidän tiedonhankintataitojaan. Pelin kehittäminen aloitettiin toisen asteen opiskelijoiden tiedonhankintakykyjen ja tottumusten kartoittamisella. Saadun palautteen perusteella pelin rakentajat pystyivät hahmottamaan nuorten tottumuksia ja seuraamalla yleisiä trendejä, päädyttiin kyseisen tyyppiseen peliratkaisuun.
 
Pelikehityksessä on käytetty tarkoituksella ilmaiseksi tarjolla olevia ratkaisuja mm. Quandary ja HTML5 teknologiaa. Vanha ja uusi teknologia kohtasivat käsi kädessä ja tämä oli tietoinen valinta. Quandary sopisi hyvin kyseisen pelin rakenteeseen ja HTML5 elementit taas mahdollistivat helposti luotavia, interaktiivisia sisältöjä. Pohjimmainen ajatus pelin luonnissa oli saada kokemusta tavasta, jonka pystyisi toteuttamaan ilman ohjelmointitaitoja. Pelin rakentamisen haasteet olivatkin näin jälkikäteen ajateltuna enemmänkin pelin juonenkäänteissä, kuin teknologisissa ratkaisuissa.

Linkit Kylmä keikka -peliin ja lisävälinepaketin grafiikkakirjastoon löydät alapuolelta.
 
Jännittäviä pelihetkiä!
Resurssit: 
Pelin kehittäminen aloitettiin opiskelijoille luodulla kyselyllä. Kyselyn laativat Lapin AMK:n kirjaston esimies ja työntekijät yhdessä eOppimispalveluiden kanssa. Pelin juonen kehittämisestä vastasivat kirjaston informaatikot ja teknisistä ratkaisuista eOppimipalvelun suunnittelijat. Pelin graafinen ilme sekä lisävälinepakettien hankinta kilpailutettiin ja ne tuotettiin ostopalveluina.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pelin juurtuminen on paljolti kiinni pelin tietoisuudesta. Kuinka peli saataisiin vaikkapa kaikille kohderyhmille tietoon? Pelin ensimmäiset testit toivat esiin ajatuksia pelin kehittämisestä vieläkin enemmän kilpailuhenkisemmäksi esimerkiksi pelaajien / joukkueiden rankinglista läpisuorittaneiden ajan perusteella.
Yhteystiedot: 
Marko Mehtälä tiiminvetäjä eOppimispalvelut Lapin AMK marko.mehtala@lapinamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Poluttamo/HAMKin oppimisanalytiikka

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. tammikuuta 2015 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammattikorkeakoulut
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeessa toteutettiin järjestelmä, jolla ammattikorkeakoulun opot saivat sähköpostin edellisen viikon opiskelijoiden aktiviteeteista. Aktiviteeteilla ensisijaisesti tarkoitettiin sisäänkirjautumisia Moodle-oppimisalustalle viikon aikana. Näin opojen ei tarvinnut käyttää mitään erillisjärjestelmää ajantasaisen tiedon etsimiseen.

Järjestelmä tehtiin teknisesti kaksivaiheiseksi siten, että ensimmäinen vaihe haki suuren määrän tietoa Moodlen ja muiden järjestelmien kannoista ja yhdisti ne. Toinen vaihe etsi tästä tiedosta opiskelijaryhmä- ja viikkokohtaiset tiedot. Ne tulostettiin sähköposteiksi, jotka lähetettiin maanantaina iltapäivällä. Sähköpostissa oli opiskeljan nimi, opiskelijanumero, aktiivisuustiedot ja puhelinnumero. Näin opo tarvittaessa saattoi välittömästi soittaa opiskelijalle. 

Järjestelmä muutti opon työnkuvaa siten, että oikeaan tietoon perustuvat sähköpostit tekivät työstä luotettavaa, ei tarvinnut arvailla, sekä tekivät seurannan helposti mahdolliseksi.

Koska tietosuoja-asetuksen soveltaminen tähän järjestelmään ei onnistunut ennen syksyn 2018 alkua, järjestelmä otettiin varmuudeksi pois käytöstä. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensi syksynä, kun saadaan ensin tulevat opiskelijat informoitua siitä.

Yhteystiedot: 
Lasse Seppänen, lasse.seppanen@hamk.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Let's Move It Clos­ing Sem­inar

Time: Monday February 4, 2019, 12.00-15.30
Place: Tiedekulma, Stage (University of Helsinki)

The Let’s Move It research project investigated a school-based intervention to promote physical activity and reduce sedentary behaviour. As the project is now coming to an end, we warmly welcome you to a seminar showcasing the findings of this research and their implications for practice.

Go to top