Recent Articles

Alueellinen asuntolaohjaajien koulutus, Itä-Suomi

Asuntolaohjauksen alueellisen koulutuspäivän tavoitteena on tarjota asuntolaohjaajille ajankohtaista tietoa asuntolatoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja asetuksista sekä hyviä käytäntöjä, joilla edistetään opiskelijoiden viihtyvyyttä ja asutnolaohjaajien työhyvinvointia.

Aika: 24.10.2017 klo 9:30 - 15:30
Paikka: Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmen toimipaikka, Kotikyläntie 254, 74150 IISALMI

Hyviä käytäntöjä sujuvien siirtymien tukemiseen

Väliraporttiin on koottu hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ja on syntymässä ESR-rakennerahastokauden Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden sujuvat siirtymät –osion valtakunnallisissa hankkeissa sekä Zoomi-hankkeen koordinoimassa sujuvat siirtymät -verkoston alueellisissa hankkeissa.
 

Opiskelijan alkukartoituslomake

Kuvaus: 

Alkukartoituskysely on tarkoitettu ryhmänohjaajien työkaluksi opiskelijoiden henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen, varhaisen puuttumisen ja opiskelijatuntemuksen tueksi. Alkukartoituskyselyn on tarkoitus madaltaa puheeksi ottamista, edistää varhaista puuttumista ja olla niin opiskelijan kuin ryhmänohjaajan apuna opiskelijan opintopolun suunnittelussa. Kyselyn tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä tukea opiskelumotivaatiota. Kyselyä hyödynnettäessä on mahdollista tukea opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja parantaa läpäisyä.

Alkukartoituskyselyn osa-alueita ovat minä opiskelijana ja opiskelun tavoitteet, omien opintojen suunnittelu, opiskelun tuen tarve ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Eri osa-alueiden kautta on tarkoitus saada niveltietoja opiskelijan itse kertomana, helpottaa mahdollisen tuen tarpeen selvittämisestä ja opiskeluhuollon palvelujen tarpeen ennakointia. Tärkeänä osa-alueena on opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen -prosessin käynnistäminen mahdollisimman nopeasti opintojen alkaessa. 

Alkukartoituskysely on paperiversiona täytettävissä jo ensimmäisten opiskelupäivien aikana, vaikka sähköisiin järjestelmiin ei olisikaan vielä opiskelijalla pääsyä. Alkukartoituskyselystä on oma materiaali ryhmänohjaajalle, johon on kuvattu eri osa-alueiden sisältöä, mahdollisia keskustelun avauksia ja huomioita. Opiskelijan vastauksien kautta on mahdollista päästä syvemmälle opiskelusuunnitelmaa tehtäessä ja helpottaa opiskelijan omaa suunnittelua. Alkukartoituskysely sopii kaikille opiskelijoille paikkakunnasta, alasta, koulutusmuodosta, iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta, ja on siten vietävissä, minkä tahansa koulutuksen järjestäjän käytänteeksi.

Resurssit: 
Ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan resurssi opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa kyselyn teettämiseen. Ryhmänohjaajan resurssi teetettyihin kyselyihin tutustumiseen ja mahdolliseen konsultointiin. Kyselyyn käytetty resurssi voi vaikuttaa HOPS-prosessiin käytettävään resurssiin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Alkukartoituskyselyä on hyödynnetty perustutkinnossa opiskelunsa aloittavien, siirtyvien ja Valma-tutkinnossa opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Alkukartoituskysely on helposti muokattavissa ja jatkokehitettävissä myös eri vaiheessa opintojaan jo opiskeleville opiskelijoille. Sähköiseen järjestelmään upotettaessa alkukartoituskysely tai sen osat toimivat jo opiskelevilla opiskelijoilla. Kysely on pyritty tekemään opiskelijaystävälliseksi ja selkeäksi vastata. Kyselyn vastaukset voivat tukea opiskelijan pohtimaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa ja tavoitteitaan.
Yhteystiedot: 
projektipäällikkö Riikka Kaljunen, riikka.kaljunen@pkky.fi, p. 050 570 2359
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Tutorvastaavien koulutus toisella asteella työskenteleville

KOULUTUS ON PERUTTU!

 

To 21.9. klo 9.00-15.00, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen linja 19, 00530 Helsinki

Tervareitin Vertaisryhmämalli

Kuvaus: 

Tervareitin Vertaisryhmätoiminta

Tervareitti-hankkeessa toteutettu vertaisryhmätoimintamalli soveltuu käytettäväksi yläkoululaisten ohjaukselliseksi tueksi. Vertaisryhmän tavoitteena on tukea yläkoululaista nuorta siirtymävaiheessaan peruskoulusta eteenpäin. Vertaisryhmä soveltuu nuorille, jotka tarvitsevat tukea tulevaisuuden valintojen tekemiseen, itsetuntemukseen, sosiaalisiin suhteisiin tai elämänhallintaan. Parhaimmillaan vertaisryhmät toimivat, kun ne muodostetaan yhteistyössä kahden tai useamman koulun kesken.

Vertaisryhmän suunnittelussa on hyvä hyödyntää koulun moniammatillista osaamista sopivan ryhmän muodostamiseksi. Oppilaanohjaajien lisäksi vertaisryhmätoimintaan (suunnitteluun ja toteutukseen) voi osallistua esimerkiksi sosiaalityöntekijä, koulupsykologi, erityisopettajat ja nuorisotyöntekijät.

Vertaisryhmän sisällöt suunnitellaan ryhmän omiin tarpeisiin perustuen. Nuoret on hyvä ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun. Toiminnan on hyvä olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja se voi hyvin integroitua koulupäivään. Samat ohjaajat ja säännöllinen tapaamistiheys luovat turvallista ilmapiiriä. Hyviä teemoja vertaisryhmätoimintaan löytyy nuoren omasta toimintaympäristöstä. Vertaisryhmässä on hyvä kartoittaa omia kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia, toiveita, unelmia, sekä elämänhallintaa tukevia asioita kuten harrastuksia ja tulevaisuudessa tarvittavia arjentaitoja.

Vertaisryhmässä nuoret voivat määrittää ja asettaa itselleen tavoitteita, joita hän ryhmän ja aikuisten tuella haluaa saavuttaa. Näitä voivat olla esimerkiksi tutustumiskäynnit tulevaan kouluun tai omien taitojen kuten liikkumistaitojen kehittäminen. Keskustelua on hyvä virittää tulevaisuuden suunnitteluun liittyvistä asioista, joihin nuori on osallistunut. Nuorten on hyvä vaihtaa ajatuksia tutustumispäivistä, tet-jaksoista sekä koulutuskokeiluistaan. Vertaisryhmän tuki mahdollistaa tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyn turvallisesti esimerkiksi viimeisenä kouluvuonna.

Resurssit: 
Toimintaan osallistuvien ammattilaisten, kuten opinto-ohjaajan ja nuorisotyöntekijän aikaresurssi. Mahdolliset kustannukset oppilaiden liikkumisesta eri koulujen välillä. Toiminnan sisällöstä aiheutuvat kustannukset.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vertaisryhmätoimintaa on kokeiltu Tervareitti- hankkeiden piloitissa sekä Oulun alueen kahden koulun kesken. Hyvät kokemukset vertaisryhmätoiminnasta ovat saaneet koulut jatkamaan toimintaan. Vertaisryhmätoimintaa olisi hyvä viritellä myös laajemmin koulun ja nuorisotyön kesken.
Yhteystiedot: 
Anna-Kaisa Puusaari projektipäällikkö Tervareitti-hanke Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä anna-kaisa.puusaari@valteri.fi 050 525 4436 www.omatervareitti.fi www.valteri.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen Synergiaseminaari

Paikka: Verkatehdas, Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna

Synergiaseminaari kokoaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa työskentelevät sekä toimintakentän ajankohtaisista näkökulmista kiinnostuneet yhteen lokakuussa Hämeenlinnan Verkatehtaalle. Seminaari on suunnattu työpajatoimijoille ja koulutuksen järjestäjien edustajille sekä muille yhteistyökumppaneille. Synergiaseminaarin tarkoituksena on hyödyntää toimijaverkostossa olevaa osaamista, edistää yhteistyötä, jakaa hyviä käytänteitä ja vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta.

Sivut

Ajankohtaista

Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän hyvän työelämän kehittämisohjelma, jonka
Icehearts on liikuntaan perustuva lastensuojelun toimintamalli, jossa Ic

Löydät meidät myös

Go to top