Pääsylippu SAMKiin - jatko-opintoväylä WinNova-SAMK

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Pääsylippu SAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukseen ilman pääsykoetta (15op)

- opiskelija saa WinNovan sähköalan opinnoistaan hyväksiluettua AMK-tutkinnon ammattiopintoihin AHOT-menettelyllä 9 opistopistettä
- opiskelija opiskelee SAMKin avoimen kautta AMK–väyläopintoja 6 opintopistettä (matematiikka 3 op, ruotsi 2 op, viestintä 1 op) ja oppii samalla ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja
- AMKin 15 opintopistettä suoritettuaan opiskelija saa opiskelu-oikeuden SAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusoh-jelmaan
- opiskelu SAMKissa tapahtuu ammattioppilaitoksen viimeisenä kevätlukukautena
- opiskelija hakee tutkinto-opiskelijaksi SAMKiin erillishaun kautta toukokuussa
- opiskelupaikka on otettava vastaan heti ammattioppilaitoksesta valmistumisen jälkeen
- jatko-opintosopimus on voimassa vain WinNovan ja SAMKin välillä

SAMKissa suoritettavat (6 op) ja hyväksiluettavat (9 op) opinnot:

SAMKissa suoritettavia opintoja (Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja) 6 op, jotka muodostavat osan insinööritutkinnon vapaasti valittavista opinnoista.
1. Matematiikka 3 op (SAMK:n opintoihin valmentava opetus, 36h lähiopetusta)
2. Ruotsi 2 op (SAMK:n opintoihin valmentava opetus, 24h lähiopetusta)
3. Viestintä 1 op (SAMK:n opintoihin valmentava opetus, 8h lähiopetusta ja osittain verkossa)

SAMKin ammattiopintoihin hyväksiluetaan 9 op WinNovan tutkinnonosista (Sähköalan perusosaaminen ja Sähkö- ja automaatioasennukset).
SAMKin opinnot, joihin hyväksiluvut on kohdistettu:
1. Sähkötekniikan perusteet 5.0 op
2. Teollisuuden sähkökytkennät käytännössä 2.0 op
3. Kiinteistön sähkökytkennät käytännössä 2.0 op

Resurssit: 
Koska hanke on pilottivaiheessa (1. pilotti syksy 2017-2018), resurssien käyttöä ei pysty tarkasti määrittelemään. Ainoastaan pilotissa toimineiden henkilöiden tehtävät ja toimenpiteet voidaan kuvata. Toisen pilotin aikana (syksy 2018-2019) henkilöstöresurssit pystytään määrittelemään tarkemmin. Pilotin eri vaiheissa on ollut mukana hankkeen ulkopuolisia henkilöitä, jotta prosessit on voineet edetä koulujen menettelyohjeiden mukaan. Tarkempi kuvaus erillisellä liitteellä "Pääsylippu SAMKiin_lisätiedot "Resurssit" -kohtaan".
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on pilotoitu ensimmäisen kerran 2017-2018 (syksy - kevät). Pilottina on sähkötekniikan koulutusala. Toisen pilotin aikana (syksy 2018 - kevät 2019) toimintaa vakiinnutetaan ja sen jälkeen pyritään laajenta-maan niin, että se tulisi koskemaan muitakin tekniikan koulutusaloja sekä Satakunnan alueen toista ammatillisen 2. asteen opintoja järjestävää oppilaitosta (Sataedu). Markkinointia ja tiedottamista pitäisi kehittää, jotta hanke saavuttaa laajasti mahdolliset kohderyhmät.
Yhteystiedot: 
Tuija Kiviaho, SAMK, tuija.kiviaho@samk.fi, p. 0447103267 Mikko Huhtala, Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova, mikko.huhtala@winnova.fi, p. 0444558312
Lisätietoja: 
"Pääsylippu SAMKiin" jatko-opintoväylän pilotoinnin vaiheet: 1. Infotilaisuus WinNovassa syyskuussa 2017 (mukana SAMKin opettajia ja opiskelijoita kertomassa SAMKin opinnoista) 2. Kerhotoiminnan käynnistäminen WinNovassa (kerhopäivät syksyllä 2 kpl x 2h) 3. WinNovan opiskelijoiden tutustuminen SAMKiin lokakuussa 2017 4. WinNovan omarahoitteisesti toteuttama jatko-opintoja tukeva ruotsin kurssi (3 op/ 30 h lähiopetusta) 5. Info AMK-väyläopintoihin osallistuville (opiskeluun liittyvät käytännön asiat) 6. Avoimen amk-opintojen käynnistyminen tammikuussa 2018 SAMKissa (maanantai-iltapäivät; tammikuu-huhtikuu) 7. Erillishaku SAMKiin toukokuussa 2018 niille opiskelijoille, jotka suorittivat opinnot hyväksytysti
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
49 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top