Uutisarkki Huhtikuu 2018

Läpäisyn määrällinen selvitys 2016-2017

Lukuvuoden 2016-2017 läpäisyn määrällisen seurannan tavoitteena oli selvittää Läpäisyn tehostamisohjelman (2011–2014) vaikuttavuutta sekä tukea siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyötä.  Läpäisyn määrällisen seurannan selvityksessä käsitellään ammatillisen koulutuksen läpäisyä 53 koulutuksen järjestäjän toimittaman aineiston kautta. Selvitys valottaa, millaiselta ammatillisen koulutuksen läpäisy näyttää ja mitä muutoksia aiempien läpäisyn määrällisten seurantojen jälkeen on tapahtunut. Seurannan tuloksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen siirtymien sujuvuuden kehittämistyössä.

Koulutuksen järjestäjien eroprosenttien keskiarvo lukuvuonna 2016–2017 oli 11,4, kun se vastaavasti lukuvuoden 2013–2014 tiedonkeruussa oli 8,6. Tiedonkeruuseen osallistuneiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kirjoilla oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli lukuvuonna 2016–2017 yhteensä 107 366 opiskelijaa, eronneita opiskelijoita oli yhteensä 12 856.Seurannan perusteella koulutuksen järjestäjän on syytä kiinnittää huomiota enemmän eroamisen kannalta riskiryhmiin: nuorten aikuisten (20–24-vuotiaiden) eroprosentti oli yli kolminkertainen verrattuna alle 19-vuotiaisiin, erityisopiskelijoiden eroprosentti oli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa muita suurempi ja kieliryhmistä suurin eroprosentti oli muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä puhuvilla. Eroamiselta suojaavia tekijöitä selvityksen perusteella olivat asuntolassa asuminen tai erityisoppilaitoksissa opiskeleminen, sillä molempien ryhmien eroprosentit olivat yleistä eroprosenttia pienempiä.

Selvitys tehtiin osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä SAKU ry:n kanssa.

Nuorisobarometri 2017 teemana on koulutus

uomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten arvoja ja asenteita osaamisesta ja koulutuksesta.  Tutkimukseen osallistuneista nuorista 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi, ja suurin osa kertoo opiskelevansa itselleen mieluisaa alaa.

Taloudelliset esteet voivat kaventaa nuoren mahdollisuuksia päättää opiskelualastaan tai -paikastaan. Taloudelliset syyt vaikuttavat esimerkiksi nuorten tekemiin opiskelupaikkapäätöksiin tai saavat heidät viivyttämään valmistumistaan. Vastaajista 17 prosenttia kertoo karsineensa opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi. Taloudelliset syyt ovat vaikeuttaneet erityisesti ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevien nuorten kouluttautumista: heistä lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia.

Jopa 17 prosenttia nuorista kertoo keskeyttäneensä tutkintoon johtavan koulutuksen jossain vaiheessa. Merkittävin syy keskeyttämiselle on väärä alavalinta.  Heikko kouluviihtyvyys ja koulun ulkopuolisten asioiden kuormittavuus vaikuttavat niin ikään keskeyttämiseen. Valtaosa nuorista kuitenkin jatkaa opiskeluaan, ja keskeyttäminen voidaankin katsoa osaksi itselle sopivan opintopolun löytämistä. Merkittävä huomio on, että kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jääneet pojat kokevat saaneensa vain vähän tietoa koulutusvaihtoehdoista, etenkin viranomaisilta ja ammattilaisilta.

Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017 (pdf)

Työkykypassi-ohjelmisto on nyt julkaistu!

Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työkykyä tukevia taitoja. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista mm. työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista. Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta. Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen. Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työssäoppimispaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 18.4.2018

Tänä keväänä järjestetään ensimmäistä kertaa ikinä valtakunnallinen Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanja. Mielenterveyspäivää vietetään keskiviikkona 18.4. ja sen ympärillä kampanjoidaan 9. – 20.4.2018. Tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan kampanjoimaan mielen hyvinvoinnin puolesta. Kampanjan taustavoimana toimii Opiskelijahyvinvointiverkosto. Koordinoinnista vastaa Nyyti ry.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivällä on vuosittain vaihtuva teema. Vuoden 2018 kampanjateemana on myötätunto. Teemavalinnalla halutaan nostaa esiin myötätunnon merkitystä mielenterveydelle. Kampanjaan voi osallistua monella tapaa niin verkossa kuin livenäkin:

A) Järjestä toimintaa omassa opiskeluyhteisössäsi
B) Osallistu kampanjaan verkossa: Kampanjaan voit osallistua myös verkossa ottamalla osaa some-haasteeseen, hyppäämällä mukaan ryhmächattiin ja vaikkapa seuraamalla webinaaria. 

Tutorvastaavien koulutusseminaari – hyvinvointia tutortoiminnasta

Tutorvastaaville järjestetään koulutus 26.4. Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloissa Helsingissä klo 9-15. Koulutus on suunnattu toisen asteen oppilaitosten tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen. Koulutusseminaari on maksuton ja se sisältää aamukahvit. Katso ohjelma ja ilmoittaudu viimeistään 16.4. tästä linkistä.

Sujuvat siirtymät - käytännöt kiertoon 3.5.2018

Zoomi-hanke järjestää hyvien käytäntöjen levittämisseminaarin Helsingissä Finlandia talolla 3.5.2018 klo 9:30 - 16:00. Seminaarissa tutustutaan verkoston työn tuloksiin, tehtyyn tutkimustyöhön sekä levitetään Sujuvat siirtymät ESR-kokonaisuudessa kehitettyjä, toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyviä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Seminaari on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille ja kaikille ammatillisen koulutuksen kehittäjille sekä hanketoimijoille.

Seminaari on maksuton osallistujille sisältäen lounaan ja kahvit. Osallistujat varaavat itse matkat ja majoituksen ja vastaavat niiden kustannuksista.

Asuntolaohjauksen valtakunnalliset päivät 14.-15.6.2018

Vuoden 2018 asuntolaohjauksen valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät järjestetään 14.-15.6.2018 Jyväskylässä Gradian ja SAKU ry;n yhteistyönä. Päivien teemana on asuntolaohjaajien työhyvinvointi.

Maria Käkelä on uusi SAKU ry:n verkostokoordinaattori

SAKU ry:n uutena verkostokoordinaattorina on aloittanut Maria Käkelä. Ville Virtanen siirtyy freelancer-hyvinvointihääjäksi.

Kuukauden nosto

AMIS9-toiminnalla vastataan nuorten tiedontarpeeseen toisen asteen opiskelusta ja tarvittavista arjentaidoista. Lapin pienissä kunnissa asuvat nuoret ovat usein tilanteessa, jossa heidän on lähdettävä toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Välimatkat kotiin voivat kasvaa satojen kilometrien pituisiksi. Mikäli opinnot edellyttävät muuttoa toiselle paikkakunnalle, tuo se siirtymiseen peruskoulun jälkeisiin opintoihin oman jännityselementtinsä niin nuoren kuin vanhemmankin kannalta. Saattelun ja AMIS9-toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä tukemalla sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Saattelutoiminnalla ehkäistään mahdollisia opintojen keskeytyksiä ja tuetaan nuoren itsenäistymistä sekä sujuvaa siirtymää.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan viikolla 14.

- - - - - - - - -

Go to top