AMK-matematiikkaa ammattiopistoille

Kuvaus: 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)  tarjoaa ammattiopistojen opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa AMK-opintoja etänä Moodlen välityksellä. Nopsa-hankkeessa on tavoitteena edistää ja nopeuttaa II-asteen opiskelijoiden siirtymistä ammattiopistoista sujuvasti ammattikorkeakouluihin.

Häme-Uusimaa aluetiimillä on käytössä malli jossa opiskelija suorittaa 30op AMK-opintoja II-asteen opintojen aikana/ loppuvaiheessa. Opintojen sisältö on HAMK:n koneinsinöörin opintojen kaksi ensimmäistä moduulia, eli ensimmäinen syyslukukausi. Opintoihin kuuluu 15 op yleissivistäviä aineita, kuten matematiikka, fysiikka ja kielet. Kielipaketti koostuu äidinkielestä, englannista ja ruotsista. Kutakin kieltä on yhteensä 3 osaamispistettä. Toiset 15 op ovat ammatillisia aineita joiden sisältö on osa konetekniikan osaamisalaa.

HAMK on tehnyt Moodleen Johdatus insinöörimatematiikkaan -kurssin, joka on tarkoitettu kaikille aloittaville opiskelijoille. Kurssin sisältö on tarkoitettu aloittaville opiskelijoille tasosta riippumatta kertauksena matematiikan perusteisiin korkeakoulutasolla. Suoritettuaan johdantokurssin opiskelijalla on työkalut jatkaakseen opintoja insinööritieteiden ja mekaniikan parissa.

Moduuli koostuu videoluennoista, joissa opetetaan eri osa-alueet. Videoiden jälkeen on harjoitustehtävät ja tentti. Kun tehtävät ja tentti on suoritettu kurssin ohjaaja antaa suorituksesta arvosanan, joka voidaan liittää osana ammattiopiston tutkintotodistusta ja Avoimen AMK opintoja.

Opetusmateriaalista ja sen sisällöstä vastaa HAMK ja oppilaan ohjauksesta vastaa Careeria.

Resurssit: 
HAMK:ssa suurin aika menee Moodle-pohjan ja sisällön luomiseen. Kun kurssi on tehty, materiaalia tarvitsee päivittää ja kehittää paremmaksi. Moodle-kurssin suoritukset ja oppilaiden edistymistä voidaan seurata opettajien toimesta. Ammattiopistossa, Careerissa ajankäyttö on enemmän oppilaan ohjausta ja tarvittavan tuen antamiseen, jotta opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen verkkokurssilla. Moodle-kurssin sisällössä ei ole lähiopetusta ja ohjaustunteja kuin HAMK:n tiloissa. Tällöin lähiopetus jää Careerian tehtäväksi. Careeria on tarjonnut NOPSA-opiskelijoilleen lukuvuonna 2018-2019 1-2 ohjaustuntia per viikko perjantai-iltapäivisin. Paikalla ohjaamassa on ollut matemaattisten aineiden opettaja. Suurin osa opiskelijoista on tehnyt Moodle-matematiikkaa ja muutama satunnaisesti kieliopintoja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Careeriassa opiskelijat ovat ottaneet verkkokurssin mukaan omaan opiskeluunsa ja hyväksyttyjä suorituksia on saatu valmiiksi kolme kappaletta. Verkkokurssi on hyvä työkalu, kun opintojen etäisyys on päivittäiseen kontaktiopetukseen liian pitkä. Careerian opiskelijat ovat pitäneet Moodle-kurssista, se on ollut pääosin selkeä ja helppo käyttää. Jonkin verran he ovat kommentoineet oman tiedonhaun merkitystä, sillä videot eivät ole kattaneet aivan kaikkea. Tämä ei tietystikään ole pelkästään huono asia ja itseohjautuvuuden korostuminen jo tässä vaiheessa on paikallaan. Kun varsinainen opettaja ei ole tavattavissa, korostuu oppilaan ohjaus ja tarvittava tuki asiaksi jota voisi kehittää opiskelijaa tukevaksi ja kannustavaksi.
Yhteystiedot: 
Tuukka Roiha Laboratorioinsinööri HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Kaartokatu 2 11100 Riihimäki tuukka.roiha@hamk.fi +358 50 594 2002 Mirka Hypén Opettaja, Viestintä ja vuorovaikutus (englanti) Careeria Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut mirka.hypen@careeria.fi Tel. +358400267544
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
23 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top