Hyvinvointiverkosto mukana asiantuntijalaitosten terveyserojen kaventamisohjelmassa

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Työterveyslaitoksen (TTL) ja Säteilyturvakeskuksen yhteenliittymä SOTERKO:n tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan tietotaitoa, parantaa tuottavuutta ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä.

Tavoitteen saavuttamiseksi SOTERKO edistää yhteistyölaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välillä yhteistyötä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat sekä yhteistyö yksittäisissä hankkeissa tai muissa toiminnoissa. Keskiviikkona 12.10. järjestetyssä SOTERKOn avausseminaarissa esiteltiin yhteenliittymän käynnistämät kuusi tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, joista yksi tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjien hyvinvointityötä.

Nuorten aikuisten terveys- ja hyvinvointierojen sekä työhön osallistumisen erojen kaventaminen -ohjelman tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia integraatiota työelämään ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Ohjelmassa toteutetaan asiantuntijayhteistyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita, yhteisiä seminaareja sekä keskustelun avauksia, joiden tavoitteena on

  • edistää nuorten koulutuksesta työelämään pääsemistä
  • edistää nuorten työntekijöiden työhön sosialisaatiota, työuraa, terveyttä ja muuta hyvinvointia
  • ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä työmarkkinoilta
  • luoda edellytyksiä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten pärjäämiselle ja integroitumiselle yhteiskuntaan.

Ohjelmaa koordinoi Työterveyslaitos ja toimintaan osallistuvat Työterveyslaitoksen lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Nuorisotutkimusverkosto, Raha-automaattiyhdistys, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot.

SAKU ry edustaa ohjelmassa koko ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoa toimien asiantuntijalaitosten, verkoston  järjestöjen ja erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien välisenä linkkiorganisaationa.

Lisätietoa SOTERKO:n web-sivuilla.

Go to top