Uutisarkki Toukokuu 2017

Ensisijaiset välilehdet

Ammatillisen koulutuksen reformi eduskunnan käsittelyyn

Hallitus antoi maanantaina 24. huhtikuuta esityksen uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta.

Työryhmä esittää Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden valintaa jatko-opintoihin todistusten perusteella

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että ammatillisen tutkinnon suorittaneet valittaisiin jatko-opintoihin todistusten perusteella. Arviointiasteikko tulisi muuttaa viisiportaiseksi. Todistusvalinnan lisäksi tarvittaisiin valintakoeväylä. Lisäksi työryhmä esittää, että toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut lisäisivät yhteistyötään joustavien opintopolkujen luomiseksi. Esitys luovutettiin 3. toukokuuta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmän raportti lähtee välittömästi lausuntokierrokselle.

Let’s Move It -täydennyskoulutukset liikunnan- ja terveystiedon opettajille jatkuvat syksyllä 2017

Hakiko oppilaitoksenne Liikkuva koulu -avustusta? Mietittekö, miten lähteä kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa tai mistä saisitte valmista materiaalia oppituntien aktivointiin? Kiinnostaako vähän liikkuvien nuorten liikuntamotivaation kehittäminen?

Syksyllä 2017 toisen asteen liikunnan- ja terveystiedon opettajilla on mahdollisuus osallistua maksuttomiin Let’s Move It -täydennyskoulutuksiin. Koulutukseen on mahdollista osallistua liikunnan- ja terveystiedon opettajien lisäksi myös muut oppilaitoksen aktiivisuuden edistämisestä kiinnostuneet (esim. muut opettajat, opinto-ohjaajat, koordinaattorit). Osallistumisen jälkeen osallistujat saavat käyttöönsä Let’s Move It -ohjelmakokonaisuuden materiaalit. Materiaaleihin kuuluvat mm. terveystietoon upotettava opintokokonaisuus, muille opettajille tarjottavia valmiita materiaaleja oppituntien aktivointiin ja kattava julistemateriaalivalikoima. Let’s Move It -täydennyskoulutuspaketti pohjautuu ohjelmaan, jonka vaikuttavuutta on tutkittu laajassa kenttäkokeessa.  Nyt koulutuskokonaisuutta levitetään valtakunnallisesti yhteistyössä mm. Liikkuvan koulun ja SAKU ry:n kanssa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Tampereen yliopisto. 

Rikosuhripäivystys RIKU mukaan hyvinvointiverkostoon

Rikosuhripäivystys RIKU on liittynyt uutena toimijana Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon. RIKU toimii mm. Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppanina syksyllä viikolla 40.

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon

Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt. Materiaalien avulla rohkaistaan nuoria rikosasioista puhumiseen ja avun hakemiseen. Materiaalipaketit ovat maksuttomia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi koulussa: terveystiedon, yhteiskuntaopin ja luokanvalvojan tunnilla. Materiaalia voidaan hyödyntää myös rippileirillä, nuorisotilalla ja harrastetoiminnassa.

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon.

  • Mitä on seurusteluväkivalta? – Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta
  • Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys
  • Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys
  • Väkivallasta perheessä saa puhua – Mitä tarkoittaa avun saaminen?
  • Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset?

Materiaalipaketit helpottavat vaikeiden asioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja ne sisältävät myös muuta sähköistä materiaalia: PowerPoint, keskustelumateriaali ja tietokilpailu. Ne ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia työvälineitä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Hyviä käytäntöjä koulutuspolkujen siirtymävaiheisiin

ZOOMI-hanke järjestää hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen esittely- ja arviointitilaisuuksia. Tapahtumissa esitellään päivän aikana 5-6 hanketoiminnan tuloksena syntynyttä käytäntöä, jotka liittyvät koulutuksen läpäisyn edistämiseen ja opiskelijan ohjaamiseen opintojen nivelvaiheissa tai koulutusalalta toiselle siirryttäessä. Tilaisuudet ovat avoimia ja toimivat hankkeille tulosten levittämisen mahdollisuutena. Tilaisuuksissa myös arvioidaan hyvät käytännöt Arjen arkki -arviointimallin mukaisesti.

"Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon" -verkkosivusto

Työterveyslaitoksen uusi ”Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon” –verkkosivusto tukee elämäntapamuutoksen toteuttamista pienin askelin. Sivustolta löytyy harjoituksia, testejä ja kuntolaskuri, joilla on helppo lähteä muutoksessa liikkeelle.

Työterveyslaitoksen tuore ”Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon” -opas ja siihen liittyvä kuntolaskuri antavat virikkeitä oman jaksamisen parantamiseen. Kokonaisuus on saanut alkunsa Suomen sopimuspalokuntien liiton aloitteesta. Sisältö on valittu heidän tarpeittensa mukaan ja kehitetty yhteistyössä. Sisällöissä on otettu huomioon pelastusalan erityisvaatimukset. Sivusto ja laskuri soveltuvat kuitenkin jokaiselle, joka haluaa parantaa vireyttään ja jaksamistaan elämäntapojen avulla. Ohjeistusta voi käyttää yksin tai ryhmässä.

Kuukauden nosto

Kunnan omalla etsivällä nuorisotyöntekijällä on hyvä ja ajankohtainen tieto mahdollisista paikallisista tukipalveluista. Ajatuksena on, että yläkouluvaiheesta tutun henkilön kanssa asioiden hoitaminen on sujuvaa, koska mahdollinen tiedonsiirto ja verkostopalaverit sekä tarvittaessa yhteys huoltajiin on rakentunut ennen haasteiden kumuloitumista. Mallissa on kuvattu pääpiirteittäin tavat, joilla etsivällä nuorisotyöntekijä toimii koulutuksellista polkua tukevana rinnalla kulkijana peruskoulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -

Arjen arkki on SAKU ry:n ylläpitämä palvelu, jonka tavoitteena on edistää opiskelu- ja työhyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa kokoamalla ja levittämällä toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja julkaisuja.  Verkkopalvelut muodostuvat arjenarkki.fi-sivuista, facebook-yhteisöstä ja twitter-tilistä.  Uutisarkki-uutiskirje julkaistaan kerran kuussa, pääsääntöisesti kuukauden 1. viikolla. Toimintaa järjestetään ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien tahojen yhteistyönä.

Palautetta Uutisarkista ja Arjen arkki -toiminnasta voi lähettää osoitteeseen toimitus@arjenarkki.fi

- - - - - - - - -

 

 

Go to top