Mentorointi AMK-opintoihin valmentavassa koulutuksessa

Kuvaus: 

Mentorointi on työelämässä ja oppilaitosympäristöissä laajasti käytössä oleva ohjausmuoto. Mentorointi on vuorovaikutukseen pohjautuva tavoitteellinen oppimisprosessi, joka perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja tasa-arvoon.

AMK-pajatoiminnan tavoitteena on sujuvoittaa maahanmuuttajan polkua kohti korkeakouluopintoja. Mentorointi tukee tätä tavoitetta tukemalla korkeakouluopintoihin ja opiskelukulttuuriin orientoitumista. Mentori kulkee hankkeen opiskelijan rinnalla opiskelujen ajan ja hänen keskeisiä tehtäviään on kuunnella, keskustella, kannustaa, rohkaista, neuvoa ja ohjata. Mentorointitapaamisten keskustelut voivat parhaimmillaan vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihin ja uskoa opiskeluhaaveiden toteutumiseen. 

Mentoroinnin osapuolet ovat aktori (AMK-pajan opiskelija) ja mentori (AMK:n tutkinto-opiskelija). Mentorina toimiva opiskelija yhdistää mentoroinnin johonkin opintojaksoon tai toimii vapaaehtoisina ja saa mentorointikokemuksen lisäksi tietoa kulttuurien välisestä kohtaamisesta sekä näkökulmia ohjaukseen ja vuorovaikutukseen. Mentorointi tapahtuu ryhmissä. Yhdessä ryhmässä on mentorin lisäksi 4-6 aktoria. Mentorointia koordinoi mentorikoordinaattori.

Mentorointiohjelma sisältää koko ryhmän kolme yhteistä tapaamista. Näiden alku-, väli- ja lopputapaamisten väleissä mentorointiryhmät kokoontuvat ja pitävät yhteyttä itsenäisesti. Mentoroinnin kaari mukailee Väestöliiton Womento-mentorointiohjelmaa. Mentoroinnin kaikille yhteinen sähköinen toimintaympäristö ja oppimisympäristö (esim. Moodlerooms) palvelee opiskelijoita monipuolisesti sisältäen mm. suomen kielen harjoituksia ja teemoitettuja keskustelualueita.

Mentorointi tuo opiskelijalle uutta tietoa ja kohottaa hyvinvointia. Yhteisissä keskusteluissa mentorin kanssa ilmaisu, mielipiteiden perustelu ja reflektiotaidot kehittyvät. Lisäksi ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt tulevat tutuksi ja opiskelutaidot kehittyvät. Mentorointi lisää itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa.

Resurssit: 
Mentorointitoiminnan aloittaminen vaatii mentoreita ja mentorikoordinaattorin. Mentoreina toimivat ammattikorkeakoulun opiskelijat ja on suositeltavaa, että he saavat mentoroinnista opintopisteitä, koska siten toimintaan saadaan paremmin mentoreita mukaan ja toimintaan sitoutuminen on taatumpaa. Mentorointia koordinoi mentorikoordinaattori, joka voi olla AMK-harjoittelua tekevä opiskelija tai oppilaitoksen opettaja. Kokemuksen mukaan voi sanoa, että mentorointikauden yhteisissä tapaamisissa on hyvä olla tarjoilua, joten se vaatii rahaa. On myös hyvä tehdä ainakin yksi oppilaitaitoksen ulkopuolinen retki, esim. keilaamaan, koska rento yhdessäolo luo ryhmään yhteenkuuluvuutta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
On suositeltavaa, että mentorointi otetaan käyttöön maahanmuuttajille järjestettävässä AMK-opintoihin orientoivassa koulutuksessa. On kuitenkin huomioitava, että mentorointi on tavoitteellinen prosessi, johon sen osapuolet sitoutuvat, koska muuten siitä ei ole hyötyä. Mentorikoordinaattorin rooli prosessin "hallinnoijana" ja innostajana on oleellinen. Toiminta on opiskelijalähtöistä eli toiminnan tarpeet tulevat opiskelijoilta. Toiminnassa yhteen kokoontuminen ja avoin keskustelu on tärkeintä.
Yhteystiedot: 
Jaana Puurunen, Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hanke, jaana.puurunen (at) diak.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
14 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top