Recent Articles

Ammattitaitoa yhdessä

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. maaliskuuta 2018 - Torstai, 30. heinäkuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
työpaikoilla luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työpaikkaohjaajat sekä esimiehet oppilaitoksissa henkilöstö ja opiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Ammattitaitoa yhdessä tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. 

Keskeisenä toimintana järjestetään yhteistyössä ammattiliittojen kanssa työpajoja luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ay-aktiiveille ja työpaikkaohjaajille. Työpajoissa käsitellään ammatillisen koulutuksen uudistusta ja haetaan ratkaisuja siihen, miten opiskelijoita ja oppimista parhaiten tuetaan työpaikalla (teemoja edunvalvonta, koulutussopimus, työpaikan vastuut ja roolit, ohjaus ja työsuojelu, jaksaminen ja resurssit sekä erityinen tuki työpaikalla). Tällä hetkellä käynnissä on lisäksi Työterveyslaitoksen vetämiä muutospajaprosesseja työpaikoille ja oppilaitoksille. Keväällä 2019 on luvassa tuloksia Työterveyslaitoksen toteuttamasta työpaikkakyselystä sekä toinen kierros Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumeita eri puolilla Suomea (toteutus yhteistyössä Parasta osaamista -verkoston kanssa). 

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee hankkeen toteutusta. 

Yhteystiedot: 
hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru 040 457 0734 ilkka.vuorikuru@tsl.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Kepelin kohtauttamismalli

Kuvaus: 

Kohtauttamisessa kaksi eritaustaista ryhmää (esimerkiksi kielen taitajat ja kielen oppijat) viettää aikaa yhdessä Kepeli-harjoitteita käyttäen. Kaikki pääsevät tekemään, puhumaan, toimimaan ja ”leikkimään vakavasti” iästä, kielitaidosta tai asemasta riippumatta. Kohtauttamiset luovat erilaisin keinoin tasavertaista tapaa keskustella ja osallistua. Ne nostavat halua ja innostusta toimia yhteiseksi hyväksi ja antavat tukea oman paikan löytämiseen. Konkreettinen esimerkki Pasilan asukastalolla toteutetusta kohtauttamisprosessista löytyy täältä: http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kohtauttava-kielikerho/

Kohtauttamiseen liittyvää kehittämistyötä on Kepeli-hankkeen lisäksi tehty Espoon kaupungin OmaKoto- ja Metropolian KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajatyöhön -hankkeiden yhteydessä. 

 

Resurssit: 
Kepeli-harjoitteet on suunniteltu siten, että ne voidaan toteuttaa vähäisin kustannuksin. Pelilautoja, -kortteja ja ohjeita voi printata suoraan netistä. Kohtauttamisen voi toteuttaa yhtenä tapaamiskertana tai tapaamisten sarjana.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kohtauttamista voidaan toteuttaa olemassa olevissa ryhmissä.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö: mai.salmenkangas(at)metropolia.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ryhmänohjauksen toiminnallistaminen

Kuvaus: 

Kepeli-hankkeen yli 100 harjoiteohjetta ja muut materiaalit kannustavat ohjaajaa toiminnallistamaan työskentelyään erilaisissa maahanmuuttajaryhmissä. Toiminnallisissa harjoitteissa luodaan selkeät raamit (esim. draamatarinatyöskentely, papuäänestys teemakuvista, bingo...), joiden sisällön ohjaaja voi valita yhdessä ryhmänsä kanssa ryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.  

Resurssit: 
Kepeli-harjoitteet on suunniteltu siten, että ne voidaan toteuttaa vähäisin kustannuksin. Pelilautoja, -kortteja ja ohjeita voi printata suoraan netistä. Sähköiset ohjeet Kepeli-virikekassin kokoamiseen löytyvät täältä: http://kepeli.metropolia.fi/materiaali/kepeli-kassi/
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Harjoitteita voidaan hyödyntää olemassa olevissa maahanmuuttajaryhmissä.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö: mai.salmenkangas(at)metropolia.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Toiminnallisen kielenopetuksen tukeminen

Kuvaus: 

Toiminnallisessa kielenopetuksessa kieltä opitaan toiminnan kautta ilon ja luottamuksen ilmapiirissä. Toiminnallinen kielenopetus aktivoi kaikki aistit, rohkaisee osallistujia puhumaan ja kannustaa ohjaajaa näkemään erilaisia tapoja oppia. Kepelissä laaditut opas ja harjoitepankki sisältävät konkreettisia ideoita, miten kieltä opettava ohjaaja voi muuttaa työskentelyään toiminnallisemmaksi ja oppijalle merkityksellisemmäksi. 

Resurssit: 
Kepeli-harjoitteet on suunniteltu siten, että ne eivät edellytä juurikaan tarvikehankintoja. Pelilautoja, -kortteja ja ohjeita voi printata suoraan netistä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Työskentelytapaa voi soveltaa olemassa oleviin maahanmuuttaja-aikuisten ryhmiin.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö: Mai Salmenkangas mai.salmenkangas(at)metropolia.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Tammikuu 2019

Jatkoväylää pitkin ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen valtakunnalliset suositukset on julkaistu Jatkoväylän päätösseminaarissa marraskuun lopussa 2018. Keskustelua suosituksista on käytiin opiskelijoiden, Amke ry:n, ammatillisten opettajakorkeakoulujen, Arene ry:n, Samok ry:n, Teknologiateollisuus ry:n sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen kesken. Keskusteluissa pohdittiin suositusten lisäksi laajemmin tulevaisuuden osaamista ja sen kehittämistä.

Luova ja osallistava Suomi: Innostajan korttipakka

Kuvaus: 

PDF-muotoinen Menetelmäpakka nuorten kanssa työskenteleville. Pakasta löytyy kymmeniä harjoitteita ja käytänteitä tilainteisin kun omat ideat eivät satu pulppuamaan. Nuorisotyössä on käytössä valtavasti erilaisia toimintatapoja, joista tähän pakkaan on kerätty sellaisia, joita on käytetty osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden puitteissa. Ideat tarjoillaan inspiraatioksi oman työskentelysi avuksi. Etsi nuorten kanssa uusia sovelluksia ja poimi pakasta maukkaimmat ideat vapaasti omassa työssäsi sovellettavaksi.

Resurssit: 
Joukko harjoitteita, joista voit valita itsellesi innostavimmat. Jokaisen harjoitteen kohdalla on mainittu tarvittavat resurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Innostava metodipakka nuorten kanssa työskentelyyn
Yhteystiedot: 
katri.halonen@metropolia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Liaani: Arviointikehikko-työkalu nuorten palveluiden kehittäjille

Kuvaus: 

Liaani-hankkeessa haluttiin vas­tata tarpeeseen jäsentää ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavasta osallisuudesta ja opiskelu- ja työelämätaidoista. Nuorille suunnattujen palve­lujen tarjoajat ovat arvioineet toimintaansa kukin omalla tavallaan, eikä yhteistä arvioinnin tapaa tai kriteeristöä ole päässyt syntymään.

Tämä toteutettiin luomal­la nuorisoalan järjestöjen ja hankkeessa olevien korkea­koulujen kanssa yhteistyönä verkkopohjainen työkalu, Arviointikehikko. Arviointikehikko on suunnattu nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja muille palvelujen tuottajille, jotka­­ halua­vat kehittää toimintaansa. Se tarjoaa nuorten palvelujen toteuttajille työvälineen toiminnan itsearviointiin ja kehit­tämisalueiden tunnistamiseen.

Arviointikehikko sisältää valtakunnallisesti ja monialaisesti tunnistettuja kriteerejä toimiville palveluille edistää palvelujen tunnistamista, niiden siirrettävyyttä muihin ympäristöihin ja tuloksellisuutta tukee nuorten osaamisen tunnistamista ja sanoittamista toimii apuna verkostojen vahvistamisessa ja hyvien käytäntöjen jakamisessa. Arviointikehikon teemat ovat osallisuus, työelämätaidot, osaaminen ja opintojen suunnittelu, arjen hallinta, osaamisen tunnistaminen, pal­velutuotteen siirrettävyys, verkostomainen toimintatapa, yhdenvertaisuus, kulttuurisensitiivisyys, sukupuolisensi­tiivisyys sekä matala kynnys.

Työkalun käyttäjä voi tutustua kriteereihin ja arvioida, toteutuvatko ne omassa palvelussa tai toiminnassa. Jo kysymyksiin vastaaminen itsessään on keskeinen osa prosessia, jolla pyritään arvioijan ja hänen yhteisönsä toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen. Arviointikehikko voi myös tarjota välineen nuorten moninaisten ongelmien tunnistamiseen.

Resurssit: 
Varaa kunnolla aikaa arviointikehikon täyttämiseen sekä kehikon kautta kerätyn tiedon analysointiin yhdessä palvelutuottajien kanssa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
sopii laajasti nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden palvelukehittämisen työvälineeksi
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top