Uraohjausvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Uraohjauksen huomioiminen osana opettajien ja ohjaajien työtä tulee korostumaan entisestään koulutuksen muutosten myötä. Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaaminen tai työelämään siirtymisen tukeminen vaativat uudenlaisia ajatusmalleja ja ohjaustaitoja. Jokaisen opiskelijan kohdalla uraohjauksessa tulee huomioida opiskelijan henkilökohtaiset urataidot ja niiden vahvistaminen.

Koulutuksen järjestäjien on hyvä varmistaa, että uraohjaus on määritelty osaksi oppilaitoksen ohjausprosessia. Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää oma roolinsa uraohjauksen kentässä. Henkilökunnan uraohjausosaamista tulisi vahvistaa muun muassa uraohjausvalmennusten avulla. Uraohjausvalmennukset edesauttavat yhteisen näkemyksen ja tahtotilan löytämisessä ja toimintatapojen muodostamisessa. Valmennusten avulla on mahdollisuus tarkastella omaa uraohjausajatteluaan ja ohjaustoimintansa lähtökohtia.

NOPSA-hankkeen aikana järjestettiin erilaisia uraohjausvalmennuksia hanketoimijoiden organisaatioissa. Kaikille valmennuksille tunnusomaista oli sisältöjen räätälöinti tarvelähtöisesti. Uraohjausvalmennusten suunnittelussa hyödynnettiin sekä NOPSA-hankkeessa kehitettyä uraohjauksen jäsentämisen mallia että uraohjausosaajan osaamismerkin osa-alueita (ks. Arjen arkki - Menetelmäpankki). Valmennukset vaihtelivat kestoltaan lyhyistä tapaamista aina pidempikestoisiin, prosessimaisiin kokonaisuuksiin. Valmennuksiin osallistui koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstöä, koulutuspäälliköitä, johtoa ja opiskelijatuutoreita (mahdollisuus saada opintosuoritus osallistumisesta). Valmennuksien ryhmien koot vaihtelivat yksittäisestä henkilöstä, tiimin, osaston tai suurryhmän kautta seminaarien satapäiseen kuulijakuntaan saakka.

Resurssit: 
Valmennukset on suunniteltu ja toteutettu NOPSA-hankkeen aikana. Niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Henkilöstön uraohjausmyönteisyyden herättämiseksi ja uraohjaustaitojen vahvistamiseksi kannattaa erilaisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä pienimuotoisia tapaamisia järjestää oppilaitoksen eri yksiköissä ja tiimeissä. Uraohjausvalmennukset on hyvä räätälöidä kohdehenkilöiden tarpeiden mukaan. Jo lyhyet uraohjaustapaamiset edesauttavat yhteisten näkemysten ja toimintatapojen löytämisessä. Uraohjausvalmennuksiin kannattaa ottaa myös esim. opiskelijatuutorit ja opiskelijayhdistystoimijat mukaan pohtimaan uraohjauksen ja -suunnittelun merkitystä osana opintoja. Opiskelijatuutorit ja opiskelijayhdistystoimijat pystyvät näin omassa toiminnassaan vahvistamaan opiskelijoiden urasuunnitteluosaamista.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK Teollisuusteknologia, anja.salo@tuni.fi
Lisätietoja: 
NOPSA-hankkeen aikana toteutettujen Uraohjausvalmennusten erilaisia toimintatapoja olivat: • henkilökohtaiset tapaamiset • aamu- tai iltapäiväkahvit • aamu- tai iltapäivävalmennukset • seminaari/kehittämispäiväpuheenvuorot hankkeessa toimiville ja ulkopuolisille toimijoille • tilausvalmennukset hankkeen ulkopuolisille toimijoille • henkilöstön koulutustapahtumat • opiskelija- ja vertaistuutorikoulutukset • benchmarking-tapaamiset hankkeen ulkopuolisten koulutuksen järjestäjien edustajien kanssa • prosessimaiset, pidempikestoiset valmennukset
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
28 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top