Uutisarkki Marraskuu 2018

Liikunta, ruutuaika ja yöunet koulumenestyksen taustalla

Suomalaistutkimuksen mukaan liikunta ja kestävyyskunto ovat yhteydessä hyvään koulumenestykseen, kun taas runsas ruutuaika ja lyhyet yöunet linkittyvät heikompaan koulumenestykseen. Tutkimuksessa selvitettiin liikuntaan liittyvien tekijöiden yhteyttä koulumenestykseen, jota mitattiin koulujen rekistereistä saadulla kouluarvosanojen keskiarvolla. Liikunnan määrää mitattiin kiihtyvyysmittareilla ja kestävyyskuntoa viivajuoksutestillä. Enemmän liikkuvilla oppilailla oli parempi kestävyyskunto ja korkeampi kouluarvosanojen keskiarvo. Liikunnan positiivinen yhteys koulumenestykseen välittyi siten myös hyvän kestävyyskunnon kautta.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppilailla, joille kertyi enemmän ruutuaikaa, oli heikompi kestävyyskunto, myöhäisemmät nukkumaanmenoajat sekä alhaisemmat kouluarvosanojen keskiarvot. Runsas ruutuaika oli tutkimuksen tulosten perusteella yhteydessä heikompaan kestävyyskuntoon sekä myöhäisempään nukkumaanmenoaikaan, ja sitä kautta heikompaan koulumenestykseen.

Tutkimus on osa AFIS-tutkimushanketta. Monialaisessa AFIS-tutkimushankkeessa (Active, Fit and Smart) selvitetään, miten fyysinen aktiivisuus ja kunto vaikuttavat oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin elämänkulun eri vaiheissa. AFIS-hanke on LIKES-tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kolmen osahankkeen monitieteinen kokonaisuus, jossa liikunnan vaikutuksia tarkastellaan epidemiologian, psykologian, neurotieteiden ja neurobiologian näkökulmista. AFIS-tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tuloskortti lasten ja nuorten liikunnasta Suomessa myönteistä kehitystä 2000-luvulla

Tuloskortti 2018 – lasten ja nuorten liikunta Suomessa uusimmista tutkimustuloksista julkaistiin Kansallisessa liikuntafoorumissa. Valtakunnallisen asiantuntijaryhmän kokoamasta Tuloskortista selviää, että Suomessa lasten ja nuorten liikunnassa on havaittavissa myönteistä kehitystä. Tuloskortti on nyt koottu kolmatta kertaa. Tänä vuonna Tuloskortissa on kuvattu myös muutosta lasten ja nuorten liikkumisen määrissä 2000-luvulla toistettujen tutkimusten tulosten mukaan.

Vähän liikkuvia on tutkimusten mukaan kaikissa ikäryhmissä, mutta kaikkein eniten ammattiin opiskelevien joukossa. Fyysinen kokonaisaktiivisuus ja istuminen/paikallaan olo olivat toisen asteen opiskelijoilla heikoimmalla tasolla (F). Iän myötä istumisen ja paikallaanolon määrä lisääntyy ja liikkumisen määrä vähentyy. Vähän liikkuvien opiskelijoiden kohdalla toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointierot ovat suuret lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä: 23 % lukiolaisista ja 39 % ammattiin opiskelevista. Ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin.

Tuloskortti 2018 on Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän kokoama kooste lasten ja nuorten liikuntaa koskevista uusimmista tutkimustuloksista. Siinä lasten ja nuorten liikuntaa katsotaan 11 osa-alueen kautta.  Työtä on koordinoinut LIKES-tutkimuskeskus, ja sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuloskortti on suunnattu erityisesti kuntapäättäjille. 

Suomi lasten kasvuympäristönä -julkaisu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vertaili vuonna 1997 syntyneiden elämäntilannetta kymmenen vuotta aiemmin syntyneisiin. Raportti on jatkoa vuonna 1987 syntyneiden seurantatutkimukselle.

Seurantatutkimuksen mukaan hyvinvointi muovautuu valtaosalle nuorista myönteiseksi: esimerkiksi neljä viidestä nuoresta pääsee ensisijaiseen hakukohteeseensa toiselle asteelle. Kolme prosenttia vuonna 1997 syntyneistä ei ollut saanut paikkaa 2. asteen koulutuksessa seurannan loppuun mennessä. Tutkimuksen mukaan vanhempien matala koulutusaste ja heikko taloudellinen tilanne on yhteydessä lasten hyvinvointiin sekä koulumenestykseen. Valtaosalla lapsuus on turvattu, mutta osalle kasaantuu ongelmia jo hyvin varhain: lasten hyvinvointiongelmien taustalla oli havaittavissa usein perheen ongelmien kasautumista. 

Ristikari ym. 2018. Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 7/2018. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 210. 

Hyvinvoinnin väylät -julkaisu

SAKU ry:n uusin Arjen arkki -julkaisu Hyvinvoinnin väylät on käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan koulutuksen järjestäjiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanovaiheessa. Se sisältää hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja johtamiseen, opetuksen järjestämiseen, opetuksen sisältöihin ja opintojen tukipalveluihin.

Työterveyslaitoksen Kemikaalit ja työ -altistumistietosivusto

Työterveyslaitos on julkaissut Kemikaalit ja työ -altistumistietosivuston tavoitteenaan helpottaa kemikaalien ja pölyjen riskienhallintaa sekä ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja. Sivustolle on koottu kattavat tietopaketit kymmenestä haitallisesta työhön liittyvästä kemiallisesta altisteesta. Ammatilliset oppilaitokset voivat hyödyntää sivustoa kemiallisen altistumisen arvioinnissa ja hallinnassa.

Sivustolla käsitellään monipuolisesti ja yleistajuisesti altisteisiin liittyvää tietoa:

  • missä työtehtävissä altisteita käytetään tai missä prosesseissa niitä muodostuu
  • altistumisen raja-arvot
  • altistuminen työssä: mitatut ja arvioidut altistumistasot ja altistuneiden määrät
  • terveyshaitat
  • riskienhallinta ja suositukset 

Tietolähteinä on käytetty Työterveyslaitoksen rekisteritietoa ja tietokantoja, TUKESin kemikaalituoterekisteriä, tullin tilastopalvelua sekä ainekohtaisia julkaisuja. Pohjana on käytetty vuonna 2005 julkaistun Kemikaalit ja työ -kirjan sisältöä, mutta tiedot rekistereistä ja tietokannoista on päivitetty vastaamaan vuosien 2008-2016 tilannetta.

Smart moves -hankkeen työkalu ergonomiaopetuksen tueksi

Hyvä ergonomia parantaa hyvinvointia ja tekee opiskelusta sekä työnteosta tehokasta ja turvallista. Smart Movesin uusi Ergonomia kuntoon -lomake auttaa pohtimaan, onko oma ergonomia kunnossa. Lomake on suunniteltu ergonomiaopetuksen tueksi. Lomakkeen ensimmäisellä sivulla kartoitetaan oman ergonomian tilannetta ja toisella sivulla pohditaan korjaustoimia ergonomian parantamiseksi.

Katso myös Smart Moves -hankkeen videotallenteet Liikkuva opiskelu -alueseminaarista 20.4.2018.

Tapahtumia tai teemapäiviä hyvinvoinnin vuosikelloon?

SAKU on koonnut ammatillisten koulutuksen järjestäjien hyvinvointityön tueksi pohjan hyvinvoinnin vuosikellolle. Hyvinvoinnin vuosikelloon on sisällytetty Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien organisaatioiden tapahtumia, toimintoja ja teemapäiviä sekä -viikkoja sekä jätetty tilaa myös oppilaitosten oman toiminnan kuvaamiselle. Yhteinen vuosikellopohja koottiin koulutuksen järjestäjien toiveesta SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmän työnä. Hyvinvoinnin vuosikello on sähköinen työkalu, jossa vuosikellon pystyy räätälöimään koulutuksen järjestäjän omien tarpeiden mukaiseksi.

Hyvinvoinnin vuosikellon ensimmäinen päivitys on käynnissä syksyn 2019 osalta. Jos kuulut johonkin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston organisaatioon ja teillä on teemapäivä tai tapahtuma tulossa syksyllä 2019, lähetä ehdotuksesi tapahtumalinkkeineen 30.11.2018 mennessä menetelmäkehittäjä Susanna Ågrenille (susanna.agren@sakury.net). Lisäksi myös päivitykset teemaviikkojen päivämääriin tulisi ilmoittaa samaan päivämäärään mennessä. Kevään 2020 tapahtumat ja teemapäivät päivitetään maaliskuussa 2019.

Kuukauden nosto

Oma polku -väittämäkortit on suunnattu työkaluksi erityisesti peruskoulujen opinto-ohjaajille, mutta niitä voivat hyödyntää kaikki, jotka haluavat herättää keskustelua ja ajattelua ammateista, oppimistavoista ja työelämätaidoista. Väittämäkortit voivat auttaa ymmärtämään erilaisia näkemyksiä sekä selkeyttää omia näkemyksiä eri teemoihin.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan joulukuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

 

Go to top