Asuntolatutorointi

Kuvaus: 

Asuntolatutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden asuntolassa asuvia opiskelijoita, jotka yhdessä työn-tekijöiden kanssa auttavat uusien asukkaiden perehdyttämisessä asumisenkäytäntöihin. Tavoitteena on lisätä asuntolassa asuvien opiskelijoiden viihtymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Asuntolatutorit ovat vapaehtoisesti ilmoittautuneita, toimintaan motivoituneita ja ohjeistettuja opiske-lijoita, jotka toimivat asuntola- ja vapaa-ajanohjaajan apuna ideoimassa ja järjestämässä opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa oppilaitoksissa. He ovat mm. syksyllä vastaanottamassa ja opastamassa uusia asuntolaan tulevia opiskelijoita. Asuntolatutoreilla on tärkeä rooli toimia asuntolan arjessa muiden ja erityisesti nuorempien opiskelijoiden tukena ja opastajana sekä myös näyttää hyvää esimerkkiä asuntolassa asumisesta sääntöjä ja käytäntöjä noudattamalla. Asuntolatutoreiden toiminta painottuu opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan aktivoimiseen ja kehittämiseen. Asuntolatutorit kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan ja organisoimaan asuntolan vapaa-ajantoimintaa sekä käsittelemään asuntolaelämästä nousseita asumiseen liittyviä asioita. Lisäksi he toimivat tiiviissä yhteistyössä ryhmätutoreiden kanssa mm. asumisen ja elämänhallinnan kurssin toteuttamiseksi. Asuntolatutorina toimimisesta saa vapaasti valittaviin opintoihin opintoviikkoja aktiivisuuden mukaan.

Resurssit: 
Asuntola-ohjaajan ja vapaa-ajan ohjaajan ohjauksella ja tuella toimivia asuntolatutoreita.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyväksi käytännöksi juurruttamisen perustana on asuntolassa viihtyminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Toiminnan sisällöt olisi hyvä sisällyttää ammatillisten aineiden opetussuunnitelmaan esim. nuva-opiskelijoille tutoroinnin sijaan.
Yhteystiedot: 
Sirpa Laitinen, Olli Ritolahti. TATU- tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja: 
Toiminta ja suunnittelu olisi hyvä päivittää vuosittain suhteessa oppilaitoksen muuhun toimintaan.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
713 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top