Uutisarkki Elokuu 2017

Ensisijaiset välilehdet

Ammatillisen koulutuksen reformi hyväksyttiin

Eduskunta on hyväksynyt ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen.Suurin muutos uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa on ajattelutavan kääntyminen järjestelmäkeskeisyydestä osaamisperusteisuuteen. Jatkossa ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä ammatillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan.

Yksilöllisiin osaamistarpeisiin voidaan jatkossa vastata joustavasti tutkintojen, niiden osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla. Ohjattua ja tavoitteellista opiskelua voidaan toteuttaa joustavasti niin oppilaitosten oppimisympäristöissä, työpaikoilla kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä. Uudistuksella lisätään mahdollisuuksia opiskella työpaikoilla ottamalla käyttöön uusi koulutussopimusmalli. Uudistuksessa lisätään myös jo olemassa olevan oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta. Koulutus- ja oppisopimuksella hankittu osaaminen osoitetaan näyttämällä se käytännön työtilanteissa.

Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työelämän asiantuntijat yhdessä. Koulutukseen voi hakea ja päästä silloin, kun siihen on tarve. Työelämälähtöisten opiskelutapojen lisääminen on keino työelämän murrokseen vastaamisessa.

Uudella rahoitusmallilla kannustetaan parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua. Rahoitus kannustaa vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja tunnustamaan tehokkaasti aiemmin hankittua osaamista. Koulutuksen järjestäjien vapaus koulutuksen järjestämiseen kasvaa uusien järjestämislupien myötä. Rahoituksen uudistamisella vastataan koulutustakuun toteutumisen lisäksi myös koulutuksen keskeyttämisten vähentämiseen.

Uusi laki tulee voimaan 1.1.2018. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ja seuraa reformin toteutumista

TEAviisari: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 2016 -tiedonkeruun tulokset on julkaistu TEAviisarissa (www.teaviisari.fi) toimipistekohtaisesti niiden toimipisteiden osalta, jotka antoivat luvan tietojensa julkistamiseen sekä oppilaitoskohtaisesti ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisusta löytyy tiedonkeruun keskeisimmät kansalliset tulokset.

Tiedonkeruusta nousee esille, että opiskeluhuoltopalveluja on käytettävissä enemmän kuin aiempina vuosina sekä lukioissa että ammatillisessa peruskoulutuksessa. Palvelujen henkilöstömitoitus ja niiden tarjoaminen on eniten parantunut ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisessa koulutuksessa edistetäänkin hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria monin eri tavoin. Esimerkiksi valtaosassa on käytössä yhteiset kirjatut käytännöt mm. tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi, käyttöön puuttumiseksi ja väärinkäyttäjien hoitoon ohjaamiseksi. Myös opiskelijoiden poissaolojen ehkäisemisen ja puuttumisen yhteiset kirjatut käytännöt olivat myös yleisiä. Toimipisteissä oli käytössä monia kirjattuja yhteisiä käytäntöjä, joiden avulla on mahdollista seurata toimintaa ja tarvittaessa tarjota apua riittävän varhain.

Toisaalta vaikka opiskeluhuoltopalveluja on aiempaa paremmin käytettävissä, niitä ei edelleenkään ole kaikissa toimipisteissä. Myös opiskelijamäärään suhteutetut työpanokset ovat edelleen osittain puutteellisia. Vaikka opiskelijat osallistuvat toimipisteissä monien toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen, tulisi heidän osallistumiseensa kiinnittää vielä enemmän huomiota.  Lisäksi esimerkiksi toimintamallit istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi antoi verrattain huonon tuloksen.

Hyviä käytäntöjä koulutuspolkujen siirtymävaiheisiin

ZOOMI-hanke järjestää hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen esittely- ja arviointitilaisuuksia. Tapahtumissa esitellään päivän aikana 5-6 hanketoiminnan tuloksena syntynyttä käytäntöä, jotka liittyvät koulutuksen läpäisyn edistämiseen ja opiskelijan ohjaamiseen opintojen nivelvaiheissa tai koulutusalalta toiselle siirryttäessä. Tilaisuudet ovat avoimia ja toimivat hankkeille tulosten levittämisen mahdollisuutena. Tilaisuuksissa myös arvioidaan hyvät käytännöt Arjen arkki -arviointimallin mukaisesti.

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa

SAKU ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tarjoavat ammatillisille oppilaitoksille tulevana lukuvuonna maksuttomia koulutuspaketteja, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. Koulutukset tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista oppilaitostasolla. SAKU ry:n  Hyvinvoiva amis -työpajassa tarkastellaan oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämistä johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opiskelun tukipalvelujen näkökökulmasta. EHYT ry:n koulutussisällöt ovat opiskelijoille suunnattuja päihdekasvatustunteja (Päihdeilmiö) sekä henkilöstölle suunnattuja toiminnallisia ryhmädynamiikan Ryhmäilmiö-koulutuksia. Kaikki koulutukset ovat 2-3 tunnin mittaisia. Koulutukset rahoitetaan STM:n hankerahoituksella.

  • Hyvinvoiva amis -työpajat: SAKU ry, Ville Virtanen p. 020 755 1016
  • Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö -koulutukset: EHYT ry koulutukset@ehyt.fi
    Anu Rautama p. 050 325 9273, Sarianna Palmroos p. 050 524 9909

Nuorten työelämävalmiudet ja työelämään kiinnittyminen esillä Työelämän tutkimuspäivillä

Ilmoittaudu Nuorten työelämävalmiudet ja työelämään kiinnittyminen- työryhmään Työelämän tutkimuspäiville. Työryhmään kutsutaan sekä käsitteellisiä että empiirisiä eri tieteenalojen esityksiä, jotka käsittelevät nuorten työelämävalmiuksia, niiden vahvistamista sekä nuorten työelämään siirtymisen haasteita ja/tai onnistumisia.  Ryhmään ovat tervetulleita nuoriso- ja työelämätutkijat sekä käytännön toimijat ja kehittäjät, jotka pyrkivät edistämään nuorten työelämävalmiuksia sekä koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Abstraktien jättöaika on 28.8. saakka. Ryhmässä voi esittää valmiiden tutkimusten ohella myös meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita tai niiden suunnitelmia. Myös kansainväliset tutkimukset ja vertailut ovat tervetulleita.

Liaani-hankkeen päätösseminaari

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman Liaani -hankkeen päätösseminaari pidetään keskiviikkona 27.9.2017 klo 12 - 16 Tapahtumatalo Bank Helsingissä, Unioninkatu 20. 

Luvassa on innostavia puhujia, työpajatoimintaa ja puheensorinaa iltapäiväkahvien kera. Asiantuntijapuheenvuorot pitävät Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusseurasta ja lehtori, tohtorikoulutettava, ratkaisukeskeinen valmentaja Elina Paatsila Jyväskylän yliopistosta. Samalla tutustutaan Liaanin hedelmiin: Voimaannuttava ohjaaja -koulutus, arviointikehikko nuorten palveluiden kehittämisen välineenä, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen kohtaaminen sekä Mikrokirja, artikkelikokoelma Liaanin teemoista. Tilaisuus on maksuton, ja sitä voi seurata myös verkossa.

Urasuunnittelulla kohti tulevaisuuden työelämää ja jatko-opintoja

Opinto-ohjaajille sekä uraohjaus- ja työllisyystoimijoille tarkoitettu urasuunnittelupäivä järjestetään 1.9. Joensuun Tiedepuistossa. Päivän aikana pohditaan mm. miten uraohjaus opinnoissa ja työllistymisen tuki toteutuvat tulevaisuudessa, ja millaista työnhaku on tänä päivänä. Asiantuntijapuheenvuoron pitää Satakunnan ammattikorkeakoulun Erja Kuurila. Lisäksi kuullaan PKKY:stä ja Karelia-amk:sta valmistuneiden uratarinoita sekä työskennellään yhdessä päivän aiheiden parissa.

Kuukauden nosto

Poluttamo-hankkeessa tuotetussa Oppijan digitaalinen jalanjälki -selvityksessä kuvataan niitä seikkoja ja toimenpiteitä, jotka oppilaitosten tulee huomioida ja toteuttaa, jotta oppimisdataa ja siihen pohjautuvaa oppimisanalytiikkaa voitaisiin hyödyntää. Tavoitteena on esitellä yleisluontoisesti ne oikeudelliset seikat, jotka oppilaitosten tulee ottaa huomioon oppimisanalytiikan käyttöönotossa sekä antaa suunta-antavia neuvoja henkilötietojen käsittelemiseen erityisesti oppimisanalytiikan tarkoituksen näkökulmasta.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -

Seuraava Uutisarkki ilmestyy elokuussa viikolla 32. Aineisto 8.8. mennessä toimitus@arjenarkki.fi

- - - - - - - - -

Go to top