Hyvinvointivuosikello

Kuvaus: 

Hyvinvointivuosikello on ohjauksen, opiskelijakunnan ja opiskeluhuollon toimijoiden työväline, joka auttaa lukuvuoden toimintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa, resursoinnissa ja koordinoinnissa. Vuosikello toimii myös kyseisten toimintojen johtamisen välineenä. Tavoitteena on yhdistää opiskelijakunta- ja tutortyö oppilaitoksen ennaltaehkäisevään huolenpitotyöhön.

Hyvinvointivuosikello sisältää kolme erilaista vuosikelloa: Hyvinvointi- ja opiskelijatoiminnan vuosikello, Opiskelijahuolto- ja turvallisuusvuosikello sekä Ohjauksen vuosikello. Vuosikellon tapahtumat linkittyvät oppilaitoksen opetussuunnitelmaan. Jokaiseen vuosikellon toimintaan tai tapahtumaan kuuluu lyhyt kuvaus siitä, mitä, milloin, missä ja kuka toteuttaa vuosikellon tapahtuman tai toiminnan. Tapahtumat on aikataulutettu kellon eri kuukausille. Tapahtumat ja niiden toteutus on kuvattu tarkemmin eri tiedostoihin, jotka avautuvat sähköisestä kellosta. Tapahtumakuvaukset ohjeistavat tarkemmin toimijoita. Opiskelijat osallistuvat vuosikellon suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisimman paljon lukuvuoden aikana. Kelloja voi soveltaa ja muokata eri yksiköiden tarpeita varten.
 
Oppilaitoksen ennaltaehkäisevä opiskeluhuoltoryhmä käy kellot läpi vuosittain ja tekee yksikön toiminta-suunnitelman niiden pohjalta. Kellon tapahtumiin tehdään samalla tarvittavat lisäykset ja korjaukset.
 
Hyvinvointivuosikellot:
 1. Hyvinvointi- ja opiskelijakuntatoiminnan vuosikello sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia ta-pahtumia, joissa on mukana opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita.
 2. Ohjauksen ja erityisopetuksen vuosikello sisältää mm. opiskelijan ohjaamisen ja erityisopetuksenprosessit, opiskelijakyselyt, info-tilaisuudet sekä nivelvaihe- ja tiedonsiirtotyön.
 3. Opiskeluhuolto- ja turvallisuusvuosikello sisältää opiskeluhuollon ja oppilaitosturvallisuuden kes-keiset toiminnat, kuten kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi mukana ovat oppilaitoksen opiskeluhuollon toiminnat kuten kotiväenillat, ryhmänvanhimpien kokoukset, huoliryhmät sekä terveyttä ja turvallisuutta edistävät info-tilaisuudet. Kellossa on kuvattu myös moniammatillisten verkostojen oppilaitostyö, esim. etsivä nuorisotyö.
Resurssit: 
Lukuvuosittain, yksikön vastuuhenkilö ja opinto-ohjaajat. Hyvinvointivuosikellon laatiminen ja sen mukaan toimiminen vaativat yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja verkostojen välillä. Tässä toteutuu osaltaan ammatillisen koulutuksen ja oppilas- ja opiskelijahuollon lain-säädännön henki moniammatillisesta yhteistyöstä. Lukuvuoden aikataulut ja tapahtumien toteutus sovitetaan yhteen johdon, opinto-ohjaajien, erityisopettajien, opettajien ja ryhmänohjaajien sekä ammatinohjaajien työnkuvien kanssa. Vuosikellon toteuttamiseksi toiminnasta vastaava oppilaitoksen henkilöstö on yhteydessä verkostoon selvittäen ja sopien näiden osallistumismahdollisuudet ja käytettävissä olevat resurssit. Jokainen toimija osallistuu osana omaa perustyötään, eli antaa sen ajan tai muun resurssin, jonka voi kohdentaa ammattiin opiskelevien nuorten ohjaamiseen ja tukemiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vuosikellon tapahtumat perustuvat oppilaitoksen opetussuunnitelmaan ja strategiaan, jonka mukaan edistämme opintojen läpäisyä kehittämällä huolenpidon pedagogiikkaan liittyviä menettelytapoja ja käytänteitä.
Yhteystiedot: 
Maarit Palojärvi, maarit.palojarvi@sakky.fi, Kaija Rautaparta-Pennanen, kaija.rautaparta-pennanen@sakky.fi. Savon ammatti- ja aikuisopisto, Iisalmi, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali- ja terveysala, TATU - Tartu tutkintoon! –hanke.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
661 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top