Recent Articles

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton ohjeet

Kuvaus: 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) käyttöönoton ohjeet on suunnattu oppilaitoksille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan palvelun kautta kaikille avoimia ammatillsia opintoja. Sivustolta löytyy lisätietoa ja käytännön ohjeita siitä, miten oppilaitokset pääsevät palvelun tarjoajien joukkkoon ja mitä se käytännössä vaatii. Sivustolta löytyy myös esimerkkejä siitä, miten mukana olevat oppilaitokset ovat käytännössä ratkaisseet avointen opintojen käytännön toteutusta koskevat kysymykset.

Resurssit: 
Käyttöönoton ohjeiden käyttäminen ei vaadi rahallisia resursseja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjeita päivitetään tarvittaessa.
Yhteystiedot: 
Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto 050 428 3154 tai etunimi.sukunimi@Turku.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Hyvinvointivalmennusprosessi

Kuvaus: 

Hyvä käytäntö on hankkeen kehittämä hyvinvointivalmennus, joka on osin aikaan ja paikkaan sitomaton verkossa maksuttomana ja muokattavana julkaistava Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkoympäristö. Se mahdollistaa 5-6 kuukauden mittaisen itsenäisen tai valmentajan ohjaaman hyvinvointivalmennuksen. Valmennusprosessi on kolmivaiheinen ja sitä on kehitetty 12 erilaisen valmennusryhmän toteutuksen pohjalta. Mukana kehittämässä on ollut 156 opiskelijaa, sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia, joista 12 on toiminut vertaisohjaajina. Valmennusprosessi on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Humakin, Keslin, oppilaitosten, opiskelijahuollon ja digiohjaajien kanssa. 

Valmennusprosessi etenee kolmivaiheisesti. 1.Opiskelijan lähtötilanteen henkilökohtainen kartoitus, alkuhaastattelut, hyvinvoinnin parantamisen tavoitteen asettaminen, motivaation vahvistaminen, hyvinvointirannekkeiden käyttöönotto tukemaan oman hyvinvoinnin tavoitteen saavuttamista ja hyvinvointisovellusten käytön ohjaus. 2.Ryhmätapaamiset (esim. yhdessä toteutettu liikuntatapahtuma, terveellisen ruoan valmistaminen, rentoutumisen harjoittelu, VR lasien kokeilu), aktiivinen työskentely verkossa viikoittain, keskustelut valmentajan kanssa, vertaisohjaajien, tsemppareiden tuki; hyvinvointitavoitteen väliarviointi, soveltaminen arkeen, omien toimintamallien muuttaminen. HOT hyväksymis- ja omistautumislähestymistapa on valmennuksen punaisena lankana ja tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvoinnin muutosta.    3. Kokemusten tarkastelu, loppuhaastattelut, seurantatapaamiset ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen jatkoa varten. 6 kuukauden kuluttua on tehty seurantahaastattelu hyvinvoinnin muutoksen vahvistamiseksi.

Resurssit: 
http://blogit.jamk.fi/eboss/
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvinvointivalmennus olisi opiskelijalle 2 opintopisteen laajuinen opiskelukokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa täysin itsenäisesti tai ohjatusti. Oppilaitoksissa se toteutuisi joko omana opintojaksona tai sisältyisi muihin opintoihin. Hyvinvointivalmennus onnistuu myös työssäoppimisjaksojen aikana. Hyvinvointivalmennusprosessin ohjaus Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkosivustolla edellyttää nimetyn ammatillisen oppilaitoksen ohjaajan, opettajan, valmentajan. Ko. henkilön työaikaa tarvitaan erityisesti opiskelijan tavoitteen asettamisen tukemiseen ja tavoitteen väliarviointiin ja loppuarviointiin, johon riittäisi opiskelijaa kohden koko valmennuksen (3 - 6 kk) ajalle yhteensä enintään 1 tunti ja valmennuksen ohjaukseen verkossa viikoittain (8 kertaa) opiskelijaa kohden yhteensä puoli tuntia. Ryhmän kanssa kontaktitapaamisiin ja ryhmäohjauksiin ajankäyttöä tarvitaan tapahtumien mukaisesti. Idea: Opiskelijaterveydenhuolto voisi hankkia muutamia hyvinvointirannekkeita lainattavaksi opiskelijoille.
Yhteystiedot: 
merja.kurunsaari @jamk.fi ja maaret.rutanen@jamk.fi
Lisätietoja: 
Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkosivusto avautuu alkusyksystä 2018, joten aiemmin esittämäni sivusto tulisi avautumaan tästä linkistä http://oppimateriaalit.jamk.fi/ebossdigivalmentaja/
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Toukokuu 2018

Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 2017

Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt

Kuvaus: 

Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt

Energiatekniikka, automaatio

Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op (Xamk)

- yhteisopettajuus Ksao ja Xamk- sisältö sovitettiin osaksi Ksaon 10 osp kurssia, vastaavaa sisältöä

- käytännön harjoituksia opiskelijoille Kotkassa 2 pvää (Kouvola-Kotka etäisyys 60 km, liikkuminen?)

Yhteiset oppimisympäristöt ja siirrettävät opetusvälineet

•Johdanto ja tutustuminen Kouvolassa käytännön harjoituksiin siirrettävällä laitteella
•Samanlainen, jolla opiskelijat tekivät Kotkassa omat käytännön harjoitukset
•Lämmitysprosessi, jonka lämpötilan mittaus ja ohjaus liitetty ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään
•Prosessille tietokoneella valvomo ja tiedonkeruu; mittauksesta, asetusarvosta ja ohjauksesta
•Kotkan lähipäivinä laboratoriossa tutustuttiin hajautettuun automaatiojärjestelmään, DCS-järjestelmä 
•Tulokset / palaute
•Ksaon kaikki suorittivat hyväksytysti, Xamk:in opiskelijoista viisi suoritti hyväksytysti ja heille opinto sijoittui tutkinnossa vapaasti valittaviin.
•Palaute kerätty suullisesti, Ksaon opiskelijoilta puhutti ruokailun hinta ammattikorkeakoululla. 
Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Merkonomista tradenomiksi

Kuvaus: 

Merkonomista tradenomiksi

Väyläopinto-ohjaus & uraohjaus:

Opo, vastaava opettaja, viestintä Wilmassa

Haku amk-jaksoille:

Yksilöllinen info vastuuopettajalta, opinnot viimeisenä opintovuotena, suuntaa opintoja 1. vuonna esim. vto/valmentavat opinnot

HOKSin päivitys:

Ryhmänohjaaja, vastuuopettaja rakentavat polkuaikataulua, miten opinnot rakennetaan jaksolla, mahdollinen top-jakso rinnalle, valmistumisen ajankohta

Opiskelijavalinta:

Ryhmänohjaajan lausunto, varmistetaan riittävät valmiudet, varmistetaan motivaatio, projektin kohdentaminen, Laurean edustus / Hyrian vastaava opettaja

Perehdytysjakso:

1 vko Laureassa, ennakkotehtävä, projektioppimisen käytännöt, tutustuminen kampukseen ja opiskelijoihin, harjoitusprojekti

Opintojaksot 15 osp + 15 osp:

Projektioppimisympäristö, projektitiimi, yhteisopettajuus, perääntyminen jaksolta?, tuki esim. kirjoittaminen, tehostettu opintojen ohjaus, tehostettu opiskelun ohjaus, oikea-aikainen tuki

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opiskelijan tunteminen ja aito välittäminen

Kuvaus: 
Opiskelijan tunteminen, aito välittäminen
- Osaaminen
- Tuen tarve
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Opinnot tulevat valmiiksi
Opiskelijan oman motivaation kantamisen varmistaminen
Luottamuksen rakentuminen
 
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Aikaa kohtaamiselle järjestelmällisesti; ”tapaamisen toimintamalli”
- Monta ihmistä
Ennakointi, suunnitelmallisuus, joustavuus
Yhteisopettajuus amk-opettajan ja ammattiopiston opettajan välillä Resursointi mahdollistaa toiminnan
 
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Mallia on kehitetty useana vuotena, näihin mainittuihin asioihin panostaminen on parantanut tuloksia
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Siirrettävyys näillä edellytyksillä
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Amk-opiskelun intensiiviset jaksot vaihtelevat, myös opiskelijan tarpeet
- Työssäoppiminen amk-opintojen rinnalla mahdollistaa joustavan osallistumisen amk-opintoihin
- Ura-ohjaus, opintopolkujen rakentaminen (opinto-ohjaaja)
Resurssit: 
Henkilöstöresurssit, aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Siirrettävyys näillä edellytyksillä
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin ja amk:ssa opiskeluun valmentavat jatkoväyläopinnot

Kuvaus: 
Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin ja amk:ssa opiskeluun valmentavat jatkoväyläopinnot (esim. tehovalmennus-opintojaksot 3-5 op)
 
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Motivoituneille ammattiopiston opiskelijoille saadaan työkaluja päästä sisään ammattikorkeakouluun ja menestyä siellä
 
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Preppaavien opintojen suuntaaminen
 
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Preppauksen käyneet opiskelijat läpäisevät valintakokeen ja tulevat valituiksi ammattikorkeakouluun (hyvä onnistumisprosentti)
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Monistettavissa kaikkialle (eri alat yms.)
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- maksuttomuus!
- tieto opinnoista pitää saada opiskelijoille
- opetustilana ammattikoulu (turvallinen ympäristö)
- opinnon pitäisi olla avoimen AMK:n opinto (jotta voidaan hyväksi lukea)
 
 
 
Resurssit: 
Aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
- maksuttomuus! - tieto opinnoista pitää saada opiskelijoille - opetustilana ammattikoulu (turvallinen ympäristö) - opinnon pitäisi olla avoimen AMK:n opinto (jotta voidaan hyväksi lukea)
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top