Uutisarkki Toukokuu 2018

Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 2017

Yläkoululaisten, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien näkemyksiä kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta kartoitettiin syksyllä 2017 Fountain Parkin toteuttamassa kyselyssä. Kysely tehtiin Opetushallituksen toimeksiannosta ja siihen vastasi miltei 16 000 nuorta eri puolilta maata. Sukupuoli, äidinkieli ja koulutustausta vaikuttavat siihen, kuinka avarakatseisia nuoret ovat ja miten he mieltävät kulttuurisen moninaisuuden. Selvityksissä pureudutaan sekä nuorten asenneilmapiiriin että opettajien kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviin osaamistarpeisiin.

Tytöt ja pojat, kuten myös suomen- ja ruotsinkieliset, suhtautuivat kulttuurisen moninaisuuteen eri tavalla. Tytöistä 88 prosenttia piti itseään joko erittäin tai jokseenkin avarakatseisina, pojista 64 prosenttia. Pojista 10 prosenttia ei pitänyt itseään lainkaan avarakatseisena, kun tytöistä näin koki vain 2 prosenttia.

Tulosten mukaan nuorten avarakatseisuudessa on eroja koulutussektoreiden välillä. Lukiolaiset kokevat ammattiin opiskelevia useammin kulttuurisen moninaisuuden myönteiseksi asiaksi itselleen ja Suomelle. Vastausten mukaan lukioissa esiintyy rasismia ja syrjintää vähemmän kuin yläkouluissa ja ammattioppilaitoksissa.

Toisen asteen koulutuksen kustannukset opiskelijoille – vaihtoehtoja kustannusten pienentämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut virkatyönä selvityksen toisen asteen koulutuksen kustannuksista. Selvityksessä käsitellään toisen asteen opiskelijoille koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia sekä niiden tukijärjestelmää. Lisäksi tarkastellaan erilaisia tapoja korvata kokonaan tai osittain koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Osallisena opinnoissa -selvitys 

Opetushallituksen selvityksessä kerättiin tietoa mm. siitä, millaisiksi opiskelijat kokevat osallisuutensa ja mahdollisuutensa vaikuttaa opintoihin ja tehdä opintoja koskevia valintoja sekä siitä, miten voidaan vaikuttaa yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin oppilaitoksessa.Tulosten perusteella ammatillisten oppilaitosten ilmapiiri tukee osallisuutta melko hyvin ja useimmat opiskelijat ovat tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa opinnoissaan. Formaaleihin vaikuttamiskanaviin, kuten oppilaskunnan toimintaan, osallistuu vain suhteellisen pieni joukko opiskelijoista. Opiskelijat kaipaavatkin lisää tietoa vaikuttamismahdollisuuksista ja kannustusta niihin tarttumiseen.

Selvityksen mukaan opiskelijoilla on vielä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa ja mahdollisuudet vaihtelevat paljon myös saman koulutuksen järjestäjän sisällä. Suuri osa opiskelijoista kokee saaneensa riittävästi tietoa koulutusvalinnan tekemiseksi, mutta joukosta voidaan tunnistaa ryhmä opiskelijoita, joiden tiedot koulutuksesta ovat muita puutteellisempia. Samat taustatekijät toistuvat useiden koulutuspolun vaiheiden mahdollisuuksia ja toimintakykyä kuvaavien muuttujien taustalla eli tuen tarpeessa, yhteisöön kiinnittymisessä ja kokemuksena siitä, etteivät he ole päässeet vaikuttamaan opintoihinsa. Hyvinvointia ja opintoihin kiinnittymistä haittaavia tekijöitä kasautuu usein opiskelijoille, joilla on esteitä toimintakyvyssä sekä vähemmän sosiaalista ja fyysistä aktiivisuutta.

Selvityksen tekijöiden yksi suositus on, että opiskelijoiden ohjaukseen tulisi edelleen panostaa ja opiskelijoita tulisi vahvemmin tukea itseohjautuvuuteen. Opetukseen ja ohjaukseen pitäisi myös ottaa mukaan osallisuutta vahvistavia elementtejä.

Sujuvien siirtymien väliraportti

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen väliraportti koulutuksen aikaisen ja koulutusten nivelvaiheiden siirtymien hyvistä käytännöistä on julkaistu. Väliraportti sisältää käytäntöjä, jotka ovat jo levittämisvaiheessa ja dokumentoitu menetelmäpankkiin eikä sisällä enää ennakoivasti käytäntöjä, joista ei löydy tarkempaa lisätietoa.

Sujuvampia opinpolkuja romaneille ja maahanmuuttajille

Miten maahanmuuttajien ja romanien koulutuspolkuja voidaan saada sujuvimmiksi? Se selviää Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen (ESR) loppujulkaisusta. Hankkeen tavoitteena oli muotoilla sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja Suomen romaniväestölle. Julkaisussa avataan hankkeen aikana toimiviksi koettuja palvelumalleja mm. etsivään romanityöhön, kulttuurisensitiiviseen opiskelijavalintaan, opiskelijamentoritoimintaan ja opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttamiseen.

Psykologisesta pääomasta työkaluja nuorten työnhaun tukemiseen

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä kehitti TEMPO - Polkuja työelämään -hankkeessa psykologisen pääoman valmennuksen, jonka tavoitteena oli tukea sellaisia työelämään pyrkiviä nuoria, joilla on työkykyyn ja työelämään pääsemiseen liittyviä haasteita. Voimavarat käyttöön -verkkosivustolta löytyvät harjoitukset soveltuvat kaikille, joille työelämään hakeutuminen tai palaaminen on ajankohtaista. Harjoitusten avulla voi pohtia työelämään, muuhun elämään ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja kehittää voimavaroja ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Sen tarkoituksena on toimia apuvälineenä niin ammattilaisille kuin asiakkaille psykologisen pääoman kehittämisessä.

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen -tutkimusraportti

Nuorisotutkimusverkoston uudesta tutkimusraportista Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen selviää, kiusaamistapausten monisyisyys, luottamuksen puute kodin ja koulun välillä sekä viranomaisten yhteistyön epäselvyydet vaikeuttavat kiusaamiseen puuttumista kouluissa. Tutkimus osoittaa, ettei viranomaisilla ole yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä vakavia kiusaamistilanteita varten. Pitkittyneissä kiusaamistilanteissa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja tukea myös koulun ulkopuolelta. Tämän kokonaisuuden hallinta on hajautunut monille toimijoille, mikä aiheuttaa katkoksia tiedonkulkuun ja epäselvyyksiä vastuunjakoon. Kiusaamiseen puuttuvassa työskentelyssä olisi tärkeää katsoa kokonaisuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Tutkimus koskee peruskouluikäisiä nuoria, mutta on kiinnostavaa luettavaa myös toisen asteen näkökulmasta.

Me-säätiön Noodi-sovellus

Me-säätiö julkisti keskiviikkona 11.4. Noodi-sovelluksen, jonka tarkoituksena on helpottaa nuorten tulevaisuuden suunnittelua. Sovelluksen avulla nuori voi löytää oman polkunsa syöttämällä tietoja tämän hetkisestä osaamisesta ja koulutuksesta. Noodin taustalla on poikkeuksellisen laaja data kaikkien suomalaisten ammatti-, toimiala, työttömyys-, toimeentulo- ja koulutushistoriaa 30 vuoden ajalta.

Noodi-sovellus havainnollistaa hyvin ura- ja opintopolkuja ja auttaa näin reitin löytämisessä kohti unelma-ammattia. Noodin tarkoitus on tulla tueksi kaikkiin oppilaitoksiin ja palveluihin, kaikille nuorten kanssa työskenteleville. Opinto-ohjaajat, nuoriso-ohjaajat ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat toivoneet teknologisia ratkaisuja, joilla konkretisoida nuorille tulevaisuuden opinto- ja urapolkuja. Noodi on myös vanhemmille, jotka haluavat innostaa nuortaan unelmoimaan eri ammateista.

Syöpäjärjestöt mukaan Hyvinvointiverkostoon

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon on liittynyt Syöpäjärjestöt huhtikuusta alkean uutena toimijana. Syöpäjärjestöiltä on tulossa toiselle asteelle suunnattua materiaalia, josta lisää lähiaikoina. Syöpäjärjestöt toimivat myös yhtenä yhteistyökumppanina Hyvinvointivirtaa-teemaviikolla. Arjen arkki toivottaa tervetulleeksi verkostoon!

Syöpäjärjestöt ovat mukana verkoston osastolla Taitajat 2018 -tapahtumassa 15.-18.5.2018 Tampereella.

Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -teemaviikko

SAKU ry:n verkkosivuille on päivitetty ensi syksyn Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppanit. Viikolla 40 yhteistyökumppaneina toimivat Yeesi, EHYT ry, Nyyti ry, Rikosuhripäivystys RIKU, Liikenneturva, Kirkkohallitus, Syöpäjärjestöt, OSKU ry, SAKKI ry ja Väestöliitto. SAKU ry:n verkkosivuille on koottu vinkkejä, millaista tukea Hyvinvointivirtaa-viikolle osallistuvat koulutuksen järjestäjät voivat organisaatioilta tiedustella.

Hyvinvointivirtaa-viikolle osallistuvan ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittautua 12.6. mennessä tästä linkistä. SAKU ry:lle esitetyistä vierailupyynnöistä huomioimme valinnassa ilmoittautumispäivämäärään mennessä tapahtumansa varmistaneet. 

Helavalkeat

SAKU järjestää 5.6.2018 Helavalkeat-seminaarin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostolle. Paikkana toimii tänäkin vuonna Kirkkohallitus Helsingissä. Helavalkeat-seminaari on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekeville tahoille. Vuoden 2018 seminaarissa käsitellään ammatillisen koulutuksen ajankohtaisasioita sekä kolmannen sektorin yhteistyötä opiskeluhyvinvoinnin palvelujen tukemiseksi.  

Seminaariin ilmoittautuminen ma 28.5. mennessä tästä linkistä.

Kuukauden nosto

Hyvä käytäntö on eBoss-hankkeen kehittämä hyvinvointivalmennus, joka on osin aikaan ja paikkaan sitomaton verkossa maksuttomana ja muokattavana julkaistava Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkoympäristö. Se mahdollistaa 5-6 kuukauden mittaisen itsenäisen tai valmentajan ohjaaman hyvinvointivalmennuksen. Valmennusprosessi on kolmivaiheinen ja sitä on kehitetty 12 erilaisen valmennusryhmän toteutuksen pohjalta.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan viikolla 23.
- - - - - - - - -

Go to top