Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen ohjausmalli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Ohjausmalli on tarkoitettu erityisen tuen oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaukseen toisen asteen opintoihin hakeutuessa yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Sitä voidaan hyödyntää myös niiden oppilaiden/hakeutujien kohdalla, jotka eivät ole erityisen tuen piirissä, mutta tarvitsevat vahvempaa ohjauksellista tukea oman suunnan löytämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun (tukiopinto-ohjaus). Sujuva siirtyminen toisen asteen opintoihin tai niiden sisällä edellyttää tällä kohderyhmällä riittävän varhaista ja tiivistä ohjausyhteistyötä. Tukea tarvitsevien oppijoiden joukko on moninainen ja nuori voi tarvita tukiopinto-ohjausta, vaikka opiskelee oman ryhmänsä mukana. Ohjausmallin avulla voidaan tarjota yksilöllistä tukea peruskoulun onnistuneeseen loppuunsaattamiseen, nivelvaiheen sujuvaan ylittämiseen, oman opintosuunnan löytämiseen ja opinnoista suoriutumiseen sekä työelämään siirtymiseen. Mallissa korostuu ohjauksen ja erityisopetuksen yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus.

Esimerkkitilanteita, joissa mallia voidaan hyödyntää: lisäohjauksen tarve, koulunkäynnin/opiskelun tilanne haastaa, epäselvä kuva omasta tulevaisuudesta tai omista taidoista, näköalattomuus, tulevaisuususkon puute tai muuttunut tilanne toimintakyvyssä.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen ohjausmalli

Resurssit ja käyttöönotto: 

Malli toimii opinto-ohjaajan tai muun ohjausalan toimijan ohjenuorana, kun ohjauksessa on vaativan erityisen tuen oppilas tai opiskelija. Ohjausmallia hyödyntämällä voidaan varmistaa, että hyvän ohjauksen kriteerit toteutuvat myös tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan kohdalla. Ohjausmalli tekee ohjausprosessin näkyväksi ohjattavalle ja hänen perheelleen. Mallin käyttöönotto ei vaadi lisäresursseja, vaan auttaa kohdentamaan ohjausresurssin oikein. Ohjausmalli lisää moniammatillista yhteistyötä tuoden tukea ohjaustyötä tekevälle ammattilaiselle. Yhteistyön kautta päällekkäisen työn tekeminen vähenee. Malli osallistaa nuorta ja hänen perhettään mukaan ohjausprosessiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Kun ohjausprosessin kulku on näkyvillä ja selkeä, siihen on kaikilla helpompi sitoutua ja osallistua. 

Henkilöstöresurssi: normaali ohjausresurssi.

Tekniset resurssit: Valmistuttuaan ohjausmalli on saatavilla sähköisessä muodossa Vetovoimalan verkkosivuilta.

Käyttöympäristö: ohjauskeskustelut ja muut ohjaustilanteet; voidaan hyödyntää osana oppilaitoksen ohjaussuunnitelmaa

Taloudelliset resurssit: ei lisäkustannuksia. 

Aikaresurssit: Tukea tarvitsevan oppilaan ohjaus vaatii aina ohjauksellista lisäresurssia, mutta malli auttaa jäsentämään ohjausprosessin kulkua.

Tulokset ja mittarit: 

Ohjausmallin avulla tukea tarvitsevia oppilaita/opiskelijoita ohjataan yhteneväisesti ja heille taataan riittävä ohjaus oman tulevaisuuden suunnitteluun. Tuloksena oppilaat/opiskelijat ohjautuvat paremmin heidän toimintakykyään ja kiinnostustaan vastaaviin opintoihin. Ohjausresurssi kohdentuu tehokkaammin heille, jotka tarvitsevat lisäohjausta eteenpäin menemiseen. 

Ohjausmallia on työstetty Vetovoimalan yhteistyöfoorumeissa eri paikkakunnilla eri ohjausalan ammattilaisten yhteistyönä, toimijoiden kokemusten ohjaamana. Mallia on täydennetty palautteen pohjalta paremmin eri toimijoita palvelevaksi. 

Mallia on testattu hankkeen vertaisryhmäpiloteissa, joissa tuloksena on havaittu oppilaiden osuvampi ohjautuvuus heille sopiviin jatko-opintoihin. Hakeutumisvaihe on jouhevoitunut, sillä yhteys oppilaan ja tulevan oppilaitoksen välille on muodostunut jo perusopetuksen aikana. Kuva hakijan soveltuvuudesta on muodostunut yhteistyön aikana, jolloin esimerkiksi valintahaastatteluja ei ole tarvinnut hakeutumisvaiheessa tehdä. 

Yhteystiedot: 
* Projektipäällikkö Riina Karvonen, Luovi, 040 319 3185, riina.karvonen@luovi.fi * Projektipäällikkö Anna-Kaisa Puusaari, Valteri, 050 525 4436, anna-kaisa.puusaari@valteri.fi * Projektipäällikkö, Ami Toikka, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, 040 521 6342, ami.toikka@edu.hel.fi * Projektityöntekijä Heidi Alatalo, Valteri, 050 340 5169, heidi.alatalo@valteri.fi

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top