TSEKKAUS - opintojen etenemisen tarkastelu

Kuvaus: 

TSEKKAUS on erityisesti nuorille opiskelijoille ja heidän ryhmän vastuuopettajille, opintojen etenemisen seuraamiseksi kehitetty toimintamalli. Pyrkimyksenä on, että opiskelija olisi itse aktiivinen toimija opintojen etenemisen seurannan suhteen ja hän saisi konkreettisen täsmäavun mahdollisiin ongelmiinsa nopeasti.  Opiskelija motivoidaan laatimaan itse toimintasuunnitelmia, johon voi sitoutua.

Opiskelija tekee TSEKKAUKSEN eli omatoimisen tarkastelun Wilmassa, missä hän käy läpi omat kurssi-suoritukset ja poissaolot. Tilanne raportoidaan ryhmän vastuuopettajalle suullisesti keskustelemalla tai opiskelijan vastaukset voidaan koota kirjallisesti esim. erikseen laaditulla Socrativen mobiilikyselyllä. Tsekkauksen yhteydessä opiskelija laatii itse toimintasuunnitelman, kuinka puuttuvat kurssisuoritukset laitetaan kuntoon ja opinnot saadaan etenemään aikataulussa. Tämän jälkeen ryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle merkitään SARANA- lukkariaika rästitehtävien tekemistä varten. Lisäksi ryhmän vastuuopettaja voi kutsua opiskelijan tarvittaessa henkilökohtaiseen HUOLI- palaverin, missä mahdollisiin ongelmatilanteisiin haetaan ratkaisua motivoinnin ja neuvonnan hengessä.
 
HUOLI- palaverissa voi olla paikalla myös erityisopettaja tai koulutuspäällikkö tilanteen mukaan.  Tarvittavasta tuesta tai jatkotoimista sovitaan yhteisesti ja palaveri kirjataan Wilmaan.  
 
Opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS olisi hyvä toteuttaa erityisesti seuraavina ajankohtina: 
1) ennen jakson päättymistä, että tehtävät saadaan ajoissa valmiiksi ja poissaolot korvattua ennen uudenjakso alkua
2) jakson päättymisen jälkeen, kun opiskelijan kurssisuoritukset ovat kirjautuneet opettajilta ja nähdään, mitä suorituksia puuttuu 
3) ennen työssäoppimiseen lähtöä, että saadaan teoriakurssit kuntoon tai 
4) hyvissä ajoin ennen valmistumista, ettei valmistuminen viivästyisi.
Resurssit: 
Ryhmän vastuuopettaja ja opiskelijat kokoontuvat tarkastelemaan opintojen etenemistä esim. tutorointitunnilla. Tarkasteluun tarvitaan ajan tasalla olevat Wilman poissaolotiedot ja opiskelijan päivitetty opintokortti (sekä haluttaessa tilanteeseen sopiva Socrativen mobiilikysely). Seuraavaksi rästitehtäviä varten ryhmälle laitetaan SARANA- lukkariaika, joka sovitaan lukujärjestykseen esim. lyhyen päivän päätteeksi (sekä tarvittaessa avustava ohjaaja opiskelijoita ohjaamaan). Vinkki! Opiskelijat ryhtyvät usein jo TSEKKAUS- tai HUOLI-vaiheiden tiimoilta tekemään puuttuvia tehtäviä omatoimisesti eikä SARANA- aikoja näissä tapauksissa tarvita.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opintojen etenemisen tarkastelu TSEKKAUS on helppo juurruttaa pysyväksi käytännöksi, koska ryhmän vastuuopettajan tehtäviin kuuluu muutoinkin opintojen etenemisen seuranta ja poissaolojen tarkastelu sekä tutorointi ja henkilökohtaiset keskustelut oman ryhmän opiskelijoiden kanssa. Tsekkauksesta olisi hyvä tehdä sekä opiskelijoiden että opettajien toimintatapa läpi opintojen, erityisesti heti opiskelun ensimmäiseltä jaksolta alkaen, jotta opiskelijat tottuvat käytäntöön ja alkavat kantaa itse vastuuta opintojen etenemisestä. Opiskelijat ohjataan ja tuetaan jatkossa entistä enemmän itse tarkastelemaan, kiinnostumaan, suunnittelemaan ja huolehtimaan opintojen etenemisestä. Kysymykset voi tehdä suullisen keskustelun tai Socrative-kyselyn sijaan myös Moodle-tenttipohjalla.
Yhteystiedot: 
Pirkko Naukkarinen. TATU- tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi.
Lisätietoja: 
Kurssin opettajat tulee velvoittaa merkitsemään kurssisuoritukset Wilmaan kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä tai ilmoittamaan jakson aikana tapahtuvista huolestuttavista laiminlyönneistä ryhmän vastuuopettajalle. Lisäksi tuntipäiväkirja ja poissaolot tulee olla ajan tasalla.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
567 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top