Järjestöiltä sateenvarjohanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Terveys ry, Elämä On Parasta Huumetta ry ja Elämäntapaliitto ry käynnistävät vuonna 2011 RAY:n tukeman järjestöjen yhteisen sateenvarjohankkeen. Hanke toteuttaa järjestölähtöistä toimintaa ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi. Yhteistyöjärjestöjen fuusion myötä toiminta nivoutuu luontevalla tavalla Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry:n organisaatioon vuoden 2012 alussa.

Väestöryhmien väliset terveyserot pysyvät ennallaan tai jopa kasvavat mikäli työntekijäammatteihin valmistuvien terveyden ja terveystapojen taustatekijöihin ei vaikuteta myönteisellä tavalla.

Etenkin ammattiin opiskelevat ovat terveyserojen kaventamiseen tähtäävän toiminnan keskeinen kohderyhmä. Ammatilliset oppilaitokset ovat tärkeitä vaikuttajia opiskelijoiden työelämään ja laajemmin myös yhteiskuntaan integroitumisessa. Oppilaitoksessa omaksutaan omaan identiteettiin ja ammattikuntaan liittyviä ajattelutapoja ja käyttäytymismalleja. Nämä mallit seuraavat nuoren mukana elämän eri vaiheissa.

Kohti laajempaa yhteistyötä

EHYT ry:n ammattiin opiskelevien terveyden edistämishanke yhdistää kolmen järjestön nykyiset toimintamenetelmät ja käytännöt yhteiseksi hankekokonaisuudeksi. Olemassa olevan tietopohjan ja toimintamallien juurruttamisen lisäksi hanke pyrkii etsimään myös uusia vaikuttaviksi arvioituja menetelmiä ja käytäntöjä. Lisäksi yhteiskunnallisella vaikuttamis- ja verkostotyöllä on hankkeessa vahva rooli.

Hankkeen toiminnallinen tavoite on järjestölähtöisen toiminnan keinoin voimistaa ammattiin opiskelevien terveyden edistämistä. Pidemmän tähtäimen päämääränä on lisätä tietoisuutta ammattiin opiskelevien terveyden ja toimintakyvyn yhteiskunnallisesta merkityksestä. Pyrkimyksenä on, että lisääntynyt tietoisuus näkyy kasvavina panostuksina ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijöihin.

Hanke jakautuu kolmeen vaikuttamisen tasoon, jotka ovat 1) yhteiskunnallinen taso, 2) oppilaitostaso ja 3) opiskelijataso. Vuosi 2011 on varattu hankkeen suunnittelulle, valmisteluille ja hankken työntekijöiden verkostoitumiselle. Hankkeen käytännön toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2012 alussa ja hanke jatkuu vuoteen 2015.

Kts myös:
EHYT ry perustamiskokous pidettiin Helsingissä 1.6.2011

Go to top