HOKS- ja uraohjauksen malli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Mallin tarkoituksena ja tavoitteena on mahdollistaa kokonaisvaltainen, tulevaisuuteen suuntaava HOKS- ja uraohjausprosessi kaikille toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja aikuisille. Malli on sovellettavissa käytettäväksi myös avoimen ammattiopiston opiskelijoille, ammatilliseen koulutukseen valmentavien (VALMA, TELMA) koulutusten opiskelijoille sekä jatkuvan haun opiskelijoille.

Mallin kehittämisen lähtökohtana on ollut ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset tavoitteet ja sujuvat siirtymät työelämään tai jatko-opintoihin erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Mallin HOKS -osio on ammatillisen lain ja asetuksen mukainen (A631/2017 9§). Mallin uraohjausosio noudattaa kansallisia tutkinnon perusteita (ePerusteet. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet. Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp). HOKS- ja uraohjausprosessi hyödyntää tulevaisuusajattelua ja tulevaisuusohjauksen menetelmiä ( https://osata.fi/). Malli on kehitetty Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hankkeessa ja sen rakentamisessa on hyödynnetty hankkeen pilottiopiskelijoiden ja heitä ohjannneiden opettajien ohjauskokemuksia seuraavissa oppimisympäristöissä: Ohjattu osaaminen, Digi ja digiohjaus, Työpaikat, Kansainväliset oppimisympäristöt, Matkalla yrittäjäksi -oppimisympäristö ja Korkeakoulutus (Ks. https://www.redu.fi/hankesivut/Eppa/Hankkeen-tiedot). 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Malli kuvaa HOKS- ja uraohjausprosessin etenemisen yksilön ja ryhmän näkökulmasta vaihe kerrallaan. HOKS on aina yksilön suunnitelma, mutta ryhmässä tapahtuvan ohjauksen liittäminen osaksi prosessia mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ohjauksen tulevaisuusohjausta ja sen menetelmiä hyödyntämällä (https://www.redu.fi/loader.aspx?id=c05fa017-b8bc-4a2c-9666-2179be6eeaee).

Mallin keskiössä on osaamista hankkiva opiskelija, jonka yksilöllinen polku rakentuu yhteistyössä opiskelijan ja ohjaushenkilöstön kanssa. Malli huomioi ohjattavan opiskeluvalmiudet ja henkilökohtaiset vahvuudet. Ohjausprosessissa korostuu opiskelijan tiedonsaannin tärkeys tarjolla olevista osaamisen hankkimisen mahdollisuuksista sekä ohjaushenkilöstön antaman tuen merkitys valintoja tehtäessä. Ammattitaitoa kehittävien, räätälöityjen  oppimisympäristöjen valinta on tärkeä osa opiskelijan ohjausprosessia. Ohjausprosessi valmentaa opiskelijoita tulevaisuusorientaation lähtökohdista näkemään laajemmin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joihin omilla valinnoillaan voi vaikuttaa. Mallissa on paikkansa eri kouluasteiden yhteistyölle, jota tehdään kumppanuudessa eri kouluasteiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyössä määritelty tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen oikea-aikaisuus nousee keskeiseksi ohjauksen tavoitteeksi ja sisällöksi vahvistaen opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä työ- ja jatko-opintouransa kannalta oikea-aikaisia päätöksiä ohjausprosessin eri vaiheessa. Valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin kehittyvät ammatillisen perustutkinnon aikana ja niiden merkityksen korostaminen osana opiskelijoiden HOKS- ja uraohjausprosessia on tärkeä panostus opiskelijoiden ohjaukseen ja samalla heidän tulevaisuuteensa.

 

Resurssit ja käyttöönotto: 

HOKS- ja uraohjausprossin mallin käyttöönotto edellyttää organisaatiossa yhteisen merkityksen löytämistä HOKS- ja uraohjausprosessille (esim. koulutus aiheesta), jonka yhteydessä voidaan luoda organisaatiokohtaiset käyttöohjeet. Lisäksi se edellyttää mahdollisesti muutoksia organisaation toimintatavoissa ja ohjaukseen osallistuvien toimijoiden toimenkuvissa. Yksi keskeinen teema on selvittää, miten omaohjaajien (opettaja), opintojen ohjaajien, erityisopettajien, kuraattoreiden sekä muun ohjaushenkilöstön ohjausyhteistyö määritellään ja miten sille luodaan yhteisölliset toimintatavat ohjausprosessin eri vaiheissa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi halutessaan ottaa maliin käyttöön määrittelemällä prosessimallin ohjaukseen käytettävän tuntikehyksen ja siihen käytettävät ohjaushenkilöstön tuntiresurssit.

Eri kouluasteiden ohjausyhteistyötä varten EPPA -hanke on kehittänyt vuosikellon, joka kokoaa yhteen jäsennellyn nivelvaiheyhteistyön rakenteen, jossa yhteiset kohtaamiset ja vuoropuhelu on mahdollista eri kouluasteiden ohjausprosessiin osallistuvien kesken. Elokuussa 2020 ilmestyvässä hankkeen artikkelijulkaisussa yhteistyön rakenne kuvataan auki.

Artikkelijulkaisun lisäksi EPPA -hanke rakentaa Ohjauksen portaalin, jonka tarkoituksena on koota yhteen aineistoja ja materiaalia sekä käytännön työkaluja HOKS- ja uraohjausprosessin tueksi (Ks. https://www.redu.fi/hankesivut/Eppa/Etusivu).

Tulokset ja mittarit: 

HOKS- ja uraohjausprosessin malli mahdollistaa kohderyhmälle tasavertaisen ja yksilöllisistä tarpeista lähtevän HOKS- ja uraohjausprosessin toteutumisen. Mallissa hyödynnetty tulevaisuusajattelu ja tulevaisuusohjauksen menetelmien käyttö osana HOKS- ja uraohjausprosessia huomioi muuttuvien toimintaympäristöjen tarpeet ja siten lisää opiskelijoiden valmiuksia rakentaa omaa henkilökohtaista tulevaansa ja siirtymistä joko työelämään tai jatko-opintoihin. Mallin toimivuutta ja tulevaisuusohjausta on testattu EPPA -hankkeen aikana pilottiopiskelijoiden ja heitä ohjanneiden opettajien kanssa (Ks. esimerkiksi https://www.redu.fi/loader.aspx?id=74d5847f-3f60-40cc-873d-2e66d0722440).

Mallin toimivuutta voidaan mitata osana valtakunnallisia Amis-palautekyselyjä. Tällä hetkellä Amis- palautetta kerätään opiskelun alku- ja päättövaiheessa. Aloituspalaute kerätään opiskelijan HOKSin hyväksynnän jälkeen eli viimeistään noin kuukausi opiskelun aloittamisesta. Päättöpalaute kerätään opiskelun päättövaiheessa viimeisen opiskelukuukauden aikana yleensä viimeisen näytön yhteydessä. Malli voidaan liittää amispalautejärjestelmään sopimalla palautteiden antamisen ajankohdat osana HOKS- ja uraohjausprosessia. Mallin vaikutuksia voidaan arvioida myös teemoittain; esimerkiksi kokemukset tulevaisuusohjauksen menetelmistä; kokemukset organisaation ohjausilmapiiristä; kokemukset saadusta tiedosta koskien esimerkiksi osaamisen hankkimista erilaissa oppimisympäristöissä. 

Yhteystiedot: 
Ritva Vartiainen EPPA -hankkeen projektipäällikkö; ritva.vartiainen@redu.fi; 040 8473676

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top