Recent Articles

Liaani - värikäs maailma työpaja

Kuvaus: 

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämnähallintaa ja terveyttä. 

Värikäs maailma -työpaja on tytöille suunnattu työpaja, jonka päämääränä on innostaa ja nostaa esiin ylpeyden tunnetta, voimaantumista ja positiivista energiaa. Työpajassa valmistetaan liisterissä marmoroituja kortteja, joiden valmistamiseen on annettu selkäet ohjeet. Pajaa pilotoineet Mira-Liina Skyttälä ja Maija Luoma tähtäsivät työpajallaan nuorten tukemiseen ja etenkin siihen, että syntyisi uusi toimintatapa yksinäisyyden kanssa kamppailevien nuroten tueksi.

Työpaja on osa Liaani-hanketta. Liaanissa on kehitetty välineitä ja menetelmiä jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. 

Resurssit: 
Pajaan tarvitaan hieman tarvikkeita ja ohjausta
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pilotoitu nuorten naisten kanssa, myös muut ryhmät voisivat olla sopivia kohteita.
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Festaripörssi reittinä työelämään tutustumiselle

Kuvaus: 

Festaripörssi on Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, joka välitti 15-29-vuotiaille nuorille vapaaehtoistyöpaikkoja kesän kiinnostavimmilla festivaaleilla. Vapaaehtoistyötä tarjottiin etenkin toisen asteen opiskelijoille ja sitä tuettiin tarjoamalla muutaman päivän koulutuksia, joilla opittiin festareilla tarvittavia taitoja. Koulutuksen läpikäyneet nuoret pääsivät kesäfestareille vapaaehtoistöihin.

Koulutukset antavat valmiuksia esimerkiksi asiakaspalveluun, rakennustehtäviin tai turvallisuustyöhön. Koulutuksiin sisältyy mahdollisuus suorittaa hygieniapassi, järjestyksenvalvoja- tai työturvallisuuskortti tai muu tarpeellinen pätevyys. Koulutuksissa muodostetaan työpaikkakohtaisia 3-5 hengen tiimejä. Kullakin tiimillä on mentori, eli kokeneempi festivaalityöntekijä, joka auttaa vapaaehtoisia festivaalin aikana. 

Esimerkiksi työn tai opiskelupaikan haussa vapaaehtoisena työskentely voi olla ratkaiseva ero muihin hakijoihin verrattuna. Kaikki nuoret saavat todistuksen työskentelystään. 

Resurssit: 
Mikäli halutaan antaa valmistavaa koulutusta, tarvitaan valmentava koulutus. Formaattiin kuuluu myös esimerkiksi oppilaitosyhteistyönä (kulttuurituottajat) toteutettava vertaisoppimisen malli.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Festivaaleilla on paljon vapaaehtoistyön paikkoja, joiden opetukseen integroinnin kautta voi rikastuttaa toisen asteen opetusta innostavassa toimintaympäristössä.
Yhteystiedot: 
Jyrki Simonvaara, jyrki.simonvaara@humak.fi, puhelinnumero 020 7621 214
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

ERNOD - virtuaalinen läksytuki

Kuvaus: 

ERNOD - erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeessa kokeiltiin suomalaisessa toimintaympräistössä Tanskassa jo vuosikymmenien ajan kehitettyä läksytukea, joka on Tanskassa aksvanut valtakunnalliseksi malliksi. 

Keskeistä mallissa on sen pohjautuminen vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoiset korkeakouluopiskelijat antavat virtuaalista läksytukea sitä varten kehitetyn sovelluksen kautta osana opintojaan. ERNOD keräsi kokemuksia läksytuen antamisesta toisen asteen opiskelijoille. Vapaaehtoiset kokoontuvat antamaan läksytukea samaan paikkaan muodostaen yhteisön. Osa piltooista keskittyi etenkin maahanmuuttajanuorille annettavaan läksytukeen. Sekä  vapaaehtoista tukea antavat että sitä saavat kokivat vahvaa vertaisoppimista. Virtuaalisen läksytuen vapaaehtoinen ei ole opettaja, vaan yhdessä pohtija ja rinnallakulkija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään nuoren omaa toimijuutta.

 

Resurssit: 
Yhteistyönrakentaminen eri oppilaitosten välille vaatii työaikaa. Toiminta uppoutuu hyvin myös uuden kirjastolain tavoitteisiin ja siten alueellinen kirjasto voi olla erinomainen kumppani. Itse toiminta perustuu opetukseen integroituun opiskelijoiden vapaaehtoistyöhön.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pilotti on tehty kielenopiskelijoiden kesken, monien muidenkin aineiden opettamisessa olisi hyödyksi kokeilla. Muiden opettaminen on myös korkeakoulun opiskelijalle erinomainen tapa oppia niin sisältöä kuin asiantuntijuusalueensa osallsistujalähtöisen dialogin rakentamistakin.
Yhteystiedot: 
Silja Suntola, silja.suntola@xamk.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

ERNOD - välineitä erityisnuorten mediavaikuttamiseen

Kuvaus: 

XAMKin koordinoimassa ERNOD-hankkeessa on edistetty nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta mediaa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä olivat 15-29-vuotiaat erilaiset kieli- ja kulttuurivähemmistöt, näkö- ja kuulovammaiset, kehitysvammaiset sekä muut erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja heidän kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.

Hankkeen keskeisin tavoite oli mediavaikuttamistyöpajojen järjestäminen nuorten arjen toimintaympäristöissä. Mediavaikuttamistyöpajoissa työskentelyn tavoitteena oli erilaisten mediataitojen oppiminen, mutta yhtälailla myös median hyödyntäminen ilmaisun, vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen välineenä.  Mediavaikuttamistyöpajoja järjestettiin monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten nuoriso-, kirjasto- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja –kasvatuksen menetelmiä sekä monialaisen yhteistyön muotoja. Hankkeessa kehitettyjä mediavaikuttamisen menetelmiä ja aihetta taustoittavia artikkeleita on koottu päätösjulkaisuun "AIKA DIGITTÄÄ - Menetelmiä ja näkökulmia erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen".

Resurssit: 
Julkaisussa on runsaasti erilaisia ketterästi käyttöön otettavia menetelmiä. Työaikaresurssi riippuu opettajan digitaidoista. Opiskelijoiden työhön riittää pääsääntöisesti älykännykkä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vaikka kohteena ovat olleet erityisnuoret, tämä toimii hienosti myös muille 2. asteen opiskelijoille digitaalisen osaamisen ja itseilmaisun kehittämisen työkalu- ja ideointipakettina.
Yhteystiedot: 
Silja Suntola, silja.suntola@xamk.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Osuma - osallistamalla osaamista

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. tammikuuta 2018 - Torstai, 31. joulukuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Osallistavaa osaamista -toimenpideohjelman valtakunnalliset päättyneet ja käynnissä olevat hankkeet.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Osuma – osallistamalla osaamista koordinaatiohanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen", erityistavoitteen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" valtakunnallisen Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on lisätä ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.

Osuma:

  • edistää toimenpidekokonaisuuteen liittyvää kehittämishanketoimintaa tukemalla hankkeiden ja toimijoiden tiedonvaihtoa, verkostoitumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
  • tuottaa ja välittää tietoa toimenpidekokonaisuuden kehittämishankkeiden hyvistä käytännöistä ja teemaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä
  • järjestää yhteistyöosaamisesta, hyvistä käytännöistä ja tutkimuksesta koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia
  • osallistuu ja vaikuttaa julkiseen keskusteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon, jotta toimenpidekokonaisuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat

Osumaa koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osuma on jatkoa vuosina 2015-17 toteutetulle Creative and Inclusive Finland –hankkeelle. 

Osa Osuma-hankkeista myös omana kuvauksena Arjen arkin menetelmäpankissa:

Combo: arjenarkki.fi/menetelmapankki/hankkeet/1206

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Katri Halonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, katri.halonen@metropolia.fi ja tuottaja Riikka Wallin, Metropolia Ammattikorkeakoulu, riikka.wallin@metropolia.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Uutisarkki Kesäkuu 2018

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa

Zoomi: urapolkujen tukeminen, Kuopio

Paikka: Kuopio

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn 2018 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”urapolkujen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa”.

Go to top