Recent Articles

Ponnahdusjakso

Kuvaus: 

Ponnahdus on opiskelujakso, jonka ajaksi opiskelija siirtyy toiseen oppilaitokseen opiskelemaan opintojaan vastaavaan koulutusohjelmaan (opinnot eivät keskeydy ponnahdusjakson aikana). Ponnahdusjaksolla kartoitetaan ja havainnoidaan opiskelijan tuen tarvetta ja tarjotaan tehostettua tukea opiskelun haasteisiin. Opiskelijan ponnahdusjakso suunnitellaan yksilöllisesti.
Ponnahdusjakso on suunnattu yleisten oppilaitosten opiskelijoille, joille oman oppilaitoksen tukitoimet eivät riitä tutkinnon saamiseksi. Myös Valma-opinnoista on mahdollista ponnahtaa, etenkin jos ponnahtajalla on jo aiemmin suoritettu tutkinto taustalla.

Ponnahdusjakson pituus voi olla korkeintaan kaksi viikkoa. Se toteutetaan joko samalla alalla, jota opiskelija parhaillaan opiskelee tai jollakin toisella Ammattiopisto Liven perustutkintokoulutuksen alalla.

1. Yleisen oppilaitoksen yhdyshenkilö on yhteydessä opinto-ohjaajaan, joka sopii ponnahdukselle aloituspalaverin. Opot koordinoivat ponnahdusjaksoja alakohtaisesti ja kaikki kyselyt ponnahdusjaksojen toteutuksesta ohjataan heille. Ponnahdusjaksolle tehdään hakemus osoitteessa: https://wilma.liveopisto.fi/browsecourses

2. Aloituspalaveri, johon osallistuvat ponnahtava opiskelija, hänen yhdyshenkilönsä yleisestä oppilaitoksesta, opettaja sekä opinto-ohjaaja. Aloituspalaverissa sovitaan ala tai alat joissa ponnahdus toteutetaan, ponnahduksen tavoitteet, alkamis- ja päättymisaika sekä päätöspalaverin aika ja paikka.
3. Ponnahdusjakson toteutus. Opiskelija saa tarvittaessa työvaatteet lainaksi. Opettaja ohjeistaa ponnahtajaa työturvallisuusohjeista. Opiskelija tekee käytännön työtehtäviä muun ryhmän mukana ja osallistuu myös lukujärjestyksen mukaisille YTO-aineiden tunneille.
4. Päätöspalaverissa ponnahtaja ja opettaja kertovat huomioistaan ponnahduksen kulusta ja ponnahtajan tuen tarpeesta. Mikäli ponnahtaja ilmaisee haluavansa hakeutua Ammattiopisto Liveen opiskelijaksi, opinto-ohjaaja auttaa häntä täyttämään erillishakemuksen. Tarvittaessa ohjaava opettaja kirjoittaa lausunnon.

Resurssit: 
Opinto-ohjaajien yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa kun ponnahduksista sovitaan; kuuluu normaaliin opinto-ohjaustyötön. Livessä opettaja saa 15€/ päivä max. 10 päivältä lisäkorvausta, kun ponnahtaja on ryhmän mukana toimimassa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä Ammattiopisto Livessä
Yhteystiedot: 
Pia Törnwall Ammattiopisto Live pia.tornwall@inlive.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Zoomi -verkoston kohtaaminen

Aika: 24.4.2019 klo 9.30-15.30
Paikka: HUONE Jätkäsaari, Länsisatamankatu 16, Helsinki
 
Tervetuloa Zoomi -verkoston kohtaamiseen, joka järjestetään 25.4.2019 HUONE Jätkäsaaressa Helsingissä.
 
Päivän tavoitteena on yhdessä verkoston kehittäjien kanssa antaa eväitä ja osaamista toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen. Löydämme työkaluja itsensä johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen.
 

Uraohjausvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa

Kuvaus: 

Uraohjauksen huomioiminen osana opettajien ja ohjaajien työtä tulee korostumaan entisestään koulutuksen muutosten myötä. Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaaminen tai työelämään siirtymisen tukeminen vaativat uudenlaisia ajatusmalleja ja ohjaustaitoja. Jokaisen opiskelijan kohdalla uraohjauksessa tulee huomioida opiskelijan henkilökohtaiset urataidot ja niiden vahvistaminen.

Koulutuksen järjestäjien on hyvä varmistaa, että uraohjaus on määritelty osaksi oppilaitoksen ohjausprosessia. Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää oma roolinsa uraohjauksen kentässä. Henkilökunnan uraohjausosaamista tulisi vahvistaa muun muassa uraohjausvalmennusten avulla. Uraohjausvalmennukset edesauttavat yhteisen näkemyksen ja tahtotilan löytämisessä ja toimintatapojen muodostamisessa. Valmennusten avulla on mahdollisuus tarkastella omaa uraohjausajatteluaan ja ohjaustoimintansa lähtökohtia.

NOPSA-hankkeen aikana järjestettiin erilaisia uraohjausvalmennuksia hanketoimijoiden organisaatioissa. Kaikille valmennuksille tunnusomaista oli sisältöjen räätälöinti tarvelähtöisesti. Uraohjausvalmennusten suunnittelussa hyödynnettiin sekä NOPSA-hankkeessa kehitettyä uraohjauksen jäsentämisen mallia että uraohjausosaajan osaamismerkin osa-alueita (ks. Arjen arkki - Menetelmäpankki). Valmennukset vaihtelivat kestoltaan lyhyistä tapaamista aina pidempikestoisiin, prosessimaisiin kokonaisuuksiin. Valmennuksiin osallistui koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstöä, koulutuspäälliköitä, johtoa ja opiskelijatuutoreita (mahdollisuus saada opintosuoritus osallistumisesta). Valmennuksien ryhmien koot vaihtelivat yksittäisestä henkilöstä, tiimin, osaston tai suurryhmän kautta seminaarien satapäiseen kuulijakuntaan saakka.

Resurssit: 
Valmennukset on suunniteltu ja toteutettu NOPSA-hankkeen aikana. Niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Henkilöstön uraohjausmyönteisyyden herättämiseksi ja uraohjaustaitojen vahvistamiseksi kannattaa erilaisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä pienimuotoisia tapaamisia järjestää oppilaitoksen eri yksiköissä ja tiimeissä. Uraohjausvalmennukset on hyvä räätälöidä kohdehenkilöiden tarpeiden mukaan. Jo lyhyet uraohjaustapaamiset edesauttavat yhteisten näkemysten ja toimintatapojen löytämisessä. Uraohjausvalmennuksiin kannattaa ottaa myös esim. opiskelijatuutorit ja opiskelijayhdistystoimijat mukaan pohtimaan uraohjauksen ja -suunnittelun merkitystä osana opintoja. Opiskelijatuutorit ja opiskelijayhdistystoimijat pystyvät näin omassa toiminnassaan vahvistamaan opiskelijoiden urasuunnitteluosaamista.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK Teollisuusteknologia, anja.salo@tuni.fi
Lisätietoja: 
NOPSA-hankkeen aikana toteutettujen Uraohjausvalmennusten erilaisia toimintatapoja olivat: • henkilökohtaiset tapaamiset • aamu- tai iltapäiväkahvit • aamu- tai iltapäivävalmennukset • seminaari/kehittämispäiväpuheenvuorot hankkeessa toimiville ja ulkopuolisille toimijoille • tilausvalmennukset hankkeen ulkopuolisille toimijoille • henkilöstön koulutustapahtumat • opiskelija- ja vertaistuutorikoulutukset • benchmarking-tapaamiset hankkeen ulkopuolisten koulutuksen järjestäjien edustajien kanssa • prosessimaiset, pidempikestoiset valmennukset
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Yhdessä - Ohjaava opettajuus peli

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Uudistuksen keskeiset teemat osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Tarvitsemme yhteisiä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön.

Ohjaava opettajuus on yksi Taitava-hankkeen keskeisistä teemoista. Käsite sisältää monipuolista pedagogiikkaa sekä kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä.

Ohjaavan opettajuuden oppimisalustaksi ja opettajan tueksi olemme Taitava-hankkeessa tuottaneet ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun Yhdessä – ohjaava opettaja-pelin. Pelin kysymykset on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden keskeisten käytännön ohjaustilanteiden ympärille ja se on rakennettu valtakunnallista levitystä ajatellen. Pelikysymysten rinnalla ovat syntyneet ohjaavan opettajuuden osaamismerkin seitsemän osamerkkiä ja niiden kysymykset. pelistä on tehty sekä digipeli että yhteisöllisesti pelattava lautapeli. Digipeliin on kysymysten lisäksi osaamisen syventämiseksi ja laajentamiseksi on kerätty kuhunkin aihealueeseen liittyviä linkkejä mm. OKM:n, OPH:n ja pedagogisten hankkeiden sivustoille. Peliä voi pelata joko kulkemalla reittivalintoja pitkin eri osa-alueiden kysymyksiin vastaamalla tai testaamalla omaa osaamistaan valitsemalla jonkin aihealueen kysymykset kerrallaan.

Peliä ja linkkipankkia voi käyttää omaehtoiseen osaamisen testaamiseen ja syventämiseen tai vaikkapa työyhteisön koulutuspäivien materiaalina.

Pelaamaan pääset osoitteesssa: https://taitavapelit.sedu.fi/yhdessa/

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toivomme pelin ja siihen liittyvän monipuolisen materiaalin hyödyttävän laajasti opettajia koko ammatillisen koulutuksen kentällä. Valmis peli ja materiaali ovat vapaasti koko ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstön hyödynnettävissä.
Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Riitta Tuokko Koulutuskeskus SEDU riitta.tuokko@sedu.fi puh. 040-868 0863
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Kuvaus: 

Uraohjauksen huomioiminen osana opettajien ja ohjaajien työtä tulee korostumaan lainsäädännön ja koulutuksen rahoitusmallien muutosten myötä. Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaaminen tai työelämään siirtymisen tukeminen ovat osa koulutuksen järjestäjien tehtäviä. Yksittäisen opiskelijan kohdalla uraohjauksessa tulee huomioida myös opiskelijan henkilökohtaiset urataidot ja niiden vahvistaminen.

Koulutuksen järjestäjien onkin hyvä pysähtyä tarkistamaan uraohjauksen prosessia ja varmistamaan, että uraohjaus on määritelty osaksi oppilaitoksen ohjausprosessia. Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää oma roolinsa uraohjauksen kentässä. Mitä uraohjaus omalla kohdalla tarkoittaa ja kenelle tai missä vaiheessa sitä tarjotaan, ovat kysymyksiä, joihin tulisi löytyä vastaukset.

NOPSA-hankkeen aikana on kehitetty Uraohjauksen jäsentämisen malli koulutuksen järjestäjien avuksi. Mallilla pyritään kuvaamaan uraohjauksen jatkumoa koulutusasteelta toiselle tai työelämään siirryttäessä. Uraohjaus on myös osa opiskelijan opintopolkua opintojen alusta niiden päättymiseen saakka. Uraohjauksen tehtävänä on vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä urataitoja. Luodulla mallilla pyritään kannustamaan koulutuksen järjestäjiä näkemään uraohjaus merkityksellisenä ja erittäin tärkeänä osana oppilaitoksen arkea.

Resurssit: 
Uraohjauksen jäsentämisen malli on suunniteltu valmiiksi NOPSA-hankkeen aikana. Mallin työstämiseen ovat osallistuneet HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjien suunnitelmallinen ohjauksen prosessin suunnittelu ja uraohjauksen kytkeminen tulisi olla osa opettajien ja ohjaajien työtä ja oppilaitoksen arkea.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK Teollisuusteknologia, anja.salo@tuni.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sampo-ohjaussivusto

Kuvaus: 

Sampo on sivusto, jolta löydät materiaaleja muun muassa ammatillisen koulutuksen Yhteisten tutkinnon osien Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alueen toteuttamista varten. Materiaali tukee myös HOKSin jatkuvaa päivittämistä ja opiskelijalle laadittavan urasuunitelman tekemistä. Sivuston materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja niitä kehitetään ja päivitetään Osata-hankkeen aikana.

Sivuston sisältö jakautuu kolmeen osa-alueeseen:
1. oma osaaminen ja vahvuudet,
2. ammatillinen koulutus
3. urasuunnittelu.

Resurssit: 
Sampo-ohjaussivuston materiaalit ovat vapaasti opettajien, ohjaajien ja ryhmänohjaajien käytettävissä ja muokattavissa. Sivuston materiaaleja täydennetään hankkeen aikana valmiilla tunti- ja toteutusmalleilla.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sampo-ohjaussivuston materiaalien käyttökoulutusta järjestetään keväällä 2019 ja alkusyksystä 2019. Sivuston materiaaleja hyödynnetään osatoteuttajaoppilaitosten opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien opetuksessa.
Yhteystiedot: 
Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, etunimi.sukunimi@utu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top