Recent Articles

Moniammatillinen ohjausmalli Ekamissa

Kuvaus: 

Moniammatillisen ohjauksen malli kuvaa opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta  Ekamissa:  Ekamissa saat ohjausta ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen lopussa. Katso tästä, millä tavoin eri alojen ammattilaisemme voivat olla tukenasi eri vaiheissa opintojasi.Tärkeää on ohjaustoimijoiden yhteistyön sujuminen ja päällekkäisen työn välttäminen, opiskelijan kannalta mahdollisimman hyvin kohdennettu ohjaus. Ekamissa rrityisen tuen koordinointi ja ohjaus tukitoimien käytössä koulutusaloilla on vastuutettu kokeiluna erityisen tuen ohjaaville opettajille. Koulutusalakohtaiset hoksaajaopettajat laativat ja päivittävät henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmat. Opinto-ohjaajan työssä korostuu uraohjaus ja sidosryhmäyhteistyö. Vastuuopettaja vastaa ohjauksesta tutkinnonosassa. Ohjausrooleissa toimivien tehtävät on esitetty kuviossa. Terälehdistä aukeavat sisällöt on tarkoitettu ensisijaisesti ohjaajille, joiden tehtävät ennen opintojen alkua, alkuvaiheessa, opintojen edetessä ja loppuvaiheessa sekä ohjauksen kokonaisuus on kuvassa. Keskiössä on opiskelija. Mallia hyödynnetään opiskelijan perehdytyksessä niin, että opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä tarpeeseensa parhaiten sopivaan toimijaan. Ulkokehällä on  muita ohjauksen parissa työskenteleviä.  

Resurssit: 
Malli on tehty Carry on -hankkeessa. Hanketyöryhmään ovat kuuluneet opinto-ohjaajien ja erityisen tuen ohjaavien opettajien edustajat, kaksi ammatillista opettajaa, pedagogiikasta vastaava apulaisrehtori ja opettajataustainen projektipäällikkö. Toimijoiden tehtävät on määritelty eri ammattiryhmiä osallistavilla menetelmillä. Opiskelijan ohjeistusta laadittaessa on tehty yhteistyötä Puhti-hankkeen (ESR) ja Killat avoimesti verkossa -hankkeen (OPH:n valtionavustus) kanssa. Tutor-opiskelijat ovat tehneet malliin liitettävät videot. Itse mallin käytännön toteutuksesta vastaavat eri ammattiryhmät osana omaa työtään. Mallinnuksen päivityksestä vastaa jatkossa apulaisrehtori.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on saatavilla Ekamin www-sivuilla. Mallia on jalkautettu Carry on -hankkeen tilaisuuksissa, Ekamin reformityöpajassa, joissa on mukana hoksaajaopettajat, erityisen tuen ohjaavat opettajat, opinto-ohjaajat ja tiimipäälliköt. Syyslukukauden alkaessa mallin käyttöön perehdytetään vastuuopettajat ja se tulee heille laaditun ohjeistuksen liitteeksi. Henkilöstön sitoutuminen yhteisesti hyväksyttyyn toimintamalliin on edellytys ohjauksen toimivuudelle. Mallia hyödynnetään opiskelijoiden perehdytyksessä opintojen alussa. Kuvio täydentyy vielä opiskelijoiden tekemillä ohjevideoilla, jotka tulevat korvaamaan tekstiosiot. Mallia kehitetään eri toimijoiden rooleista saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta. Malliin voidaan myös lisätä puuttuvia tai uusia toimijoita. Työpaikalla tapahtuvan kouluttautumisen rooli tulee lisääntymään ja työpaikkaohjaajien osuus ohjauksessa on merkittävä, mikä olisi hyvä näkyä ohjausmallissa. Vertaisoppimisen ja osallisuuden vuoksi tutor-ohjaus on hyvä tuoda näkyväksi.
Yhteystiedot: 
hilkka.huisko@ekami.fi, p. 0407555056 erja.pohju@ekami.fi, p. 0400726942
Lisätietoja: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Liiketalousväylä

Kuvaus: 

Gradia Jyväskylä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat lukuvuonna 2017 - 2018 kehittäneet ja pilotoineet opintoväylää, jonka tarkoituksena sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä merkonomiopinnoista tradenomiopintoihin. Pilottiopiskelija tovat alusta asti olleet mukana kehittämistyössä. Lisäksi tiimissä on ollut opettajia ja opinto-ohjaajia molemmista koulutusorganisaatioista. 

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikoja, vähentävät tarpeettomia välivuosia ja motivoivat tavoitteellisesti opiskelevia opiskelijoita saattamaan tutkintonsa valmiiksi. Reformin myötä nuorisoasteen ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät, ja väylä voisi palvella hyvin myös tavoitteellisten aikuisopiskelijoiden tarpeita. 

Keskeistä opiskeluaikojen lyhentämisessä on se, että korkea-asteella ahotoidaan toisella asteella hankittua osaamista joko suoraan, näytön kautta tai täydentämäll osaamista korkeakoulutasoiseksi. Opetussuunnitelmia (merkonomi-tradenomi) verratessa huomattiin, että sisällöissä on paljon samaa, eikä tuttuja asioita kannata korkea-asteella enää opiskella uudelleen.

Väyläopinnot takaavat suoran opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa. Tällöin sellaisetkin opiskelijat, jotka eivät ole päässeet muutoin korkea-asteelle opiskelemaan, voisivat tulla ammatillisen toisen asteen väyläopintoihin ja tätä kautta välttää mahdollisesti turhan välivuoden.

Väyläopintojen kehittämisen alkuvaiheessa saimme paljon hyviä näkökulmia muista oppilaitoksista ja hankkeista, kun HAMK-Nuva-yhteistyöstä, Perhon Liiketalousopistosta ja Huippis-hankkeesta. Jokaisella oppilaitoksella on kuitenkin aina hieman omat toimintatapansa, joten on hyvä, että erilaisia väylämalleja on tarjolla useita hyviä käytänteitä jaettaessa.

Resurssit: 
Väyläopintojen käynnistämisessä resurssia vaativat opetussuunnitelmien vertaaminen ja sisällöistä käytävät keskustelut sekä hallinnolliset päätökset mm. opiskeluoikeuksiin liittyen. Itse opinnoissa resursointiin vaikuttaa jonkin verran se, millaisesta opiskelijamäärästä on kyse. Gradia-JAMK-mallissa opiskelijakiintiö on 10, ja näiden opiskelijoiden ohjaukseen on resursoitu yksi koordinoiva opettaja toiselta asteelta ja yksi koordinoiva opettaja korkea-asteelta. Tuntimäärissä tämä tarkoittaisi noin 30 tuntia/lukuvuosi. Opinto-ohjauksen resurssia ei erikseen ole resursoitu, sillä sen on ajateltu sisältyvän opinto-ohjaajan normaaliin työaikaan.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väyläopintojen kehittämisessä voisi hyödyntää enemmän palvelumuotoilua siinä, miten opiskelija voi koota opinnot yksilöllisesti HOKSinsa mukaisesti ja seurata niiden edistymista verkko-oppimisympäristössä. Juurtumisessa haastetta luovat muuttuvat opetussuunnitelmat. Jyväskylässä vuonna 2016 perustettu EduFutura (www.edufutura.fi) on EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä, ja jatkossa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä myös opetussuunnitelmia valmisteltaessa, jotta mm. ristiinopiskelu eri oppilaitosten välillä mahdollistuu.
Yhteystiedot: 
Minna Kuutti, minna.kuutti@gradia.fi, puh. 040 341 5475 Outi Laitinen, outi.laitinen@jamk.fi, puh. 641 6370
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiimin valmentajaksi

Kuvaus: 

Tavoitteena oli yhteiskehittämällä luoda innovatiivinen ja kustannustehokas käytäntö sillan rakentajaksi eri alojen ja kouluasteiden opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkojen välillä. Opettajilla sekä opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua, laajentaa ja syventää ammattiosaamistaan sekä kehittää ammatti- ja yrittäjäidentiteettiään. Lisäksi opettajuutta oli tarve uudistaa sisällyttämällä valinnaisiin tutkinnon osiin työelämää ja tutkinnon perusteita yhdistäviä, eri alojen rajapintatyötehtäviä.

Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiimin valmentajaksi -käytännössä työelämälähtöinen työkokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siinä on aina mukana työelämä, opiskelijoita ja opettajia useilta eri ammattialoilta tai kouluasteilta. Työskentely tapahtuu tiiminä dialogimaisen tiimipalaverin ja opiskelijoiden toimintavaiheen vuorotteluna. Opettaja toimii kolmoisroolissa tiimi- ja ammattialavalmentajana sekä työelämäyhteistyön kehittäjänä. Opettajan pedagoginen toimintatapa muuttaa opiskelijatiimin toimintaa enemmän tilaa ottavaksi, osallistuvaksi ja ongelmia ratkovaksi. Opiskelijat hankkivat osaamista aidoissa ja motivoivissa oppimisympäristöissä, joissa teoria asettuu paremmin kontekstiinsa. Palautetta saadaan suoraan työelämältä, opettajilta ja opiskelijatiimin jäseniltä koko prosessin ajan.

Opettajat ja työpaikkaohjaajat sisäistävät vähitellen valmentavan työotteen ja opiskelijat saavat kokemusta tiimityöskentelystä. Keskinäisen vertaistuen ja toisilta oppimisen kautta myös opiskelijoiden omat näkökulmat avartuvat ja ongelmiin aletaan löytää ratkaisuja yhdessä. Malli on koulutuksen järjestäjälle kustannustehokas ja lisää työhyvinvointia, koska eri alojen opettajien yhteisöllinen tapa toimia tiiminä perustuu järkevään työnjakoon sekä samalla opiskelijoiden tehokkaampaan ohjaukseen ja tukeen. Työelämä on vahvasti mukana erilaisten käytäntöjen ja työelämälähtöisten työkokonaisuuksien yhteissuunnittelussa ja toteutuksessa ja jatkuvan suoran palautteen antajana.

Resurssit: 
Käytännön rakentamisessa on ollut mukana osa-aikaisesti hankevastaava, 2 opettajaa ja asiantuntija. Kehittämistyön tuntiresurssi on ollut 550 tuntia, sisältäen mm. mallin rakentamisen: kuviot ja muut aineistot, opettajapilotoinnit valmisteluineen, videot, tiedottamisen ja vakiinnuttamissuunnitelman. Synergiaetua on saatu yhteistyöstä HelliTalent -hankkeen (ESR) kanssa. Siinä on mallinnettu monialaista opiskelijoiden osaamisen hankkimista. Pilotoinnit Soteklinikka Hellissä sekä kahdessa yrityksessä antoivat hyvän pohjan myös opettajanäkökulman kehittämiselle. Molempien hankkeiden kannalta oli järkevää yhdistää resursseja ja jatkaa pilotointeja yhdessä. Mallin kestävyyttä osoittaa se, että valmentaessaan opiskelijatiimiä kokeneempi tiimivalmentaja kouluttaa samalla eri alojen kollegoitaan. Työn ja resurssin järkevä organisointi on hyvä investointi kaikkia innostavaan menetelmään. Se tuottaa ei vain kustannustehokkuutta vaan myös pedagogista vaikuttavuutta ja hyvinvointia sekä opiskelijoille että opettajille.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiiminvalmentajaksi -käytännön onnistunut juurtuminen edellyttää toimivia työelämäyhteyksiä, opettajilta ymmärrystä aidoista työkokonaisuuksista, sitoutumista sekä halukkuutta oman opettajuuden muutokseen. Se vaatii myös yhteisen ymmärryksen jakamista ja organisointia koko oppilaitostasolla. Malli sinällään on joustava ja toimintatapa on helposti omaksuttavissa. Aineistot, kokeilut arviointeineen, työskentelyprosesseineen ja muuttuvan toiminnan avainkohtineen on digitaalisina kuvattu ja käytettävissä KSAO:n www.sivuilla. Eri toimijoiden näkökulmia havainnollistetaan videoina ja painokuvina. Mallin asteittaista vakiinnuttamista tuetaan useampien ideointi- ja informaatiotapahtumien sekä tiimiopettajien vertaistuen voimin.
Yhteystiedot: 
Minna Parkko, minna.parkko@ksao.fi, 02061 58711 työ, 040 7342233 Tuula Ritvanen, tuula.ritvan@gmail.com 02061 57042 työ
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu toisen asteen ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työnhakutietojen vahvistamiseksi ja työnhaun käynnistymisen tueksi. Opiskelija voi suorittaa yhteisen, pakollisen Työelämämässä toimiminen -tutkinnon osan Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristössä on myös mahdollisuus hakeutua henkilökohtaistamisen mukaisesti Ohjattu työnhaku-työpajoihin, joilla voi suorittaa osan opinnoista. Työpajat on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opinnot verkko-oppimisympäristössä eivät etene tai joiden työnhaku ei käynnisty opintojen loppupuolella. Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristöön on tulossa myös täysin itsenäinesti suoritettava työnhaun kurssi.

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö on työstetty kolmen ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä (entiset Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto) sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Verkkokurssi soveltuu niin perus-, ammatti- kuin erikoisammattitutkintojen opintoihin. Oppimisympäristö rakentuu moduuleista, jotka mahdollistavat opintojen henkilökohtaistamisen osaamistarpeen mukaisesti.

Oppimisympäristö on peda.net:ssä ja opiskelussa hyödynnetään Oma tila -toimintoa, jolla opiskelija "ostaa" kurssin omaan tilaansa ja työstää sitä siellä. Opiskelija hallinoi itse tätä tilaa ja voi kutsua eri alneiden opettajia sinne tarkastamaan tekemiänsä tehtäviä tai esim. työhakemusta. Omaan tilaansa opiskelija kerryttää osaamistaan kuvaavaa materiaalia, joka syntyy oppimisympäristön tehtävien tuloksena tai hänen itsensä muualta tallentamina. Koska opiskelijalla on itsellään käyttöoikeus ja -tunnukset peda.net -ympäristöön, niin kaikki hänen omaan tilaansa tallennettu materiaali jää opiskelijan käyttöön opiskelun päätyttyä.

Oppimisympäristöä voi hyödyntää myös muissa opinnoissa.

Resurssit: 
Osaajia työelämään -verkko-opintojen ohjaaja, joka voi olla yhteisten tai ammatillisten aineiden opettaja tai opinto-ohjaaja kunkin oppilaitoksen päätöksen mukaisesti. Ohjattu työnhaku-moduulin työpajoihin ohjaaja, joka voi olla samat kuin yllä. Suosittelemme työpajoihin erityisopettajaa vähintään työpariksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke pilotoivat valmista verkko-oppimisympäristöä lukuvuoden 2018-2019 aikana. Oppimisympäristöä muokataan tarpeen mukaan pilottien perusteella. Verkko-oppimisympäristöön tulisi vielä lisätä kansainvälisen työnhaun moduuli, jota ei työstetä Sujuvat työnhakumarkkinat-hankkeen työnä.
Yhteystiedot: 
Vuokko Joutsen, Gradia Jyväskylä, etunimi.sukunimi@gradia.fi, 040-3416222 (projektipäällikkö) Minna Takalo-Eskola, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, etunimi.sukunimi@poke.fi , 040-6326327 (verkkokurssityöryhmän vastuuhenkilö)
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Live - Lisää vetovoimaa

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. huhtikuuta 2018 - Perjantai, 31. heinäkuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
yläkouluikäiset nuoret, toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus), nuoret ja nuoret aikuiset ja opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksistasekä. Lisäksi tavoitteena on lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat
- VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeessa kehitettyjen markkinointi- ja vetovoimatoimintamallien pilotointi ja juurruttaminen muilla kuin kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä edelleen kehittäminen laajasti tekniikan aloilla,
- koulutusasteiden ja koulutusalojen välisten siirtymien sekä työelämäämn siirtymisen sujuvoittaminen
- opetus- ja ohjaushenkilöstön osallistaminen vetovoimaisuuden kasvattamiseen

Hankkeen tuloksena tekniikan alojen vetovoimaisuus lisääntyy Lounais-Suomessa sekä Satakunnassa ja aloilla on laajasti käytössään erilaisia nuoria kiinnostavia menetelmiä markkinoida teknikan alan koulutusta ja työllisyysmahdollisuuksia.

Hankkeen toteuttavat yhdessä
- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä
- TAO Turun Ammattiopistosäätiö
- Turun ammattikorkeakoulu Oy
- Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
- Satakunnan ammattikorkeakoulu
- Satakunnnan koulutuskuntayhtymä
- Koneteknologiakeskus Turku Oy

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

 

 

Yhteystiedot: 
Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto Yliopistonkatu 27, 20100 Turku p. 050 428 3154 tai etunimi.sukunimi@turku.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Avoimet ammatilliset opinnot

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. huhtikuuta 2018 - Perjantai, 31. heinäkuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015-18 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaistosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään laajasti avointen ammatillisten opintojen palvelua. Lisäksi tavoitteena on kytkeä palvelu soveltuvin osin osaksi valtakunnallisia eHOKS-, Opintopolku- ja Koski-palveluja.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun
- käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen
- kehittäminen yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistamiseksi
- käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi
- vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi
- valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Tuloksena saadaan selvitys ja toimenpide-ehdotukset Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun ja sen tarjonnan laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä sekä sujuvia siirtymiä edistävistä palvelun hyödyntävistä hyvistä käytännöistä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat
- Turun sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
- Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto OSAO
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto
- Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

 

 

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto Yliopistonkatu 27, 20100 Turku p. 050 428 3154 tai etunimi.sukunimi@turku.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät

Tapahtuman kutsu, ohjelma, ilmoittautuminen ja käsiteltyjen aiheiden materiaalit asuntolaohjaajat.net-sivuilla.

Go to top