Recent Articles

AMK-matematiikkaa ammattiopistoille

Kuvaus: 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)  tarjoaa ammattiopistojen opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa AMK-opintoja etänä Moodlen välityksellä. Nopsa-hankkeessa on tavoitteena edistää ja nopeuttaa II-asteen opiskelijoiden siirtymistä ammattiopistoista sujuvasti ammattikorkeakouluihin.

Häme-Uusimaa aluetiimillä on käytössä malli jossa opiskelija suorittaa 30op AMK-opintoja II-asteen opintojen aikana/ loppuvaiheessa. Opintojen sisältö on HAMK:n koneinsinöörin opintojen kaksi ensimmäistä moduulia, eli ensimmäinen syyslukukausi. Opintoihin kuuluu 15 op yleissivistäviä aineita, kuten matematiikka, fysiikka ja kielet. Kielipaketti koostuu äidinkielestä, englannista ja ruotsista. Kutakin kieltä on yhteensä 3 osaamispistettä. Toiset 15 op ovat ammatillisia aineita joiden sisältö on osa konetekniikan osaamisalaa.

HAMK on tehnyt Moodleen Johdatus insinöörimatematiikkaan -kurssin, joka on tarkoitettu kaikille aloittaville opiskelijoille. Kurssin sisältö on tarkoitettu aloittaville opiskelijoille tasosta riippumatta kertauksena matematiikan perusteisiin korkeakoulutasolla. Suoritettuaan johdantokurssin opiskelijalla on työkalut jatkaakseen opintoja insinööritieteiden ja mekaniikan parissa.

Moduuli koostuu videoluennoista, joissa opetetaan eri osa-alueet. Videoiden jälkeen on harjoitustehtävät ja tentti. Kun tehtävät ja tentti on suoritettu kurssin ohjaaja antaa suorituksesta arvosanan, joka voidaan liittää osana ammattiopiston tutkintotodistusta ja Avoimen AMK opintoja.

Opetusmateriaalista ja sen sisällöstä vastaa HAMK ja oppilaan ohjauksesta vastaa Careeria.

Resurssit: 
HAMK:ssa suurin aika menee Moodle-pohjan ja sisällön luomiseen. Kun kurssi on tehty, materiaalia tarvitsee päivittää ja kehittää paremmaksi. Moodle-kurssin suoritukset ja oppilaiden edistymistä voidaan seurata opettajien toimesta. Ammattiopistossa, Careerissa ajankäyttö on enemmän oppilaan ohjausta ja tarvittavan tuen antamiseen, jotta opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen verkkokurssilla. Moodle-kurssin sisällössä ei ole lähiopetusta ja ohjaustunteja kuin HAMK:n tiloissa. Tällöin lähiopetus jää Careerian tehtäväksi. Careeria on tarjonnut NOPSA-opiskelijoilleen lukuvuonna 2018-2019 1-2 ohjaustuntia per viikko perjantai-iltapäivisin. Paikalla ohjaamassa on ollut matemaattisten aineiden opettaja. Suurin osa opiskelijoista on tehnyt Moodle-matematiikkaa ja muutama satunnaisesti kieliopintoja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Careeriassa opiskelijat ovat ottaneet verkkokurssin mukaan omaan opiskeluunsa ja hyväksyttyjä suorituksia on saatu valmiiksi kolme kappaletta. Verkkokurssi on hyvä työkalu, kun opintojen etäisyys on päivittäiseen kontaktiopetukseen liian pitkä. Careerian opiskelijat ovat pitäneet Moodle-kurssista, se on ollut pääosin selkeä ja helppo käyttää. Jonkin verran he ovat kommentoineet oman tiedonhaun merkitystä, sillä videot eivät ole kattaneet aivan kaikkea. Tämä ei tietystikään ole pelkästään huono asia ja itseohjautuvuuden korostuminen jo tässä vaiheessa on paikallaan. Kun varsinainen opettaja ei ole tavattavissa, korostuu oppilaan ohjaus ja tarvittava tuki asiaksi jota voisi kehittää opiskelijaa tukevaksi ja kannustavaksi.
Yhteystiedot: 
Tuukka Roiha Laboratorioinsinööri HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Kaartokatu 2 11100 Riihimäki tuukka.roiha@hamk.fi +358 50 594 2002 Mirka Hypén Opettaja, Viestintä ja vuorovaikutus (englanti) Careeria Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut mirka.hypen@careeria.fi Tel. +358400267544
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Kylmä keikka - tiedä tai tuhoudu

Kuvaus: 
Lapin AMK:n toteuttama Kylmä keikka - tiedä tai tuhoudu tiedonhankintapelissä on elementtejä seikkailu- ja pakohuonepeleistä. Pelissä opiskelijalla tai ryhmällä on 60 minuuttia aikaa estää napajäätiköiden sulaminen ja sen myötä vedenpaisumus.

Peli on pelattavissa Internetissä, myös mobiililaitteilla. Peliin kuuluu lisäksi pelivälinepaketti, sisältäen välineistöä, jolla saadaan aikaan pelissä muunneltavuutta ja laajennettavuutta esimerkiksi ryhmäpelaamiseen ja vaikkapa kirjastojen pelirastielle. 
 
Kylmä keikka -peli oli osa Poluttamo hankkeen Sujuvat siirtymät -painoalaa. Tarkoituksena oli helpottaa toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä seuraavalle opintoasteelle parantamalla heidän tiedonhankintataitojaan. Pelin kehittäminen aloitettiin toisen asteen opiskelijoiden tiedonhankintakykyjen ja tottumusten kartoittamisella. Saadun palautteen perusteella pelin rakentajat pystyivät hahmottamaan nuorten tottumuksia ja seuraamalla yleisiä trendejä, päädyttiin kyseisen tyyppiseen peliratkaisuun.
 
Pelikehityksessä on käytetty tarkoituksella ilmaiseksi tarjolla olevia ratkaisuja mm. Quandary ja HTML5 teknologiaa. Vanha ja uusi teknologia kohtasivat käsi kädessä ja tämä oli tietoinen valinta. Quandary sopisi hyvin kyseisen pelin rakenteeseen ja HTML5 elementit taas mahdollistivat helposti luotavia, interaktiivisia sisältöjä. Pohjimmainen ajatus pelin luonnissa oli saada kokemusta tavasta, jonka pystyisi toteuttamaan ilman ohjelmointitaitoja. Pelin rakentamisen haasteet olivatkin näin jälkikäteen ajateltuna enemmänkin pelin juonenkäänteissä, kuin teknologisissa ratkaisuissa.

Linkit Kylmä keikka -peliin ja lisävälinepaketin grafiikkakirjastoon löydät alapuolelta.
 
Jännittäviä pelihetkiä!
Resurssit: 
Pelin kehittäminen aloitettiin opiskelijoille luodulla kyselyllä. Kyselyn laativat Lapin AMK:n kirjaston esimies ja työntekijät yhdessä eOppimispalveluiden kanssa. Pelin juonen kehittämisestä vastasivat kirjaston informaatikot ja teknisistä ratkaisuista eOppimipalvelun suunnittelijat. Pelin graafinen ilme sekä lisävälinepakettien hankinta kilpailutettiin ja ne tuotettiin ostopalveluina.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pelin juurtuminen on paljolti kiinni pelin tietoisuudesta. Kuinka peli saataisiin vaikkapa kaikille kohderyhmille tietoon? Pelin ensimmäiset testit toivat esiin ajatuksia pelin kehittämisestä vieläkin enemmän kilpailuhenkisemmäksi esimerkiksi pelaajien / joukkueiden rankinglista läpisuorittaneiden ajan perusteella.
Yhteystiedot: 
Marko Mehtälä tiiminvetäjä eOppimispalvelut Lapin AMK marko.mehtala@lapinamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Poluttamo/HAMKin oppimisanalytiikka

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. tammikuuta 2015 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammattikorkeakoulut
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeessa toteutettiin järjestelmä, jolla ammattikorkeakoulun opot saivat sähköpostin edellisen viikon opiskelijoiden aktiviteeteista. Aktiviteeteilla ensisijaisesti tarkoitettiin sisäänkirjautumisia Moodle-oppimisalustalle viikon aikana. Näin opojen ei tarvinnut käyttää mitään erillisjärjestelmää ajantasaisen tiedon etsimiseen.

Järjestelmä tehtiin teknisesti kaksivaiheiseksi siten, että ensimmäinen vaihe haki suuren määrän tietoa Moodlen ja muiden järjestelmien kannoista ja yhdisti ne. Toinen vaihe etsi tästä tiedosta opiskelijaryhmä- ja viikkokohtaiset tiedot. Ne tulostettiin sähköposteiksi, jotka lähetettiin maanantaina iltapäivällä. Sähköpostissa oli opiskeljan nimi, opiskelijanumero, aktiivisuustiedot ja puhelinnumero. Näin opo tarvittaessa saattoi välittömästi soittaa opiskelijalle. 

Järjestelmä muutti opon työnkuvaa siten, että oikeaan tietoon perustuvat sähköpostit tekivät työstä luotettavaa, ei tarvinnut arvailla, sekä tekivät seurannan helposti mahdolliseksi.

Koska tietosuoja-asetuksen soveltaminen tähän järjestelmään ei onnistunut ennen syksyn 2018 alkua, järjestelmä otettiin varmuudeksi pois käytöstä. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensi syksynä, kun saadaan ensin tulevat opiskelijat informoitua siitä.

Yhteystiedot: 
Lasse Seppänen, lasse.seppanen@hamk.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Let's Move It Clos­ing Sem­inar

Time: Monday February 4, 2019, 12.00-15.30
Place: Tiedekulma, Stage (University of Helsinki)

The Let’s Move It research project investigated a school-based intervention to promote physical activity and reduce sedentary behaviour. As the project is now coming to an end, we warmly welcome you to a seminar showcasing the findings of this research and their implications for practice.

Matematiikan AMK-valmennus teknisille aloille

Kuvaus: 

Matematiikan AMK-valmennus on suunniteltu ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille, joilla on tavoitteena pyrkiä opiskelemaan AMK:ssa teknisille aloille. Tavoitteena on kohottaa opiskelijan matemaattisten taitojen osaaminen ja oppimisvalmiudet sellaiselle tasolle, että opintojen suorittaminen ja uuden tiedon omaksuminen on sujuvaa AMK:ssa.

Oppimiskokonaisuuden sisältö on suunniteltu siten, että se kattaa keskeiseltä osin ne lukion lyhyen matematiikan aihealueet, joita tarvitaan AMK-opinnoissa. AMK-valmennus on siis tarkoitettu matematiikan osalta vaihtoehdoksi kaksoistutkinnolle.
Opetuksen laajuus oli kokeilun aikana 7 osp:ia jaettuna neljään erilliseen, itsenäiseen kurssiin ja ne voitiin sisällyttää perustutkinnoissa yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osaamistavoitteisiin. Opiskelija saattoi halutessaan suorittaa ainoastaan myös osan oppimiskokonaisuudesta ja hyödyntää sen perustutkinnossaan.

Materiaalit ja sisältö mukautetaan opiskelijoiden tulevaan ammattiin ja aidossa työssä kohdattaviin ilmiöihin matemaattisten taitojen opiskelumotivaation parantamiseksi. Sisältö ja tehtävät laaditaan yhteistyössä matemaattisten aineiden ja ammatillisten opettajien sekä AMK-opettajien kanssa.

Matematiikan sisällöllisen valmennuksen lisäksi valmennus perehdyttää ja valmistaa opiskelijoita AMK-opintoihin orientoimalla itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankkimiseen, verkko- ja monimuoto-opiskeluun sekä matemaattiseen ja loogiseen ongelmanratkaisuun.

AMK-valmennus ei tarjoa AMK-pääsykoevalmennusta, joskin opiskelijoiden osaaminen myös pääsykoetehtävien ratkaisemisessa paranee merkittävästi. Koska tavoitteena on kasvattaa oppimisvalmiuksia ja kykyä käsitellä matemaattisia ongelmia, ei opetuksen sisältöä ole myöskään suunniteltu korvaamaan AMK:n matemaattisia opintoja. Opiskelijoita voidaan kuitenkin kannustaa suorittamaan AMK-valmennuksen rinnalla tai pian sen jälkeen avoimissa AMK-opinnoissa tarjottuja kursseja, jotka voivat olla osana väyläopintoja ja siten mahdollistaa opiskeluoikeuden saamisen AMK:ssa.

Resurssit: 
Pilottivaiheessa suunnittelutyöhön osallistui 3 matemaattisten aineiden opettajaa. Sisällön määrittelyssä oli mukana myös ammatillisen perustutkinnon ammatillisia opettajia sekä AMK:n opettajia. YTO-opettajat toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä koko pilottijakson ajan, jolloin opetusmenetelmiä ja opetuksen sisältöä viimeisteltiin monimuoto-opiskeluun soveltuvaksi. Syksyllä 2018 käynnistetyn koulutuksessa hyödynnetään pilotin aikana laadittuja opetusmateriaaleja ja kunkin yksittäisen kurssin opetukseen osallistuu tällä hetkellä ainoastaan yksi opettaja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Omniassa AMK-valmennus pilotoitiin lukuvuoden 2017 – 2018 aikana. Syksyllä 2018 AMK-valmennus lisättiin AvoinOmnia koulutustarjontaan kaikkien tekniikan alan AMK-opinnoista kiinnostuneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden saataville. AMK-valmennusta suunnitellaan tiivistettäväksi Omniassa 2019-2020 lukuvuoden alussa kahteen 3 osp:n kurssiin, joiden lisäksi tullaan tarjoamaan erillistä 3 osp:n pääsykoevalmennusta.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Urapeli - pelillistäminen ammattiopiston ja peruskoulujen välisessä yhteistyössä

Kuvaus: 

YPO-hankkeessa, KSAOssa pelillisyyttä ja pelillisiä elementtejä hyödynnettiin monialaisten polkujen markkinoinnissa yläkoululaisille. 

Urapelin konkreettisena tavoitteena oli saada yläkoululaiset etsimään omien unelmiensa ja vahvuuksiensa kautta tietoa ammattiopinnoista KSAOlla. Samalla haluttiin edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä niin, että se edistäisi koulutusreformin keskeisiä aiheita; työelämälähtöisyyttä, moniammatillisuutta ja yrittäjämäistä toimintaa. Lähtökohdaksi otettiin Kymenlaakson RIS3-strategia, eli digitaalisuus, logistiikka ja biotalous. Viitekehyksenä toimi ”Kouvola 2030”, jolloin kohderyhmän eli yläkoululaisten voitaisiin olettaa olevan parhaassa työiässä.  

Urapelissä yläkoululaiset rakensivat itselleen tulevaisuuden roolihahmon, jolle määriteltiin koti ja asuinalue vuoden 2030 Kouvolassa. Hahmolle määriteltiin harrastukset ja intohimo, joiden pohjalta kehitettiin unelmia sopivasta ammatista. Tältä pohjalta yläkoululaiset valitsivat roolihahmolleen ammattiosaamispisteitä ammattiopiston tarjonnasta. Samalla he ryhmäytyivät roolihahmojensa visioiden mukaisiin ryhmiin. Roolihahmoista ja heidän elinpiireistään kirjoitettiin blogeihin. Samalla yläkoululaiset loivat hahmolleen CV:n, johon he keräsivät ammattiosaamispisteitä. Roolihahmon ammatit koostettiin vähintään kolmesta eri ammattialasta, yhteensä 180 osaamispisteestä (moniammatillisuus).

KSAOn opiskelijat jakoivat yläkoululaisille tietoa omalta ammattialaltaan avuksi uravalintoihin. Ammattiopiskelijat tuotteistivat itsensä videoiden muotoon, videot jaettiin tiedonlähteeksi yhdeksäsluokkalaisille. Samalla ammattiopiskelijat joutuivat kiteyttämään itselleen vahvuuksiaan ja osaamistaan positiivisella tavalla, työelämän näkökulmasta. KSAOn opiskelijat suunnittelivat myös tapahtumatuotannon, jolla esiteltiin peruskoululaisille ammattialojen opiskelijoiden käytännön kokemuksia. Osana yrittäjyyskasvatusta ammattiopiskelijat myös haastattelivat yrittäjiksi ryhtyneitä entisiä KSAOn opiskelijoita.

Resurssit: 
Pelillistämisen toteuttaminen kuvatulla tavalla vaatii henkilöstöresurssia sekä perusasteelta että toiselta asteelta. Toteutettavan pelillistämisen laajuudesta (oppilas/opiskelijamäärä) riippuen tarvitaan ohjaavia opettajia yläkoululta ja ammattiopistosta. Yläkouluissa tarvitaan opetushenkilöstöä ohjaamaan oppilaita hahmoon liittyvien tehtävien tekemisessä. Ammattiopiston osalta tarvitaan ohjausta ammattiopinnoista kertovan verkko, yms, -materiaalin tuottamiseen. Aikaresurssia tarvitaan myös oppilaitosten välisten käytänteiden ja aikataulujen yms. sopimiseksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
KSAOssa pelillistämistä on juurrutettu nimeämällä urapelin toteutuksesta vastaavat opettajat sen mukaan, kun tarvittavan verkkomateriaalin yms. tuottaminen sopii opiskelijoiden opintosuunnitelmiin ja työjärjestyksiin. Perusperiaatteena on, että materiaalin tuottaminen saadaan upotettua opiskelijoiden HOKSiin ja näin opinnollistettua. Hankkeessa koetun perusteella ammattiopiston koulutustarjonnan ja koulutussisältöjen markkinointi on erityisesti vertaistasolla toteutettuna (KSAOn opiskelija – yläkoulun oppilas) erityisen tehokasta. Jatkossa peruskouluyhteistyöhön pyritään saamaan lisää mukaan mm. KSAOlta valmistuneita nykyisiä yrittäjiä kertomaan ammattiopintojen hyödyistä yrittäjyydessä.
Yhteystiedot: 
Antti Hieta hankevastaava Puh. 020 615 6346 antti.hieta@ksao.fi
Lisätietoja: 
http://prezi.com/kwd5uramp7sd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/alykkaan-erikoistumisen-strategia https://www.thinglink.com/scene/801341341190586368
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ruotsin oppimisen polkuopintomalli Satakunnassa

Kuvaus: 

Ruotsin kieli on mukana Satakunnan polkuopintomallissa. (kts. linkki).  Mallissa ruotsin oppimista on tuettu syyslukukaudella Winnovassa pidettävillä viikoittaisilla kerhotunneilla ja kevätlukukaudella SAMKissa järjestetyllä opintojaksolla. Opetuksen lähtökohtana ovat olleet motivointi, sanasto ja erilaiset mahdollisuudet opetella kieltä.  Onnistuneet käytännön järjestelyt ovat edellytys opetukselle ja oppimiselle. Molemmissa oppilaitoksissa opiskelijoille on luotu toimiva aikataulu aikatauluttamalla opetus koko lukuvuodeksi samalle viikonpäivälle ja samoihin aikoihin. Toimiva tiedonkulku ei ole itsestäänselvyys, koska opiskelijat ovat tottuneet eri kouluasteilla erilaisiin käytäntöihin.  Ruotsin opettaja toimii myös kannustajana ja hän on myös luonteva uraohjaaja. Yhteistyö on tärkeää sekä eri kouluasteiden että eri aineiden opettajien välillä. Kun opiskelija oppii jo polkuopinnoissa ammattikorkeakoulun toimintatapoja, kasvattaa se hänen valmiuksiaan opiskella menestyksekkäästi heti amk-opintojen alusta asti.

Resurssit: 
Mallissa opetus 2. asteella ja amkissa on järjestetty vähentämättä ammattikorkeakoulussa opiskeltavien ruotsin opintojaksojen määrää. Tulevien ammattikorkeakouluopintojen kannalta on tärkeää, että myös ammatillisella 2. asteella voidaan tarjota lisäopintojakso amk-opintoja suunnitteleville opiskelijoille, koska nykyiset opetusresurssit ovat amk-opinnoista selviytymiseen riittämättömät, ja opintonsa keskeyttäneitä ammattikorkeakouluopiskelijoita on paljon. Ammattikorkeakoulussa järjestettäville tukikursseille opintojen alkuvaiheessa pitäisi resurssoida aikaa ruotsin opetuksen lisäksi myös opiskelijoiden opiskelutaitojen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi kielten opettajien rooli myös uraohjaajina tulisi huomioida niin ammatillisella 2. asteella kuin ammattikorkeakoulussa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hankkeessa on hyödynnetty opiskelijoiden kokemuksia pyytämällä heiltä palautetta. Lisäksi uudet opiskelijat ovat vierailleet tulevissa tiloissa, ja heitä on ollut opastamassa edellisen vaiheen opiskelijat. Aikataulutusta on parannettu niin, että amk-opettajalle on opetuksen lisänä tukiaikaa opiskelupäivän päätteeksi, jotta opettaja voi selvittää akuutteja ongelmia ja tukea ja motivoida myös yksilöllisesti. Aikataulutuksissa on kiinnitetty huomio tarkemmin myös tilojen tarkoituksenmukaisuuteen ammattikorkeakoulussa siirtämällä osa opetusta tietokoneluokkiin, koska 2. asteella opiskelevilla ei aina ole omaa tietokonetta. Tiedonkulun parantamiseksi ryhmälle on otettu käyttöön oma Whatsapp-ryhmä, jossa voi viestiä ajankohtaisista asioista opetukseen liittyen. Haasteellisena asiana mallissa on koettu ruotsin arviointi polkuopintojen onnistumisen suhteen. Arvioinnissa on tehty yhteistyötä muiden polkuopintojen opettajien kanssa, ja opiskelijoiden siirtyminen ammattikorkeakouluun on ratkaistu yhteisesti.
Yhteystiedot: 
Iitti, Minna Satakunnan ammattikorkeakoulu sähköposti: minna.iitti [at] samk.fi Puhelin: 0447103249 Kivistö, Mirva Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sähköposti: mirva.kivisto [at] winnova.fi Puhelin: 044 455 8449 Forsell, Marja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sähköposti: marja.forsell [at] winnova.fi Puhelin: 044 455 7675 Rinne, Soili Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu sähköposti: soili.rinne [at] hamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top