Uutisarkki Joulukuu 2017

Opiskeluhuoltolain muutos voimaan 1.1.2018

Eduskunta hyväksyi 4.12. täysistunnossa hallituksen esitykseen HE 116/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalvelut laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita ja valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole enää lakisääteistä velvoitetta laatia määrämuotoista opetussuunnitelmaa. Sen vuoksi lakia muutettaisiin siten, ettei siinä enää viitata ammatillisen koulutuksen osalta opetussuunnitelmaan. Lisäksi säännöksiä muutetaan siten, että ne vastaavat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain terminologiaa. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018.

Amisbarometri 2017

Amisbarometri-tutkimuksesta ilmenee, että amikset kaipaa­vat oman alan lähio­pe­tus­ta aiempaa enemmän. Vieraskielisillä opis­ke­li­joil­la on suomen­kie­li­siä ja ruot­sin­kie­li­siä opis­ke­li­joi­ta enemmän syrjin­nän, häirin­nän ja kiusaa­mi­sen koke­muk­sia. Joka kuudes amis­opis­ke­li­ja on turvau­tu­nut pika­vip­pei­hin talou­del­li­ses­sa ahdin­gos­saan. Tutkimuksen on toteut­ta­nut Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto SAKKI ry ja Opetuksen ja koulu­tuk­sen tutki­mus­sää­tiö Otus.

Selvitys NEET-nuorista

Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut ainutlaatuisen tutkimuksen työn, koulutuksen ja harjoittelupaikan ulkopuolella olevien 15–29 -vuotiaiden nuorten näkemyksistä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden toteuttamissa 117 haastattelussa tavoiteltiin niitä nuoria, joita on vaikea tavoittaa tavanomaisilla kyselytutkimuksilla.

Tyytyväisyys elämään on työn ja koulutuksen ulkopuolisilla nuorilla heikkoa. Erot Nuorisobarometrin perusotokseen ovat erityisen suuria liittyen psyykkiseen terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Vastausten perusteella työ- ja koulutuselämän ulkopuolisuuden tunnetta ei kompensoi esimerkiksi antoisa vapaa-aika tai ystävyyssuhteet. Tyytyväisyys on heikkoa niin suhteessa elämään kokonaisuudessaan kuin kaikkiin selvitettyihin elämän osa-alueisiinkin.

Savuton amis 2030? - Kohti oppilaitoksen nikotiinitonta toimintakulttuuria

THL järjestää keskiviikkona 17.1. klo 10 - 16 maksuttoman seminaarin ammattiin opiskelevien tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä. Seminaarin kohderyhmään kuuluvat toisen asteen ammatillisen koulutuksen rehtorit, koulutuspäälliköt ja muut johtotehtävissä työskentelevät, opiskeluterveydenhuollon ja opiskelijahuollon työntekijät, opiskelijajärjestöjen edustajat, ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat sekä kolmannen sektorin toimijat. Osallistujat saavat käytännön työvälineitä sekä tutkimustietoa savuttomuustyön ja sen johtamisen tueksi. Työpajatyöskentelyssä luodaan yhteistä visiota ja konkreettisia etenemistapoja kohti oppilaitoksen nikotiinitonta toimintakulttuuria.

Zoomi-hanke kouluttaa

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää kevään 2018 aikana viisi alueellista koulutusta teemalla ”Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma käytännössä”. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta, iltapäivän osuudessa esitellään Sujuvat siirtymät -hankkeissa (ESR) syntyneitä tuloksia. Koulutustapahtumat järjestetään 25.1. Kokkolassa, 15.2. Pieksämäellä, 1.3. Rovaniemellä, 22.3. Helsingissä ja 12.4. Lahdessa.

Smart Moves -hanke julkaisi uuden toiminnallisen tietovisan

Q-Task on kaikkien oppiaineiden sisältöjen opiskeluun soveltuva toiminnallinen tietovisa. Q-Task yhdistää perinteiseen tietovisaan liikkeen, mikä tehostaa oppimista.  Valmiissa Q-Task-pohjassa on tyhjät tilat kysymyksille ja kutakin kysymystä kohti neljälle vastausvaihtoehdolle. Vastausvaihtoehtojen ylle on ohjeistettu valmiiksi erilaisia liikkeitä. Tietovisan laatija täyttää pohjan valitsemillaan kysymyksillä ja vastausvaihtoehdoilla. Pelatessa osallistujat vastaavat kysymyksiin tekemällä mielestään oikeaa vastausta kuvaavaa liikettä.

Kuukauden nosto

Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeen tuloksena syntyi uraohjausmalli, jonka avulla päivitettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ja PKKY:n (ammatillinen 2. aste) opiskelijoiden uraohjausta, kehitettiin työelämän rekrytointiosaamista ja helpotettiin opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Uraohjausmalli koostuu työpajoista, joissa ensin aktivointipajoissa harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja markkinointia sekä työelämätaitoja. Sen jälkeen verkostoitumispajoissa kohdataan työantajien ja yritysten edustajia.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan tammikuun 2. viikolla.
- - - - - - - - -

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top