Työkykypassin tavoitteet ja kuvaus

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteet

Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Työkykypassin avulla:

  • Tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta.
  • Motivoidaan ja ohjataan opiskelijaa omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen mm. terveyttä edistävän liikunnan avulla.
  • Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta sekä ryhmissä että itsenäisinä toimijoina.

Ammattiosaajan työkykypassin avulla yhteisten tutkinnon osien työelämätaitojen opetus kytketään kiinteästi ammatillisten tutkinnon osien opetukseen. Koulutuksen järjestäjät aktivoidaan tarjoamaan valinnaisia ja vapaasti valittavia toiminta- ja työkykyä tukevia tutkinnon osia ja tutkinnon osien osa-alueita. Ammattiosaajan työkykypassin avulla on tarkoitus saada kaikki oppilaitoksissa työskentelevät mukaan edistämään oppilaitosyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

Työkykypassi on koulutuksen järjestäjille yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa koulutustakuuta. Työkykypassin avulla tehdään näkyväksi hyvinvoivan oppimisympäristön malliin sisältyvät toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät opetuksen sisällöt.

Ammattiosaajan työkykypassin kuvaus

Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta, joiden vaativuus on yhteensä 9 osaamispistettä:

  • Ammatin työkykyvalmiudet (2 osp)
  • Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (2 osp)
  • Terveysosaaminen (2 osp)
  • Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (1 osp)
  • Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp)

Ammattiosaajan työkykypassin myöntää opiskelijalle koulutuksen järjestäjä. Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen ja ohjauksen järjestäminen on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista, samoin passin suorittaminen on vapaaehtoista opiskelijalle.

Opintojen suorittaminen,arviointi ja todistus

Ammattiosaajan työkykypassi suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Työkykypassi kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) ja sitä seurataan koulutuksen järjestäjän käyttämässä opintosuoritusten hallintajärjestelmässä. Opiskelijan tulee saavuttaa jokaiselta osa-alueelta valtakunnallisesti määritetyt osaamisen tavoitteet. Passi katsotaan suoritetuksi, kun sen kaikkien osa-alueiden tavoitteet on saavutettu. Työkykypassista ei anneta numeroarvosanaa.

Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden osaamisen arvioi ja kirjaa opintosuoritusten hallintajärjestelmään kunkin osa-alueen opetuksesta vastaava henkilö. Mikäli osa-alue suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella, osaamisen arvioi ryhmänohjaaja tai erikseen nimetty opettaja tai ohjaaja, jonka tehtäviin opetus ja ohjaus luontevasti kuuluvat. Osaamisen tulee olla työkykypassin valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaista ja kytkeytyä sisällöllisesti opiskeltavan alan työkykyvaatimuksiin. Arvioinnin tukena voidaan käyttää opiskelijan itsearviointia ja työpaikkaohjaajan arviointia. Yhtenä arvioinnin perusteena voidaan käyttää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia edistävän käyttäytymisen muutosta.

Ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta tulee tehdä merkintä tutkintotodistukseen. Merkintä tehdään päättötodistusosaan. Päättötodistuksen Opintoihin sisältyvät -kohdan alle lisätään lause ”Opiskelija on lisäksi suorittanut Ammattiosaajan työkykypassin”.

Osa-alueet, niiden osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin perusteet on kuvattu tarkemmin Ammattiosaajan työkykypassin käsikirjassa. Käsikirja saatavilla myös ruotsiksi tästä linkistä.

Lataa työkykypassitodistus!

 

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top