Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK)

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. toukokuuta 2015 - Keskiviikko, 28. helmikuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat osallistuvien kuntien sivistys- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä koulujen työntekijät, peruskoulun viimeisen luokan opiskelijat, kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan henkilöstö sekä luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön opiskelijat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen keskeinen tavoite on edistää monitoimijuuskulttuuria koulujen arjessa painottaen lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamista sekä tukea yhteisöllistä kouluhyvinvointia. Monitoimijuudessa korostuu ajatus siitä, että kaikkien osapuolten tieto ja osallisuus kouluhyvinvoinnin edistämisessä on tärkeää nostaen lasten ja vanhempien kokemusasiantuntijuuden tasavertaisena ammattilaisten tiedon rinnalle. Hankkeen avulla saadaan jaettua ja tuotettua hyviä käytäntöjä ja levitettyä uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa koulumaailman kentälle. Hankkeessa vahvistetaan koulujen henkilökunnan osaamista ja sovelletaan ja kehitetään varhaisen vaikuttamisen keinoja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi sekä edistetään yhteisöllistä oppilashuoltoa ja kouluhyvinvointia. Hankkeen aikana opetustoimen henkilöstölle annetaan toimintamalleja ja tietoa monitoimijuudesta koulun hyvinvointityössä sekä tuodaan esiin monitoimijaisen työskentelyn edellytykset ja mahdollisuudet. Myös kodin ja koulun välisen yhteistyön sujuvoittamiseen kiinnitetään huomiota.

Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään oppilaiden siirtymävaiheiden sujuvoittamiseen, EMOK – hankkeessa keskiössä ovat siirtymät alaluokilta yläluokille sekä peruskoulusta toiselle asteelle. Hankkeen tutkimusintressien kautta tuotetaan tietoa ja luodaan malleja sujuvista siirtymistä, joissa on huomioitu yhteisöllisyyden, monitoimijuuden ja kouluhyvinvoinnin merkitys sekä oppilaiden oma toimijuus.

Hankkeen aikana kehitetään ja syvennetään myös kasvatustieteiden ja sosiaalityön välistä yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksen osalta. Esimerkiksi luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön opiskelijoille toteutetaan yhteinen Monitoimijuus ja moniammatillisuus – opintojakso. Uudistamalla koulutusten sisältöjä opiskelijat tulevat jo opiskeluvaiheessa ottamaan haltuun moniammatillisen työskentelymallin.

Yhteystiedot: 
Katja Norvapalo Projektipäällikkö p. 040 484 4185 katja.norvapalo@ulapland.fi Kaisa Thessler Yhteisökoordinaattori, Rovaniemi p. 050 345 3621 kaisa.thessler@rovaniemi.fi Inka Alapuranen Yhteisökoordinaattori, Enontekiö p. 040 684 4954 inka.alapuranen@enontekio.fi
up
201 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top