DUDE - Do your own diligence

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. huhtikuuta 2018 - Torstai, 31. joulukuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
-Alle 29 –vuotiaat nuoret, joilla on digitaalisaatio-alan osaamista, joko harrastuspohjalta tai ammatti- /ammattikorkeakoulu -opintojen kautta -Syrjäytymisvaarassa olevat digiosaajat (mielenterveyskuntoutujat, työttömät, maahanmuuttajat, alentunut toimintakyky, ammatti – ja ammattikorkeakouluopiskelijat ja erityisnuoret sekä osatyökykyiset)
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

DUDE on pääasiassa nuorten alle 29 –vuotiaiden matalan kynnyksen uudenlainen ympäristö, jossa kohtaavat työelämän tarpeita mallintavat tehtävät ja nuorten laaja-alainen elämänhallinnan tuki kohti työuraa ja/tai lisäkouluttautumista. DUDE –ympäristö on tarkoitettu opiskelijoille, työttömille alan vaihtajille ja heille, jotka ovat vaarassa tippua koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Ympäristössä kohdehenkilöt työstävät tehtäviä ja heidän elämänhallintaa –ja taitojaan tuetaan hankkeen moniammatillisen henkilöstön avulla. Tämä luo uudenlaisen konseptin jossa tekninen tekeminen ja laaja-alainen elämänhallinnan tukeminen kohtaavat yksilön eduksi. Ympäristön työskentelytavoissa korostetaan yksilölähtöisyyttä, joustavuutta, avoimuutta ja tilannekohtaisuutta. DUDEympäristössä yksilö työstää hänelle räätälöityä tehtävää joko yksin tai osana ryhmää.Tehtävät ovat työelämänkaltaisia ja niiden tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti nuoren ammatillista pääomaa. Yritysten rooli hankkeessa on tuottaa tehtäviä, jotka vastaavat alan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 

Hankkeen tavoitteena on 1) Yksilön työllistyminen ja ammatillisen pääoman kasvattaminen 2) Edesauttaa kohderyhmäläisten nivelvaihetta koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymisestä. Taustalla toimii väylämalli. 3) Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. 4) DUDE pilottiympäristön rakentaminen digitalisaatioalalle. Parhaiden keinojen etsiminen, rakentaminen ja toiminnanjatkuvuuden varmistaminen Hankkeen tulokset tiivistetysti: 1) Yksilöiden digitalisaatio-osaamisen kehittyminen perusosaajasta itseensä luottavaksi taitajaksi 2) Yksilön kognitiivisten taitojen sekä elämänlaadun kohentuminen 3) Yksilöiden työllistymisen edistäminen 4) Konkreettisia referenssejä yksilöille omasta osaamisestaan 5) Minäkuvan vahvistuminen sekä sosiaalisten/työelämätaitojen kehittyminen 6) DUDE-konsepti, jota voidaan laajentaa ja monistaa osaksi oppilaitosten perustoimintaa, rinnakkaiseksi toiminnaksi. 

Yhteystiedot: 
Leena Toivanen leena.toivanen@centria.fi 040 701 3221
up
21 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top