Dude Show Your Digi! -ympäristö

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Dude-mallin kohderyhmä on alle 29-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijat ja työttömät työnhakijat. 

Mallin tavoite on sujuvoittaa siirtymiä koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään sekä työelämään kiinnittymistä digitalisaatioalalla. Tavoitteena on, että osallistuja kehittää ja laajentaa digitalisaatio-osaamistaan, ja kykenee hyödyntämään sitä nykyaikaisessa työelämässä. Mallin tavoitteena on, että osallistuja tuntee IT-alan työelämävaatimukset ja oman osaamisensa ja osaa soveltaa taitojaan erilaisiin IT-alan töihin. Päätavoitteena on, että osallistuja siirtyy Dude-jakson jälkeen työelämään tai koulutukseen. 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Tavoitteen saavuttamiseksi paikalliset yritykset tarjoavat aitoja, työelämälähtöisiä tehtäväaihioita, joita osallistujat toteuttavat yhteistyössä hankkeen IT- ja elämänhallinta-ammatilaisten kanssa. Tehtävien kautta osallistujat pääsevät näyttämään taitonsa ja saavat konkreettista näyttöä osaamisestaan, jota he voivat hyödyntää työelämään hakeutuessaan. Mallissa hyödynnetään myös monenlaisia osaamisen sanoittamiseen ja havainnollistamiseen liittyviä työkaluja. Työnhaun tueksi järjestetään työpajoja ja henkilökohtaista ohjaamista. Työpajoissa toteutetaan työnhaun dokumentteja, kuten cv, hakemus ja portfolio. Lisäksi tutustutaan moderniin rekrytointiin ja oman osaamisprofiilin luomiseen. Osallistujat toteuttavat työelämälähtöiset tehtävät ja työpajatehtävät työpaikkaa mukailevassa työhuoneessa, joka sijaitsee Centria-AMK:n tiloissa. Työskentely on aidon työelämän mukaista. Osallistujat toimivat yhteistyössä taustastaan ja koulutuksestaan riippumatta. 

Resurssit ja käyttöönotto: 

1. Osallistujia ohjaa kaksi digitalisaatio-asiantuntijaa ja kaksi elämänhallinnan ammattilaista. Lisäksi hankkeen osatoteuttajaorganisaatioiden (KPedu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti) hankehenkilöstö ohjaa oman koulutusasteensa osallistujia. 

2. Hankkeen käytössä on tietokoneita, joissa on alueen yritysten käyttämiä, yleisesti saatavilla olevia ohjelmia ja sovelluksia. Lisäksi hankkeessa on hankittu pienelektroniikkaa ja muuta digitalisaatioalan ja elämänhallinnan materiaalia. 

3. Työelämää mukaileva työtila sijaitsee Centria-ammattikorkeakoulussa Kokkolan toimipisteessä. 

4. Hankkeen budjetti

5. Hankesuunnitelman mukainen henkilöstöresursointi

Käyttöönotto: Ensin kartoitettava alueen yrityksiltä tulevat työelämälähtöiset tehtäväaihiot. Yhteistyö eri koulutusasteiden ja työllistymispalveluiden kanssa on tärkeää. Kartoitettava osallistujien osaaminen, jotta yrityksiltä tulevat tehtäväaihiot soveltuvat osallistujien tarpeisiin. Tehtävien edetessä kommunikaatio ja verkostot ovat avainasemassa toiminnan jatkuvuuden kannalta. Osallistujille on tarjottava tila, laitteet ja ohjaus. 

Hyvät käytännöt: 
Tulokset ja mittarit: 

Mittarit: koulutukseen tai työhön siirtyneiden ja koulutuksessa jatkaneiden määrä. Osallistujien palautekyselyn vastaukset

Tulokset: Dude-hankkeeseen on osallistunut noin 90 henkilöä vuosien 2018-19 aikana. Osallistujista noin 20 on ollut työttömiä työnhakijoita, ja noin 70 opiskelijoita ammatillisessa tai ammattikorkeakoulussa. Uuteen työhön tai koulutukseen on seurantakauden (4 viikkoa lopetuksesta) aikana siirtynyt 8 henkilöä. Neljän viikon seurantajakson päättymisen jälkeen työllistyneitä ja koulutukseen siirtyneitä on tullut hankehenkilöstön tietoon 6. Määrällisesti voidaan siis sanoa, että ainakin 14 henkilöä on siirtynyt DUDE-jakson myötä työn tai uuden koulutuksen pariin. Määrä voi olla suurempikin, mutta hankkeen seurantatavan vuoksi näistä ei ole tarkkaa tietoa. Opintojen aikana Dudeen osallistuneita opiskelijoita on tuettu jatkamaan opintojen parissa. Lähes kaikki opiskelijat ovat jatkaneet opintojaan.

Palautekyselyn perusteella osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Dude-toimintaan. Erityisesti hankkeessa käytettävät ohjausmenetelmät ja työelämäverkostot ovat saaneet kiitosta. 

Yhteystiedot: 
Leena Toivanen leena.toivanen@centria.fi 040 701 3221
Liitetty hankkeeseen: 

Kommentit

testi

Lisää uusi kommentti

Go to top