Joustavan aloituksen suomen kielen opetus (JASKO)

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Joustavan aloituksen mallissa käytettiin sovellettua nonstop-sisäänottoa. Tämä tarkoitti, että ensimmäisen opiskeluviikon aikana uudet oppilaat voivat ilmoittautua opetukseen arkiaamuisin kello 9 - 10. Toisesta viikosta alkaen uusien oppilaiden ilmoittautuminen oli maanantaisin kello 9 - 10. Tällä järjestelyllä pyrittiin takaamaan ryhmälle opiskelurauha, kun opettajan ei tarvinnut keskeyttää opetusta uusien ilmoittautujien ohjaamisen ajaksi. Uusia opiskelijoita otettiin sisään siihen asti, kunnes opiskelijamäärä oli täynnä. Yhdellä opettajalla toteutettava opetus oli suunniteltu 16 oppilaalle. 

Opetusta oli keskimäärin 25 tuntia viikossa. Jos opiskelija oli poissa ilman hyväksyttävää syytä yli 30 % opetuksesta, hän ei voinut jatkaa kurssilla. Poissaoloista oli ilmoitettava aina opettajalle ja tuotava opettajalle kirjallinen poissaolotodistus. Opetus oli jaettu yhteentoista viikon mittaiseen teemaperiodiin. Sanaston, kuullunymmärtämisen ja tekstitaitojen tehtävät pyrittiin liittämään kulloisenkin viikon teemaan. Teemoja ja niiden järjestystä oli kuitenkin perusteltua vaihtaa opiskelijan kielitaitotason niin vaatiessa. Samoin teemojen käsittelyä oli syytä arvioida ryhmän tason perusteella.

Joustavan aloituksen mallin tarkoituksena on, että opiskelija voisi opiskella kurssilla niin kauan, kunnes jokainen teema on hänen kohdallaan käsitelty tai hänelle löytyy sopiva opiskelupaikka. Koska tavoitteena on, että opiskelija voisi siirtyä mahdollisimman nopeasti hänelle sopivaan pitkäkestoisempaan koulutukseen, on ohjauksen osuus erityisen tärkeää.

Resurssit: 
Turun kristillisen opiston joustavan aloituksen mallissa opetuksesta vastasi yksi opettaja, joka oli samalla myös linjavastaava (ryhmän vastaava opettaja) ja vastasi opiskelijan ohjauksesta. Opettajan avustajana toimi puolipäiväinen harjoittelija. Jos sopivia avustajia on enemmän, on eriyttäminen ja erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomien opetus helpompaa. Opetus on suurelta osin eriyttävää, minkä vuoksi opetustilojen on syytä olla syytä olla riittävät eriyttämisen mahdollistamiseksi. Jos opettajalla on avustaja, olisi tiloja oltava vähintään kaksi. Näistä eriyttämiseen käytettävä tila voi olla varsinaista luokkaa pienempi. Jos kokopäiväisiä avustajia ei ole, on opetustilan oltava riittävän suuri, jotta opiskelijat on mahdollisuus jakaa ryhmiin eriyttävää opetusta varten. Jos käytettävissä on atk-luokka, voidaan opiskelijan tietoteknisten taitojen kehittämisen lisäksi opiskella myös kielellisiä ja yhteiskunnallisia taitoja monipuolisemmin ja tehokkaammin. Tässä tapauksessa on tarpeen miettiä r
Juurtuminen/kehittämisideat: 
JASKO:n nimellä kulkeva kurssi jatkuu Turun kristillisessä opistossa, mutta järjestämismalli ja sisältö on muuttunut. Kohderyhmänä ovat Turun vastaanottokeskuksen asukkaat, joten vaihtuvuus ja kohderyhmän heterogeenisuus vaikuttavat opetuksen sisältöön.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
746 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top