Opiskelupaja oppimisympäristönä – opiskelijapajan toimintasuunnitelma

Kuvaus: 
Paja on opiskelupaikka:
 • Rauhallisen opiskeluympäristön tarvitseville opiskelijoille on tarjolla kolme pienryhmähuonetta, näissä on käytössä viisi tietokonetta ja useampia paikkoja hiljaista työskentelyä varten.
 • Opintojaan nopeuttaville opiskelijoille, esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen, silloin kun normaalin lähiopetuksen aikataulu ei sovi.
 • Itsenäisesti opiskelevat opiskelijat voivat tulla pajalle tekemään tehtäviä hyppytuntien aikaan ilman lähetettä, mutta opiskelijan on tiedettävä, mitä tehtäviä hän tekee.
 • Paja ei ole ajanviettopaikka, jossa saa pelata tietokonepelejä tai surffata netissä.
Pajan tarkoituksena ja tavoitteena on opetuksen ja ohjauksen tukeminen seuraavin keinoin:
 • Lähiopetuksen samanaikainen ohjaus, osa ryhmän opiskelijoista voi olla pajalla muun ryhmän ollessa oppitunneilla, eriyttäminen sovitaan opettajan kanssa.
 • Tukiopetustunnit on sovittavissa pajalle Ohjaustiimin sähköpostin kautta joko aineenopettajan, ammatinohjaajan tai erityisopettajan ohjaukseen.
 • Erityisopetus tarjoaa oppituntien tueksi
  • erityisopiskelijan ohjausta
  • erityisopetuksen materiaaleja ja välineitä
  • konsultaatiota opettajille ja ryhmänohjaajille
 • Työvaltaisen opiskelun ohjaus; ne tutkinnonosan osajaksot, jotka jäävät puuttumaan työpaikalta, voi aineenopettaja, ammatinohjaaja tai erityisopettaja ohjata pajalla.
 • Paja tarjoaa toiminnallisia tiloja opiskelijoiden projektityöskentelyyn, mutta ohjausvastuu ja käytännön järjestelyt kuuluvat projektin vetäjälle.
 • Suoritusten täydentämisen ohjaus (suoritus kesken tai hylätty)
  • rästiin jääneiden opintojen ohjaus ennen top-jaksolle lähtöä
  • aineenopettajan pajalle toimittamien tenttien valvonta
  • HOPSin mukaan eri aikataulussa etenevät, kuten esimerkiksi keskeytyksestä palaavat ja urheilijat
Opiskelupajan toimintamalli on hankkeen myötä jatkokehittynyt alalla toimineista erillisistä opiskelijoiden ohjauspisteistä ja pajoista yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki alla kuvatut toimijat ovat fyysisesti samassa paikassa. 
 
Pajatoimijat: 
 • Ammatinohjaajat
 • Erityisopettajat
 • Opettajat
Pajaopetuksen ja -ohjauksen järjestelyt
 • Aamulla pidetään toimijoiden kesken työnjakopalaveri.
 • Yksi edellä mainituista toimii ns. päivystäjänä ja muut toimijat ohjaavat opiskelijaa resurssien sallimissa rajoissa. 
 • Päivystysvuoro kestää max. 1,5 h yhteen menoon, jonka jälkeen vuoro vaihtuu. Päivystyksessä vuorottelevat ammatinohjaajat ja erityisopettajat mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on että paikalla on aina vähintään 1 ohjaaja. Kahvi- ja ruokatauon ajaksi on tulostettu tiedote, joka laitetaan opiskelijoiden nähtäville.
 • Pajan ilmoitustaululla on ammatinohjaajien ja erityisopettajien nimet ja puhelinnumerot.
 • Pajassa voi antaa tukiopetusta, josta vastaa ammattiaineen opettaja. 
 • Mikäli paikalla on useampia toimijoita, päivystäjä kertoo heille mitä opiskelija on tullut tekemään. Tarvittaessa ohjausvastuu siirtyy muille toimijoille.
 • Jokainen pajalle tuleva opiskelija on kenen tahansa pajalla olevan opettajan / ammatinohjaajan ohjauksessa.
 • Päivystäjä vastaa työrauhan säilymisestä ja ohjaa opiskelijoita päivystystyön ohessa.
 • Muu ohjaustoiminta määräytyy opiskelijan tilanteen mukaan. Erityisopettaja on pajalla erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita varten mahdollisuuksien mukaan. Erityisopettajalle voi sopia esim. keskusteluajan tämän opetustuntien ulkopuolelle klo 8 – 16 välille. 
 • Ohjaustiimillä on oma sähköpostiosoite. Kun opiskelija tulee pajalle tekemään tenttiä, tehtäviä tai rästejä, ryhmäohjaaja tai aineenopettaja on jo aikaisemmin lähettänyt ohjaustiimin sähköpostiin täsmälliset tiedot, joita ovat opiskelijan nimi ja ryhmä, mitä aihealuetta hän tulee tekemään ja mitkä tehtävät tulee tehdä, sekä mistä ne löytyvät. Kaikki ohjaukseen liittyvät sähköpostit tulee lähettää ohjaustiimin sähköpostiin.
 • Ohjaajien työhuoneessa on lokerikot jokaiselle opettajalle. Tentit ja muu kirjallinen materiaali on toimitettava lokerikkoon opiskelijan nimellä varustettuna. Materiaali on toimitettava riittävän ajoissa. Opiskelija palauttaa tentit / kirjalliset tehtävät opettajan lokerikkoon. Asiasta ilmoitetaan tentin / tehtävän vastaanottavalle opettajalle Ohjaustiimin sähköpostista. Opettaja noutaa tentit / tehtävät lokerikosta ja huolehtii arviointimerkinnän Wilmaan.
 • Pajalta voi lainata kameran sekä tabletteja. Päivystäjä vastaa lainausten täsmällisestä kirjaamisesta. Lainaaja vastaa laitteen palauttamisesta. Jokainen poistaa lainaamistaan välineistä omat tietonsa, kamera palautetaan muistikortti tyhjennettynä ja akku ladattuna. 
Resurssit: 
Opiskelijapajan toteuttaminen tässä muodossa tarvitsee riittävän suuren tilan riippuen ohjattavien mää-rästä. Tilan on hyvä olla sellainen, jossa on erilaisille toiminnoille ja erilaisille oppijoille sopivia työskentely-paikkoja ja ne ovat tarpeen mukaan myös muunneltavissa. Henkilöresurssin tarve riippuu ohjattavien määrästä. Tässä toimintamallissa on lähdetty siitä, että saadaan yhdistettyä eri henkilöiden opiskelijoiden ohjausaika mahdollisimman tehokkaasti. Tällä pyritään siihen, että opiskelijan näkökulmasta on aina joku ohjaaja paikalla samassa paikassa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjän strategian mukaisesti oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja opettajan työ ovat suuressa muutoksessa. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen ja ohjaus yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten elämäntilanteiden vaiheissa vaatii entistä enemmän ohjausta. Opiskelupaja on yksi normaali vaihtoehto oppimisympäristönä kenelle tahansa opiskelijalle joko lyhemmän tai pidemmän ajanjakson HOPSin mukaisesti. Päivitys: Ohjaustiimi päivittää ja tarkistaa toimintasuunnitelmaa tarvittavin osin vuosittain. Jatkokehittämisideana on mm. Wilman käyttäminen ohjauksen apuvälineenä ja dokumentointipaikkana.
Yhteystiedot: 
Savon ammatti- ja aikuisopisto, liiketalous, Kuopio. Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
639 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top