Recent Articles

Zoomi: urapolkujen tukeminen, Lappeenranta

Paikka: Lappeenranta

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn 2018 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”urapolkujen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa”.

Zoomi: urapolkujen tukeminen, Oulu

Paikka: Oulu

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn 2018 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”urapolkujen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa”.

Zoomi: urapolkujen tukeminen, Tampere

Paikka: Tampere

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn 2018 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”urapolkujen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa”.

Monikanavainen työpaikkatiedotus

Kuvaus: 

Tavoitteena on edistää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työnhakua ja työllistymistä. Monikanavaista työpaikkatiedotusta toteutetaan samansisältöisenä kolmessa oppilaitoksessa: Gradia Jyväskylä, Gradia Jämsä ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Monikanavaisessa työpaikkatiedotuksessa käytetään pääosin kolmea oppilaitosten ylläpitämää eri kanavaa: Osaajia työelämään-etsitään osaajaa! -Facebookin julkista ryhmää, Duuni Gradia&Poke sähköistä työnhakupalvelua (Tiitus Students-sovellus) sekä Wilma-järjestelmää (vain Gradiassa). Lisäksi käytetään rajoitetusti WhatsApp -ryhmiä sekä Sujuvat työnhakumarkkinat-hankkeen sometyönhakutapahtumissa Facebook-liveä tai Snapchatissa DuuniDonna-hahmoa.

Monikanavaisen työpaikkatiedotuksen taustalla on pyrkimys lisätä opiskeljoiden tasa-arvoisuutta ja työpaikkatiedotuksen saavutettavuutta. Perinteisesti opettajalla on kontaktit alansa työnantajiin ja mahdollinen työpaikkatieto leviää opettajan kautta yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Tieto ei tavoita kaikkia koulutusalan/ oppilaitoksen opiskelijoita. Oppilaitoksen tuottaman työpaikkatietojen tarjonta on ollut valikoivaa ja suppeaa.

Monikanavaisella työpaikkatiedotuksella saavutetaan eri kanavia käyttäviä työnantajia ja opiskelijoita. Julkaistavat työpaikat ovat Keski-Suomessa ja toisen asteen ammatteihin soveltuvia. Työnantajat voivat julkaista työpaikkatietoja julkisesti tai suljetummassa ympäristössä. Projektityöntekijät etsivät ja jakavat Osaajia työelämään-ryhmään muualla Facebookissa julkaistuja työpaikkatietoja. Käytössä on myös opettajien kautta kulkevat työpaikkatiedot rajoitetuille opiskelijaryhmille.

Tulevaisuudessa Gradian ja Poken opiskelijat ohjataan oppilaitosten tarjoamiin työnhakukanaviin Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä, jossa opiskelijat suorittavat  yhteisiin aineisiin kuuluvan pakollisen Työelämässä toimiminen -tutkinnon osan. Opiskelijat ohjataan käyttämään somea monipuolisesti työnhaun tukena.

Resurssit: 
Työpaikkatietojen julkaisemiseen perehtynyt oppilaitoksen työntekijä. Työelämäyhteistyötä tekevä henkilö, joka tiedottaa työnantajille oppilaitoksen tarjoamista työpaikkatiedotuksen kanavista. Työelämätaitojen opettaja tai opinto-ohjaaja tai muu vastaava henkilö, joka tiedottaa ja ohjaa opiskelijoita oppilaitoksen tarjoamiin työnhakupalveluihin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Oppilaitosten Työelämä- ja yrityspalvelu -yksiköt ovat kehittämistyössä mukana ja työpaikkatiedotukseen liittyviä asioita tiedotetaan sen ja Sujuvat työnhakumarkkinat-hankkeen kesken. Todennäköisesti nämä yksiköt myös ottavat oppilaitosten tarjoamat työnhakupalvelut ylläpidettäväkseen hankkeen jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus oppilaitosten työnhakupalvelujen käyttäjiksi toteutetaan keskitetysti Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä osana opintoja.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

TAITAVA siirtymä Turun ammattikorkeakouluun

Kuvaus: 

Tavoitteena on lisätä tekniikan alojen vetovoimaisuutta ja kouluasteiden välistä yhteistyötä sekä parantaa opiskelijoiden matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia. Opiskelijat saavat paremmat edellytykset AMK-opiskeluun, nopeutetaan opintoja ja mahdollistetaan toisen asteen sekä AMK-opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. Tämä tehtiin luomalla opintojaksot Turun ammatti-instituutin (TAI) tekniikan opiskelijoille (kone- ja tuotantotekniikka, rakennus-, sähkö- ja automaatio- sekä autoala ja logistiikka):

• Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin, 6 op
• AMK-ruotsi tutuksi, 3 op
• AMK-englanti tutuksi, 3 op
• AMK-matematiikka tutuksi, 3 op

Opintojaksoja tarjotaan toisen asteen opiskelijoille avoimen amk:n opintoina, joihin toisen asteen opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi. Opintojaksojen suunnittelussa ovat olleet mukana TAI:sta AMK:iin jo jatkaneet opiskelijat. AMK:n opiskelijat ovat toimineet apuohjaajina tunneilla, ryhmäohjaajina matematiikan harjoitustunneilla, samoin he ovat olleet mukana markkinoinnissa. Lisäksi vaihto-opiskelijoita on ollut kielten tunneilla.

Opintojaksojen toteutuksesta ovat vastanneet AMK:n ja TAI:n opettajat yhdessä. Opetus on tapahtunut osittain AMK:n tiloissa (mm. kaikki laboratoriot) ja osittain TAI:n tiloissa. Turun AMK:n Innovaatiopedagogiikan mukaiset opetusmenetelmät ovat moninaisesti käytössä opintojaksojen toteutuksissa.

Avoimessa AMK:ssa suoritettu opintojakso hyväksytään osaksi TAI:n opintoja. Vastaavasti sama opintojakso voidaan myöhemmin hyväksilukea opiskelijan tulevaisuuden ammattikorkeakouluopinnoissa, koska opinnoista saa lisäksi erillisen AMK-opintorekisteriotteen.

Resurssit: 
Kielten ja matemaattisten aineiden opettajat: opintojaksojen sisältöjen ja toteutusten suunnittelu yhdessä (TAI:n ja AMK:n opettajien yhteistyö), mahdollinen opintojakson vastuuopettaja, lisäksi AMK:ssa opiskelijaohjaajien valinta (toiminnan koordinointi, valmennus tehtävään, ohjaus ja neuvonta). Ammattiaineiden opettajat: opintokokonaisuuksien suunnittelut yhdessä (TAI:n ja AMK:n opettajien yhteistyö), toteutusten suunnittelu, opintosisältöjen kehittämistehtävät, opintojaksojen opetus, mahdollinen opintojakson vastuuopettaja, lisäksi AMK:ssa opiskelijaohjaajien valinta (toiminnan koordinointi, valmennus tehtävään, ohjaus ja neuvonta). Opinto-ohjaajat: toisen asteen opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus (mm. valintaprosessit, haku, opiskelu ammattikorkeakoulussa), opintokokonaisuudesta tiedottaminen ja markkinointi, ohjaussuunnitelman kehittäminen, valintaprosessiasiat, AMK-lainsäädäntö- ja tutkintosääntöasiat, avoin amk-yhteistyö, tutoroinnin kehittäminen. Avoin amk:n edustaja: hallinnon asiat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallia on pilotoitu lukuvuonna 2017-2018 (syksy-kevät), positiivisin tuloksin. Opintojaksoilta kerättiin palaute kurssien opiskelijoilta ja se huomioidaan seuraavien opintojaksojen suunnittelussa. Toisen pilottijakson aikana kehitetään ja syvennetään opintojaksojen toteutusta. Opinnot tarjotaan yhtenä 15 op:n pakettina (ilman, että muiden opintojen suorittaminen hankaloituu). Edellytyksenä on moduulilukujärjestys, jolloin taataan aidon valinnan mahdollisuus. Panostetaan myös tutor-toiminnan kehittämiseen TAI:ssa AMK-opintopolun osalta, opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi jo opintojen alusta alkaen. Toimintamallia on toisen pilottijakson rinnalla tarkoitus hyödyntää jo laajemminkin muilla TAI:n ja AMK:n koulutusaloilla. Seurataan AMK-hakujärjestelmän muutosta ja huomioidaan muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet (jatkuu Lisätiedot-kohdassa).
Yhteystiedot: 
Antti Meriö, Turun AMK, antti.merio@turkuamk.fi, p. 040 355 0941 Annina Laaksonen, Turun kaupungin sivistystoimiala, annina.laaksonen@turku.fi, p. 040 637 4755
Lisätietoja: 
Lisäys Juurtuminen/kehittämisideat -kohtaan: Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää myös Turku Summer Schoolin opintotarjontaa osana toisen asteen vapaasti valittavia opintoja (ml. etäopinnot). Kehitetään myös vapaasti valittavien opintojen valinnan tukea infoamalla toisen asteen opettajia ja tutoreita.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opintopolkujen visualisoinnin toimintamalli

Kuvaus: 

Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeessa on esitelty opintopolkuja videoiden, kuvien, pelillisten menetelmien ja graafisten esitysten avulla. Useiden kuvausten ja esittelyiden perusteella on laadittu opintopolkujen visualisoinnin toimintamalli. Malli tukee niitä oppilaitoksia ja henkilöitä, joille visualisointien tekeminen ei ole tuttua tai jotka haluavat lisävinkkejä visualisointien tekemiseen. Toimintamallissa kuvataan mm.

- Mitä hyötyä visualisoinneista on ja kenelle?

- Mitä pitää olla suunniteltuna ennen visualisointien tekemistä?

- Mitä vaiheita opintopolkujen visualisoinnin toimintamallissa on?

- Mitä eri vaiheissa pitää ottaa huomioon ja mitä kannattaa tehdä?

Itse visualisoinnit tukevat erilaisten opintopolkumahdollisuuksien hahmottamisessa ja niitä voivat hyödyntää mm. opinto-ohjaajat peruskouluissa ja ammattiopistoissa, markkinointi, opettajat ja opiskelijat. Visualisointien tekeminen lisää niin opettajien kuin opiskelijoidenkin ymmärrystä alasta sekä kehittää viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja.

Resurssit: 
Visualisoinnin toimintamallin käyttöönottaminen vaatii resurssia sen mukaan, mikä on toteuttajien oma osaaminen, miten laajasti visualisointia tehdään ja mitä välineitä visualisointien tekemisessä käytetään. Resurssia tarvitaan seuraaviin tehtäviin: - järjestelmiin tutustuminen - suunnittelu ja käsikirjoitus - kuvaaminen - editointi - julkaisu
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Visualisoinnin toimintamallin juurruttamiseksi on hyvä miettiä, voisiko visualisointeja tehdä opintoihin linkitettynä. Koko visualisoinnin prosessi on hyvä käydä läpi ennen työhön ryhtymistä. Näin varmistetaan, että visualisoinneille on järkevä paikka ja että niitä aidosti hyödynnetään.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Osaamispasseilla kohti yksilöllisyyttä ja uutta opettajuutta

Kuvaus: 

Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeessa laadittiin osaamispasseja vastaamaan reformin tuomiin haasteisiin (mm. nopeampi valmistuminen, uudet tavat toteuttaa opetusta, yksilöllisyys ja joustavuus). Osaamispassit mahdollistavat uudenlaisen pedagogiikan ja toteuttamistavan ammatillisessa koulutuksessa. Osaamispasseja voidaan käyttää:

- Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

- Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen

- Oppimisympäristöjen monipuolistamiseen

- Opiskelijan vastuun ja itseohjautuvuuden lisäämiseen

- Opintojen etenemisen seuraamiseen

- Uudenlaisiin opetuksen toteuttamistapoihin

Osaamispassit sopivat erittäin hyvin kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti yksilöllisellä opintopolulla ja/tai työvaltaisesti opiskeleville. Myös oppilaitoksessa osaamispassi toimii mainiosti varsinkin yhdistettynä tiimioppimiseen. Työpaikoilla osaamispassit avaavat tutkinnon osat työpaikkaohjaajille uudella tavalla. Osaamispasseissa myös opettajan näkemys tutkinnon osasta tarkentuu, sillä tutkinnon osat avataan työtehtäviksi. Osaamispassissa osaaminen dokumentoidaan (kuva, video, teksti) joko itse osaamispassiin tai johonkin muuhun järjestelmään. Osaamispasseja on toteutettu sähköisenä (maksullinen alusta ja myös O365-ohjelmia hyödyntäen) sekä paperisena, johon tulee yhdistää joku erillinen dokumentaatiomahdollisuus. Osaamispasseja on laadittu tutkinnon osittain ja myös teema-alueittain, jolloin opiskelija dokumentoi osaamisensa teeman mukaan. Järjestelmä siirtää dokumentoinnit tutkinnon osittain (erillinen alusta).

Opiskelijalle, joka on paljon työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (myös oppisopimus) voi olla haastavaa rajata oppiminen vain tiettyyn tutkinnon osaan. Osaamispassiin opiskelija dokumentoi oppimansa asiat, joista oppimisen edetessä muodostuvat tutkinnon osat. Osaamispassien avulla voidaan opiskelijoiden valmistumista nopeuttaa.

Resurssit: 
Osaamispassin laatiminen vaatii resursseja seuraavasti: -tutkinnon perusteiden avaamiseen (yhteistyö opettajien kesken) joko tutkinnon osittain ja/tai teema-alueittain -mahdollisen alustan/ohjelman hankkimiseen, jolloin passi toimii tehokkaasti ja siitä saadaan eniten hyötyä. Voi käyttää myös esim. O365, mutta toiminnat rajoitetummat ja rinnalla oltava muita järjestelmiä -järjestelmien ylläpitämiseen ja osaamispassien päivittämiseen
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osaamispassien juurtuminen edellyttää uudenlaisen pedagogiikan ja opetustapojen käyttöönottoa. Osaamispasseja voidaan parhaiten hyödyntää silloin, jos kaikki opettajat ovat sitoutuneita passien käyttämiseen. Osaamispassit ovat myös osa laadunhallintaa, sillä tutkinnon osat on avattu kaikille samalla tavoin. Tämä edellyttää vielä passien kehittämistä helppokäyttöisempään muotoon ja kaikkien saatavilla olevaksi. Uudenlaiseen pedagogiikkaan ja yksilöllisiin opintoihin sopivia osaamispassijärjestelmiä/ alustoja ei ole vielä juurikaan tarjolla. Toimittajien kanssa yhteistyössä olisi hyvä päästä kehittämään/jatkojalostamaan alustoja. Tämä mahdollistuisi lisärahoituksella (esim. hankerahoitus).
Yhteystiedot: 
Mari Järvenpää mari.jarvenpaa@sasky.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top