Ruotsin kielen polkuopintomalli Pirkanmaalla

Kuvaus: 
Kokonaan uuden toimintamallin luominen ruotsin kielen oppimiseen tapahtui Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun toimesta NOPSA-hankkeessa. Hankkeen tarkoitus on ollut edistää ja nopeuttaa AO-opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ammattiopistoista (AO) ammattikorkeakouluihin (AMK) sekä edesauttaa osaamisen tunnistamista. 
 
AO-opiskelijoille pilotoitiin ruotsin kielen AMK-opintoja AO-opintojen aikana sekä AO-taustaisille AMK-opiskelijoille pilotoitiin myös lisäopintoja ammattikorkeakoulussa. Ammatillisella toisella asteella ruotsin opiskeluun vähäisen tuntimäärän vuoksi olisi tärkeää, että ammattikorkeakouluihin tulevat saisivat jo ammatillisella toisella asteella opiskellessaan lisäopintoja ruotsin kielessä.
 
Ruotsin kielen polkuopintomalli luotiin ja kehitettiin ammattikorkeakoulutasoisista opinnoista. Malli käsitti neljä opintojaksoa (ns. moduulia), joista 2 ensimmäistä (Moduulit 1 ja 2) kohdistuivat AO-opiskelijoille ja 2 seuraavaa (Moduulit 3 ja 4) kohdistuivat AMK-opiskelijoille. Pilotoinnit toteutettiin tekniikan alalla.
 
Moduulit 1 ja 2 pilotoitiin TAMKin opintoina Tredun AO-opiskelijoille, jotka suorittivat moduulit avoimen AMKin kautta. Nämä olivat lisäopintoja Tredun opiskelijoille. Opiskelijat pystyivät liittämään nämä opinnot ammatillisen toisen asteen valinnaisiin opintoihinsa. Näissä moduuleissa TAMKin ruotsin kielen opettajien lisäksi toimi myös Tredun ruotsin kielen opettaja ohjaajana. 
 
Moduuli 3 pilotoitiin TAMKissa konetekniikan TAMK-opiskelijoille osana heidän opintojaan. Jatko-opintojakso eli Moduuli 4 on tarkoitus pilotoida jossakin vaiheessa myöhemmin TAMKissa.
 

Jatkuu kohdassa "Lisätiedot".

Resurssit: 
Ammattikorkeakoulun tulisi laittaa opintojaksot (Moduulit 1 ja 2) tarjolle avoimeen AMKiin (esim. TAMKissa KOROTA-tarjottimen välityksellä). Toimintaan osallistuvien ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitoksien tulisi varata resursseja opettajille Moduulien 1 ja 2 ohjaamiseen ja arviointiin. Moduulien 3 ja 4 osalta ammattikorkeakoulun tulisi laittaa opinnot tarjolle vapaasti valittaviin opintoihin AMK-opiskelijoille. Opintojaksoihin osallistuvien opiskelijoiden tulee varata aikaa opiskeluun.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ruotsin kielen opettajien välinen yhteistyö niin TAMKissa kuin TAMKin ja Tredun välillä auttoi myös opiskelijoiden hyvien kokemusten syntymisessä. Malli tukee opiskelijoiden siirtymää (AO-AMK) ja osaamisen tunnistamista. Antamalla näkyvyyttä ammattikorkeakoulutasoisen ruotsin opetukseen tuetaan samalla potentiaalisten toisen asteen opiskelijoiden kiinnostusta jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. AO-AMK-yhteistyötä jatketaan edelleen sekä etenkin LAM-yhteistyön (eli Lukion, ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteisyön) merkeissä toimenpiteet ovat esillä. TAMKin ruotsin kielen opintojen moduuleihin on ollut kiinnostusta myös lukioista, joten opintojen tarjontaa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa. Ammattikorkeakoulun tekniikan opiskelijoille Moduuli 4 on tarkoitus pilotoida myöhemmin hankkeen päätyttyä sekä Moduuleja 3 ja 4 on tarkoitus tarjota ammattikorkeakoulun tekniikan opiskelijoille, joilla on tarvetta näihin moduuleihin.
Yhteystiedot: 
Katri Kallinen, Reijo Mäkelä ja Sirpa Levo-Aaltonen, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), etunimi.sukunimi@tuni.fi sekä Eriika Löfgren, Tredu, eriika.lofgren@tampere.fi
Lisätietoja: 
Jatkuu kohdasta "Kuvaus": Kaikissa moduuleissa oli sanasto- ja kielioppiosioita sekä suullisia ja kirjallisia harjoitteita aina laajentuen moduulista toiseen siirtyessä. Moduulit sisälsivät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Pääoppimisympäristönä moduuleissa oli TAMKin Tabula (eli Moodle). Lisäksi oppimisympäristöinä olivat Blogger ja Youtube, joita opiskelijat oppivat käyttämään opintojen aikana. Ohjauksessa käytettiin Whatsup’ia ja Tabulan chat-toimintoa. Bloggerin oli tarkoitus toimia opiskelijan sähköisenä portfoliona kaikkien moduulien ajan. Suoritettuaan moduulit (1 ja 2) AO-opiskelijoiden ruotsin kielen osaaminen on lisäopintojen vuoksi vahvemmalla pohjalla aloittaessaan AMKissa opiskelun. Lisäksi opiskelemaan päästyään heillä on mahdollista suorittaa vielä AMKin puolella tarjottavat moduulit, jotka tukevat edelleen ruotsin opiskelua kohti ns. virkamiesruotsia
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
26 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top