Uutisarkki Huhtikuu 2017

Ensisijaiset välilehdet

Selvitys koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheiden toimintamalleista

Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointihankkeen selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheista on julkaistu tänään Opetushallituksen verkkosivuilla. Selvitykseen on koottu tietoa toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyvistä toimintamalleista sekä kartoitettu, miten näihin vaiheisiin liittyvät erilaiset prosessit toimivat tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjessa.

Selvityksessä nostetaan esiin ne koulutuksen järjestäjien toiminnot ja prosessit, jotka koulutuksen järjestäjien kokemuksen mukaan tukevat tällä hetkellä siirtymä- ja nivelvaiheiden onnistumista. Samalla tunnistetaan vielä olemassa olevia kehittämiskohteita. Selvitystyön havainnot tukevat ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja tuovat näkemyksiä paitsi rakennerahastohanketoimintaan myös valtionavustuksilla tuettavaan kehittämistoimintaan.

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö -koulutuspaketit ammatillisille oppilaitoksille maksuttomina

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja SAKU ry ovat käynnistäneet Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hankkeen. Hankkeessa levitetään ja juurrutetaan kahta toisiaan tukevaa toimintamallia, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. SAKU ry toteuttaa hankkeessa Hyvinvoiva oppimisympäristö - työpajoja. EHYT ry toteuttaa opiskelijoille suunnattujen päihdekasvatustuntien (Päihdeilmiö) sekä henkilöstölle suunnattujen toiminnallisten ryhmädynamiikan (Ryhmäilmiö) kouluttamisen. Hankkeessa toteutettavat palvelut ovat oppilaitoksille maksuttomia.

Ammattikuntoon-palveluun kirjautuminen helpottuu

Hauskaa ja toiminnallista hyvinvointia nuorille tarjoava maksuton Ammattikuntoon-palvelu uudistuu. Jatkossa kirjautuminen onnistuu suoraan palvelun sovelluksessa. Toimi näin:

  1. Lataa HeiaHeia-sovellus
  2. Aktivoi sovellus koodilla: AMMATTIKUNTOON

Ammattikuntoon.fi-palvelu on nykyaikainen ja motivoiva työkalu ammattiin opiskelevan nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Maksuton verkossa ja mobiilina toimiva palvelu nivoutuu käytännönläheisesti syksyllä 2015 voimaan tulleeseen opetussuunnitelmaan.

Yeesi-piste omaan oppilaitokseen?

Haluaisitko edistää oppilaitoksesi hyvinvointia? Nuorten mielenterveysseura Yeesi etsii ammatillisia oppilaitoksia perustamaan Yeesi-pisteitä. Opiskelijat suunnittelevat mielenterveyttä edistävän, toiminnallisen sisällön. Yeesi tukee oppilaitoksia Yeesi-pisteen hankinnoissa 1000 eurolla. Suunnittelussa auttaa Yeesin työntekijä. Oppilaitoksesta tarvitaan 10 opiskelijaa, vastaava työntekijä sekä soveltuva tila. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Yeesiin 15.4. mennessä: vilma@yeesi.fi, p. 050 560 5227.

Valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät 15.-16.6.

Vuoden 2017 valtakunnallisten asuntolaohjauksen päivien teemana on monikulttuurinen asuntolatoiminta. Päivien järjestämisestä vastaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yhteistyössä SAKU ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään valtakunnalliseen nuorisokeskusverkostoon kuuluvassa Villa Elbassa. Asuntolaohjauksen päivät toteutetaan osana Opetushallituksen rahoittamaa Parvessa parempi -hanketta.

Osaava nuori -verstas 27.4.

Tervetuloa OSAAVA NUORI -verstaaseen ideoimaan ja tapaamaan muita nuorten kanssa toimivia asiantuntijoita! Työpajoissa pohditaan, miten voidaan yhdessä edistää nuorten työelämätaitojen kehittymistä sekä testataan arviointikehikkoa, joka on väline nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Verstas on suunnattu erityisesti nuorten parissa toimiville asiantuntijoille oppilaitoksissa, järjestöissä sekä työpaikoilla. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 20.4. mennessä.

Suvaitseva oppilaitos

Metropolia ammattikorkeakoulu ja SAKU ry järjestävät ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suvaitsevaa toimintakulttuuuria edistävän Meidän koulussa voidaan hyvin -koulutuksen. Koulutuksessa käsitelllään nimittelyn, vihapuheen ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä ja niihin puuttumista. Koulutukset sisältävät 3 lähiopetuspäivää ja oppilaitoksissa omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Koulutuksia järjestetään keväällä 22. - 24. 5. ja syksyllä  18..9., 11.10.,ja 16.11. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Toimenpide-esityksiä sujuviin koulusiirtymiin -käsikirja

Lapin yliopiston ESR-rahoitteinen Opintie sujuvaksi -selvityshanke on julkaissut käsikirjan, joka sisältää toimepide-ehdotuksia, joiden avulla etnisiin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden siirtymiin saadaan sujuvuutta. Lisäksi hankkeesta on julkaistu loppuraportti, joka esittelee ratkaisumalleja, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai soveltaen tulevaisuuden koulutussiirtymiä suunniteltaessa. Huomiota kiinnitetään saamelaispedagogiiikkaan, kulttuurisensitiivisyyteen, onnistuneeseen koulutuspolkuun sekä koulusiirtymien merkitykseen elämänkaaressa ja kulttuurien rajapinnalla.

Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä – Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnisti lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevan tiedonkeruun palveluiden kehittämistyön tueksi. Lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien palvelujensa kehittämiseen on yksi muutosohjelman lähtökohdista. Tältä pohjalta on syntynyt katsaus Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä – Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Katsauksessa on käyty läpi 224 tutkimusta ja selvitystä, jotka koskevat lasten ja nuorten kokemuksia niin koulun, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajanpalveluiden kuin sosiaali- ja terveysalan palveluiden piirissä. 

Selvityksen mukaan koulutuksen olisi nykyistä paremmin tuettava palveluiden ammattilaisia lasten ja nuorten tiedon arvostamiseen, osallistamisen monipuolisiin menetelmiin sekä vuorovaikutustaitoihin. Katsauksen perusteella tunne kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä kohtaamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista on lasten ja nuorten hyvän palvelukokemuksen ytimessä.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa -raportti

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä työryhmä esittää keinoja, joilla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mieleinen harrastus. Lasten ja nuorten toiveet harrastustoiminnasta tulee huomioida nykyistä paremmin. Koulujen tilat avataan lasten ja nuorten harrastustoiminnan käyttöön. Harrastustoimintaa koulujen iltapäivissä lisätään eri toimijoiden yhteistyössä. Kunnat kartoittavat harrastustoiminnalle sopivat tilat ja tarjoavat tilat mahdollisuuksien mukaan veloituksetta lasten ja nuorten sekä aikuinen-lapsi harrastustoiminnan käyttöön. Lisäksi hyvät käytännöt harrastustakuun toteuttamiseksi levitetään valtakunnallisiksi. Raportissa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat 6-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin.

Kuukauden nosto

Toimintakykyarvio on oppilaanohjauksen ja opetuksen työväline. Sen tarkoituksena on selvittää oppilaan ja hänen arjessaan toimivien yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Toimintakykyarvion tietoa voidaan käyttää opetuksen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Kun toimintakykytieto on koottu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuu. Toimintakykytieto voidaan siirtää myös toisen asteen oppilaitokseen, jotta riittävä tuki on saatavilla opintojen alusta lähtien.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -

Arjen arkki on SAKU ry:n ylläpitämä palvelu, jonka tavoitteena on edistää opiskelu- ja työhyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa kokoamalla ja levittämällä toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja julkaisuja.  Verkkopalvelut muodostuvat arjenarkki.fi-sivuista, facebook-yhteisöstä ja twitter-tilistä.  Uutisarkki-uutiskirje julkaistaan kerran kuussa, pääsääntöisesti kuukauden 1. viikolla. Toimintaa järjestetään ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien tahojen yhteistyönä.

Palautetta Uutisarkista ja Arjen arkki -toiminnasta voi lähettää osoitteeseen toimitus@arjenarkki.fi

- - - - - - - - -

Go to top