Selvitys asuntolatoimintaa koskevasta ohjeistuksesta ja lainsäädännön kehittämisestä

Kuvaus: 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman Fiilistä asumiseen - hankkeessa laadittu selvitys asuntolatoimintaa koskevasta ohjeistuksen ja lainsäädännön kehittämisestä luovutettiin OKM:n edustajille 18.8.2015. Asuntolatoimintaa koskevaa ohjeistus ja lainsäädäntö nousivat esille talvella 2014 oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja ns. koulurauhalain koulutustilaisuuksissa, joissa todettiin etteivät kyseiset lait ulotu asuntolatoimintaan. Sovittiin, että Fiilistä asumiseen hankkeen puitteissa tehdään selvitys asuntolatoimintaa koskevan ohjeistuksen ja lainsäädännön kehittämistarpeista. Lainsäädännön nykytilaa ja sen kehittämistarpeita selvitettiin mm. alueellisilla ja valtakunnallisilla asuntolaohjaajapäivillä, asuntolaohjaajien täydennyskoulutustilaisuuksissa sekä kuulemalla Fiilistä asumiseen - hankkeeseen osallistuneiden koulutuksen järjestäjien edustajia, asuntolaohjaajia ja asuntoloissa asuvia opiskelijoita. Selvityksen ja kehittämisehdotukset kokosi työryhmä, johon kuuluivat projektikoordinaattori Raija Marttala koulutuskeskus Sedusta, lakimies Thomas Sundell Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja verkostokoordinaattori Ville Virtanen SAKU ry:stä. Asuntolatoiminta on monelle koulutuksen järjestäjälle ja oppilaitokselle tärkeä perustehtävää tukeva palvelu. Parhaimmillaan asuntolatoiminta monipuolistaa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjä sekä tuen tarjonnan muotoja. Asuntolatoiminnan järjestämisessä on tärkeää, että niin koulutuksen järjestäjän, asuntolassa työskentelevän henkilöstön kuin myös asuntolassa asuvien opiskelijoiden oikeusturva toteutuu. Selvitystyössä ilmeni, että asuntolatyötä koskeva normisto kaipaa täydentämistä ja tarkentamista. Tehty selvitys tarjoaa ratkaisuja ja vaihtoehtoja toimivan normiston kehittämiseen.

Resurssit: 
Vaatii muutosta ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta ja vapaata sivistystyötä koskeviin lakeihin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Asuntolatoiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen löytyy ohjeistuksia ja malleja asuntolatoiminnan käsikirjasta.
Yhteystiedot: 
projektikoordinaattori Raija Marttala raija.marttala@sedu.fi p. 040 680 7072
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
669 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top