TAITAVA siirtymä Turun ammattikorkeakouluun

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Tavoitteena on lisätä tekniikan alojen vetovoimaisuutta ja kouluasteiden välistä yhteistyötä sekä parantaa opiskelijoiden matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia. Opiskelijat saavat paremmat edellytykset AMK-opiskeluun, nopeutetaan opintoja ja mahdollistetaan toisen asteen sekä AMK-opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. Tämä tehtiin luomalla opintojaksot Turun ammatti-instituutin (TAI) tekniikan opiskelijoille (kone- ja tuotantotekniikka, rakennus-, sähkö- ja automaatio- sekä autoala ja logistiikka):

• Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin, 6 op
• AMK-ruotsi tutuksi, 3 op
• AMK-englanti tutuksi, 3 op
• AMK-matematiikka tutuksi, 3 op

Opintojaksoja tarjotaan toisen asteen opiskelijoille avoimen amk:n opintoina, joihin toisen asteen opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi. Opintojaksojen suunnittelussa ovat olleet mukana TAI:sta AMK:iin jo jatkaneet opiskelijat. AMK:n opiskelijat ovat toimineet apuohjaajina tunneilla, ryhmäohjaajina matematiikan harjoitustunneilla, samoin he ovat olleet mukana markkinoinnissa. Lisäksi vaihto-opiskelijoita on ollut kielten tunneilla.

Opintojaksojen toteutuksesta ovat vastanneet AMK:n ja TAI:n opettajat yhdessä. Opetus on tapahtunut osittain AMK:n tiloissa (mm. kaikki laboratoriot) ja osittain TAI:n tiloissa. Turun AMK:n Innovaatiopedagogiikan mukaiset opetusmenetelmät ovat moninaisesti käytössä opintojaksojen toteutuksissa.

Avoimessa AMK:ssa suoritettu opintojakso hyväksytään osaksi TAI:n opintoja. Vastaavasti sama opintojakso voidaan myöhemmin hyväksilukea opiskelijan tulevaisuuden ammattikorkeakouluopinnoissa, koska opinnoista saa lisäksi erillisen AMK-opintorekisteriotteen.

Resurssit: 
Kielten ja matemaattisten aineiden opettajat: opintojaksojen sisältöjen ja toteutusten suunnittelu yhdessä (TAI:n ja AMK:n opettajien yhteistyö), mahdollinen opintojakson vastuuopettaja, lisäksi AMK:ssa opiskelijaohjaajien valinta (toiminnan koordinointi, valmennus tehtävään, ohjaus ja neuvonta). Ammattiaineiden opettajat: opintokokonaisuuksien suunnittelut yhdessä (TAI:n ja AMK:n opettajien yhteistyö), toteutusten suunnittelu, opintosisältöjen kehittämistehtävät, opintojaksojen opetus, mahdollinen opintojakson vastuuopettaja, lisäksi AMK:ssa opiskelijaohjaajien valinta (toiminnan koordinointi, valmennus tehtävään, ohjaus ja neuvonta). Opinto-ohjaajat: toisen asteen opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus (mm. valintaprosessit, haku, opiskelu ammattikorkeakoulussa), opintokokonaisuudesta tiedottaminen ja markkinointi, ohjaussuunnitelman kehittäminen, valintaprosessiasiat, AMK-lainsäädäntö- ja tutkintosääntöasiat, avoin amk-yhteistyö, tutoroinnin kehittäminen. Avoin amk:n edustaja: hallinnon asiat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallia on pilotoitu lukuvuonna 2017-2018 (syksy-kevät), positiivisin tuloksin. Opintojaksoilta kerättiin palaute kurssien opiskelijoilta ja se huomioidaan seuraavien opintojaksojen suunnittelussa. Toisen pilottijakson aikana kehitetään ja syvennetään opintojaksojen toteutusta. Opinnot tarjotaan yhtenä 15 op:n pakettina (ilman, että muiden opintojen suorittaminen hankaloituu). Edellytyksenä on moduulilukujärjestys, jolloin taataan aidon valinnan mahdollisuus. Panostetaan myös tutor-toiminnan kehittämiseen TAI:ssa AMK-opintopolun osalta, opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi jo opintojen alusta alkaen. Toimintamallia on toisen pilottijakson rinnalla tarkoitus hyödyntää jo laajemminkin muilla TAI:n ja AMK:n koulutusaloilla. Seurataan AMK-hakujärjestelmän muutosta ja huomioidaan muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet (jatkuu Lisätiedot-kohdassa).
Yhteystiedot: 
Antti Meriö, Turun AMK, antti.merio@turkuamk.fi, p. 040 355 0941 Annina Laaksonen, Turun kaupungin sivistystoimiala, annina.laaksonen@turku.fi, p. 040 637 4755
Lisätietoja: 
Lisäys Juurtuminen/kehittämisideat -kohtaan: Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää myös Turku Summer Schoolin opintotarjontaa osana toisen asteen vapaasti valittavia opintoja (ml. etäopinnot). Kehitetään myös vapaasti valittavien opintojen valinnan tukea infoamalla toisen asteen opettajia ja tutoreita.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
52 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top