Recent Articles

Tuotos: Kylmä keikka

Kuvaus: 

Antartikselta vyöryy maapalloa uhkaava vaara, jonka vain tehtävään valittu tutkimusretkikunta voi pysäyttää.

Varustaudu tiedolla, teroita lähdekritiikkisi ja kohtaa valeuutiset silmästä silmään. Sinun ja tiimisi vastuulla on, että koko maailma saa tietää totuuden, ennen kuin on liian myöhäistä.

Kylmä keikka on informaatiolukutaidon kehittymistä ja ongelma- ja projektilähtöisen opiskelun opiskeluvalmiuksia lisäävää verkkopeli.


 

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Annamari Pudas Anitta Örn etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Tukipajat korkeakouluopintoja tavoitteleville romaneille

Kuvaus: 

Tavoitteena on lisätä romanien tietoa korkeakouluopinnoista ja hakukäytännöistä, vahvistaa opiskelutaitojen kehittymistä ja madaltaa opintoihin hakemisen kynnystä.

Tukipajat tarjoavat ohjatun tuen oman opiskelupolun suunnitteluun ja hakuvaiheeseen. Pajoista muodostuu viiden kerran kokonaisuus korkeakouluhaun tueksi. Tukipajat sinänsä eivät ole uusi konsepti, mutta romaniväestön korkeakouluhakukynnyksen madaltamiseen tätä toimintatapaa ei ole ennen käytetty.

Pajat toteutuvat säännöllisesti (esim. kuukauden välein). Yksi kokoontuminen on puoli päivää. Jokaisella pajakerralla on oma aihe, mutta toteutusta muokataan joustavasti. Yksittäisen pajan rakenteeseen kuuluu ennalta suunniteltuja aiheita sekä keskustelua osallistujien ajankohtaisista hakuun liittyvistä teemoista. Työskentelyyn sisältyy pajan aikana tehtäviä harjoituksia ja niiden yhteistä ja yksilöllistä purkua. Säännöllisen tukipajatoiminnan rinnalla tarjotaan myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Pajojen aiheina ovat:

Oman opintosuunnitelman aloittaminen / kohti omaan opiskelusuunnitelmaa

  • miten haet korkeakouluopintoihin ja millaisia erilaisia reittejä voit edetä?
  • millaisia taitoja ja välineitä korkeakouluopiskelu vaatii?

Hakuprosessin eri vaiheet ja niiden vaatimukset

  • esim. esivalintakokeeseen valmistautuminen
  • valintahaastatteluihin valmistautuminen

Opiskelumotivaation ylläpitäminen

  • omien vahvuuksien ja kulttuurista nousevien haasteiden tunnistaminen

Opiskelutaitojen kehittäminen: lukeminen

  • apuvälineitä vaativan tekstin lukemiseen
  • lukustrategian kehittäminen

Opiskelutaitojen kehittäminen: kirjoittaminen

  • tekstin ymmärtämisen, jäsentämisen ja tuottamisen apuvälineitä

Jatkosuunnitelmat

  • oman suunnitelman päivittäminen ja jatkoreitit

 

Resurssit: 
- Kaksi opettajaa, jotka tuntevat korkeakoulujen opinto- ja hakukäytännöt - Tilat ja välineet (luokkatila, kannettavat koneet, videotykki, mahdolliset tarjoilut, sähköinen ja paperinen opiskelumateriaali) Jos tukipajan toteuttamiseen ei ole erillistä rahoitusta, voidaan tukipajamallia ja tukipajamateriaalia soveltaa erilaisissa ryhmissä, joissa on erityistä ohjausta korkeakouluhaluun tarvitsevia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toinen malli avoimen opintoja kokeilevien tukemiseen? Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tukipajojen rinnalle.
Yhteystiedot: 
Elina Johansson – Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori elina.johansson@diak.fi, 050 490 7727 Hanna Laurila - Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori hanna.laurila@diak.fi, 040 501 6183 Katri Perho - Diakonia-ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö katri.perho@diak.fi, 050 512 8260
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Romanioppilaiden koulunkäynnin intensiivinen tukiohjelma

Kuvaus: 
Kohderyhmät: Peruskoulua ja toisen asteen koulua käyvät romaninuoret sekä heidän vanhemmat.
Yleinen tavoite: parantaa alueen romaninuorten koulutustasoa ja vähentää koulupudokkuutta tehokkaan tukitoiminnan kautta.

Toiminta-alueen kasvatus- ja koulutusalan viranomaiset sekä muut työhön liittyvät asianomaiset

1. Romaniohjaaja käy informoimassa eri kouluille romanioppilaan koulunkäynnin tukimallia ja tiedustelee työn tarvetta. Aluksi koulun rehtorit kartoittavat romanioppilaiden poissaolot ja kouluvaikeudet.

2. Pidetään oppilaan opettajien ja muun asianosaisen kouluhenkilöstön kanssa neuvottelupalaveri, jossa kartoitetaan oppilaan avun tarve ja koulunkäynnin lisätuki ja aikataulutus

3. Kartoituksen jälkeen tehdään toimintasuunnitelma

4. Pidetään yhteispalaveri, johon osallistuu oppilas, huoltaja, opettajat, rehtori ym. tarvittava henkilöstö. Käydään läpi oppilaan nykytilanne, koulunkäynnin toimintasuunnitelma ja aikataulutus

5. Työn aloittaminen

6. Asiantuntijatyö juurrutetaan osaksi kuntien palvelutarjontaan ja paikallista romanityötä

Koko prosessin ajan romaniohjaaja informoi työhön osallisia henkilöitä aikatauluista ja tulevasta toiminnasta (esim. yksilöohjausajat ja nuorten kerhonsuunnitelma, jos sellaista pidetään). Kun romaniohjaaja tekee töitä oletettavasti myös oman lähiyhteisönsä kanssa, on hyvä kiinnittää erityistä huomiota myös ohjaajan työssä jaksamiseen ja siinä tukemiseen.

Resurssit: 
- Kokoaikainen romanityöntekijä tai kaksi - Työntekijöiden työtilat ja välineet
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tampereen kaupunki vastaa jatkossa pysyvän kokoaikaisen romaniohjaajan palkkauksesta. Romaniohjaajan on tarkoitus jatkaa työskentelyä paikallisissa peruskouluissa. Rekrytoinnissa tulee huomioida se, että romanitaustainen työntekijä nauttii yhteisön luottamusta ja hänellä on kykyä toimia moninaisissa tilanteissa ja eri perhekuntien kanssa.
Yhteystiedot: 
Keijo Svart, Tsetanes Naal – koulutuspoluilla -hanke/Tampereen kaupunki keijo.svart@tampere.fi, puh. 040-8012732 Michelle Kasa, Tsetanes Naal – koulutuspoluilla -hanke/Tampereen kaupunki michelle.kasa@tampere.fi, puh. 045-8013223
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

OVA-Roma (Omavalmennuskoulutus pitkäaikaistyöttömille nuorille romaniaikuisille)

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Kohderyhmät: Työttömät tai pitkäaikaistyöttömyyden uhan alla olevat nuoret romanit sekä nuoret romaniaikuiset ilman toisen asteen tutkintoa. Malli on sovellettavissa myös muille syrjäytymisvaarassa oleville työttömille/ryhmille.

Suunnitellaan noin 12 viikon koulutuskokonaisuus, jonka aikana työskennellään nuorten romaniaikuisten kanssa elämänhallintataitojen lisäämiseksi.

Koulutus sisältää identiteettityöskentelyä ja työ- ja opiskeluvalmiuksien lisäämistä ryhmätyöskentelyn ja etätehtävien avulla. Koulutuksen aikana työstetään yksilöllistä koulutus- ja työelämäpolkua, jota opiskelija voi hyödyntää TE-palveluissa. Työ on pitkäkestoista motivointia opiskeluun sekä voimaannuttamista yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Koulutuksen teemat:

Minä ja moninaisuus: Ihmisoikeuksiin pohjautuva toiminnallinen kurssi (MOD). www.mod-koulutus.fi

Oma polkuni: Kartoitetaan henkilökohtainen työ- tai opintopolku.

Minä osana yhteiskuntaa: viranomaisten kanssa toiminen ja oman elämän vastuut ja velvollisuudet.

Elämänkaari: Kartoitetaan oman työllistymis- opiskelupolkujen esteet ja mahdollisuudet.

Verkostoissa toimiminen: Tehdään tutuiksi opiskeluun ja työhön apua tarjoavia tahoja.

Romanikentällä toimiminen: Tehdään tutuiksi opiskeluun, työhön sekä elämiseen apua tarjoavia järjestöjä. Mediapaja: Työskennellään tietokoneiden parissa. Tehdään tärkeimmät ohjelmat tutuksi, kuten Word, sähköposti ja internetselain.

Minä työssä: Esittelemme eri työaloja ennestään romanikentällä tunnettujen lisäksi. Tarkoituksena löytää oma kiinnostuksen kohde.

Tulevaisuustyöskentely: Tehdään yhdessä CV, haetaan koulutukseen ja/tai työpaikkoihin.

Omavalmennuksen eväät: Koonti ja palaute koulutuksesta. Konkreettinen jatkosuunnitelma, johon yhdessä rakennettu tukiverkosto. 

Resurssit: 
Tiivis opiskelukokonaisuus edellyttää, että koulutus tehdään Työ- ja Elinkeino viranomaisten kanssa yhteistyössä (työvoimapoliittinen koulutus tai tms.) taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Ohjaajatyöpari josta toinen on romanitaustainen. 10 x 1 työpäivää teemojen sisältösuunnittelu. Sisältöihin sopivia toiminnallisia menetelmiä, erilaisia työskentelymateriaaleja. Resursseja koostetusti: Kouluttajien palkka, tilat (yhteinen luokkatila ja ryhmätiloja), materiaalit. Markkinointivälineitä kuten Facebook ja kouluttajien alustava henkilökohtainen koulutuksen markkinointi. Rekrytoidaan 8-16 Romanitaustaista opiskelijaa. 10 x 5 päivän sisällöt + 2 x 5 päivää tarvittaessa teeman syventämiseen. Verkko-oppimisympäristö tai muu vastaava paikka johon saa koulutuksen aikaisia materiaaleja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mikäli halutaan, että koulutukseen osallistuvilla säilyy status työttömänä työnhakijana tulee koulutuskokonaisuus suunnitella ajallisesti ja määrällisesti niin, että osallistuja on työmarkkinoiden käytettävissä eikä työmarkkinatuen saaminen esty. Seurakuntaopistolla ei ole tällä hetkellä resursseja jatkaa toimintaa.
Yhteystiedot: 
seurakuntaopisto.fi Glenn Blomerus Tsetanes Naal – koulutuspoluilla – hanke glenn.blomerus@seurakuntaopisto.fi, 040-1838164
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

”Yhden linkin kautta oikealle taholle” – palveluohjausväline

Kuvaus: 

Yleinen tavoite: Tavoitteena on tarjota yksinkertainen virtuaalinen ohjain palveluihin, joka mahdollistaa valtakunnallisesti romaniverkostojen yhteistyön sekä tarjoaa asiakkaalle helpon väylän sopivan palvelun piiriin olemassa olevassa ja aktiivisessa toimijaverkostossa. Palveluohjausvälineen avulla romaniväestö pystyy tavoittamaan kaikki alueen asiantuntijaverkoston toimijat (romaniyhdistys, hanketoimija, asiantunteva viranomaistoimija tms.) yhden palvelulinkin kautta.

Kuvaus:

1. Yhteistyöryhmä kootaan, niin että osallistujien on helppo sitoutua ko. yhteistyöhön ja kaikki osallistujat tietävät toistensa tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet. Perusajatuksena on, että palvelun käyttäjän ei tarvitse etsiä erikseen yhteystietoja ja työntekijää vaan riittää, että hän määrittelee oman tarpeensa Webropol-kyselylomakkeeseen määriteltyjen valikkojen mukaan – lähettää sen ja häneen ottaa yhteyttä ko. alueen työntekijä / verkostossa toimija.

2. Allekirjoitetaan Webropol-hallitsijalle huolellisuusvelvoitesitoumus (yksityisyyden takaamiseksi

3. Koostetaan sopivin määrein Webropol-kyselylomake ja linkki. Sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa linkin ylläpitämisestä julkisuudessa.

4. Linkin jako: Facebook, yhdistysten ja koulujen / hankkeiden verkkosivut, sähköpostit laajemmin. Linkkiä  käyttävä asiakas valitsee valikosta esim. paikkakunnan ja aiheen ja jättää yhteystiedot.

5.Tämän jälkeen toimijoiden sähköpostiin saapuneesta viestistä palvelussa nimetty verkostotoimija tunnistaa oman sovitun alueensa ja reagoi yhteydenottopyyntöön. Toimija tarjoaa omaa palveluaan suoraan tai ohjaa asianmukaisiin palveluihin.

6. Linkkiä ja kyselylomakepohjaa ylläpidetään sovitusti ja päivitetään tarvittaessa.

Resurssit: 
* Romaniyhteistyöverkosto ja Webropol- kyselytyökalu ( http://webropol.fi/ ) tai vastaava sekä osaamista yksinkertaisen kyselypohjan tekemiseen. *Asianmukaisesti yksityisyyden suojaamiseen tehdään verkoston vastaajien kanssa sopimus huolellisuusvelvoitteen toteutumisesta. *Lisäksi verkoston yhteistyöpalaverit ja ylläpitoon liittyvät toiminnot.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Palveluohjausvälineen ylläpito edellyttää verkoston aktiivista yhteistyötä ja linkin esilläpitoa, jotta se toimii. Linkkiä voi hyödyntää mm. kun on kyse erityisryhmistä tai muista erityispalvelua tarvitsevista ryhmistä ja kun tarve on valtakunnalliseen saavutettavuuteen rajatun ryhmän / asian osalta. Linkin voi rakentaa kohderyhmälle tai vaikka kriisityökaluksi. Huom. Hankkeessa on kokeiltu / käytetty ainoastaan Webropol- kyselytyökalua.
Yhteystiedot: 
www.seurakuntaopisto.fi Kathy Metsälä Tsetanes naal – koulutuspoluilla – hanke; kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi, 044-7124986 Glenn Blomerus, glenn.blomerus@seurakuntaopisto.fi, 040-1838164
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Romanityöntekijä tukena Ohjaamossa

Kuvaus: 

Yleinen tavoite: Madaltaa kynnystä romaninuorten ja Ohjaamopalveluiden kohtaamisessa.

Romaniväestö: Helpottaa ja joustavoittaa romaninuorten ohjauspalvelujen käyttöä viranomaisissa ja vahvistaa nuorten osallisuutta oman koulutus- ja urapolun löytymisessä.

Koulutusorganisaatiot, viranomaiset, muut toimijat: Lisätä monensuuntaista tietoa ja ymmärrystä eri toimijoiden kesken romaninuorten uraohjauksessa.

Kohderyhmät: 15-29 vuotiaat romaninuoret

Kuvaus: Yksilöohjaus, romanityöntekijä tukena romaninuorten koulutus- ja työelämän polkujen luomisessa

Ohjaamon kanssa yhteistyössä sovitaan alueen tarpeisiin sopiva sapluuna romanityöntekijän osallistumisesta Ohjaamossa romaninuorten tavoittamiseksi ja kohtaamiseksi. Romanityöntekijä tulee mukaan neuvonta- ja päivystystyöhön työpari-periaatteella (romanityöntekijä yhdessä pääväestöä edustavan työntekijän kanssa). Romanityöntekijä madaltaa romaneiden kynnystä käyttää koulutuksen ja työllistymisen palveluita, sekä toimii luottamuksen sillanrakentajana romaniväestön ja palvelua tarjoavan tahon välillä. Romaniohjaaja päivystää n. kaksi kertaa kuukaudessa, tai sovitaan neuvonta- ja päivystysajankohdat tarpeen mukaan. Päivystyksessä tavataan alueen nuoria ja ohjataan heitä palveluihin kädestä pitäen.

 

Resurssit: 
Ohjaamoyhteistyön mahdollistava verkosto ja mahdollinen työpari Ohjaamosta. Romanityöntekijä, jolla ohjausosaamista sekä sovittu kohtaamispaikka/ tila Ohjaamossa. Ohjaamon omat markkinointi- ja tiedotuskanavat sekä paikallisten romaniyhdistysten tai muiden sosiaalisissa medioissa olevien romaninuorten suosimien virtuaalisten kohtauspaikkojen käyttö. Romanityöntekijän omat yhteisön sisäiset kontaktit.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Lisätään päivystysvuoroja niin, että niitä järjestetään kerran viikossa samana päivänä samaan aikaan. Näin saadaan vakiinnutettua näkyvyys/toiminta romanikentälle. Päivystystä tulee ylläpitää säännöllisesti, sillä romaninuoret löytävät melko hitaasti Ohjaamossa toimivan romanityön omakseen.
Lisätietoja: 
seurakuntaopisto.fi Glenn Blomerus Tsetanes Naal – koulutuspoluilla – hanke glenn.blomerus@seurakuntaopisto.fi, 040-1838164 https://www.facebook.com/OhjaamoEspoo/photos/a.122052441478774.1073741828.112881099062575/51270767241
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Hankkeen audiovisuaalinen väliraportti

Kuvaus: 

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen hankesuunnitelman mukainen väliraportti on tuotettu audiovisuaalisessa muodossa. Tutustu hankkeen työpakettikohtaisiin tavoitteisiin ja hankkeen alueellisten NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmien puolivälin tuloksiin ja jatkosuunnitelmiin 10 eri videon kautta. Linkit väliraporttiin:

http://www.hamk.fi/verkostot/nopsa/valiraportti/Sivut/default.aspx tai Youtube-kanavalla olevan soittolistan kautta:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS

Resurssit: 
Väliraportin tekeminen on kirjattu hyväksytty hankesuunnitelmaan, joten videoiden tekijät pystyivät kohdentamaan työaikaa hankkeelle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väliraportti audiovisuaalisessa muodossa todettiin hyväksi ja uudenlaiseksi tavaksi levittää hankkeen kehittämisideoita valtakunnallisesti. Videoita on 10 kappaletta, joten aluekohtaisia tuloksia ja toimintoja voi helposti ja nopeasti tarkastella.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuomas Eerola, etunimi.sukunimi@hamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top