Forumthinking

Kuvaus: 

Forumthinking muodostuu kolmesta foorumista: opiskelijafoorumi, kollegafoorumi ja johtajafoorumi. Tämän hyvän käytännön lähtökohtana on ollut opiskelijoiden ja hanketoimijoiden sekä johdon välisen tiedon vaihdon kehittäminen sekä kokemusten jakaminen vertaisryhmissä. Tavoitteena on löytää läpäisyn tehostamiseen liittyviä keinoja.

Johtajaforum: Taustalla on opiskelijafoorumin tutkimustulosten ja läpäisytulosten esittely. Tapaamisessa on mukana hanketoimijoiden ylintä johtoa ja johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Tilaisuus aloitetaan yhteistoiminnallisella tekemisellä, draamaharjoituksella tai esityksellä. Sen jälkeen siirrytään tutkimusten ja  tilastotietojen tarkasteluun , jolloin osallistujat voivat vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia läpäisyn tehostamiseen liittyvistä asioista.

Kollegaforum: Kollegaforum mahdollistaa eri organisaatioiden ja eri alojen opettajien yhteisen keskustelun läpäisyyn liittyvistä asioista. Tilaisuus aloitetaan tutustumalla osallistujiin toiminnallisella menetelmällä.Tämän jälkeen tutustutaan läpäisyyn liittyvään tutkimukseen ja tilastotietoihin sekä muiden foorumien tuottamiin asioihin.

Opiskelijaforum: Foorumissa halutaan opiskelijoilta suoraa vastausta kysymyksiin: Miksi opiskelija keskeyttää? Mitkä asiat edistävät opintoja? Forumissa opiskelijat voivat vertaisryhmässä keskustella opintoihin liittyvistä asioista. Opiskelijaforumissa on mukana eri koulutuksenjärjestäjien oppilaitosten opiskelijoita.  Tilaisuuden alussa osallistujat tutustutetaan toisiin toiminnallisin menetelmin tai draamaesityksen avulla. Tämän jälkeen opiskelijat keskustelevat ennalta annettujen teemojen pohjalta opiskeluun liittyvistä haasteista ja positiivisista asioista.

Resurssit: 
Eri forumeiden toteuttamiseen tarvitaan henkilöstöresursseja käytännön järjestämiseen sekä osallistuvan henkilöstön työaikaa. Opiskelijaforum ja kollegaforum ovat koko päivän tapahtumia. Johtajaforum on kolme tuntia ohjelmaa ja sen jälkeen vapaata seurustelua. Forumeissa on myös matkoihin ja ruokailuun liittyviä kustannuksia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Forumit on toteutettu läpäisyhankkeen puitteissa ja ne ovat saaneet hyvää palautetta. Organisaatioissa on keskusteltu, että näitä tapaamisia jatketaan hankkeen päätyttyä. Läpäisyyn liittyvät asiat ovat aina tärkeitä, mutta tapaamisten teemat voivat määrittyä ajankohtaisten haasteiden mukaan. Haasteena on ollut osallistujien rekrytointi lukujärjestysten ja työaikajärjestelyjen puitteissa. Käytännön suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että päivämäärät pitää päättää ajoissa.
Yhteystiedot: 
Rauni Pursiainen, rauni.pursiainen@keuda.fi , 0504344101; Henna Hyytiä, henna.hyytia@Keuda.fi, 0504150855; Jaanamari Österman, jaanamari.osterman@omnia.fi, 0401264987; Susanna Lieto, susanna.lietoa@luksia.fi, 0405511449 Anne Kampman, anne.kampman@vantaa.fi, 0983929513
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
568 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top