Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiimin valmentajaksi

Kuvaus: 

Tavoitteena oli yhteiskehittämällä luoda innovatiivinen ja kustannustehokas käytäntö sillan rakentajaksi eri alojen ja kouluasteiden opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkojen välillä. Opettajilla sekä opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua, laajentaa ja syventää ammattiosaamistaan sekä kehittää ammatti- ja yrittäjäidentiteettiään. Lisäksi opettajuutta oli tarve uudistaa sisällyttämällä valinnaisiin tutkinnon osiin työelämää ja tutkinnon perusteita yhdistäviä, eri alojen rajapintatyötehtäviä.

Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiimin valmentajaksi -käytännössä työelämälähtöinen työkokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siinä on aina mukana työelämä, opiskelijoita ja opettajia useilta eri ammattialoilta tai kouluasteilta. Työskentely tapahtuu tiiminä dialogimaisen tiimipalaverin ja opiskelijoiden toimintavaiheen vuorotteluna. Opettaja toimii kolmoisroolissa tiimi- ja ammattialavalmentajana sekä työelämäyhteistyön kehittäjänä. Opettajan pedagoginen toimintatapa muuttaa opiskelijatiimin toimintaa enemmän tilaa ottavaksi, osallistuvaksi ja ongelmia ratkovaksi. Opiskelijat hankkivat osaamista aidoissa ja motivoivissa oppimisympäristöissä, joissa teoria asettuu paremmin kontekstiinsa. Palautetta saadaan suoraan työelämältä, opettajilta ja opiskelijatiimin jäseniltä koko prosessin ajan.

Opettajat ja työpaikkaohjaajat sisäistävät vähitellen valmentavan työotteen ja opiskelijat saavat kokemusta tiimityöskentelystä. Keskinäisen vertaistuen ja toisilta oppimisen kautta myös opiskelijoiden omat näkökulmat avartuvat ja ongelmiin aletaan löytää ratkaisuja yhdessä. Malli on koulutuksen järjestäjälle kustannustehokas ja lisää työhyvinvointia, koska eri alojen opettajien yhteisöllinen tapa toimia tiiminä perustuu järkevään työnjakoon sekä samalla opiskelijoiden tehokkaampaan ohjaukseen ja tukeen. Työelämä on vahvasti mukana erilaisten käytäntöjen ja työelämälähtöisten työkokonaisuuksien yhteissuunnittelussa ja toteutuksessa ja jatkuvan suoran palautteen antajana.

Resurssit: 
Käytännön rakentamisessa on ollut mukana osa-aikaisesti hankevastaava, 2 opettajaa ja asiantuntija. Kehittämistyön tuntiresurssi on ollut 550 tuntia, sisältäen mm. mallin rakentamisen: kuviot ja muut aineistot, opettajapilotoinnit valmisteluineen, videot, tiedottamisen ja vakiinnuttamissuunnitelman. Synergiaetua on saatu yhteistyöstä HelliTalent -hankkeen (ESR) kanssa. Siinä on mallinnettu monialaista opiskelijoiden osaamisen hankkimista. Pilotoinnit Soteklinikka Hellissä sekä kahdessa yrityksessä antoivat hyvän pohjan myös opettajanäkökulman kehittämiselle. Molempien hankkeiden kannalta oli järkevää yhdistää resursseja ja jatkaa pilotointeja yhdessä. Mallin kestävyyttä osoittaa se, että valmentaessaan opiskelijatiimiä kokeneempi tiimivalmentaja kouluttaa samalla eri alojen kollegoitaan. Työn ja resurssin järkevä organisointi on hyvä investointi kaikkia innostavaan menetelmään. Se tuottaa ei vain kustannustehokkuutta vaan myös pedagogista vaikuttavuutta ja hyvinvointia sekä opiskelijoille että opettajille.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opettajasta työelämäyhteistyössä monialaisen tiiminvalmentajaksi -käytännön onnistunut juurtuminen edellyttää toimivia työelämäyhteyksiä, opettajilta ymmärrystä aidoista työkokonaisuuksista, sitoutumista sekä halukkuutta oman opettajuuden muutokseen. Se vaatii myös yhteisen ymmärryksen jakamista ja organisointia koko oppilaitostasolla. Malli sinällään on joustava ja toimintatapa on helposti omaksuttavissa. Aineistot, kokeilut arviointeineen, työskentelyprosesseineen ja muuttuvan toiminnan avainkohtineen on digitaalisina kuvattu ja käytettävissä KSAO:n www.sivuilla. Eri toimijoiden näkökulmia havainnollistetaan videoina ja painokuvina. Mallin asteittaista vakiinnuttamista tuetaan useampien ideointi- ja informaatiotapahtumien sekä tiimiopettajien vertaistuen voimin.
Yhteystiedot: 
Minna Parkko, minna.parkko@ksao.fi, 02061 58711 työ, 040 7342233 Tuula Ritvanen, tuula.ritvan@gmail.com 02061 57042 työ
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
25 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top