Recent Articles

Opiskelija- ja tutortoiminnan markkinointia

Kuvaus: 
Suunnittelimme opiskelijakunnan hallituksen aikataulun ja toimintatavan oppimisympäristöihin tutustumiseen Pkky:n eri oppilaitoksissa. Oppilaitoksen tai yksikön opiskelijakunnan edustajat kierrättivät yhteisen opiskelijakunnan hallituksen edustajia oppilaitoksissa. Oppilaitoksen henkilökunta, yleensä rehtori, koulutusjohtaja tai –päällikkö esitteli aluksi tiloihin liittyviä suunnitelmia ja käyttötarkoituksia. Joensuun Peltolan kampuksella, Outokummussa sekä Pielisen karjalan oppilaitoksissa käytettiin myös konsulttiyhtiö Haahtelan palveluksia, kun suunnitelmia tehtiin opiskelijoista, opettajista ja johtajista muodostetuissa työryhmissä. 
 
Opiskelijat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä tilojen laadusta ja käytettävyydestä. Kritiikkiä on tullut osallistumismahdollisuuksien vähyydestä tilamuutosten suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Oppimisympäristöjen kartoittamisprosessia on pidetty hyödyllisenä ja niissä on saatu ideoita oman kampuksen kehittämiseen. Kokonaisuudesta tehtävän raportin kokoaminen on vielä kesken, mutta se toteuteaan excel-taulukkona, johon kootaan huomiot kaikista oppilaitoksista ja niiden kampusista. Taulukon muodostamisessa hyödynnetään SAKU ry:n tuottamia materiaaleja hyvin voivan oppimisympäristö arvioimiseksi.
Resurssit: 
Matkakustannuksiin lähinnä autojen vuokriin. Opiskelijakunnan ohjaajan tuntiresurssi suunnitteluun ja ohjaukseen. Konsultin palkkiot tarvittaessa. (Isot tilamuutokset, jotka vaikuttavat suuriin opiskelijamääriin.)
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toiminta tulee jäämään säännöllisesti toteutettavaksi opiskelijakunnan hallituksissa.
Yhteystiedot: 
PKKY/janne.lilja@pkky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Zoomi: henkilökohtaistaminen, Kokkola

Opetushallituksen ja SAKU ry:n Zoomi - sujuvien siirtymien  kansallinen koordinointi -hankkeen järjestämä koulutustapahtuma.

Sisältö
"Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma käytännössä"

Kutsu ja ilmoittautuminen
OPH:n Zoomi-sivuilla

 

Kysely huoltajille

Kuvaus: 
Teimme Webropol kyselyn ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajille.
 
Kartoitimme huoltajien tyytyväisyyttä mm. siihen kokevatko he saavansa riittävästi tietoa nuoren opiskeluun liittyvistä asioista, kokevatko tulevansa kuulluksi opiskelijoiden asioissa, kokevatko, että opetushenkilöstä on riittävästi yhteydessä huoltajiin ja kokevatko, että nuoret saavat riittävästi ohjausta ja tukea opinnoissaan.
 
Laitoimme kyselyn Wilmaan ja kokosimme tulokset. Kävimme niitä kehittämispäivissä läpi ja suunnittelimme miten voimme parantaa esiin nousseita kehittämiskohteita.
 
Resurssit: 
Kyselyn laatiminen ja kokoaminen vei yhteensä 4 tuntia kolmen henkilön työryhmältä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kyselyä voi edelleen käyttää ja tarvittaessa edelleen muokata.
Yhteystiedot: 
KPEDU/anne.etelaaho@kpedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opiskelija- ja tutor-toiminnan markkinointia

Kuvaus: 
Teimme audi-opiskelijoiden kanssa videoita tutor- ja opiskelijakuntatoiminnasta. Videoiden tavoitteena on esitellä toimintaa opiskelijalähtöisesti. Opiskelijat saivat itsenäisesti toteuttaa videontekoprosessin. Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnasta vastaavat ohjaajat pyysivät haastateltavat opiskelijat mukaan kuvaukseen ja sopivat kuvausajan, opiskelijat laativat kysymykset ja kuvasivat sekä editoivat videon. 
 
Teimme myös tutor- ja opiskelijakuntaoppaat. Joiden tarkoituksena on kuvata toimintaa ja osallistumista.
Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnasta vastaavat ohjaajat osallistuivat oppaiden tekemiseen
Resurssit: 
Videoiden tekeminen ei maksanut mitään, koska opiskelijat tekivät ne itse. Oppaiden työstämiseen meni noin 30 h eri toimijoiden työaikaa. Päivitämme oppaat myös aikuiskoulutuksen toimijoiden kanssa ja tähän menee noin 3 tuntia heidän kouluttajien työaikaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Materiaalit ovat osa toimintaa ja niiden päivittäminen osa työntekijöiden työaikaa.
Yhteystiedot: 
KPEDU/anne.etelaaho@kpedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Toimiva opiskelijakunta

Kuvaus: 
Käytäntö on opiskelijakuntatoiminnan kokonaisarkkitehtuuri, jossa opiskelijat pystyvät havainnoimaan oman vaikuttamistyönsä sijoittumisen oppilaitosorganisaatiossa. Malli elää opiskelijoiden äänellä eli jokaisella Sataedun opiskelijalla on mahdollisuus olla konkreettisesti mukana vaikuttamistyössä.
 
Toimipaikkojen opiskelijakunnan hallitukset on valmennettu hyödyntämään erilaisia toiminnallisia menetelmiä opiskelijoiden kuulemiselle ja ajatteluun osallistamiselle. Opiskelijoiden näkemyksille ja kokemustiedolle on avoin väylä keskusteluun oppilaitosjohdon kanssa. 
 
Malli antaa eri toimipaikkojen opiskelijoille yhdenmukaiset mahdollisuudet osallistua. Malli on myös lähtökohta vuoropuhelulle opiskelijoiden oppilaitosjohdon kesken ja se avaa uusia mahdollisuuksia yhteiselle kehittämiselle.
 
Malli pitää olla esillä ja näkyvillä. Kaikessa vaikuttamistoiminnassa ja kohtaamisissa pitää aina osoittaa toiminnan kytkentä kehitettyyn kokonaisuuteen.
 
Toimiva opiskelijakunta -malli rakentuu osista
  • opiskelijoiden työtila = yhteinen dokumentoinnin ja informaatio-ohjauksen alusta INTRAssa
  • hallituksen toimintasuunnitelma
  • opiskelijakunnan hallitusten toiminnalliset menetelmät
  • toimipaikkakohtaisten ja koulutuksenjärjestäjäkohtaisen opiskelijakunnan hallitusten tehtävät ja toiminnan suunnittelu
  • kaikille opiskelijoille avoimet rehtorin kyselytunnit
  • opiskelijoiden edustus keskeisillä foorumeilla
  • Sataedun opiskelijakunnan hallituksen ja Sataedun johtoryhmän keskustelutilaisuudet
 
Resurssit: 
Opiskelijakunnan hallitustyöllä pitää olla nimetty ohjaaja. Ohjaaja varmistaa hallitusten säännöllisille kokouksille ajan ja paikan. Kokouskustannuksille ja toiminnan toteuttamiselle on määritelty oma kustannuspaikka. Opiskelijakunnan hallituksille (kaikkien toimipaikkojen edustus yhdessä) koulutusta ja valmennusta 1-2 kertaa /lukuvuosi (Saku ry:n kautta). Rehtorin ja johtoryhmän kohtaamisiin valmistautuminen ja kohtaamisten toteutus /toteutuksen ohjaus, tiedottamisen tuki, sopiva aika ja paikka. Opiskelijoiden kuulemisia/toiminnallisia kohtaamisia, aika ja paikka, tuki tiedottamiseen, ohjaus.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Luotu malli on hyväksytty opiskelijapalveluissa ja Sataedun johtoryhmässä. Mallin jakamisesta ja tiedottamisesta on huolehdittu hyvin. Mallin on oltava systemaattisesti näkyvillä ja pidettävä aina huoli mallin osien kytkennästä kokonaisuuteen. Opiskelijat ovat itse tuottaneet materiaalia viestintään. mm. visuaalinen kuva ja video.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Riitta Hirsikoski riitta.hirsikoski@sataedu.fi puh. 040 1994305
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opiskelijakunnan hallituksen vuosisuunnitelma /toimintakertomus

Kuvaus: 
Opiskelijakunnan hallituksen toiminnan suunnittelu ja toimintakertomuksen kokoaminen ovat olleet opiskelijoille iso haaste. Käytössä on ollut erilaisia kirjoittamiseen perustuvia tapoja, joiden konkretisoiminen ei ole toteutunut riittävästi. Hallitustoimijoiden palaute käynnisti ideoinnin yksinkertaisen mallin kehittämiseksi. 
 
Tuloksena syntyi malli, joka toimii sekä toiminnan suunnittelun, että toimintakertomuksen kokoamisen välineenä. Sähköinen mallipohja on tallennettu opiskelijakunnan työtilaan oppilaitoksen Intraan. 
 
Opiskelijakuntatoiminnan ohjeessa on määritelty hallitustentehtävät. Sovitut tehtävät määrittelevät vuosittaiset hallitustoiminnan teemat ja tavoitteet. Toiminnan konkretisointi tapahtuu toiminnan vuosikellon avulla. Kevätlukukauden aikana opiskelijakunnan hallitus tekee (lukuvuoden toiminnan huomioiden) vuosisuunnitelman, jossa määrittelee toiminnan isot otsikot neljännesvuosittain. Tavoitteena on, että syyslukukausi sisältää yhteisen työn organisointiin ja valmentautumiseen liittyvää toimintaa ja tekemistä.  Kevätkaudella painotuksena on yhteisöllisen työn ideointi ja toteutus, toiminnan arviointi ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu. 
 
Suunnittelun otsikot pyritään muotoilemaan tavoitteellisiksi ja mahdollisimman konkreettisiksi. Toimintakertomus rakentuu samaan pohjaan. Toteutunut työ dokumentoidaan samojen otsikkojen alle ja mahdolliset poikkeamat kirjoitetaan auki erikseen. Tarvittaessa käytetään lisäselvityslomaketta (Word-lomake, jossa toiminnan otsikot avataan ranskalaisin viivoin). Toiminnan arviointi liitetään asiakirjan loppuun riippuen tietenkin arviointitavasta.
 
Resurssit: 
Toimintasuunnitelma/toimintakertomus edellyttää opiskelijoiden perehdyttämistä asiaan. Perehdyttäminen tapahtuu normaalin toimintaan osoitetun ohjausresurssin puitteissa. Suunnittelu ja arviointi ovat opiskelijakuntatoiminnan tehtäviin kuuluvia rutiineja, joten erillistä resurssia ei tarvita.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Suunnittelun malli on otettu käyttöön kaikissa toimipaikkojen opiskelijakunnan hallituksissa ja koulutuksen- järjestäjätasoisessa opiskelijakunnan hallituksessa. Se on arjen työkalu, jonka käyttöönotto ja juurruttaminen perustuvat mallin yksinkertaisuuteen ja helppouteen. Kehittämistä voidaan arvioida tilanteessa, jossa käyttöön saadaan uusia sovelluksia tai teknisiä ratkaisuja.
Yhteystiedot: 
Riitta Hirsikoski puh. 040 1994395 riitta.hirsikoski@sataedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ohjaustyökalu OmaPolku OSAOssa

Kuvaus: 

Ohjaustyökalu on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Niin opiskelijan, huoltajan, opettajan, ohjaajan, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan kuin myös muiden ohjaustahojen. Työkaluun on koottu olemassa olevia opiskelun muotoja, tuki- ja ohjausmuotoja ammattiopistossa. Uusi ammatillinen lainsäädäntö on huomioitu. Työkalu on tällä hetkellä muokkausvaiheessa. Se on tulossa OSAOn nettisivulle testikäyttöön. Linkki tulossa.

1. OmaPolku OSAOssa -ohjaustyökaluun on koottu tietoa erilaisista yksilöllisistä mahdollisuuksista sekä tukimuodoista jo OSAOssa opiskelevan avuksi.
 Työkalua voidaan hyödyntää erityisesti, jos uhkana on opintojen keskeyttäminen tai eroaminen. OmaPolku OSAOsta löytyy myös ideoita opiskelijoiden muihin tilanteisiin.

Lisätietoa eri opiskelumahdollisuuksista ja vaihtoehdoista saat klikkaamalla OmaPolku OSAOssa -kuvan eri osia.

2. OmaPolku OSAOsta löytyy tietoa kaikille.

Opiskelija: Voit etsiä tietoa OmaPolusta itse tai yhdessä opettajan/ryhmänohjaajan/opon kanssa.  Jos sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella tilanteestasi tarkemmin, ota yhteyttä omaan ryhmänohjaajaasi tai opinto-ohjaajaasi uuden suunnitelman tekemiseksi. Lisätietoja antavat myös nettiopo www.osao.fi/hakijalle/nettiopo.html ja OSAOn Oppisopimusyksikkö oppisopimus@osao.fi 

Henkilökunta (opettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, ohjaaja): Voit käyttää OmaPolkua opiskelijan ohjaamiseen. Vaihtoehtojen kartoittaminen kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa. Tee tarvittaessa yhteistyötä esim. ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Huoltajat/Muut: Omapolusta löytyy hyödyllistä tietoa OSAOn yksilöllisistä opiskeluvaihtoehdoista ja tukimuodoista myös huoltajille ja muille ohjaustahoille.

Resurssit: 
Ohjaustyökalun sisältöä on työstetty pääasiassa kahden hankkeen (SISU ja Opsodiili pohjoinen) neljän henkilön voimin. Kommentteja on kerätty matkan varrella työpajoista, joihin on osallistunut opettajia, ohjaajia, opiskelijoita, erityisopettajia, kuraattoreita, psykologeja, opoja sekä hallinnon edustajia. Myös erinäisissä seminaareissa on saatu oivaltavia kommentteja ständi-pisteellä. Teknistä toteutusta on tehnyt OSAOn graafinen suunnittelija. Työkalu on tehty Adobe Indesign –taitto-ohjelmalla. Työkalu on interaktiivinen pdf.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjaustyökalun luomisprosessi ja kommenttien kerääminen työpajoissa ja ständeillä on ollut osa juurruttamista. Kun ohjaustyökalu on saatu testikäyttöön (OSAOn nettisivuille kaikkien vapaasti käytettäväksi), voidaan sen perusteella sisältöä ja toimintoja kehittää lisää. Reformin tuomat käytännön muutokset otetaan huomioon kehittämisessä.
Yhteystiedot: 
Maarit Kopakka, maarit.kopakka@osao.fi, 040 6682884 Paula Törmänen, paula.tormanen@osao.fi, 0503400555
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top