AMK-opintoihin valmentava AMK-pajamalli

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tai jo sieltä valmistuneet.

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten hakeutumista AMK-opintoihin ja siten parantaa korkeakoulutuksessa aliedustetun ryhmän osallisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa. Osallistumalla valmentavaan AMK-pajatoimintaan opiskelija saa tietoa AMK-opinnoista, suorittaa ammattikorkeakoulun opintojaksoja ja vahvistaa opiskelutaitojaan sekä saa vertaistukea.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Opiskelijoiden rekrytointi valmentavaan koulutukseen

Toisen asteen ammatillisten opintojen aikana opiskelijoita kannustetaan AMK-opintoihin ja kehitetään heidän urasuunnitteluvalmiuksiaan.

Toisella asteella tunnistetaan AMK-opinnoista kiinnostuneet ja haastatellaan AMK-pajoihin tulevat (esim. riittävä kielitaito ja opiskeluvalmiudet, motivaatio)

AMK-opintoihin valmentavat amk-pajat

Valmentavan koulutuksen aikana AMK-opinnot ja sen vaatimukset tulevat AMK-pajoissa tutuiksi, sillä opiskelijat suorittavat ammattikorkeakoulun opintojaksoja ja saavat opintopisteitä. Koulutus madaltaa ammattikorkeakouluun hakemisen kynnystä ja vahvistaa uskoa omiin kykyihin.

AMK-pajojen opetus muodostuu ennen kaikkea ammattiaineen ja suomen opetuksesta, mutta opetusta on myös tietotekniikasta (AMK-pajoissa tarvittavat taidot) ja matematiikasta.

AMK-pajoissa opiskelija suorittaa ensimmäisen lukukauden opintojaksoja. Hän tutustuu käytössä olevaan oppimisalustaan ja sen eri toimintoihin sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja työskentelytapoihin (yksilö- ja paritentit, ryhmätyöt, essee, oppimispäiväkirja, simulaatiot). Opiskelija tekee yhden tai kaksi opintojaksoa ammattiaineesta ja saa niistä opintopisteet, jotka voi myöhemmin hyväksilukea, jos pääsee opiskelemaan alaa.

Valmentavaa koulutusta on kahden lukukauden ajan 1−2 iltana viikossa (4 tuntia/per ilta) riippuen opiskelijan ottamista kursseista. Ammattiaineen opetuksen lisäksi AMK-pajoissa vahvistetaan suomen kieltä. Suomen kielen opetus on osaltaan integroitu ammattiaineiden opetukseen. Opetuksessa vahvistetaan erityisesti kirjallisia korkeakouluvalmiuksia.

Opiskelujen tukeminen

Opiskeluja tukevat kurssien opettajat ja opinto-ohjaajat (AMK ja ammatillinen oppilaitos) sekä AMK:ssa opiskelevat mentorit.

Ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaaja vastaa opiskelijan jatkopolutuksesta AMK-pajan loputtua.

Resurssit ja käyttöönotto: 

Yhteistyöoppilaitoksilla pitää olla yhteinen ymmärrys siitä, että maahanmuuttajien AMK-opintoihin kannustaminen on tärkeää osallisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. Valmentavalla koulutuksella voidaan myös vahvistaa opiskelijoiden oppijaminäkuvaa ja siten edistää maahanmuuttajien hakeutumista AMK-opintoihin.

Suosituksena on, että yhteistyöoppilaitokset ovat samalta alalta, koska silloin alan peruskäsitteet, sanasto, toimintaympäristö ja asiakasryhmät ovat opiskelijoille tuttuja. Opiskelijaryhmät ovat tällöin homogeenisempia ja valmentava koulutus on helpompi toteuttaa. Yhteistyötä voisivat tehdä esim. sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu ja saman koulutusalan toisen asteen oppilaitos.

Valmentavaan koulutukseen valitaan opettamaan opettajia, jotka ovat halukkaita kehittämään omia opetusmenetelmiään ja taitojaan maahanmuuttajataustaiselle kohderyhmälle sopivaksi. Kielitietoisuus toteutuu, jos ammattiaineen opintojaksoa suunniteltaessa ja itse opetuksessa huomioidaan koko ajan substanssin oppimisen lisäksi kielen oppiminen.

Mentoritoiminta kuuluu kiinteästi valmentavaan koulutukseen. Mentoritoiminta on tavoitteellista, siinä on selkeä rakenne ja toimintaa koordinoi siihen perehdytetty AMK-opiskelija. Mentori saa osallistumisestaan opintopisteitä, jotta mentoreita olisi helpompi saada ja sitoutuminen toimintaan olisi varmempaa. Mentori toimii AMK-pajaopiskelijan tukihenkilönä ja saa myös itse kokemusta ohjaamisesta.

Lisäksi olisi suositeltavaa, että ammattikorkeakoulu järjestäisi maahanmuuttajille erillishaun tutkinto-opintoihin pääsemiseksi, koska maahanmuuttajat ovat nykyisessä valintakoejärjestelmässä epätasa-arvoisessa asemassa suomen kieltä äidinkielenään puhuvien hakijoiden kanssa puutteellisen kielitaitonsa ja nopeaa reagointia vaativan valintakokeen takia.

Resursseista: opintojaksojen opettajat ja opinto-ohjaajat (toinen aste ja AMK); oppimisalusta ja tilat

Tulokset ja mittarit: 

Valmentavan AMK-pajakoulutuksen tuloksellisuutta voidaan mitata AMK-pajoihin sekä ammattikorkeakouluun hakeneiden ja päässeiden opiskelijoiden määrällä.

Tuloksellisuutta voidaan mitata myös AMK-pajoista omiin kykyihinsä ja omalle urapolulleen uskoa saaneilla ja omia hyviä kokemuksiaan eteenpäin välittäneillä opiskelijoilla, jotka toimivat vertaismallina myös muille maahanmuuttajille.

 

Yhteystiedot: 
Jaana Puurunen, Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hanke, jaana.puurunen (at) diak.fi

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top