Oppimistaitojen vahvistaminen

Kuvaus: 

Oppimisen taito -valmennusta on annettu Amistossa kaikille aloittaville ryhmille. Oppimisen taito –tunnit ovat lähteneet liikkeelle elinikäisen oppimisen tarpeesta. Tunteja on perusteltu yhteiskunnan muutoksella, työelämän muutoksella, oppimaan oppimisen tarpeellisuudella. Näin oppimaan oppiminen parhaiten mielletään osaksi ammattitaitoa. Oppimisen taito-tuntien onnistumisen edellytyksenä on todettu olevan hyvä luottamus ryhmän ja ohjaajien välillä sekä ohjaajan ja ammattiaineen opettajan yhteinen etukäteissuunnittelu. Oppimisen taito -tunneilla puhutaan kognitiivisista taidoista, joita tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla. Osassa ryhmiä opetus on edennyt ammattiaineen sisältöjen mukaan, osassa on käsitelty ryhmädynamiikassa ilmenneitä haasteita. Joustavuus oppimisen taito -tuntien toteutuksessa on auttanut myös ohjaajia toteuttamaan ja löytämään aikaa tuntien pitämiselle. Tunneilla käytävät tehtävät ja harjoitukset ovat olleet osittain kirjallisia ja osittain toiminnallisia. Oppimisen taito-tunnit on pyritty aloittamaan syksyllä ja laajuutena on pidetty 20 tuntia ryhmää kohti. Opiskelijoiden Oppimisen taidot -alkuvaiheen ryhmien toteutuksesta ovat vastanneet yhdessä IE-ohjaajat ja ammatilliset opettajat. Joillekin opiskelijoille oppimistaitovalmennusta on toteutettu yksilöohjauksena. Joillekin opiskelijoille tehtiin dynaaminen arviointi, joka mahdollistaa yksilöllisen pedagogisen tuen. Dynaamisesta arvioinnista saatu palaute koettiin tarpeelliseksi myös ryhmän ohjaajalle ja muille opettajille. Siitä saatiin paljon tietoa opiskelijan tavasta toimia ja ajatella, sekä tukea HOJKS-opiskelijan ohjaukseen. Pedagoginen tukihenkilötoiminta on jo joillakin ammattialoilla vakiintunutta toimintaa. Tuki voi olla koko ryhmälle, yksittäiselle opiskelijalle tai opettajalle. Pedagogista tukea on tarjolla koko lukuvuoden.

Resurssit: 
Koulutetut IE-ohjaajat, opettajien tuntiresurssi,
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Oppimistaitojen vahvistaminen on juurrutettu Amiston toimintaan. Oppimistaitovalmennusta on toteutettu jo kolmen lukuvuoden ajan. Kehittämistavoitteena on edelleen lisätä henkilökunnan ohjauksellista otetta.
Yhteystiedot: 
Sari Maunula sari.maunula@amisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
634 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top