Uutisarkki Helmikuu 2018

Selvitys toisen asteen kustannuksista

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä selvittänyt, millaisia kustannuksia lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuu opiskelijoille ja heidän perheilleen. Osana selvitystä arvioitiin, kuinka monelle nuorelle toisen asteen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi.

Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset riippuvat siitä, mitä alaa tai tutkintoa nuori opiskelee. Pääsääntöisesti kustannukset lasketaan ennemmin sadoissa kuin tuhansissa euroissa. Opintojen kustannukset vaikuttaisivat olevan keskeyttämisen ainoa syy vain harvoin. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista 7 prosenttia kokee, että raha-asiat tuottavat heille jatkuvasti hankaluuksia. Opiskelijoiden oma arvio rahojen riittävyydessä vaihtelee sen perusteella, minkä alan opiskelija on kyseessä.

Arviointi osaamisperusteisuuden toteutumisesta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut arvioinnin osaamisperusteisuuden tilasta. Arvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjät ovat edenneet osaamisperusteisuuden toimeenpanossa tavoitteen suuntaisesti, mutta kehitettävää on edelleen.Koulutuksen järjestäjät, opiskelijat ja työelämä suhtautuvat pääosin myönteisesti ammatillisen koulutuksen reformiin ja osaamisperusteisuuden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Uudistus tuo ammatillista koulutusta lähemmäs työelämää, tiivistää työelämän ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia aiempaa yksilöllisempiin opintoihin. Samalla se luo paineita tarjota aiempaa enemmän työssäoppimispaikkoja, joustavoittaa toimintaa, uudistaa opetushenkilöstön työtä sekä kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön, työpaikkaohjaajien ja koulutuksen johtajien osaamista. Osaamisperusteisuuden toimeenpanoa ovat haitanneet samanaikaisesti toteutetut ammatillisen koulutuksen säästöt ja se, ettei tieto uudistuksen tavoitteista ole saavuttanut kaikkia ammatillisen koulutuksen keskeisiä toimijoita kuten työelämää ja opiskelijoita.

Arviointiryhmä suosittelee, että määrärahoja kohdennetaan nykyistä enemmän ja systemaattisemmin mm. henkilöstön osaamisen ja pedagogiikan sekä oppimisympäristöjen ja järjestäjien välisen yhteistyön kehittämiseen. Myös opetushenkilöstön työehdot tulisi määritellä uudelleen.

Tilannekatsaus liikunnasta ja oppimisesta opiskelupäivän aikana

Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista, jotka käsittelevät koulupäivän aikaista liikuntaa ja oppimista. Tuore julkaisu tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten erilainen koulupäivään lisätty liikunta vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen.

Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä. Useimmissa tutkimuksissa koulupäivän aikainen liikunta vaikutti myönteisesti oppimiseen. Tutkimuksissa erityisesti oppitunnin aikainen tauko ja opetukseen integroitu liikunta olivat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin.

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin hankkeessa levitetään ja juurrutetaan kahta toisiaan tukevaa toimintamallia, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa.  Hankkeessa tarjotaan oppilaitoksille maksuttomasti kahta henkilöstölle suunnattua ammatillisen koultuksen reformin toimeenpanoa tukeavaa 2-3 tunnin koulutusta sekä opiskelijoille Päihdeilmiö-oppitunteja.

Hyviä käytäntöjä koulutuspolkujen siirtymävaiheisiin

ZOOMI-hanke järjestää hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen esittely- ja arviointitilaisuuksia. Tapahtumissa esitellään päivän aikana 5-6 hanketoiminnan tuloksena syntynyttä käytäntöä, jotka liittyvät koulutuksen läpäisyn edistämiseen ja opiskelijan ohjaamiseen opintojen nivelvaiheissa tai koulutusalalta toiselle siirryttäessä. Tilaisuudet ovat avoimia ja toimivat hankkeille tulosten levittämisen mahdollisuutena. Tilaisuuksissa myös arvioidaan hyvät käytännöt Arjen arkki -arviointimallin mukaisesti.

Nyytin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus

Nyyti ry järjestää maaliskuussa Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksen Helsingissä ke 14.3. ja 21.3. klo 9.00 – 16.30. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoiden, nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutus antaa työkaluja hyvinvointiin ja arjenhallintaan liittyvien teemojen käsittelyyn opiskelijoiden, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Koulutuksen myötä saat valmiuksia ryhmämuotoisen Elämäntaitokurssin ohjaamiseen.

Pakallinen innostusta 

Nuorten kanssa työskenteleville suunnatusta Innostajan korttipakasta löytyy menetelmiä ja konkreettisia työvälineitä työarkeen hyödynnettäväksi. Pakkaan on kerätty menetelmiä, joita on käytetty ja kehitetty ESR-hankkeissa osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden puitteissa. Pakasta löytyy menetelmiä nuorten innostamiseen, kollegoiden kanssa työskentelyyn ja oman työsi jakamiseen muille. Korttipakka on toteutettu osana Creative and Inclusive Finland -hanketta yhteistyössä esimerkiksi Työterveyslaitoksen koordinoiman Combo-hankkeen kanssa, jossa SAKU ry toimii osatoteuttajana.

SAKU ry etsii verkostokoordinaattoria

Etsimme uutta VERKOSTOKOORDINAATTORIA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2018 alkaen. Verkostokoordinaattori tuntee ammatillisen koulutuksen, hänellä on laaja ymmärrys hyvinvoinnista sekä verkostotoiminnan osaamista. Etsimämme henkilö on esiintymiskykyinen, osaa viestiä sujuvasti ja oivaltaa sähköisen viestinnän mahdollisuudet. SAKU ry:n verkostokoordinaattori vastaa järjestön hankekokonaisuudesta, ja työnkuvaan kuuluu hankkeiden valmistelu, seuranta ja raportointi. Tuttua on myös koulutusten, seminaarien ja muiden tapahtumien järjestäminen.

Kuukauden nosto

Lapin koulutusneuvonta -palvelussa verkkoneuvojat auttavat, kun henkilö miettii vaihtoehtoja koulutukseen, työhön ja tulevaisuuteen. Mietinnässä voi olla ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakoulu, oppisopimus tai töiden haku. Askarruttaa voi ammatinvalinta, alan vaihto tai ilman opiskelupaikkaa jääminen.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan maaliskuun 2. viikolla.

- - - - - - - - -

Go to top