Ryhmäytymisen ja Osallistamisen malli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Motivaatiota, sitoutumista  sekä jatko- ja työelämävalmiuksia synnyttävän ryhmäytymisen ja osallistamisen toimintamallin tavoitteena on kehittää oppilaitosten kulttuuria kohti osallistavaa ja yhteistoiminnallista oppilaitos- ja oppiainerajat ylittävää toimintaa. Keskeistä toimintamallissa on luokan/ryhmän osallisuuden kokemuksellisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Toimintamalli on sovellettavissa minkä tahansa ryhmän tai oppivan organisaation käyttöön.Tavoitteena on, että kuka tahansa voi ottaa toimintamallit käyttöön tukeakseen ryhmän osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kiinnittymistä ja vastuullisuutta oppimiseen niin yksilön kuin organisaation taholla.

Toimintamalli koostuu sosiokulttuurisen yhteisöllisyystyöskentelyn ja tulevaisuustyöskentelyn työpajoissa käytetyistä menetelmistä.Toiminnalliset menetelmät koostuvat harjoituksista, joissa toteutuvat oppimisen aktivointi, kokemuksellisuus, ryhmän hyödyntäminen, vuorovaikutteisuus sekä mielikuvituksen ja luovuuden käyttö. Ne perustuvat oppijan omaan toimintaan ja tekemiseen.

Työpajojen suunnittelun lähtökohtana on ryhmäanalyysi, joka voidaan toteuttaa opetustunteja seuraamalla ja esim. opinto-ohjaajia, erityisopettajaa, kuraattoria haastattelemalla. Työpajat toistavat rakennetta aloitus, lämmittely, toimintavaihe ja lopetus sekä noudattavat kokemuksellisen oppimisen vaiheita: 1.Virittäytyminen. 2 Aktiivinen kokemus. 3. Kokonaisvaltainen kokemus. 4.Reflektiivinen havainnointi. 5. Abstrakti käsitteellistäminen.

Toimintamalli vaikuttaa positiivisesti ryhmään kuuluvien osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Mallissa toimijoiden yhteistyö hyödyttää kaikkia tahoja. Opettajan ryhmäytyminen opiskelijaryhmän/tiimin mukana on merkityksellistä. Ryhmäytymisen prosessia tulee vahvistaa jatkuvasti koko ryhmän prosessin ja projektin ajan sekä huomioida ryhmän päättyminen.

Resurssit: 
Yhteissuunnittelu olemassa olevia resursseja hyödyntämällä koulutusasteiden ja - organisaatioiden välillä. Ryhmä- ja opintojaksovastaavat, opot/ erityisopettajat tms. Sosionomiopiskelijoiden projektiopintoja todellisissa toimintaympäristöissä toiminnallisia ja luovia menetelmiä ryhmäytymisen ja osallistamisen ollessa osana ilmiöpohjaista oppimista. Mahdollistaa aidon työelämälahtöisen oppimisen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sosionomiopiskelijoiden hyödyntäminen ryhmäytymiseen ja osallisuuden lisäämiseen oppilaitosten arkeen lisäresurssina.
Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen tarja.tittonen@tamk.fi Merja Repo merja.repo@tamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
101 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top