Uutisarkki Lokakuu 2017

Kouluterveyskyselyn tulokset on julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut uusimman Kouluterveyskyselyn tulokset. Tulosten mukaan nuorten alkoholinkäyttö ja tupakointi vähenee, mutta ylipaino, nuuskaaminen ja väsymys lisääntyy.Lukioiden ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin kokemukset eroavat toisistaan. Ammattiin opiskelevat viihtyvät koulussa lukiolaisia paremmin ja heillä on vähemmän koulu-uupumusta. Lukiolaisten elintavat ovat terveellisemmät ammattiin opiskeleviin verrattuna. Toisen asteen opiskelijoiden yleisimmin kokema oire on väsymys, josta kärsii viikoittain noin 60 prosenttia naisista ja kolmannes miehistä. 

S-ryhmä mukaan nuorten työkykytalkoisiin!

S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelma kokoaa eri alojen asiantuntijoita ja nuoria työntekijöitä yhteen. Kolmivuotinen, usean kumppanin yhteistyöhanke tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työkykyisyyden ja työelämään kiinnittymisen tukemiseksi, yhdessä nuorten kanssa. SAKU ry on aktiivisesti mukana Nuori Mieli Työssä -ohjelman kahdessa osahankkeessa, joissa kehitetään työkykypassia työelämässä sovellettavaksi, työelämäluotsausta ja oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyötä nuorten työelämätaitojen vahvistamiseksi.

Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän hyvän työelämän kehittämisohjelma, jonka keskiössä ovat alle 25-vuotiaat nuoret. Hankkeen kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä. Yhteistyökumppaneita ovat työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Opteam, PAM, SAKU ry, Suomen Mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 ja Työterveyslaitos.

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen ammatillisesta koulutuksesta

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen ammatillisesta koulutuksesta torstaina 5. lokakuuta. Asetuksessa säädetään muun muassa opintojen henkilökohtaistamisesta, osaamisen arviointiasteikosta, oppisopimuksessa ja koulutussopimuksessa sovittavista asioista, ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta sekä työelämätoimikunnista. Asetus on jatkoa ensi vuoden alussa voimaantulevalle ammatillisen koulutuksen uudelle lainsäädännölle.

Henkilökohtaistaminen laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Jatkossa opintopolku on yksilöllinen ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Jatkossa ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä nykyisen 135 osaamispisteen sijasta. Vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovutaan ja vastaava valinnaisuus sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin. Lisäksi ammatillisen koulutuksen arviointiasteikko palautuu 3-portaisesta 5-portaiseen arvosasteikkoon.

Asetus tulee voimaan 1.1.2018 samaan aikaan kun ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017), joka on vahvistettu elokuussa.

OPH:n reformin tuki

Opetushallituksen Reformintuki-verkkosivuilta löytyy tietoa tutkintojen perusteiden uudistamisesta, lausuntopyynnöt, tukea laadunhallintaan sekä koulutuksen, näyttöjen ja arvioinnin toteuttamiseen sekä tietoa työelämätoimikunnista ja muusta työelämäyhteistyöstä. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa opiskelijahakujen ja valintojen sekä rahoituksen ja tiedonkeruun ajankohtaisista asioista. Sivuille on rakentumassa myös usein kysyttyjen kysymysten palsta. Sivuja täydennetään syksyn kuluessa.

Liikkuva amis -työkalupakista ideoita liikkeen lisäämisen suunnittelutyöhön

SAKU ry on työstänyt ammatillisten koulutuksen järjestäjien työkaluksi työkalupakin, josta löytyy kattavasti vinkkejä ja ideoita liikkeen lisäämiseen oppilaitoksen arkeen. Liikkuva amis -työkalupakki soveltuu erityisesti suunnittelutyön tueksi sekä avuksi, kun oppilaitoksen toimintaa aletaan muuttaa kohti fyysistä aktiivisuutta edistävää toimintaympäristöä.

Työkalupakkia voi käyttää hakuoppaana: valitse itseäsi kiinnostava näkökulma liikkeen lisäämiseen ja klikkaa sisältöä, joka tukee parhaiten omaa työtäsi.

Työkyky käyttöön! Ratkaisuja työkyvyn tukemiseen

Työterveyslaitoksen uudessa Työkyky käyttöön! -tietopaketissa keskitytään osaamiseen. Paketista löytyy keinoja ja ratkaisuja, jotka tukevat työkykyä:

10 videota, joissa työntekijät kertovat tarinansa. Miten he päätyivät ammattiinsa? Mikä on omassa työssä merkityksellistä?
10 podcast-haastattelua, joissa puhutaan muun muassa esteettömyydestä, työolosuhteiden mukauttamisesta, työterveysneuvottelusta, työhön paluusta ja työkykykoordinaattorin työstä.
10 blogikirjoitusta, jotka käsittelevät muun muassa yrittämistä, esimiehen roolia työkyvyn tukemisessa, työkokeilun hyötyjä ja työmatkaliikkumista.

Liaani-hankkeen mikrokirja

Liaani-hankkeen tuloksia ja kehitystyön aikana esiin nousseita pohdintoja yhteen kokoava mikrokirja on julkaistu.Mikrokirjan tarkoituksena on kuvata, miten hankkeessa on tartuttu nuorten osallisuuden, yhteiskuntaan kiinnittymisen ja osaamisen tunnistamisen haasteisiin.

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa

SAKU ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tarjoavat ammatillisille oppilaitoksille tulevana lukuvuonna maksuttomia koulutuspaketteja, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. Koulutukset tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista oppilaitostasolla. SAKU ry:n  Hyvinvoiva amis -työpajassa tarkastellaan oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämistä opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opiskelun tukipalvelujen näkökökulmasta. EHYT ry:n koulutussisällöt ovat opiskelijoille suunnattuja päihdekasvatustunteja (Päihdeilmiö) sekä henkilöstölle suunnattuja toiminnallisia ryhmädynamiikan Ryhmäilmiö-koulutuksia. Kaikki koulutukset ovat 2-3 tunnin mittaisia. Koulutukset rahoitetaan STM:n hankerahoituksella.

  • Hyvinvoiva amis -työpajat: SAKU ry, Ville Virtanen p. 020 755 1016
  • Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö -koulutukset: EHYT ry koulutukset@ehyt.fi
    Anu Rautama p. 050 325 9273, Sarianna Palmroos p. 050 524 9909

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät

Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivillä asioita tarkastellaan opiskelu- ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Niin seminaarin esiintyjine kuin seuraavan päivän työpajojen yhdistävänä punaisena lankana on motivaatio ja siihen vaikuttaminen. Seminaarin pääesiintyjät ovat  psykologi Satu Lähteenkorva ja tutkijatohtori Antti Maunu.

Kuukauden nosto

NISU - Nivelvaiheiden sujuvoittaminen -hankkeen (ESR) Työnhakuinfot järjestettiin erikseen hyvinvointialalle sekä tekniikan ja liikenteen alalle. Info kannattaakin järjestää opinto- tai koulutusalakohtaisesti. TE-toimistojen ohjaajat kertoivat infossa mm, miten haetaan töitä, millaisia järjestelmiä on, mitä CV pitää sisällään ja miten ilmoittaudutaan työnhakijaksi. Tämän jälkeen yrityksen edustajat kertoivat ko. alan työelämän vaatimuksista, tulevaisuuden näkymistä ja työnhakemisesta.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan marraskuun 1. viikolla.
- - - - - - - - -

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top