Työkykypassin suorittaminen Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät -hankkeen tuloksena

Kuvaus: 

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät -hankkeen aikana käytiin hotracat-, turva- ja sote-alan opetussuunnitelmat läpi ja ne purettiin työkykypassin kolmannen osion (ammatin työkykyvalmiudet) suorittamisen näkökulmasta. Jokaisessa opetussuunnitelmassa on osia, josta saa tunteja työkykypassin suorittamiseen. Esimerkiksi elinikäisten oppimisen avaintaitoihin passi olisi hyvä työväline, jolla opettaja voi arvioida liikuntaa, ergonomiaa, ja työturvallisuutta. Esimerkkejä opetussuunnitelman purkamisesta: Omanalan erityispiirteet 2 h, Ergonomiaopetus 3 h, Työmenetelmien hallinta 3 h, Työturvallisuusohjeet 1 h.

Hankkeen aikana luotiin kyvyt.fi -tietokantaan kurssipohja, jonka avulla työkykypassia voi Koulutuskeskus Salpauksessa toteuttaa. Jokaiselle työkykypassi-osa-alueelle on luotu pohja, jossa on ohjeistus osa-alueen suorittamiseen ja lomake, johon suoritukset voi kirjata. Kun lomakkeeseen on kertynyt 40 tuntia, sivusta lähetetään kopio tai linkki osa-alueesta vastaavalle.
 
toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (Liikunnankurssit ja vapaa-ajalla suoritettu liikunta), terveysosaaminen (terveystiedon kurssit, ensiapukoulutus), ammatin työkykyvalmiudet (Työturvallisuuteen ja -ergonomiaan liittyvät tutkinnon osat), harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (kouluajan ulkopuolella suoritettava vapaa-ajan toiminta), työkykyvalmiuksien vahvistaminen (työkykyä syventävä pakollinen, valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa / opintojakso, näyttö, harrastus- ja vapaa-ajantoiminta, työssäoppimisjaksot, työkykypassikurssi (1 ov), halutessa voi syventyä valitsemaansa hyvinvoinnin osa-alueeseen ja tehdä siitä työkykypassisi "päättötyön". Sisältää esimerkkitehtäviä ja materiaalia osion suorittamiseen).
 
Tehtäviä työkykypassin suorittamiseen löydät Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät -julkaisun liitteistä.

 

Resurssit: 
Vaatii yhden palaverin, jossa käydään opetussuunnitelma läpi ja mietitään, miten voidaan suorittaa, monta tuntia tulee mistäkin kurssista. Asia on helppo integroida opintoihin. Ensimmäisestä osa-alueesta vastaa liikunnanopettaja, toisesta osa-alueesta terveystiedonopettaja, kolmannesta ryhmänohjaaja, neljännestä opinto-ohjaaja ja viidennestä työkykypassikurssin ohjaaja tai ryhmänohjaaja. Kun vastuu kirjataan työkuvaan, se ei vaadi erillisiä resursseja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Passin suorittajan roolin ei tarvitse olla saaja, vaan toteuttaja. Oppilaitosten ja tutkintoalojen välinen yhteistyö. Onko käytäntö juurtunut Salpaukseen hankkeen päättymisen jälkeen?
Yhteystiedot: 
Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät: Jarkko Tuominen, Jarkko.Tuominen@lamk.fi. Kyvyt.fi -sivuston työkykypassikurssi: Hanna Toijala, hanna.toijala@salpaus.fi.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
693 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top